31979R0234

Neuvoston asetus (ETY) N:o 234/79, annettu 5 päivänä helmikuuta 1979, maataloustuotteisiin käytettävän yhteisen tullitariffin nimikkeistön mukautusmenettelystä

Virallinen lehti nro L 034 , 09/02/1979 s. 0002 - 0003
Kreikank. erityispainos: Luku 02 Nide 7 s. 0058
Espanjank. erityispainos: Luku 03 Nide 15 s. 0131
Portugalink. erityispainos: Luku 03 Nide 15 s. 0131
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 10 s. 0173
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 10 s. 0173


NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 234/79,

annettu 5 päivänä helmikuuta 1979,

maataloustuotteisiin käytettävän yhteisen tullitariffin nimikkeistön mukautusmenettelystä

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan,

ottaa huomioon tiettyjen perustamissopimuksen liitteessä II lueteltujen tuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä kesäkuuta 1968 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 827/68(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1117/78(2), ja erityisesti sen 6 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(3),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(4)

sekä katsoo, että

erilaisten kannettavien tuontimaksujen alaisten tuotteiden kuvausten on yhteisen tullitariffin nimikkeistössä oltava selkeitä, jotta tuontimaksuja voitaisiin soveltaa oikein; tämän vuoksi suurimmassa osassa maatalouden perusasetuksia säädetään erityissäännöksiä muiden tuontimaksujen kuin tullien osalta,

tällaiset säännökset puuttuvat siemenalan yhteisestä markkinajärjestelystä 26 päivänä lokakuuta 1971 annetusta neuvoston asetuksesta (ETY) N:o 2358/71(5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1346/78(6), ja hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä 18 päivänä toukokuuta 1972 annetusta neuvoston asetuksesta (ETY) N:o 1035/72(7), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1766/78(8), ja tämän vuoksi olisi niitä korjattava,

yhteisen tullitariffin nimikkeistö perustuu tulliyhteistyöneuvoston nimikkeistöön; yhteisen tullitariffin nimikkeistö on mukautettava tulliyhteistyöneuvoston nimikkeistön muutosten takia sekä että eri kielitoisinnot olisivat yhdenmukaisia; vaikka nämä mukautukset ovat luonteeltaan teknisiä eivätkä vaikuta tulleihin, ne on tietyissä tapauksissa saatettava voimaan perustamissopimuksen 43 artiklan nojalla annettavilla asetuksilla.

lukuisissa neuvoston asetuksissa yhteisen tullitariffin nimikkeistöä käytetään erottamaan tavaraluokat toisistaan ja kuvaamaan tuotteet,

yhteisen tullitariffin nimikkeistön muutokset voivat tehdä tarpeelliseksi mainittujen asetusten mukautukset, ja

voimassa olevat menettelyt eivät aina mahdollista kyseisten asetusten riittävän nopeaa mukautusta; ottaen huomioon näiden mukautusten teknisen luonteen olisi suotavaa säätää mahdollisuudesta tehdä mukautukset sen jälkeen, kun on kuultu yhteisen tullitariffin nimikkeistöä käsittelevää komiteaa, rasva-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 22 päivänä syyskuuta 1966 annetun neuvoston asetuksen N:o 136//66/ETY(9), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1562/78(10), 38 artiklassa tai maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä annettujen muiden asetusten vastaavissa säännöksissä määriteltyjen menettelyjen mukaisesti.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään asetukseen (ETY) N:o 2358/71 8 a artikla ja asetukseen (ETY) N:o 1035/72 22 a artikla seuraavasti:

"Yhteisen tullitariffin yleisiä tulkintasääntöjä ja sen soveltamista koskevia erityisiä sääntöjä sovelletaan tässä asetuksessa tarkoitettujen tuotteiden luokitteluun; tämän asetuksen soveltamiseen perustuva tariffinimikkeistö sisällytetään yhteiseen tullitariffiin."

2 artikla

1. Markkinajärjestelyyn kuuluviin tuotteisiin sovellettava yhteisen tullitariffin nimikkeistö voidaan mukauttaa sen jälkeen, kun on kuultu yhteisen tullitariffin nimikkeistöä käsittelevää komiteaa, asetuksen N:o 136/66/ETY 38 artiklassa ja yhteisistä markkinajärjestelyistä annettujen muiden asetusten vastaavissa artikloissa vahvistettua menettelyä noudattaen, jos nämä mukautukset:

- aiheutuvat tulliyhteistyöneuvoston nimikkeistön muutoksista tai

- ovat tarpeen erikielisten tekstien yhdenmukaisuuden varmistamiseksi.

2. Tuotteiden kuvaus ja viittaukset neuvoston asetuksissa yhteisen tullitariffin nimikkeisiin ja alanimikkeisiin voidaan mukauttaa samaa menettelyä noudattaen, jos tällaiset mukautukset aiheutuvat yhteisen tullitariffin nimikkeistön 1 kohdassa tarkoitetuista tai neuvoston oikeudellisen asiakirjan mukautuksista.

3. Tätä asetusta sovellettaessa asetuksen N:o 136/66/ETY 37 artiklalla perustettu komitea on toimivaltainen asetuksen (ETY) N:o 827/68 soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden osalta.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä helmikuuta 1979.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

P. MEHAIGNERIE

(1) EYVL N:o L 151, 30.6.1968, s. 16

(2) EYVL N:o L 142, 30.5.1978, s. 1

(3) EYVL N:o C 160, 6.7.1978, s. 10

(4) EYVL N:o C 239, 9.10.1978, s. 50

(5) EYVL N:o L 246, 5.11.1971, s. 1

(6) EYVL N:o L 165, 22.6.1978, s. 1

(7) EYVL N:o L 118, 20.5.1972, s. 1

(8) EYVL N:o L 204, 28.7.1978, s. 12

(9) EYVL N:o 172, 30.9.1966, s. 3025/66

(10) EYVL N:o L 185, 7.7.1978, s. 1