31984L0386

Kymmenes neuvoston direktiivi 84/386/ETY annettu 31 päivänä heinäkuuta 1984, jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta, direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta - Arvonlisäveron soveltaminen irtaimen aineellisen omaisuuden vuokraukseen

Virallinen lehti nro L 208 , 03/08/1984 s. 0058 - 0058
Suomenk. erityispainos Alue 9 Nide 1 s. 0122
Espanjank. erityispainos: Luku 09 Nide 1 s. 0170
Ruotsink. erityispainos Alue 9 Nide 1 s. 0122
Portugalink. erityispainos: Luku 09 Nide 1 s. 0170


KYMMENES NEUVOSTON DIREKTIIVI annettu 31 päivänä heinäkuuta 1984,

jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta, direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta - Arvonlisäveron soveltaminen irtaimen aineellisen omaisuuden vuokraukseen (84/386/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 99 ja 100 artiklan,

ottaa huomioon jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta - yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste 17 päivänä toukokuuta 1977 annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY(),

ottaa huomioon komission ehdotuksen(),

ottaa huomioon edustajakokouksen lausunnon(),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(),

sekä katsoo, että

edellä tarkoitetun direktiivin 4 artiklan 2 kohtaa sovellettaessa irtaimen aineellisen omaisuuden vuokrausta pidetään arvonlisäverollisena taloudellisena toimintana,

edellä mainitun direktiivin 9 artiklan 1 kohdan säännösten soveltaminen irtaimen aineellisen omaisuuden vuokraukseen saattaa huomattavasti vääristää kilpailua, jos vuokralleantaja ja vuokralleottaja ovat sijoittautuneet eri jäsenvaltioihin ja nämä jäsenvaltiot soveltavat toisistaan poikkeavia verokantoja,

tämän vuoksi on tarpeen vahvistaa palvelun suorituspaikaksi se paikka, jossa vastaanottajalla on taloudellisen toimintansa kotipaikka tai kiinteä toimipaikka, jolle palvelu suoritetaan, taikka näiden puuttuessa, vastaanottajan kotipaikka tai pysyvä asuinpaikka, ja

kulkuneuvojen vuokrauksen osalta olisi 9 artiklan 1 kohtaa kuitenkin valvontasyistä sovellettava tarkasti ja pidettävä siten palvelun suorittajan taloudellisen toiminnan kotipaikkaa näiden palvelujen suorituspaikkana,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 77/388/ETY seuraavasti:

1. poistetaan 9 artiklan 2 kohdan d alakohta;

2. lisätään 9 artiklan 2 kohdan e alakohtaan luetelmakohta seuraavasti:

"- irtaimen aineellisen omaisuuden vuokraus, lukuun ottamatta kulkuneuvojen vuokrausta.";

3. korvataan 9 artiklan 3 kohdassa ilmaisu "sekä irtaimen aineellisen omaisuuden vuokrauksen osalta" ilmaisulla "sekä kulkuneuvojen vuokrauksen osalta".

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät toimenpiteet viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 1985.

2. Jäsenvaltioiden on annettava tämän direktiivin soveltamiseksi antamansa säännökset tiedoksi komissiolle. Komissio ilmoittaa tästä muille jäsenvaltioille.

3 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 31 päivänä heinäkuuta 1984.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. O'KEEFE

() EYVL N:o L 145, 13.6.1977, s. 1

() EYVL N:o C 116, 9.5.1979, s. 4

() EYVL N:o C 4, 7.1.1980, s. 63

() EYVL N:o C 297, 28.11.1979, s. 16