31985D0008

85/8/ETY: Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä joulukuuta 1984, yhteisön erityistoimista köyhyyden torjumiseksi

Virallinen lehti nro L 002 , 03/01/1985 s. 0024 - 0025
Suomenk. erityispainos Alue 1 Nide 2 s. 0039
Espanjank. erityispainos: Luku 05 Nide 4 s. 0129
Ruotsink. erityispainos Alue 1 Nide 2 s. 0039
Portugalink. erityispainos: Luku 05 Nide 4 s. 0129


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 19 päivänä joulukuuta 1984,

yhteisön erityistoimista köyhyyden torjumiseksi (85/8/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 235 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (),

ottaa huomioon edustajakokouksen lausunnon (),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (),

sekä katsoo, että

ETY:n perustamissopimuksen 2 artiklan mukaan yhteisön päämääränä on edistää taloudellisen toiminnan sopusointuista kehitystä koko yhteisössä, jatkuvaa ja tasapainoista kasvua, vakauden lisääntymistä, elintason nopeutuvaa nousua ja entistä läheisempiä suhteita yhteisöön kuuluvien valtioiden välillä,

edellä mainitun tavoitteen mukaista ei ole, että köyhyyttä yhä esiintyy yhteisössä,

työllisyystilanteen epävarmuus on ilmiö, joka on pahentunut viime vuosina ja joka ei myöskään ole tämän tavoitteen mukainen,

kansallisella talous- tai sosiaalipolitiikalla sekä yhteisön toimilla työllisyyden alalla voidaan vaikuttamalla köyhyyden rakenteellisiin syihin edistää tehokkaasti köyhyyden torjuntaa,

riippumatta köyhyyttä vastaan suunnatuista toimenpiteistä, jotka voidaan toteuttaa yhteisön erilaisten politiikkojen määrittelemiseksi, tarvitaan yksityiskohtaisempia toimia edellä mainitun tavoitteen toteuttamiseksi, ja

perustamissopimuksessa ei ole määräyksiä tämän päätöksen edellyttämistä erityisvaltuuksista,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

1. Komissio voi soveltaa köyhyyttä vastaan suunnattua ohjelmaa tarkoituksena lisätä tämän torjunnan tehokkuutta ja toteuttaa konkreettisia toimia vähäosaisten auttamiseksi ja parhaiden keinojen löytämiseksi köyhyyden torjumiseksi ja köyhyyden vaikutusten vähentämiseksi yhteisössä. Tässä tarkoituksessa komissio voi:

a) edistää tai avustaa rahoittamalla erilaisia toimintatutkimushankkeita:

- joiden tarkoituksena on kokeilla ja kehittää uusia menetelmiä köyhien tai köyhyyden uhkaamien ihmisten auttamiseksi yhteisössä,

- jotka on luotu ja jotka toteutetaan siinä määrin kuin mahdollista yhteistyössä kyseisten ihmisten kanssa, ja

- jotka ovat erityisen tärkeitä yhteisön kannalta, koska ne vastaavat useiden jäsenvaltioiden yhteisiin ongelmiin,

b) edistää tai avustaa rahoittamalla tietojen leviämistä ja vaihtoa, köyhyyttä vastaan suunnattujen toimenpiteiden yhteensovittamista ja arviointia sekä jäsenvaltioiden välistä innovatiivisten menetelmien siirtämistä jäsenvaltioiden välillä,

c) edistää tai avustaa rahoittamalla köyhyyttä koskevien vertailukelpoisten tietojen keräämistä ja levittämistä yhteisössä.

2. Tässä päätöksessä «köyhillä» tarkoitetaan henkilöitä, perheitä ja henkilöryhmiä, joiden voimavarat (aineelliset, sivistykselliset ja sosiaaliset) ovat niin vähäiset, että he jäävät hyväksyttävän vähimmäiselintason ulkopuolelle siinä jäsenvaltiossa, jossa he elävät.

2 artikla

Edellä 1 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden toteuttamiseen tarvittavien kustannusten arvioidaan nousevan 25 miljoonaan ecuun neljän vuoden aikana (1985-1988).

Euroopan yhteisöjen yleisessä budjetissa tähän tarkoitukseen varattujen määrärahojen puitteissa voidaan rahoitustukea antaa:

a) toimintatutkimushankkeille 50 prosenttiin todellisista kustannuksista pyydetyn ja hyväksytyn avun rajoissa. Poikkeustilanteissa ja erityisesti kun on kyse erityisen epäsuotuisista alueista voidaan tätä rajaa kuitenkin nostaa 55 prosenttiin,

b) muuntyyppisessä toiminnassa, jos tämä toiminta on joko koko yhteisön tai sen osien kannalta poikkeuksellisen tärkeää, 50 prosenttia ylittävälle osalle pyydetyn ja hyväksytyn avun rajoissa.

3 artikla

1. Yhteisön taloudellista avustusta koskevat pyynnöt hyväksyy ja toimittaa komissiolle se jäsenvaltio, jonka alueella toimintatutkimushankkeet on tarkoitus toteuttaa.

2. Komissio ilmoittaa jäsenvaltioille päätöksestään antaa tai evätä pyydetty taloudellinen avustus.

3. Apua voidaan antaa sekä julkisille yhteisöille että yksityisille järjestöille.

4. Jos komissio tekee aloitteen toimintatutkimushankkeen tai tutkimuksen käynnistämiseksi, se hankkii sen jäsenvaltion tai niiden jäsenvaltioiden suostumuksen, jonka tai joiden alueella hanke on tarkoitus toteuttaa.

4 artikla

1. Komissio kuulee jäsenvaltioiden hallitusten edustajia sekä tarvittaessa niitä, jotka ovat vastuussa kyseisten hankkeiden yhteensovittamisesta, tietojen arvioinnista ja levittämisestä, sekä yksityisiä asiantuntijoita kaikissa tämän päätöksen soveltamista koskevissa tärkeissä kysymyksissä.

2. Komissio huolehtii, että kyseisestä toiminnasta vastaava yhteisö toimittaa sille säännöllisesti kertomuksen toiminnan edistymisestä ja tuloksista sekä toimittaa sille muut aiheelliset tiedot.

5 artikla

Komissio antaa vuoden 1987 lopussa osakertomuksen neuvostolle ja edustajakokoukselle ensimmäisistä käytettävissä olevista tuloksista, jotka on saatu yhteisön taloudellisella avustuksella toteutetuista hankkeista.

Komissio antaa lisäksi lopullisen kertomuksen niin pian kuin mahdollista ohjelman päättymisen jälkeen.

6 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Se tulee voimaan viidentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 1984.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

P. O'TOOLE

() EYVL N:o C 208, 8.8.1984, s. 10

() EYVL N:o C 315, 26.11.1984, s. 88

() Lausunto annettu 21 ja 22 päivänä marraskuuta 1984