31982D0814

82/814/ETY: Komission päätös, tehty 17 päivänä marraskuuta 1982, luettelosta Swazimaan kuningaskunnan laitoksista, joista tuoreen lihan tuonti yhteisöön sallitaan

Virallinen lehti nro L 343 , 04/12/1982 s. 0024 - 0025
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 15 s. 0190
Espanjank. erityispainos: Luku 03 Nide 26 s. 0149
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 15 s. 0190
Portugalink. erityispainos: Luku 03 Nide 26 s. 0149


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 17 päivänä marraskuuta 1982,

luettelosta Swazimaan kuningaskunnan laitoksista, joista tuoreen lihan tuonti yhteisöön sallitaan (82/814/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon terveyttä ja eläinten terveyttä koskevista ongelmista nautaeläinten ja sikojen sekä tuoreen lihan tuonnissa kolmansista maista 12 päivänä joulukuuta 1972 annetun neuvoston direktiivin 72/462/ETY() ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan ja 18 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan,

sekä katsoo, että

kolmansiin maihin sijoittautuneet laitokset voivat saada luvan viedä tuoretta lihaa yhteisöön ainoastaan, jos ne täyttävät direktiivissä 72/462/ETY vahvistetut yleiset ja erityiset edellytykset,

Swazimaa on ehdottanut direktiivin 72/462/ETY 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti yhtä laitosta, joka saa viedä Euroopan talousyhteisöön,

tässä laitoksessa, jossa on suoritettu paikalla tehtävä yhteisön tarkastus, on riittävä hygienian taso, ja tuoreen lihan tuonti kyseisestä laitoksesta voidaan siten sallia mainitun direktiivin 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti,

olisi palautettava mieleen, että tuoreen lihan tuontiin sovelletaan myös yhteisön muuta eläinlääkintäalan lainsäädäntöä erityisesti eläinten terveyden osalta, mukaan lukien Tanskaa, Irlantia ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat erityissäännökset,

tämän päätöksen liitteessä mainitusta laitoksesta tulevan tuoreen lihan tuonnin edellytyksiin sovelletaan edelleen toisaalla annettuja säännöksiä ja perustamissopimuksen yleisiä määräyksiä; erityisesti tiettyjen kolmansista maista tulevien lihaluokkien kuten vähemmän kuin kolme kiloa painavien lihapalojen tai tiettyjen aineiden, joita yhteisön yhdenmukaistettu lainsäädäntö ei vielä koske, jäämiä sisältävän lihan tuontiin ja jälleenvientiin muihin jäsenvaltioihin sovelletaan edelleen tuojana olevan jäsenvaltion terveyslainsäädäntöä, ja

tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1. Sallitaan tuoreen lihan tuonti yhteisöön liitteessä mainitusta Swazimaan laitoksesta kyseisen liitteen mukaisesti.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetusta laitoksesta tulevaan tuontiin sovelletaan toisaalla annettuja yhteisön eläinlääkintäalan säännöksiä erityisesti siltä osin kuin on kyse eläinten terveydestä.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on kiellettävä tuoreen lihan tuonti muista kuin liitteessä mainitusta laitoksesta.

3 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivään tammikuuta 1983.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 17 päivänä marraskuuta 1982.

Komission puolesta

Poul DALSAGER

Komission jäsen

() EYVL N:o L 302, 31.12.1972, s. 28

LIITE

>TAULUKON PAIKKA>