31979R2233

Komission asetus (ETY) N:o 2233/79, annettu 11 päivänä lokakuuta 1979, julkisesti varastoidun rasvattoman maitojauheen myynnistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2213/76 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 257 , 12/10/1979 s. 0031 - 0031
Kreikank. erityispainos: Luku 03 Nide 26 s. 0159
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 11 s. 0137
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 11 s. 0137


KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 2233/79,

annettu 11 päivänä lokakuuta 1979,

julkisesti varastoidun rasvattoman maitojauheen myynnistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2213/76 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 27 päivänä kesäkuuta 1968 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 804/68 (), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1761/78 (), ja erityisesti sen 7 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo, että

komission asetuksen (ETY) N:o 2213/76 (), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1522/79 (), 1 artiklassa vahvistetaan myytäväksi saatetun tuotteen varastointiajaksi vähintään neljä kuukautta,

varastojen kehityksen vuoksi olisi ennen 1 päivää tammikuuta 1979 varastoon saapuneen rasvattoman maitojauheen myyntiä rajoitettava, ja

maidon ja maitotuotteiden hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 2213/76 1 artiklan ilmaus "on ollut varastossa vähintään neljä kuukautta ennen myyntisopimuksen tekopäivää" ilmauksella "on saapunut näiden varastoihin ennen 1 päivää tammikuuta 1979".

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä lokakuuta 1979.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä lokakuuta 1979.

Komission puolesta

Finn GUNDELACH

Varapuheenjohtaja

()()()()

() EYVL N:o L 148, 28.6.1968, s. 13

() EYVL N:o L 204, 28.7.1978, s. 6

() EYVL N:o L 249, 11.9.1976, s. 6

() EYVL N:o L 185, 21.7.1979, s. 20