31984D0358

84/358/ETY: Neuvoston päätös, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1984, öljyn ja muiden vaarallisten aineiden aiheuttaman Pohjanmeren pilaantumisen torjuntayhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä

Virallinen lehti nro L 188 , 16/07/1984 s. 0007 - 0016
Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 4 s. 0189
Espanjank. erityispainos: Luku 15 Nide 4 s. 0034
Ruotsink. erityispainos Alue 15 Nide 4 s. 0189
Portugalink. erityispainos: Luku 15 Nide 4 s. 0034


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 28 päivänä kesäkuuta 1984,

öljyn ja muiden vaarallisten aineiden aiheuttaman Pohjanmeren pilaantumisen torjuntayhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä (84/358/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 235 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1)

ottaa huomioon edustajakokouksen lausunnon(2)

sekä katsoo, että

kahdessa ensimmäisessä Euroopan yhteisöjen toimintaohjelmassa ympäristöalan toimenpiteiksi(3) ja korostetaan meren pilaantumisen torjunnan merkitystä yhteisölle yleensä ja määrätään muun muassa yhteisön toimista laivaliikenteen ja merenkulun aiheuttaman pilaantumisen torjumiseksi; niissä täsmennetään, että meriveden suojelu on ensisijainen tehtävä elintärkeän luonnon tasapainon säilyttämiseksi,

kolmannessa Euroopan yhteisöjen toimintaohjelmassa ympäristöalan toimenpiteiksi(4) jonka yleiset suuntaviivat Euroopan yhteisöjen neuvosto ja neuvostossa kokoontuneet jäsenvaltioiden hallitusten edustajat hyväksyivät 7 päivänä helmikuuta 1983, todetaan erityisesti parempien yhteistoimintajärjestelyiden tarpeellisuus Pohjanmeren ympäristöongelmien ratkaisemiseksi,

neuvosto on 19 päivänä toukokuuta 1981 tehdyllä päätöksellä valtuuttanut komission neuvottelemaan Euroopan talousyhteisön liittymisestä öljyn aiheuttaman Pohjanmeren pilaantumisen torjuntayhteistyöstä 9 päivänä kesäkuuta 1969 tehtyyn sopimukseen,

neuvoston 9 päivänä syyskuuta 1983 tekemän päätöksen mukaan sopimus öljyn ja muiden vaarallisten aineiden aiheuttaman Pohjanmeren pilaantumisen torjuntayhteistyöstä allekirjoitettiin 13 päivänä syyskuuta 1983,

on tarpeen, että yhteisö hyväksyy kyseisen sopimuksen osallistuakseen tietojenvaihtoon ja yhteisiin tutkimuksiin sekä toteuttaakseen näin edellä mainitut tavoitteet yhdessä jäsenmaiden kanssa sanotun kuitenkaan rajoittamatta niiden tähänastisen toiminnan merkitystä 9 päivänä kesäkuuta 1969 allekirjoitetun sopimuksen yhteydessä; tällä ei rajoiteta yhteisön tulevia toimia, ja

mainitussa 13 päivänä syyskuuta 1983 tehdyssä sopimuksessa määrätään sellaisista tietojenvaihdosta, yhteisistä tutkimuksista ja yhteistyötoimista merellä, jotka eivät niiden luonteen vuoksi muodosta sellaisia yhteisiä sääntöjä, joihin jäsenvaltioiden mahdollisesti tällä alalla tekemät sopimukset voisivat vaikuttaa,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan talousyhteisön puolesta sopimus öljyn ja muiden vaarallisten aineiden aiheuttaman Pohjanmeren pilaantumisen torjuntayhteistyöstä.

Sopimusteksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja tallettaa sopimuksen 18 artiklassa määrätyn ratifioimis- tai hyväksymiskirjan.

Tehty Luxemburgissa 28 päivänä kesäkuuta 1984.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

H. BOUCHARDEAU

(1) EYVL N:o C 40, 15.2.1984, s. 5,

(2) EYVL N:o C 127, 14.5.1984, s. 120,

(3) EYVL N:o C 112, 20.12.1973, s. 1 ja EYVL N:o C 139, 13.6.1977, s. 1

(4) EYVL N:o C 46, 17.2.1983, s. 1,