31984L0641

Neuvoston direktiivi 84/641/ETY, annettu 10 päivänä joulukuuta 1984, muun ensivakuutusliikkeen kuin henkivakuutusliikkeen aloittamista ja harjoittamista koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun ensimmäisen direktiivin (73/239/ETY) muuttamisesta erityisesti matkailijoille annatun avun osalta

Virallinen lehti nro L 339 , 27/12/1984 s. 0021 - 0025
Suomenk. erityispainos Alue 6 Nide 2 s. 0093
Espanjank. erityispainos: Luku 06 Nide 2 s. 0150
Ruotsink. erityispainos Alue 6 Nide 2 s. 0093
Portugalink. erityispainos: Luku 06 Nide 2 s. 0150


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 10 päivänä joulukuuta 1984,

muun ensivakuutusliikkeen kuin henkivakuutusliikkeen aloittamista ja harjoittamista koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun ensimmäisen direktiivin (73/239/ETY) muuttamisesta erityisesti matkailijoille annetun avun osalta (84/641/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 57 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (3),

sekä katsoo, että

muun ensivakuutusliikkeen kuin henkivakuutusliikkeen aloittamista ja harjoittamista koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 24 päivänä heinäkuuta 1973 annetulla ensimmäisellä neuvoston direktiivillä 73/239/ETY (4), jäljempänä "ensimmäinen direktiivi", sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä (76/580/ETY) (5) on poistettu eräitä jäsenvaltioiden lainsäädännössä olleita eroja edellä mainitun liiketoiminnan aloittamisen ja harjoittamisen helpottamiseksi,

huomattavaa edistystä on saavutettu kyseisen elinkeinon alalla, johon sisältyy luontoisetuuksia koskeva säännös; tällaisia etuja koskevat säännökset ovat jäsenvaltioissa erilaiset; nämä erot muodostavat esteen sijoittautumisoikeuden käyttämiselle,

tämän sijoittautumisoikeuden esteen poistamiseksi olisi määritettävä, että toiminta ei jää ensimmäisen direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle vain siitä syystä, että se käsittää yksinomaan luontoisetuuden tai sellaisen edun, jota varten sitä tarjoava henkilö käyttää ainoastaan omaa henkilökuntaansa tai kalustoaan; siitä syystä edellä mainittuun direktiiviin olisi sisällyttävä sellaisen avun tarjoaminen, joka muodostuu lupauksesta auttaa jonkin odottamattoman tapahtuman yhteydessä, ottaen huomioon tällaisen avun erityisluonne,

avustamistoimenpiteiden sisällyttämisellä valvonnallisista syistä ensimmäisen direktiivin soveltamisalaan, jossa näitä toimenpiteitä ei määritellä, ei ole tarkoitus vaikuttaa niihin sovellettaviin verotussäännöksiin,

pelkkä tietynlaisen avun tarjoaminen sellaisen maantieajoneuvoa kohdanneen vahingon tai konevian johdosta, joka yleensä sattuu siinä jäsenvaltiossa, jossa suojan järjestänyt yritys sijaitsee, ei anna aihetta soveltaa ensimmäistä direktiiviä henkilöön tai yritykseen, joka ei ole vakuutusalan yritys,

on myönnettävä tiettyjä helpotuksia edellytykseen, jonka mukaan vahingon tai konevian on tapahduttava sen jäsenvaltion alueella, jossa suojan järjestänyt yritys on, jotta pystytään ottamaan huomioon joko olemassaolevat vastavuoroiset sopimukset tai tietyt erityisolosuhteet, jotka liittyvät asianomaisten järjestöjen maantieteelliseen sijaintiin tai rakenteeseen, tai kyseisen toiminnan erittäin rajoitettuun taloudelliseen merkitykseen,

jäsenvaltion järjestö, jonka pääasiallinen toiminta käsittää palvelujen tarjoamisen julkisten viranomaisten puolesta, olisi jätettävä ensimmäisen direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle,

avustamissopimuksia tarjoavalla yrityksellä on oltava tarvittavat varat, jotta se voi antaa tarjoamiaan luontoissuorituksia kohtuullisessa ajassa; olisi laadittava erityissäännökset sen solvenssimarginaalin ja takuurahaston vähimmäismäärän laskemiseksi, joka tällaisella yrityksellä on oltava,

tietyt siirtymäsäännökset ovat välttämättömiä pelkästään apua tarjoavien yritysten sopeutumiseksi ensimmäisen direktiivin soveltamiseen,

ottaen huomioon erityiset rakenteelliset ja maantieteelliset vaikeudet on välttämätöntä myöntää jäsenvaltion autoliitolle siirtymäkausi, jonka kuluessa se saattaa toimintansa sanotun direktiivin mukaiseksi mitä tulee ajoneuvon kotiuttamiseen kuljettajan ja matkustajien mahdollisesti seuratessa mukana, ja

on välttämätöntä pitää ajan tasalla ensimmäisen direktiivin säännökset, jotka koskevat niitä oikeudellisia muotoja, joissa vakuutusalan yritykset voivat toimia; sanotun direktiivin tietyt säännökset, joita voidaan soveltaa yhteisön alueelle perustettuihin sellaisten yritysten asioimistoihin tai sivukonttoreihin, joiden pääkonttorit sijaitsevat yhteisön ulkopuolella, olisi muutettava, jotta ne olisivat yhdenmukaiset direktiivin 79/267/ETY (6) kanssa,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Korvataan ensimmäisen direktiivin 1 artikla seuraavasti:

"1 artikla

1. Tämä direktiivi koskee jäsenvaltioon sijoittautuneiden tai sijoittautumaan aikovien itsenäisten ammatinharjoittajien ensivakuutusliikkeen, mukaan lukien 2 kohdassa tarkoitettu avun tarjoaminen, aloittamista ja harjoittamista.

2. Avustamistoiminnan on oltava avun tarjoamista sellaisille henkilöille, jotka joutuvat vaikeuksiin ollessaan matkalla, poissa kotoaan tai poissa vakituisesta asuinpaikastaan. Sen tulee perustua sitoumukseen saattaa apu ennalta maksettua vakuutusmaksua vastaan välittömästi edunsaajan ulottuville avustamissopimuksen perusteella, kun tämä henkilö on joutunut vaikeuksiin odottamattoman tapahtuman johdosta, sopimuksessa määritellyissä tapauksissa ja olosuhteissa.

Apu saattaa muodostua rahana tai luontoissuorituksena annettavien etuuksien tarjoamisesta. Luontoisetuuksia voidaan antaa myös niitä tarjoavan henkilön oman henkilökunnan ja kaluston avulla.

Avustamistoiminta ei sisällä huoltoa, kunnossapitoa eikä asiakaspalvelua, eikä pelkkää avun osoittamista tai antamista välittäjänä.

3. Liiketoiminnan jaoittelu tämän artiklan mukaisesti eri luokkiin esitetään liitteessä."

2 artikla

Lisätään ensimmäisen direktiivin 2 artiklaan alakohta seuraavasti:

"3. Avustamistoiminta, jossa vastuu on rajoitettu seuraaviin toimenpiteisiin suoritettaviksi sellaisen maantieajoneuvoa kohdanneen vahingon tai konevian johdosta, joka yleensä sattuu siinä jäsenvaltiossa, jossa suojan järjestänyt yritys sijaitsee:

- paikan päällä suoritettava konevikapalvelu, jossa suojan järjestävä yritys käyttää useimmiten omaa henkilökuntaansa ja kalustoaan,

- ajoneuvon kuljettaminen lähimpään tai sopivimpaan paikkaan, jossa korjaus voidaan suorittaa, sekä mahdollisesti kuljettajan ja matkustajien kuljettaminen samaa avustamistapaa käyttäen lähimpään paikkaan, josta he voivat jatkaa matkaansa muulla tavoin,

- jos se jäsenvaltio, jossa suojan järjestänyt yritys sijaitsee, on siten säätänyt, ajoneuvon sekä mahdollisesti kuljettajan ja matkustajien kuljettaminen kotiinsa, lähtöpaikkaansa tai alkuperäiseen määräpaikkaansa saman jäsenvaltion sisällä,

paitsi milloin tällaiset toimenpiteet suorittaa yritys, jota tämä direktiivi koskee.

Kahdessa ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa edellytys, että vahingon tai konevian on täytynyt tapahtua sen jäsenvaltion alueella, jossa suojan järjestänyt yritys sijaitsee,

a) ei koske tapausta, jossa viimeksi mainittu on järjestö, jonka jäsen edunsaaja on, ja maassa, jossa vahinko tai vika tapahtuu, toimiva vastaava järjestö vastavuoroisen sopimuksen perusteella järjestää konevikapalvelun tai ajoneuvon kuljettamisen ilman lisämaksua edunsaajan pelkästään esittäessä jäsenkorttinsa;

b) ei estä sitä, että tällaista apua tarjoaa Irlannissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa yksi järjestö, joka toimii molemmissa valtioissa.

Tapauksissa, joita tarkoitetaan kolmannessa luetelmakohdassa, jolloin vahinko tai konevika on tapahtunut Irlannin alueella, tai kun kysymys on Yhdistyneestä kuningaskunnasta, Pohjois-Irlannin alueella, voidaan ajoneuvo sekä mahdollisesti sen kuljettaja ja matkustajat kuljettaa kotiin, lähtöpaikkaan tai alkuperäiseen määräpaikkaan jommallakummalla alueella.

Direktiivi ei myöskään koske avustamistoimenpiteitä, jotka suoritetaan vahingon tai konevian sattuessa maantieajoneuvolle ja joissa sellainen ajoneuvo, joka on ollut osallisena onnettomuudessa tai saanut konevian Luxemburgin suurherttuakunnan ulkopuolella, sekä mahdollisesti kuljettaja ja matkustajat kuljetetaan kotipaikkakunnalleen, silloin kun nämä toimenpiteet suorittaa Luxemburgin suurherttuakunnan autoliitto.

Yritykset, joita tämä direktiivi koskee, saavat ryhtyä edellä tässä alakohdassa tarkoitettuun toimintaan vain, jos ne ovat saaneet toimiluvan liitteessä olevan A kohdan 18 luokkaa varten ja rajoittamatta liitteessä olevan C kohdan soveltamista. Tällöin tätä direktiiviä sovelletaan kyseiseen toimintaan."

3 artikla

Lisätään ensimmäisen direktiivin 3 artiklan 1 kohtaan seuraava alakohta:

"Tätä direktiiviä ei sovelleta yrityksiin, jotka ovat seuraavien edellytysten mukaisia:

- yritys ei harjoita muuta tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvaa toimintaa kuin liitteessä olevan A kohdan 18 luokassa esitettyä toimintaa;

- tämä toiminta on yksinomaan paikallista ja se käsittää ainoastaan luontoisetuuksia;

- vaikeuksiin joutuneiden henkilöiden avustamisesta saadut kokonaisvuositulot eivät ylitä 200 000 ECUa."

4 artikla

Lisätään ensimmäisen direktiivin 4 artiklaan alakohta seuraavasti:

"f) Tanskassa

Falcks Redningskorps A/S København"

5 artikla

Poistetaan ensimmäisen direktiivin 8 artiklan 1 kohdan a alakohdan toiseksi viimeisestä luetelmakohdasta sanat "cooperatieve vereniging".

6 artikla

Lisätään ensimmäisen direktiivin 8 artiklan 3 kohtaan ja 10 artiklan 3 kohtaan alakohta seuraavasti:

"Ne eivät myöskään estä jäsenvaltioita tarkastamasta liitteessä olevan A kohdan 18 luokkaa varten toimilupaa hakevien tai sen saaneiden yritysten sellaisia suoria tai välillisiä henkilöstö- tai kalustovoimavaroja, mukaan lukien yritysten lääketieteellisen henkilökunnan pätevyys ja kaluston laatu, jotka yrityksillä on käyttävissään tästä vakuutusluokasta johtuvien sitoumusten täyttämiseksi."

7 artikla

Korvataan ensimmäisen direktiivin 9 artiklan ensimmäisen kohdan e alakohta ja 11 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan e alakohta seuraavasti:

"e) hallinnon ja myyntiverkoston arvioidut perustamiskustannukset sekä niiden kattamiseen tarkoitetut varat ja, milloin katettavat riskit on lueteltu liitteessä olevassa A kohdassa numeron 18 kohdalla, ne voimavarat, jotka luvatun avun tarjoavalla yrityksellä on käyttävissään."

8 artikla

Korvataan ensimmäisen direktiivin 13 artikla seuraavasti:

"13 artikla

Jäsenvaltioiden on tiiviissä yhteistyössä keskenään valvottava toimiluvan saaneiden yritysten taloudellista asemaa. Jos kyseiset yritykset on hyväksytty kattamaan liitteessä olevassa A kohdassa numeron 18 kohdalla luetellut riskit, jäsenvaltioiden on oltava yhteistyössä ja valvottava myös näiden yritysten käytettävissä olevia voimavaroja niiden avustustoimenpiteiden toteuttamiseen, jotka ne ovat sitoutuneet suorittamaan, jos niiden laeissa säädetään tällaisten varojen valvonnasta."

9 artikla

Lisätään ensimmäisen direktiivin 16 artiklan 3 kohtaan alakohta seuraavasti:

"Liitteessä olevassa A kohdassa numeron 18 kohdalla luetelluissa riskeissä korvausmenon, jota käytetään toisen tuloksen (korvausperusteinen) laskemiseen, on sisällettävä ne kustannukset, jotka yritykselle aiheutuu sen antamasta avusta. Nämä kustannukset on laskettava sen jäsenvaltion kansallisten säännösten mukaan, jonka alueella yrityksellä on kotipaikka."

10 artikla

Muutetaan ensimmäisen direktiivin 17 artiklan 2 kohdan a alakohdan toinen luetelmakohta seuraavasti:

"- 300 000 ECUa, jos kaikki tai jotkut katetuista riskeistä sisältyvät liitteen A kohdan luokkiin N:o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 ja 18."

11 artikla

Korvataan ensimmäisen direktiivin 19 artikla seuraavasti:

"19 artikla

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että kaikki yritykset, joiden kotipaikka on sen alueella, laativat kaiken toimintansa osalta tilinpäätöksen, josta ilmenee yrityksen taloudellinen tilanne, maksukyky ja liitteessä olevassa A kohdassa numeron 18 kohdalla lueteltujen riskien osalta varat, jotka ovat käytettävissä sitoumusten täyttämiseen, jos tällaisten voimavarojen valvonnasta on säädetty jäsenvaltioiden lainsäädännössä.

2. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että sen alueella toimivat yritykset toimittavat määräajoin tiedot ja tilastolliset asiakirjat, jotka ovat tarpeen valvontaa varten, sekä liitteessä olevassa A kohdassa numeron 18 kohdalla lueteltujen riskien kattamisen osalta ilmoittavat sitoumustensa täyttämiseen käytettävissä olevat voimavarat, jos tällaisten voimavarojen valvonnasta on säädetty jäsenvaltioiden lainsäädännössä. Toimivaltaisten valvontaviranomaisten on luovutettava toisilleen valvonnassa tarvittavat asiakirjat ja tiedot."

12 artikla

Korvataan ensimmäisen direktiivin 26 artikla seuraavasti:

"26 artikla

Yritykset, jotka ovat hakeneet toimilupaa tai saaneet sen useammalta kuin yhdeltä jäsenvaltiolta, voivat hakea seuraavia vain yhdessä myönnettäviä etuja:

a) Edellä 25 artiklassa tarkoitettu solvenssimarginaali lasketaan yrityksen koko yhteisön alueella harjoittaman liiketoiminnan mukaan; tätä laskelmaan varten otetaan huomioon ainoastaan kaikkien yhteisön alueelle perustettujen asioimistojen tai sivukonttoreiden toiminta,

b) 23 artiklan 2 kohdan e alakohdassa vaadittu tallete on tehtävä ainoastaan yhteen näistä jäsenvaltioista,

c) takuurahaston kattavat varat voivat sijaita missä tahansa niistä jäsenvaltioista, joissa yritys toimii.

2. Hakemus 1 kohdassa tarkoitettujen etujen saamiseksi on tehtävä kyseisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille. Hakemuksessa on mainittava se jäsenvaltion viranomainen, joka tulevaisuudessa valvoo yhteisöön sijoittautuneiden asioimistojen tai sivukonttoreiden koko liiketoiminnan vakavaraisuutta. Yrityksen on perusteltava viranomaisen valinta. Tallete on tehtävä tässä jäsenvaltiossa.

3. Edellä 1 kohdassa mainitut edut voidaan myöntää vain, jos kaikkien niiden jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset, joille hakemus on jätetty, hyväksyvät tämän. Edut tulevat voimaan heti, kun valittu valvontaviranomainen ilmoittaa toisille valvontaviranomaisille valvovansa yhteisössä toimivien asioimistojen tai sivukonttoreiden koko liiketoiminnan vakavaraisuutta.

Valitun valvontaviranomaisen on saatava muilta jäsenvaltioilta niiden alueelle perustettujen asioimistojen ja sivukonttoreiden kokonaismaksukyvyn valvonnassa tarvittavat tiedot.

4. Kaikkien asianomaisten jäsenvaltioiden on samanaikaisesti peruutettava tämän artiklan nojalla myönnetyt edut yhden tai useamman asianomaisen jäsenvaltion pyynnöstä."

13 artikla

Korvataan ensimmäisen direktiivin 27 artiklan toinen alakohta seuraavasti:

"Sovellettaessa 20 artiklaa silloin, kun yritys täyttää edellytykset 26 artiklan 1 kohdassa mainittujen etujen saamiseksi, on viranomaista, joka vastaa yhteisössä toimivien asioimistojen tai sivukonttoreiden koko liiketoiminnan vakavaraisuuden tarkastamisesta, kohdeltava samalla tavalla kuin sen valtion viranomaista, jonka alueella yhteisössä toimivan yrityksen pääkonttori on."

14 artikla

Lisätään ensimmäisen direktiivin liitteessä olevaan A kohtaan ennen viimeistä virkettä seuraava luokka:

"18. Apu

Niille henkilöille annettava apu, jotka joutuvat vaikeuksiin ollessaan matkoilla, poissa kotoaan tai poissa pysyvältä asuinpaikaltaan."

15 artikla

Jäsenvaltio voi alueellaan saattaa ensimmäisen direktiivin mukaiset järjestelyt koskemaan avun tarjoamista muissakin kuin 1 artiklassa tarkoitetuissa olosuhteissa vaikeuksiin joutuneille henkilöille. Jos jäsenvaltio käyttää tätä mahdollisuutta, sen on näitä järjestelyjä sovellettaessa rinnastettava tällainen toiminta ensimmäisen direktiivin liitteessä olevan A kohdan 18 luokassa lueteltuun toimintaan, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä olevan C kohdan soveltamista.

Edellä oleva kohta ei saa millään tavoin vaikuttaa ensimmäisen direktiivin liitteen mukaisiin luokitusmahdollisuuksiin sellaisen toiminnan osalta, joka ilmeisesti kuuluu muuhun luokkaan.

Asioimiston tai sivukonttorin toimilupahakemusta ei saa evätä pelkästään sillä perusteella, että tässä artiklassa tarkoitettu toiminta luokitellaan eri tavalla siinä jäsenvaltiossa, jonka alueella yrityksen pääkonttori on.

Siirtymäsäännökset

16 artikla

1. Jäsenvaltiot voivat sallia yrityksille, jotka silloin, kun tämä direktiivi annetaan tiedoksi, tarjoavat apuaan vain jäsenvaltioiden omilla alueilla, viiden vuoden määräajan tiedoksiantopäivästä ensimmäisen direktiivin 16 ja 17 artiklan vaatimusten täyttämiseksi.

2. Jäsenvaltiot voivat sallia kaikille 1 kohdassa tarkoitetuille yrityksille, jotka viisivuotiskauden päättyessä eivät vielä ole täysin muodostaneet solvenssimarginaalia, enintään kahden vuoden lisämääräajan, edellyttäen, että nämä yritykset ovat ensimmäisen direktiivin 20 artiklan mukaisesti esittäneet valvontaviranomaisen hyväksyttäväksi toimenpiteet, jotka ne aikovat toteuttaa tuossa tarkoituksessa.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu yritys saa laajentaa liiketoimintaansa ensimmäisen direktiivin 8 artiklan 2 kohdassa tai 10 artiklassa tarkoitetulla tavalla vain jos se välittömästi on sen direktiivin säännösten mukaista.

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu yritys, jonka yritysmuoto on erilainen kuin ensimmäisen direktiivin 8 artiklassa tarkoitettujen yritysten, saa jatkaa senhetkistä toimintaansa kolmen vuoden ajan siitä päivästä, jolloin tämä direktiivi annettiin tiedoksi siinä muodossa kuin se on olemassa sanottuna ajankohtana.

5. Tätä artiklaa sovelletaan soveltuvin osin tämän direktiivin tiedoksiantopäivän jälkeen perustettaviin yrityksiin, jotka ottavat haltuunsa oikeudellisesti toisen lukuun tuona päivänä harjoitetun liiketoiminnan.

17 artikla

Jäsenvaltiot voivat myöntää ensimmäisen direktiivin III osastossa tarkoitetuille asioimistoille ja sivukonttoreille, jotka tarjoavat apua vain näiden jäsenvaltioiden omilla alueilla, viiden vuoden määräajan tämän direktiivin tiedoksiantopäivästä lukien ensimmäisen direktiivin 25 artiklan noudattamiseksi edellyttäen, että nämä asioimistot tai sivukonttorit eivät laajenna liiketoimintaansa ensimmäisen direktiivin 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

18 artikla

Edellytystä, että vahingon tai konevian on täytynyt tapahtua sen jäsenvaltion alueella, jolla suojan järjestävä yritys sijaitsee, ei sovelleta kahdeksan vuoden aikana siitä päivästä, jolloin tämä direktiivi annettiin tiedoksi, toimintaan, jota tarkoitetaan ensimmäisen direktiivin 2 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kolmannessa luetelmakohdassa, milloin tätä toimintaa harjoittaa ELPA (Kreikan Auto- ja matkailuliitto).

Loppusäännökset

19 artikla

1. Jäsenvaltioiden on muutettava kansalliset säännöksensä tämän direktiivin mukaiseksi viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 1987. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä. Näin muutettuja säännöksiä sovelletaan viimeistään 1 päivästä tammikuuta 1988 lukien, jollei 16, 17 ja 18 artiklasta muuta johdu.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset kirjallisina komissiolle.

20 artikla

Komissio antaa kuuden vuoden kuluessa tämän direktiivin tiedoksi antamisesta neuvostolle kertomuksen direktiivin ja erityisesti sen 15 artiklan täytäntöönpanossa ilmenevistä vaikeuksista. Tarvittaessa komissio antaa ehdotukset asian korjaamiseksi.

21 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 10 päivänä joulukuuta 1984.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. DUKES

(1) EYVL N:o C 51, 10.3.1981, s. 5,

EYVL N:o C 30, 4.2.1983, s. 6

(2) EYVL N:o C 149, 14.6.1982, s. 129

(3) EYVL N:o L 343, 31.12.1981, s. 9

(4) EYVL N:o L 228, 16.8.1973, s. 3

(5) EYVL N:o L 189, 13.7.1976, s. 13

(6) EYVL N:o L 63, 13.3.1979, s. 1