31983S0359

Komission päätös N:o 359/83/EHTY, tehty 8 päivänä helmikuuta 1983, Euroopan hiili- ja teräsyhteisön historiallisten arkistojen avaamisesta yleisölle

Virallinen lehti nro L 043 , 15/02/1983 s. 0014 - 0015
Suomenk. erityispainos Alue 16 Nide 1 s. 0065
Espanjank. erityispainos: Luku 01 Nide 4 s. 0006
Ruotsink. erityispainos Alue 16 Nide 1 s. 0065
Portugalink. erityispainos: Luku 01 Nide 4 s. 0006


KOMISSION PÄÄTÖS N:o 359/83/EHTY,

tehty 8 päivänä helmikuuta 1983,

Euroopan hiili- ja teräsyhteisön historiallisten arkistojen avaamisesta yleisölle

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan ensimmäisen kohdan,

ottaa huomioon neuvoa-antavan komitean lausunnon,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(),

ottaa huomioon neuvoston yksimielisesti antaman puoltavan lausunnon,

sekä katsoo, että

Euroopan hiili- ja teräsyhteisö on tehtäväänsä hoitaessaan koonnut toimielintensä yhteyteen laajat arkistokokoelmat; nämä arkistot ovat yhteisön, joka on oikeushenkilö, omaisuutta,

osaa yhteisöstä lähtöisin olevista asiakirjoista säilytetään jäsenmaiden arkistoissa; jäsenmaat soveltavat erilaisia määräaikoja ja edellytyksiä arkistojensa avaamisessa yleisölle,

on vakiintunut käytäntö, niin jäsenvaltioissa kuin kansainvälisissä yhteisöissäkin, että arkistot avataan yleisölle tiettyjen vuosien kuluttua,

yhteisön arkistojen käyttö ja kriittinen tarkastelu eivät ainoastaan palvelisi historian tutkimusta yleisesti vaan voisivat myös selventää ja auttaa asianomaisten toimintaa ja helpottaa näin yhteisön tavoitteiden toteuttamista; niinpä yhteisön tavoitteiden toteuttamiseksi näyttää ilmeiseltä, että on tarpeen laatia yhteiset säännöt yhteisön historiallisten arkistojen yleisölle avaamisesta,

olisi estettävä se, että yhteisöjen toimielinten salaisiksi luokitellut asiakirjat tulevat julkisiksi kansallisten arkistojen kautta sellaisin edellytyksin, jotka eivät ole yhtä tiukkoja kuin tässä päätöksessä määrätyt edellytykset, ja

on syytä vahvistaa ainoastaan tietyt perusperiaatteet ja jättää kunkin toimielimen tehtäväksi niiden sääntöjen antaminen, jotka osoittautuvat tarpeellisiksi näiden periaatteiden sisäiseksi täytäntöönpanemiseksi,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1. Euroopan hiili- ja teräsyhteisön toimielimet perustavat historiallisia arkistoja ja avaavat ne yleisölle tässä päätöksessä vahvistetuin edellytyksin, 30 vuoden kuluttua asiakirjojen antamisesta. Tämän päätöksen soveltamiseksi neuvoa-antavaa komiteaa ja tilintarkastustuomioistuinta käsitellään kuten perustamissopimuksen 7 artiklassa mainittuja toimielimiä.

2. Tämän päätöksen soveltamiseksi:

a) ilmaisulla "yhteisön arkisto" tarkoitetaan missä muodossa ja millä välineillä tahansa tallennettuja kaikenlaisia asiakirjoja, jotka joku toimielin, joku sen edustaja tai joku sen työntekijä tehtäviään hoitaessaan on antanut tai saanut ja jotka koskevat Euroopan hiili- ja teräsyhteisön toimintaa,

b) ilmaisulla "historiallinen arkisto" tarkoitetaan yhteisön arkiston sitä osaa, joka on tämän päätöksen 7 artiklan mukaisin edellytyksin valittu pysyvää säilytystä varten.

3. Asiakirjat, joista on saanut vapaasti tietoja ennen 1 kohdassa mainitun määräajan päättymistä, pidetään edelleen yleisön saatavina rajoituksetta.

4. Edellä 1 kohdassa mainitun määräajan päätyttyä pääsy historiallisiin arkistoihin myönnetään jokaiselle, joka esittää asiasta pyynnön ja joka suostuu noudattamaan kunkin toimielimen tätä varten laatimia sisäisiä sääntöjä.

5. Historiallisten arkistojen asiakirjoista on käytettävissä jäljennökset. Toimielimet voivat kuitenkin antaa alkuperäisen asiakirjan nähtäväksi, jos sitä vaatii käyttäjän erityinen ja asianmukaisesti perusteltu etu.

2 artikla

Tätä päätöstä ei sovelleta yhteisön henkilöstöä koskeviin asiakirjoihin eikä asiakirjoihin, jotka sisältävät yksilöityjen ihmisten yksityiselämään tai työhön liittyviä tietoja.

3 artikla

1. Julkisia eivät ole Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäviksi vietyjen asioiden asiakirjat.

2. Julkisia eivät ole myöskään sellaiset asiakirjat, joita pidetään kunkin toimielimen tässä suhteessa vahvistamien sääntöjen ja käytännön mukaan luottamuksellisina tai jotka kuuluvat tarkemmin suojattuun salassapitoluokkaan, jos niiden salassapitoluokitusta ei ole 5 artiklan mukaisesti poistettu.

4 artikla

1. Asiakirjat, joita silloin, kun niistä on ilmoitettu toimielimille, koski salassapitovelvollisuus tai liikesalaisuus, tulevat julkisiksi 30 vuoden määräajan päätyttyä vain jos toimielin, joka on saanut ilmoituksen kyseisistä asiakirjoista, on ennakolta ilmoittanut sille henkilölle tai yritykselle, jota asia koskee, julkaisuaikomuksestaan ja jos kyseinen henkilö tai yritys ei ole esittänyt vastalausetta 9 artiklassa tarkoitettujen yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen mukaisessa määräajassa.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan myös toimielinten laatimiin asiakirjoihin, jotka sisältävät salassapitovelvollisuuden tai liikesalaisuuden piiriin kuuluvia tietoja.

5 artikla

1. Taatakseen 1 artiklan 1 kohdassa mainitun 30 vuoden määräajan noudattamisen kukin toimielin tutkii ajoissa, viimeistään asiakirjojen antamista seuraavan 25:nnen vuoden kuluessa, edelleen luottamukselliset tai tarkemmin suojattuun salassapitoluokkaan kuuluvat asiakirjat päättääkseen niiden salassapitoluokituksen mahdollisesta poistamisesta. Asiakirjat, joiden salassapitoluokitusta ei poisteta ensimmäisissä tutkimuksissa, tutkitaan uudestaan säännöllisin väliajoin vähintään joka viides vuosi.

2. Jäsenvaltiosta tai toisesta toimielimestä lähtöisin olevien asiakirjojen osalta toimielimet noudattavat sen tai niiden vahvistamaa salassapitoluokitusta. Taatakseen, että yhteisön arkisto on mahdollisimman avoin, toimielimet ja jäsenvaltiot voivat kuitenkin määrätä yhteisesti vahvistamillaan perusteilla menettelyt, joilla näiden asiakirjojen salassapitoluokitus poistetaan.

6 artikla

1. Jäsenvaltiot eivät julkaise 1 ja 5 artiklassa määrättyjä edellytyksiä lievemmillä edellytyksillä sellaisia toimielimistä lähtöisin olevia ja niiden julkisissa arkistoissa sijaitsevia asiakirjoja, jotka on luokiteltu salaisiksi ja joiden salassapitoluokitusta ei ole poistettu.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan myös jäsenvaltioiden asiakirjoihin, joissa tässä kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen sisältöä toistetaan osittain tai kokonaan.

7 artikla

Kukin toimielin siirtää historialliseen arkistoon näissä yleisarkistoissaan olevat asiakirjat viimeistään 15 vuoden kuluttua niiden antamisesta. Kunkin toimielimen 9 artiklan mukaisesti vahvistamien perusteiden mukaisesti nämä asiakirjat lajitellaan ja säilytettävät asiakirjat erotellaan niistä, joilla ei ole enää hallinnollista tai historiallista merkitystä.

8 artikla

1. Kukin toimielin voi sijoittaa historiallisen arkistonsa sopivimpana pitämäänsä paikkaan.

2. Pyynnöstä kukin toimielin antaa historiallisen arkistonsa mikrofilmatut jäljennökset, jos ne tämän päätöksen nojalla ovat julkisia, jäsenvaltioiden ja muiden toimielinten käyttöön, jos kyseessä ei ole se jäsenvaltio, jossa toimielin itse sijaitsee, tai sellaiset toimielimet, jotka sijaitsevat samassa jäsenvaltiossa.

9 artikla

Jokaisella toimielimellä on valtuudet antaa yksityiskohtaiset säännöt tämän päätöksen sisäisestä soveltamisesta.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 8 päivänä helmikuuta 1983.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Gaston THORN

() EYVL N:o C 327, 14.12.1981, s. 45