31982L0130

Neuvoston direktiivi 82/130/ETY, annettu 15 päivänä helmikuuta 1982, räjähdysvaarallisissa tiloissa kaivoskaasuille alttiissa kaivoksissa käytettäviä sähkölaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä

Virallinen lehti nro L 059 , 02/03/1982 s. 0010 - 0028
Suomenk. erityispainos Alue 13 Nide 11 s. 0220
Espanjank. erityispainos: Luku 13 Nide 12 s. 0088
Ruotsink. erityispainos Alue 13 Nide 11 s. 0220
Portugalink. erityispainos: Luku 13 Nide 12 s. 0088


NEUVOSTON DIREKTIIVI,annettu 15 päivänä helmikuuta 1982,räjähdysvaarallisissa tiloissa kaivoskaasuille alttiissa kaivoksissa käytettäviä sähkölaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä(82/130/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, jokaottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 artiklan,ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),sekä katsoo, ettäjäsenvaltioissa voimassa oleva lainsäädäntö räjähdysvaarallisissa tiloissa kaivoskaasuille alttiissa kaivoksissa käytettävien sähkölaitteiden turvallisuuden varmistamiseksi on eri jäsenvaltioissa erilaista; nämä eroavuudet ovat kaupankäynnin esteenä,nämä eroavuudet voidaan poistaa lähentämällä jäsenvaltioiden lainsäädäntöä sellaisten räjähdysvaarallisissa tiloissa kaivoskaasuille alttiissa kaivoksissa käytettävien sähkölaitteiden markkinoille saattamisen sallimiseksi kaikkialla yhteisössä, jotka ovat niitä koskevien yhdenmukaistettujen standardien mukaisia,säännöksin olisi myös sallittava sellaisten sähkölaitteiden saattaminen markkinoille, joissa käytetyt tekniset ratkaisut poikkeavat yhdenmukaistettujen standardien mukaisista ratkaisuista, jos tällaisen laitteen turvallisuustaso on sama kuin yhdenmukaistettujen standardien mukaisten laitteiden,asianomaisen jäsenvaltion hyväksymän tarkastuslaitoksen olisi kuitenkin tarkastettava ja testattava yhdenmukaistettujen standardien mukaisuus tai se, että laite vastaa turvallisuustasoltaan yhdenmukaistettujen standardien mukaisia laitteita,sellaisten tarkastusten ja testien myönteinen tulos olisi vahvistettava kaikissa jäsenmaissa tunnustetulla todistuksella ja yhteisön tunnusmerkillä,tekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi räjähdysvaarallisissa tiloissa kaivoskaasuille alttiissa kaivoksissa käytettäviä sähkölaitteita koskevissa yhdenmukaistetuissa standardeissa vahvistettujen teknisten vaatimusten nopea mukauttaminen on tarpeen; tässä yhteydessä tarvittavien toimenpiteiden täytäntöönpanon helpottamiseksi olisi luotava menettely jäsenvaltioiden ja komission välisen tiiviin yhteistyön aikaansaamiseksi räjähdysvaarallisissa tiloissa kaivoskaasuille alttiissa kaivoksissa käytettävien sähkölaitteiden yhteisön sisäisen kaupan teknisten esteiden poistamiseksi annettujen direktiivien mukauttamista tekniikan kehitykseen käsittelevässä komiteassa,on mahdollista, että räjähdysvaarallisissa tiloissa kaivoskaasuille alttiissa kaivoksissa käytettävä laite, vaikka se olisikin vapaata liikkuvuutta varten varustettu todistuksella ja merkitty, voi olla turvallisuudelle vaarallinen; sen vuoksi olisi säädettävä menettelystä tämän vaaran vähentämiseksi, jaeri jäsenvaltioissa sovelletaan kaivoslainsäädäntöä myös kaivoskaasuille alttiiden kaivosten maanpäällisiin laitoksiin ja sen vuoksi tämän direktiivin soveltamisalaan on tarpeen sisällyttää tällaisissa laitoksissa käytettävät sähkölaitteet; tämän vuoksi on tarpeen poiketa räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviä sähkölaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 18 päivänä joulukuuta 1975 annetusta neuvoston direktiivistä 76/117/ETY(4) sekä räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviä, tietyn tyyppisellä suojauksella varustettuja sähkölaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 1979 annetusta neuvoston direktiivistä 79/196/ETY(5),ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Tätä direktiiviä sovelletaan sellaisiin kaivoskaasuille alttiiden kaivosten maanalaisissa osissa käytettäviin sähkölaitteisiin, jotka voivat joutua alttiiksi kaivoskaasuista aiheutuvalle vaaralle.Tätä direktiiviä sovelletaan myös, poiketen direktiivistä 76/117/ETY ja direktiivistä 79/196/ETY, sellaisiin näiden kaivosten maanpäällisten laitosten osissa käytettäviin sähkölaitteisiin, jotka voivat joutua alttiiksi maanalaisen tuuletuksen mukanaan tuomista kaivoskaasuista aiheutuvalle vaaralle.

2 artikla

Tässä direktiivissä "sähkölaitteella" tarkoitetaan mitä tahansa sähkölaitoksen osaa tai mitä tahansa muuta sähkölaitetta.

3 artikla

Kaivoskaasuille alttiiden kaivosten maanalaisten osien, jotka voivat joutua alttiiksi kaivoskaasuista aiheutuvalle vaaralle, tai sellaisten kaivosten maanpäällisten laitosten, jotka voivat joutua alttiiksi maanalaisesta tuuletuksesta tulevista kaivoskaasuista aiheutuvalle vaaralle, määrittäminen jätetään jäsenvaltioiden tehtäväksi.

4 artikla

1. Jäsenvaltiot eivät saa kaivoskaasujen syttymiseen liittyvien turvallisuussyiden perusteella kieltää 1 ja 2 artiklassa tarkoitetun sähkölaitteen myyntiä, vapaata liikkuvuutta tai käyttöä sen asianmukaiseen käyttötarkoitukseen:- jos laite on yhdenmukaistettujen standardien mukainen, mikä on osoitettu 8 artiklassa säädettyjen edellytysten mukaisesti annetulla vaatimustenmukaisuustodistuksella ja 11 artiklassa säädetyn yhteisön tunnusmerkillä,- jos laite poikkeaa yhdenmukaistetuista standardeista sen vuoksi, että näissä standardeissa ei ole annettu laitteen suunnittelua ja valmistusta koskevia määräyksiä, mutta tarkastukset ja testit ovat osoittaneet, että laite vastaa vähintään samaa turvallisuustasoa kuin laite, joka on yhdenmukaistettujen standardien mukainen, ja tämä on osoitettu 9 artiklassa säädettyjen edellytysten mukaan annetulla tarkastustodistuksella ja 11 artiklassa säädetyllä yhteisön tunnusmerkillä.2. Tässä direktiivissä sähkölaitteen käytöllä sen asianmukaisessa tarkoituksessa tarkoitetaan laitteen käyttöä, siten kuin yhdenmukaistetuissa standardeissa on säädetty ja vaatimustenmukaisuustodistuksessa tai tarkastustodistuksessa on todettu, sellaisissa tiloissa, joissa kaivoskaasut voivat ilman kanssa muodostaa räjähtävän seoksen.3. Asennus- ja käyttöolosuhteisiin sovelletaan asianomaisen jäsenvaltion lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä, jollei yhteisön muista säännöksistä muuta johdu.4. Tässä direktiivissä yhdenmukaistetuilla standardeilla tarkoitetaan liitteessä A lueteltuja eurooppalaisia standardeja (EN), jotka on muutettu liitteen B mukaisesti.

5 artikla

1. Kaikki tekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi tarvittavat muutokset liitteiden sisältöön tehdään 7 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.2. Samoin kaikki 4 artiklan 1 kohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitettuja tarkastustodistuksia koskevat kysymykset voidaan käsitellä edellä tarkoitettua menettelyä noudattaen.

6 artikla

1. Kaivos- ja muun vuoriteollisuuden turvallisuus- ja terveyskomission rajoitettu komitea, joka on perustettu 9 päivänä heinäkuuta 1957, 11 päivänä maaliskuuta 1965 ja 27 päivänä kesäkuuta 1974 annetuilla neuvoston päätöksillä, annetaan 5 artiklassa määritellyt tehtävät. Komiteassa on jäsenvaltioiden edustajat ja puheenjohtajana komission edustaja.2. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

7 artikla

1. Jos tässä artiklassa säädettyä menettelyä on noudatettava, saattaa asian komitean käsiteltäväksi komitean puheenjohtaja omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion edustajan pyynnöstä.2. Puheenjohtaja tekee komitealle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Lausunto annetaan sellaisella 45 äänen enemmistöllä, joka saadaan kun jäsenvaltioiden äänet painotetaan perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.3. a) Komissio päättää suunnitelluista toimenpiteistä, jos ne ovat komitean lausunnon mukaiset.b) Jos suunnitellut toimenpiteet eivät ole komitean lausunnon mukaisia tai lausuntoa ei ole annettu, komissio tekee viipymättä neuvostolle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Neuvosto ratkaisee asian määräenemmistöllä.c) Jos neuvosto ei ole ratkaissut asiaa kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asia on tullut vireille, komissio tekee päätöksen ehdotetuista toimenpiteistä.

8 artikla

1. Edellä 4 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetun vaatimustenmukaisuustodistuksen on oltava 14 artiklassa tarkoitetun hyväksytyn tarkastuslaitoksen antama. Siinä on osoitettava, että kyseinen sähkölaitetyyppi on yhdenmukaistettujen standardien mukainen.Jäljennös vaatimustenmukaisuustodistuksesta on toimitettava jäsenvaltioille ja komissiolle yhden kuukauden kuluessa todistuksen antamisesta.Sähkölaitteen tarkastaneen ja testanneen hyväksytyn tarkastuslaitoksen on laadittava seloste, joka on saatettava jäsenvaltioiden käytettäväksi.2. Vaatimustenmukaisuustodistuksen antanut hyväksytty tarkastuslaitos voi peruuttaa todistuksen, jos se toteaa, että todistusta ei olisi pitänyt antaa tai jos asetettuja ehtoja ei ole täytetty. Se voi peruuttaa edellä tarkoitetun todistuksen myös, jos valmistaja saattaa markkinoille sähkölaitteen, joka ei ole sen laitetyypin mukainen, jolle todistus annettiin.Hyväksytyn tarkastuslaitoksen on toimitettava jäljennös peruutusasiakirjasta komissiolle ja jäsenvaltioille, joiden on toimitettava se edelleen hyväksytyille tarkastuslaitoksille.Peruutuksen syyt on esitettävä yksityiskohtaisesti. Ilmoitus peruutuksesta on julkaistava 4 kohdan mukaisesti.Edellä tarkoitetuista peruutuksista ja vaatimustenmukaisuustodistusten epäämisistä on viipymättä ilmoitettava asianosaiselle, samoin kuin jäsenvaltioissa voimassa olevan lainsäädännön mukaisista muutoksenhakukeinoista ja määräajoista muutoksenhaulle.3. Todistuksen antaneen tarkastuslaitoksen on säilytettävä kaikki sähkölaitetta koskevan todistuksen antamiseen liittyvät asiakirjat ja saatettava ne tarvittaessa komission ja muiden jäsenvaltioiden käytettäviksi turvallisuutta koskevaa erityistarkastusta varten; nämä asiakirjat ovat luottamuksellisia.4. Komissio antaa otteet vaatimustenmukaisuustodistuksista julkaistavaksi Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

9 artikla

1. Edellä 4 artiklan 1 kohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitetun tarkastustodistuksen on oltava 14 artiklassa tarkoitetun hyväksytyn tarkastuslaitoksen antama. Siinä on osoitettava, että sähkölaitetyyppi vastaa vähintään samaa turvallisuustasoa kuin laite, joka on yhdenmukaistettujen standardien mukainen.2. Ennen kuin asianomainen hyväksytty tarkastuslaitos antaa tarkastustodistuksen, jäsenvaltion on kyseisen hyväksytyn tarkastuslaitoksen aloitteesta lähetettävä sähkölaitetta koskevan todistuksen antamiseen liittyvät asiakirjat eli laitetta koskevat eritelmät, tarkastuskertomus ja testausseloste tarkastuslaitoksen suorittamista tarkastuksista ja testeistä sekä ehdotus tarkastustodistukseksi, komissiolle ja muille jäsenvaltioille, joiden on toimitettava ne edelleen hyväksymilleen tarkastuslaitoksille. Jäsenvaltiot voivat neljän kuukauden kuluessa näiden tietojen vastaanottamisesta vastustaa sitä asianomaiselle jäsenvaltiolle tai pyytää, että asia saatettaisiin 6 artiklassa tarkoitetun komitean käsiteltäväksi. Jäljennös jokaisesta tiedonannosta on toimitettava komissiolle. Kaikki kirjeenvaihto on luottamuksellista.3. Jos mikään jäsenvaltio ei ole vastustanut 2 kohdassa säädetyn määräajan kuluessa tai pyytänyt asian saattamista komitean käsiteltäväksi, jäsenvaltion on annettava lupa tarkastustodistuksen antamiselle.4. Muussa tapauksessa komissio saatuaan komitean lausunnon pyynnöstä ratkaisee tarkastustodistusta koskevan asian.5. Jäljennös tarkastustodistuksesta on lähetettävä komissiolle ja jäsenvaltioille yhden kuukauden kuluessa todistuksen antamisesta; jäsenvaltioiden on toimitettava se edelleen hyväksymilleen tarkastuslaitoksille. Sähkölaitteen tarkastaneen ja testanneen hyväksytyn toimielimen on laadittava loppuseloste. Se on saatettava jäsenvaltioille.6. Tarkastustodistuksen antanut hyväksytty tarkastuslaitos voi peruuttaa todistuksen, jos se toteaa, että sitä ei olisi pitänyt antaa tai jos asetettuja ehtoja ei ole täytetty. Se voi peruuttaa todistuksen myös, jos valmistaja saattaa markkinoille sähkölaitteen, joka ei ole sen laitetyypin mukainen, jolle tarkastustodistus annettiin.Hyväksytyn tarkastuslaitoksen on lähetettävä jäljennös peruutusasiakirjoista komissiolle ja muille jäsenvaltioille, joiden on toimitettava se edelleen hyväksymilleen tarkastuslaitoksille.Peruutuksen syyt on esitettävä yksityiskohtaisesti. Ilmoitus peruutuksesta on julkaistava 8 kohdan mukaisesti.Edellä tarkoitetuista peruutuksista ja tarkastustodistusten epäämisistä on viipymättä ilmoitettava asianosaiselle, samoin kuin jäsenvaltioissa voimassa olevan lainsäädännön mukaan hänen käytettävissään olevista muutoksenhakukeinoista ja niiden määräajoista.7. Todistuksen antaneen tarkastuslaitoksen on säilytettävä kaikki sähkölaitetta koskevan todistuksen antamiseen liittyvät asiakirjat ja saatettava ne tarvittaessa komission ja muiden jäsenvaltioiden käytettäviksi turvallisuutta koskevaa erityistarkastusta varten; nämä asiakirjat ovat luottamuksellisia.8. Komissio antaa otteet tarkastustodistuksista julkaistavaksi Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

10 artikla

Jäljennökset 8 artiklan 3 kohdassa ja 9 artiklan 7 kohdassa tarkoitetuista asiakirjoista on pyynnöstä toimitettava todistuksen haltijalle; tämän on saatava käyttää niitä haluamallaan tavalla.

11 artikla

1. Valmistajan sähkölaitteeseen kiinnittämä yhteisön tunnusmerkki osoittaa, että laite on sen laitetyypin mukainen, joka on saanut vaatimustenmukaisuustodistuksen tai tarkastustodistuksen, ja että sille on suoritettu kaikki tavanmukaiset tarkastukset ja -testit, jotka on joko määrätty yhdenmukaistetuissa standardeissa, jos vaatimustenmukaisuustodistus on annettu, tai joita tarkoitetaan itse tarkastustodistuksessa.Yhteisön tunnusmerkin malli on esitetty liitteessä C olevassa I osassa. Tämä merkki on kiinnitettävä siten, että se on näkyvä, helposti luettava ja kestävä.2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että valmistaja kiinnittää yhteisön tunnusmerkin vain, jos hänellä on hallussaan asianmukainen vaatimustenmukaisuustodistus tai asianmukainen tarkastustodistus. Jäsenvaltioiden on myös toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet kieltääkseen sellaisten merkkien tai piirrosten kiinnittämisen laitteisiin, joita koskevaa vaatimustenmukaisuustodistusta tai tarkastustodistusta ei ole olemassa ja jotka voidaan sekoittaa yhteisön tunnusmerkkiin.3. Vaatimustenmukaisuustodistuksessa tai tarkastustodistuksessa voidaan asettaa ehdoksi, että sähkölaite on varustettava ohjeilla, joissa selvitetään sen käytön erityisolosuhteet.4. Jos 9 artiklan mukainen tarkastustodistus on annettu sähkölaitetyypille, joka ei ole yhdenmukaistettujen standardien mukainen, yhteisön tunnusmerkkiä on täydennettävä liitteessä C olevassa II osassa esitetyllä merkinnällä.5. Vaatimustenmukaisuustodistuksen malli on liitteessä D.

12 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien sähkölaitteiden valmistuksen riittävän valvonnan varmistamiseksi.

13 artikla

1. Jos jäsenvaltio huolellisen tutkimuksen perusteella toteaa, että sähkölaite, vaikka se onkin sellaisen laitetyypin mukainen, jolle on annettu vaatimustenmukaisuustodistus tai tarkastustodistus, aiheuttaa vaaran turvallisuudelle, se voi väliaikaisesti kieltää laitteen myynnin alueellaan tai asettaa sille erityisehtoja. Sen on viipymättä ilmoitettava asiasta ja päätöksensä perusteluista muille jäsenvaltioille ja komissiolle.2. Komissio kuulee kuuden viikon kuluessa jäsenvaltioita. Se antaa tämän jälkeen lausuntonsa viipymättä ja toteuttaa tarkoituksenmukaiset toimenpiteet.3. Jos komissio katsoo yhdenmukaistetun standardin teknisen mukauttamisen tarpeelliseksi, mukautukset on tehtävä 7 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. Tällöin jäsenvaltio, joka on toteuttanut suojatoimenpiteitä, saa pitää ne voimassa siihen saakka, kunnes mukautukset tulevat voimaan.

14 artikla

Jokaisen jäsenvaltion on toimitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle luettelo tarkastuslaitoksista, jotka se on hyväksynyt tarkastamaan ja testaamaan laitteita tai antamaan vaatimustenmukaisuustodistuksia ja tarkastustodistuksia, sekä osoitteet 8 ja 9 artiklassa tarkoitettua kirjeenvaihtoa varten.Edellä mainitut tiedot on toimitettava kuuden kuukauden kuluessa tämän direktiivin tiedoksi antamisesta.Jokaisen jäsenvaltion on heti ilmoitettava kaikista muutoksista näihin luetteloihin.

15 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät toimenpiteet 18 kuukauden kuluessa tämän direktiivin tiedoksi antamisesta. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

16 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 15 päivänä helmikuuta 1982.Neuvoston puolestaPuheenjohtajaP. de KEERSMAEKER

(1) EYVL N:o C 104, 28.4.1980, s. 92

(2) EYVL N:o C 197, 4.8.1980, s. 66

(3) EYVL N:o C 205, 11.8.1980, s. 28

(4) EYVL N:o L 24, 30.1.1976, s. 45

(5) EYVL N:o L 43, 20.2.1979, s. 20

LIITE A

CENELECIN LAATIMAT EUROOPPALAISET STANDARDIT

1. Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteetYleiset vaatimukset EN 50 014, ensimmäinen painos, maaliskuu 1977 sekä muutos 1,2. Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteetÖljytäytteinen rakenne "o", EN 50 015, ensimmäinen painos, maaliskuu 1977,3. Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteetSuojatuuletteinen rakenne "p", EN 50 016, ensimmäinen painos, maaliskuu 1977,4. Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteetHiekkatäytteinen rakenne "q", EN 50 017, ensimmäinen painos, maaliskuu 1977 sekä muutos 1,5. Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteetRäjähdyspaineen kestävä rakenne "d", EN 50 018, ensimmäinen painos, maaliskuu 1977 sekä muutos 1,6. Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteetVarmennettu rakenne "e", EN 50 019, ensimmäinen painos, maaliskuu 1977 sekä muutos 1,7. Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteetLuonnostaan vaaraton rakenne "i", EN 50 020, ensimmäinen painos, maaliskuu 1977 sekä muutos 1."

LIITE B

LIITTEESSÄ A LUETELTUIHIN EUROOPPA-STANDARDEIHIN TEHTYJÄ MUUTOKSIA

Liite 1

RÄJÄHDYSVAARALLISIIN TILOIHIN TARKOITETUT RYHMÄN I SÄHKÖLAITTEETYLEISET VAATIMUKSET1. Eurooppa-standardin EN 50 014 (ensimmäinen painos, maaliskuu 1977) 6.3 kohdan teksti korvataan seuraavalla:"Muovista valmistetut kotelot, joiden poikkipinta-ala missä tahansa suunnassa on suurempi kuin 100 cm² tai jotka sisältävät suojaamattomia metalliosia, joiden kapasitanssi maan suhteen on suurempi kuin 3 pF, epäsuotuisimmissa käytännön olosuhteissa, tulee olla siten suunniteltuja, että normaaleissa käyttö-, huolto- ja puhdistusolosuhteissa sähköstaattisista varauksista aiheutuva syttymisvaara vältetään.Tämä vaatimus täytetään:- joko sopivalla materiaalivalinnalla: tämän liitteen 22.4.7 kohdassa annetun menetelmän mukaisesti mitattu materiaalin eristysvastus ei saa ylittää arvoa:- 1 G lämpötilassa 23 ± 2 °C ja ilman suhteellisen kosteuden ollessa 50 ± 5 %,tai- 100 G äärimmäisissä sähkölaitteelle määritellyissä käyttöä koskevissa lämpötila- ja kosteusolosuhteissa; todistusviittauksen jälkeen tulee tällöin sijoittaa merkki "X" kohdan 26.2.9 mukaisesti;- tai koolla, muodolla, yleisjärjestelyllä tai muulla suojaavalla menetelmällä; vaarallisten sähköstaattisten varausten esiintymättömyys on sitten todennettava todellisilla ilma-metaani-seoksen, jossa on (8,5 ± 0,5) % metaania, syttymistesteillä.Jos syttymisvaaraa ei kuitenkaan voida suunnittelulla välttää, varoituskyltillä tulee osoittaa käytössä sovellettavista turvatoimenpiteistä."2. Eurooppa-standardin EN 50 014 (ensimmäinen painos, maaliskuu 1977) 22.4.7 kohdan teksti korvataan seuraavalla:"Vastus testataan itse osalle, jos sen koko sallii, tai testikappaleelle, joka koostuu kuvan 2 mittojen mukaisesta suorakulmaisesta levystä, jonka pintaan on maalattu kaksi yhdensuuntaista elektrodia sähköä johtavalla maalilla, jonka liuotin ei vaikuta eristysvastukseen.>VIITTAUS KAAVIOON>

Testikappaleessa on oltava vahingoittumaton pinta ja se on puhdistettava tislatulla vedellä, sitten isopropyy-lialkoholilla (tai muulla liuottimella, joka voidaan sekoittaa veteen ja joka ei vaikuta testikappaleen materiaaliin) ja sen jälkeen kerran tai useammin tislatulla vedellä ennen kuivattamista. Koskettamatta kappaletta paljain käsin, sitä on sitten käsiteltävä 24 tuntia 6.3 kohdassa vaadituissa lämpötila- ja kosteusolosuhteissa. Testit on suoritettava samoissa olosuhteissa.Tasajännitteen, joka kytketään elektrodien välille yhden minuutin ajaksi, on oltava 500 V ± 10 V.Jännitteen on oltava testin ajan riittävän stabiili, että jännitevaihteluiden aiheuttama varausvirta on merkityksetön testikappaleen läpi kulkevaan virtaan verrattuna. Joissakin tapauksissa tämä vaatimus merkitsee paristojen tai akkujen käyttöä.Eristysvastus on elektrodien välisen tasajännitteen ja kokonaisvirran suhde, kun jännite on ollut kytkettynä yhden minuutin ajan.Mahdolliset menetelmät on esitetty liitteessä C.Niissä tapauksissa, jolloin puhdistus vaikuttaisi haitallisesti testituloksiin, lisätesti voidaan tehdä ennen testikappaleen puhdistamista."

Liite 2

RÄJÄHDYSVAARALLISIIN TILOIHIN TARKOITETUT RYHMÄN I SÄHKÖLAITTEETRÄJÄHDYSPAINEEN KESTÄVÄ RAKENNE "d"1. Eurooppa-standardia EN 50 018 (ensimmäinen painos, maaliskuu 1977) täydennetään seuraavalla:"11.7 Ryhmän I räjähdyspaineen kestävissä rakenteissa eristemateriaalien, joihin kohdistuu sellaisia sähköisiä rasitteita, jotka kykenevät aikaansaamaan ilmassa valokaaria ja jotka ovat seurausta nimellisvirroista, jotka ovat suurempia kuin 16 A (kytkinlaitteissa kuten varokkeet, kontaktorit, eristimet), on läpäistävä pintavuotolujuustesti IEC:n julkaisun 112 mukaisesti. Tämä testi on tehtävä 50 pisaralla 400 voltin jännitteellä, mutta liuoksella, joka sisältää (0,1 ± 0,002) paino-% ammoniumkloridia ja (0,5 ± 0,002) paino-% natrium-alkyylinaftaleeni-sulfonaattia tislatussa tai ionivaihdetussa vedessä. Liuoksen ominaisvastus (23 ± 1) °C:n lämpötilassa on (170 ± 5) cm.Yllä mainittuja eristemateriaaleja, jotka eivät läpäise tätä testiä, voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden tilavuus rajoitetaan 1 %:iin tyhjän kotelon kokonaistilavuudesta tai jos sopiva ilmaisinlaite mahdollistaa kotelon virransyötön katkaisemisen syöttöpuolelta ennen kuin eristemateriaalin mahdollinen vaurioituminen johtaa vaarallisiin olosuhteisiin; testauslaitoksen on todennettava, että sellainen laite on paikallaan ja että se toimii."2. Eurooppa-standardin EN 50 018 (ensimmäinen painos, maaliskuu 1977) 12.3 kohdan teksti korvataan seuraavalla:12.3.1 Mekaanisesti tai sähköisesti toisiinsa yhteenkytketyissä pistotulpissa ja pistorasioissa räjähdyspaineen kestävän rakenteen räjähdyspaineen kestävien liitosten leveys ja väli määräytyy sen tilavuuden perusteella, joka vallitsee sillä hetkellä kun liittimet erotetaan toisistaan.12.3.2 Räjähdyspaineen kestävän rakenteen ominaisuuksien, mekaanisesti tai sähköisesti toisiinsa lukittujen pistotulppien ja pistorasioiden suojaustyyppi "d" on ylläpidettävä sisäisen räjähdyksen tapauksessa sekä pistotulppien ja pistorasioiden ollessa kytkettyinä että kytkennän katkaisemishetkellä.12.3.3 Pistotulppa- ja pistorasialiittimen on säilytettävä sen kotelon paineenkestävät ominaisuudet, johon se on kiinnitetty, myös silloin, kun siirrettävä osa on poistettu."3. Eurooppa-standardin EN 50 018 (ensimmäinen painos, maaliskuu 1977) 14.1.1 kohdan toisen kappaleen jälkeen lisätään seuraava huomautus:"Huomautus: Erityisesti on mahdollista testata kotelot ilman koteloitavaa laitetta. Tässä tapauksessa testaus-laitoksen on esitettävä todistuksessa valmistajan ehdotuksen perusteella sallittujen koteloitavien laitteiden tyypit ja niiden asennusehdot."4. Eurooppa-standardiin EN 50 018 (ensimmäinen painos, maaliskuu 1977) lisätään uusi kappale:KAPPALE IVMUITA VAATIMUKSIA16. KytkinkojeistoSellaisia kytkinlaitteita sisältävien ryhmän I paineenkestävät koteloiden, jotka aikaansaavat käytön yhteydessä valokaaria tai kipinöitä, jotka voivat sytyttää räjähtäviä seoksia, on täytettävä seuraavat vaatimukset:16.1 EristysvälineetKaikki luoksepäästävät johdot, lukuunottamatta sellaisten luonnostaan vaarattomien piirien johtoja, jotka ovat Eurooppa-standardin 50 020 mukaisia, tai sellaisia, joita käytetään maadoittamistarkoituksiin, on oltava eristettävissä virtalähteestä jollakin eristysvälineellä ennen räjähdyspaineenkestävän kotelon avaamista.Räjähdyspaineenkestävien koteloiden eristämisvälineiden on oltava:16.1.1 joko sijoitettuina räjähdyspaineenkestävän kotelon sisälle; tässä tapauksessa ne osat, joihin on virta kytkettynä avaamisen jälkeen, eristämisvälineiden on suojattava yhdellä Eurooppa-standardissa EN 50 014 "Yleiset vaatimukset" luetelluista suojauksen standardityypeistä ja niiden luokse pääsy on estettävä kotelolla, jossa on kilpi "ÄLÄ AVAA VIRRAN OLLESSA KYTKETTYNÄ". Tätä ei sovelleta Eurooppa-standardin EN 50 020 "Luonnostaan vaaraton rakenne" mukaisten luonnostaan vaarattomien piirien osiin, joihin on virta kytkettynä.(Huomautus: Jos on kysymyksessä Eurooppa-standardin EN 50 019 mukainen suojaustyyppi "Varmennettu rakenne", määrätty suojausaste IP 54 voidaan alentaa suojausasteeseen IP 20.)16.1.2 tai asennettuna toisen kotelon sisälle, joka on yhden Eurooppa-standardissa EN 50 014 "Yleiset vaatimukset" luetellun suojauksen standardityypin mukainen;16.1.3 tai se muodostuu pistorasiasta ja -tulpasta, jotka ovat tämän Eurooppa-standardin vaatimuksen 12.3 mukaisia.16.2 Ovet tai katteet16.2.1 Pikaovet ja -katteetOvien tai katteiden on oltava mekaanisesti lukitut eristimiin siten, ettäa) kotelo säilyttää räjähdyspaineen kestävän, suojaustyyppiä "d" olevan rakenteen ominaisuudet niin kauan kuin eristin on suljettu ja;b) eristin voidaan sulkea ainoastaan silloin, kun nämä ovet tai katteet varmistavat räjähdyspaineen kestävän, suojaustyyppiä "d" olevan rakenteen.16.2.2 Ruuveilla kiinnitetyt ovet tai katteet:Näissä ovissa tai katteissa on oltava kilpi "ÄLÄ AVAA VIRRAN OLLESSA KYTKETTYNÄ"16.3 LisäehdotKaikkia räjähdyspaineen kestäviä rakenteita, joissa on ruuveilla kiinnitettyjä ovia tai katteita (katso 16.2.2) koskevat seuraavat lisäehdot:16.3.1 Merkinnän on sisällettävä Eurooppa-standardissa EN 50 014 "Yleiset vaatimukset" määritelty symboli "X".16.3.2 Todistuksessa on asetettava käyttöehdot, joita on noudatettava turvallisuuden varmistamiseksi.Huomautus: Todistuksessa määrättävät käyttöehdot riippuvat räjähdyspaineen kestävän rakenteen sisältämästä laitteesta:- jos kotelo sisältää ainoastaan eristimen, mahdollisesti varustettuna apuliittimillä, kokoomakiskot ja kytkinlaitteita, todistuksessa on määrättävä, että kotelo ei saa sisältää muita sähköisiä komponentteja,- jos kotelossa saa olla muita sähköisiä komponentteja, todistuksessa on määrättävä, että eristysvälineiden on oltava lähellä koteloa.17. Lampunpitimet ja lampunkuvut17.1 Seuraavia vaatimuksia sovelletaan lampunpitimiin ja lampunkupuihin, jotka yhdessä muodostavat räjähdyspaineen kestävän, suojaustyyppiä "d" olevan rakenteen siten, että niitä voidaan käyttää varmennetun rakenteen suojaustason "e" valaisimissa.17.2 Laite, joka estää löysässä olevia lamppuja toimimasta, kuten vaaditaan Eurooppa-standardissa EN 50 019 "varmennettu rakenne `e` ", voidaan jättää pois kierteisistä lampunpitimistä räjähdyspaineen kestävissä, suojaustyypin "d" rakenteissa, jotka on varustettu nopeatoimisella katkaisimella, joka katkaisee kaikki lampun navat ennen kytkennän katkaisemista.17.3 Sylinterimäisten kupujen pitimet17.3.1 Putkimaisten loistelamppujen pitimien on oltava:- yksi-nastaisia ja- IEC-julkaisun 61.2 mukaisia.17.3.2 Muut pitimet: Pitimen ja kuvun välisen räjähdyspaineen kestävän liitoksen välin on oltava kytkennän erottamisen hetkellä vähintään 10 mm.17.4 Kierteillä varustetut pitimet17.4.1 Pitimen kierteisen osan on oltava materiaalista, joka kestää korroosiota todennäköisissä käyttöolosuhteissa.17.4.2 Kierrettäessä lamppua auki on kytkennän katkaisemisen hetkellä oltava kierteitä jäljellä vähintään kaksi täyttä kierrosta.17.4.3 Ryhmien IIB ja IIC sähkölaitteisiin tarkoitetuissa, kierteillä varustetuissa lampunpitimissä E 27 ja E 40 sähkökytkentä on aikaansaatava jousikuormitteisilla kytkimillä. Lisäksi, asennettaessa tai poistettaessa lamppua, kytkimen sulkeutuminen ja avautuminen on tapahduttava Ryhmän IIC räjähdyspaineenkestävän, suojaustyypin "d" kotelon sisällä.Huomautus: Vaatimukset 17.4.3 eivät ole välttämättömiä Ryhmien I ja IIA sähkölaitteille eikä kierteillä varustetuille lampunpitimille E 10 ja E 14."

Liite 3

RÄJÄHDYSVAARALLISIIN TILOIHIN TARKOITETUT RYHMÄN I SÄHKÖLAITTEETLUONTAINEN TURVALLISUUS "i"LUONNOSTAAN VAARATTOMAT SÄHKÖJÄRJESTELMÄTHuomautus: Saksan liittotasavallassa kaivoskaasuille alttiissa kaivoksissa sanaa "Anlage" käytetään sanan "System" (suom. järjestelmä) sijasta.1. Soveltamisala1.1 Tämä liite sisältää erityisvaatimuksia sellaisten luonnostaan vaarattomien sähköjärjestelmien rakentamiselle ja testaamiselle, jotka kokonaisuudessaan tai joiden osia on tarkoitus asentaa räjähdysvaarallisiin tiloihin kaivoskaasuille alttiisiin kaivoksiin, sen varmistamiseksi, että tällaiset sähköjärjestelmät eivät aiheuta räjähdystä ympäröivässä ilmassa.1.2 Tämä liite täydentää Eurooppa-standardia EN 50 020 "Luonnostaan vaaraton rakenne `i` " (ensimmäinen painos, maaliskuu 1977), jonka vaatimuksia sovelletaan luonnostaan vaarattomien sähkölaitteiden ja niihin liittyvien sähkölaitteiden rakentamisessa ja testaamisessa.1.3 Tämä liite ei korvaa luonnostaan vaarattomien sähkölaitteiden, apusähkölaitteiden eikä luonnostaan vaarattomien sähköjärjestelmien asennusmääräyksiä.2. Määritelmiä2.1 Seuraavia määritelmiä, jotka ovat spesifisiä luonnostaan vaarattomille sähköjärjestelmille, sovelletaan tässä liitteessä. Ne täydentävät määritelmiä, jotka on esitetty Eurooppa-standardeissa EN 50 014 "Yleisiä vaatimuksia" ja EN 50 020 "Luontainen vaarattomuus`i` ".2.2 Luonnostaan vaarattomat sähköjärjestelmätKuvaavassa järjestelmäasiakirjassa määritelty sähkölaitteiden asetelma, jossa yhdysvirtapiirit, tai sellaisten piirien osat, jotka on tarkoitettu käytettäviksi räjähdysvaarallisissa tiloissa, ovat luonnostaan vaarattomia piirejä, ja jotka ovat tämä liitteen vaatimusten mukaisia.2.3 Sertifioitu luonnostaan vaaraton sähköjärjestelmäKohdan 2.2 mukainen sähköjärjestelmä, jolle testauslaitos on antanut todistuksen, jossa todistetaan, että sähköjärjestelmä on tämän liitteen mukainen.Huomautus 1: Ei ole välttämätöntä, että luonnostaan vaarattoman sähköjärjestelmän jokainen sähkölaite sertifioidaan erikseen, mutta niiden on oltava sopivalla tavalla tunnistettavissa.Huomautus 2: Sikäli kuin kansalliset asennusmääräykset sen sallivat, kohdan 2.2 mukainen sähköjärjestelmä, jonka osalta sertifioidun luonnostaan vaarattoman sähkölaitteen, sertifioidun apusähkölaitteen, Eurooppa-standardin EN 50 014 "Yleiset vaatimukset" kohdan 1.3 mukaisten sertifioimattomien laitteiden osien sähköisiä parametrejä koskevat tiedot sekä komponenttien ja liitosjohtojen sähköisiä ja fysikaalisia parametreja koskevat tiedot antavat aiheen yksikäsitteiseen johtopäätökseen, että luontainen vaarattomuus säilyy, voidaan asentaa ilman lisäsertifikaatteja.2.4 LisälaiteSähkölaite, joka sisältää ainoastaan komponentteja luonnostaan vaarattomien piirien liittämiseen ja kytkemiseen ja jotka eivät aiheuta haittaa järjestelmän luontaiselle vaarattomuudelle, kuten liitäntäkotelot, haaroitusrasiat, pistotulpat ja pistorasiat sekä vastaavat osat, katkaisijat jne.3. Luonnostaan vaarattomien sähköjärjestelmien luokat3.1 Luonnostaan vaarattomat sähköjärjestelmät tai niiden osat on sijoitettava toiseen kahdesta luokasta: "ia" tai "ib". Tämän liitteen vaatimuksia sovelletaan kumpaankin luokkaan, jollei muuta määrätä.Huomautus: Luonnostaan vaarattomilla järjestelmillä tai niiden osilla voi olla eri luokat kuin järjestelmään tai sen osiin kuuluvilla luontaisesti vaarattomilla sähkölaitteilla ja lisäsähkölaitteilla. Myös luonnostaan vaarattoman sähköjärjestelmän eri osilla voi olla eri luokat.3.2 Luokka "ia"Luonnostaan vaarattomat sähköjärjestelmät tai niiden osat kuuluvat luokkaan "ia", jos ne ovat luokan "ia" luonnostaan vaarattomia sähkölaitteita koskevien vaatimusten mukaisia (katso Eurooppa-standardin EN 50 020 "Luonnostaan vaaraton rakenne" kohta 4.1) paitsi, että luonnostaan vaaratonta sähköjärjestelmää kokonaisuutena on tarkasteltava sähkölaitteen yksittäisenä osana.3.3 Luokka "ib"Luonnostaan vaarattomat sähköjärjestelmät tai niiden osat kuuluvat luokkaan "ib", jos ne ovat luokan "ib" luonnostaan vaarattomia sähkölaitteita koskevien vaatimusten mukaisia (katso Eurooppa-standardin EN 50 020 "Luonnostaan vaaraton rakenne" kohta 4.2) paitsi, että luonnostaan vaaratonta sähköjärjestelmää kokonaisuutena on tarkasteltava sähkölaitteen yksittäisenä osana.4. Yhdysjohdotus luonnostaan vaarattomassa sähköjärjestelmässä4.1 Luonnostaan vaarattomalle sähköjärjestelmälle ominaisen yhdysjohdotuksen sähköiset parametrit ja kaikki tyyppitiedot, sikäli kuin luontainen vaarattomuus riippuu niistä, on määriteltävä sähköjärjestelmää koskevissa sertifiointiasiakirjoissa.4.2 Jos monisäikeisessä kaapelissa on yhdysjohdotuksia, jotka ovat useamman kuin yhden luonnostaan vaarattoman piirin osia, kaapelin on täytettävä seuraavat vaatimukset:4.2.1 Eristeen säteensuuntaisen paksuuden on oltava sopivassa suhteessa johdon halkaisijaan. Polyetyleenin tapauksessa, säteen suuntainen minimipaksuus on oltava 0,2 mm.4.2.2 Ennen lähtöä valmistajan tehtaalta monisäikeinen kaapeli on lähetettävä joko kohdassa 4.2.2.1 tai kohdassa 4.2.2.2 määriteltyihin vaihtovirtaeristystesteihin. Näiden testien onnistuminen on vahvistettava kaapelin valmistajan antamalla testisertifikaatilla.4.2.2.1 Joko jokainen säie, ennen asentamista kaapeliin, testataan jännitteellä (rms), joka on 3000V + (2000 kertaa eristeen säteensuuntainen paksuus millimetreissä)V; koottu kaapeli:- testataan ensiksi 500 V:n jännitteellä (rms), joka kytketään kaikkien sähköisesti yhteenkytkettyjen kaapelin armeerausten tai suojusten ja kaapelin kaikkien sähköisesti yhteenkytkettyjen säikeiden välille ja- testataan toiseksi 1000 V:n jännitteellä (rms), joka kytketään kahden säienipun välille, joista toisen nipun muodostaa puolet kaapelin säikeistä ja toisen nipun toinen puolikas kaapelin säikeistä.4.2.2.2 Tai koottu kaapeli:- testataan ensiksi 1000 V:n jännitteellä (rms), joka kytketään kaikkien sähköisesti yhteenkytkettyjen kaapelin armeerausten tai suojusten ja kaapelin kaikkien sähköisesti yhteenkytkettyjen säikeiden välille ja- testataan toiseksi 2000 V:n jännitteellä, joka kytketään vuorotellen kaapelin kunkin säikeen ja sellaisen säienipun välille, joka muodostuu muista sähköisesti yhteenkytketyistä säikeistä.4.2.3 Kohdassa 4.2.2 kuvatut testit on suoritettava vaihtojännitteellä, jolla on olennaisesti sinimuotoinen aaltomuoto taajuusalueella 48 Hz P62 Hz ja joka saadaan riittävän tehokkaasta muuntajasta, ottaen huomioon kaapelin kapasitanssi. Koottujen kaapeleiden eristystestien tapauksessa jännite on nostettava tasaisesti määrättyyn arvoon 10 sekunnin tai sitä pidemmän ajanjakson kuluessa ja se pidetään vähintään 60 sekunnin ajan.Nämä testit suorittaa kaapelin valmistaja.4.3 Monisäiekaapelin säikeiden välistä vikaa ei oteta huomioon, jos toinen seuraavista vaatimuksista täytetään:4.3.1 Kaapeli on kohdan 4.2 mukainen ja kukin luonnostaan vaaraton piiri on suljettu johtavaan suojukseen, jonka peitto on vähintään 60 %.Huomautus: Mahdollisesta suojauksen kytkemisestä maahan tai runkoon määrätään asennusohjeissa.4.3.2 Kaapeli on kohdan 4.2 mukainen, se on tehokkaasti suojattu vahingoittumista vastaan ja jokaisella kaapelin luonnostaan vaarattomalla piirillä on normaalikäytössä enintään 60 voltin huippujännite.4.4 Milloin monisäiekaapeli on kohdan 4.2 mutta ei kohdan 4.3 mukainen ja sisältää ainoastaan luonnostaan vaarattomia piirejä, jotka muodostavat yksittäisen luonnostaan vaarattoman sähköjärjestelmän osia, vikoja on tarkasteltava enintään kaapelin neljän säikeen välillä joko kohdan 3.2 tai kohdan 3.3 soveltamisen lisäksi.4.5 Milloin monisäiekaapeli on kohdan 4.2 mutta ei kohdan 4.3 mukainen ja sisältää luonnostaan vaarattomia piirejä, jotka muodostavat osia erillisistä luonnostaan vaarattomista sähköjärjestelmistä, kullakin kaapelin sisältämällä luonnostaan vaarattomalla piirillä on oltava turvallisuuskerroin, joka on vähintään neljä kertaa kohdassa 3.2 tai 3.3 vaaditun suuruinen.4.6 Milloin monisäiekaapeli ei ole kohtien 4.2 ja 4.3 mukainen, mitään säikeiden välisiä vikoja ei oleta huomioon kohdan 3.2 tai kohdan 3.3 soveltamisen lisäksi.4.7 Luonnostaan vaarattomien sähköjärjestelmien sertifiointiasiakirjoissa on määrättävä kohtien 4.3 P4.6 soveltamisesta seuraavat käyttöehdot.5. Luonnostaan vaarattomissa sähköjärjestelmissä käytettävät lisälaitteetLisälaitteiden, jotka on lueteltu sertifiointiasiakirjoissa luonnostaan vaarattoman järjestelmän osina, on täytettävä:- Eurooppa-standardin EN 50 014 "Yleiset vaatimukset" kohtien 6 ja 7 vaatimukset,- Eurooppa-standardin EN 50 020 "Luonnostaan vaaraton rakenne `i` " kohtien 5 ja 10,3 vaatimukset.Niiden merkinnässä on oltava vähintään valmistajan nimi tai sen rekisteröity tavaramerkki.Huomautus: Sertifioimattomien lisälaitteiden käyttöä koskevat asennusvaatimukset.6. TyyppitestitLuonnostaan vaaraton sähköjärjestelmä on tyyppitestattava Eurooppa-standardin EN 50 020 "Luonnostaan vaaraton rakenne `i` " kohdan 9 tyyppitestausvaatimusten mukaisesti, mutta ottamalla huomioon tämän liitteen kohta 4.7. Luonnostaan vaarattomien sähköjärjestelmien merkitseminenSertifioidun luonnostaan vaarattoman sähköjärjestelmän sertifikaatin haltijan on merkittävä vähintään yksi strategiseen paikkaan sijoitettu järjestelmän sähkölaite. Merkinnän on sisällettävä Eurooppa-standardin EN 50 014 "Yleiset vaatimukset" mukainen vähimmäismerkintä sekä kirjaimet "SYST".

>VIITTAUS KAAVIOON>

LIITE C

RÄJÄHDYSVAARALLISISSA TILOISSA KÄYTETTÄVÄT RYHMÄN I SÄHKÖLAITTEET

I. SELVÄSTI EROTTUVA YHTEISÖN MERKKI>VIITTAUS KAAVIOON>

II. TARKASTUSTODISTUKSEN KATTAMAN SÄHKÖLAITTEEN MERKITSEMINENJos sellaisen sähkölaitteen tyypille, joka ei ole harmonisoitujen standardien mukainen, on annettu 9 artiklassa säädetty tarkastustodistus, selvästi erottuvaa Yhteisön merkkiä on täydennettävä seuraavalla:1. Symboli "S", joka ilmoittaa, että se on tarkastustodistuksessa tarkoitetuissa kaasun saastuttamissa kaivoksissa käytettäväksi sopiva sähkölaite. Tämän merkin on oltava välittömästi selvästi erottuvan Yhteisön merkin perässä alla esitetyn mukaisesti.2. Tarkastustodistuksen myöntämisvuoden vuosiluvun kaksi viimeistä numeroa.3. Kysymyksessä olevan vuoden tarkastustodistuksen sarjanumero.4. Sen toimielimen nimi tai symboli, joka on hyväksytty antamaan todistuksia.5. Valmistajan nimi tai rekisteröity tavaramerkki.6. Valmistajan tyyppitunniste.7. Valmistajan sarjanumero.8. Jos testauslaitos katsoo, että on välttämätöntä antaa turvallista käyttöä koskevia ehtoja, merkki "X" on sijoitettava sertifikaattiviitteen jälkeen.9. Mikä tahansa merkintä, jonka sähkölaitteen rakentamista koskevissa standardeissa vaaditaan.10. Mikä tahansa lisämerkintä, jonka toimielin, joka on hyväksytty antamaan todistuksia, katsoo välttämättömäksi.>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

LIITE D

>VIITTAUS KAAVIOON>

Varattu hyväksytyn tarkastuslaitoksen nimelle ja osoitteelle (postiosoite, puhelin- ja telex-numero jne.)KAIVOSKAASUILLE ALTTIISSA KAIVOKSISSA KÄYTETTÄVÄT SÄHKÖLAITTEET JA -JÄRJESTELMÄT1. VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS2. Todistuksia antamaan hyväksytyn tarkastuslaitoksen nimi tai tunnus - todistuksen antamisvuoden vuosiluvun kaksi viimeistä numeroa - todistuksen sarjanumero - tarvittaessa merkki "X".3. Tämä todistus on annettu seuraavalle:- varmennetun sähkölaitteen tai -järjestelmän yksilöinti;- varmennettu tyyppi/varmennetut tyypit.4. a) valmistaja:valmistajan nimi ja osoite;b) varmennettavaksi jättänyt:hakijan nimi ja osoite (posti).5. Tämä sähkölaite tai järjestelmä ja kaikki sen hyväksyttävät muunnelmat on eritelty tämän todistuksen liitteessä ja siinä tarkoitetuissa selosteasiakirjoissa.6. Nimi tai tunnus, 15 päivänä helmikuuta 1982 annetun neuvoston direktiivin 82/130/ETY 14 artiklan mukaisesti hyväksytty tarkastuslaitos:- varmentaa, että tämän sähkölaitteen on todettu olevan seuraavien yhdenmukaistettujen eurooppalaisten standardien mukainen:(Luetellaan kaikki asiaa koskevat eurooppalaiset standardit, painoksen vuosiluku, luetellaan asiaa koskevat kansalliset standardit. Tarvittaessa ilmoitetaan edellä tarkoitetun neuvoston direktiivin asianomainen liite.)ja on hyväksyttävästi täyttänyt näiden standardien tyyppitarkastusta ja testausta koskevat vaatimukset,- varmentaa, että näistä tarkastuksista ja testeistä on laadittu luottamuksellinen testausseloste.(Annetaan tarvittaessa viittaus kertomukseen.)7. Sähkölaitteen koodi on:EEx, suojauksen tunnus tai tunnukset, I.8. Tämä todistus voidaan jäljentää vain kokonaisuudessaan ja muuttamattomana.Kauttaviivan vasemmalla puolella oleva numero osoittaa sivun numeron, oikealla puolella oleva numero osoittaa todistuksen sivujen lukumäärän, liite mukaan luettuna.Sivu ../..9. Vaatimustenmukaisuustodistus - toistetaan edellä oleva 2 kohta.10. Merkitsemällä toimitetut sähkölaitteet valmistaja osoittaa omalla vastuullaan, että kyseinen sähkölaite on tämän todistuksen liitteessä tarkoitettujen selostusasiakirjojen mukainen ja että sille on hyväksytysti suoritettu edellä 6 kohdassa tarkoitetuissa yhdenmukaistetuissa eurooppalaisissa standardeissa vaaditut tavanmukaiset tarkastukset ja testit.11. Toimitettuun sähkölaitteeseen on lupa kiinnittää edellä 6 kohdassa tarkoitetun neuvoston direktiivin liitteessä C tarkoitettu yhteisön tunnusmerkki. Merkki on esitetty tämän todistuksen ensimmäisellä sivulla; se on kiinnitettävä sähkölaitteeseen siten, että se on näkyvällä, helposti luettavalla ja kestävällä tavalla.12. Jos todistuksen numeron jälkeen on sijoitettu merkki "X", se osoittaa, että laitetta koskevat tämän todistuksen liitteessä eritellyt turvallista käyttöä koskevat erityisehdot.13. Todistuksen antamispaikka ja -päiväys (vuosi, kuukausi ja päivä).14. Varmentamiselimen johtaja(allekirjoitus)>VIITTAUS KAAVIOON>