31978L0548

Neuvoston direktiivi 78/548/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1978, moottoriajoneuvojen matkustajatilan lämmityslaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä

Virallinen lehti nro L 168 , 26/06/1978 s. 0040 - 0044
Suomenk. erityispainos Alue 13 Nide 8 s. 0140
Kreikank. erityispainos: Luku 13 Nide 7 s. 0125
Ruotsink. erityispainos Alue 13 Nide 8 s. 0140
Espanjank. erityispainos: Luku 13 Nide 8 s. 0190
Portugalink. erityispainos: Luku 13 Nide 8 s. 0190


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 12 päivänä kesäkuuta 1978,

moottoriajoneuvojen matkustajatilan lämmityslaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (78/548/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(1),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

sekä katsoo, että

tekniset vaatimukset, jotka moottoriajoneuvojen on kansallisen lainsäädännön mukaan täytettävä, liittyvät muun muassa moottoriajoneuvojen matkustajatilan lämmityslaitteisiin,

nämä vaatimukset eroavat jäsenvaltioittain; sen vuoksi on tarpeen, että jäsenvaltiot antavat samat vaatimukset joko voimassa olevien määräystensä lisäksi tai niiden sijasta, erityisesti, jotta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 1970 annetussa neuvoston direktiivissä 70/156/ETY(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 78/547/ETY(4), säädetty ETY-tyyppihyväksyntämenettely voidaan ottaa käyttöön kaikkien ajoneuvotyyppien osalta, ja

moottoriajoneuvoja koskevan kansallisen lainsäädännön lähentäminen edellyttää, että jäsenvaltioiden yhteisten vaatimusten mukaisesti suorittamat tarkastukset tunnustetaan vastavuoroisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Tässä direktiivissä "ajoneuvolla" tarkoitetaan kaikkia tieliikenteeseen tarkoitettuja vähintään nelipyöräisiä, M1-luokan ajoneuvoja (sellaisina kuin ne määritellään direktiivin 70/156/ETY liitteessä I), joiden suurin rakenteellinen nopeus on yli 25 km/h.

2 artikla

Jäsenvaltio ei saa evätä ajoneuvolta ETY-tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyntää matkustajatilan lämmityslaitteisiin liittyvistä syistä, jos kyseiset laitteet vastaavat liitteen I määräyksiä.

3 artikla

Jäsenvaltio ei saa estää tai kieltää ajoneuvon myyntiä, rekisteröintiä, liikkeelle laskemista tai käyttöä matkustajatilan lämmityslaitteisiin liittyvistä syistä, jos kyseiset laitteet vastaavat liitteen I määräyksiä.

4 artikla

Tarvittavat muutokset liitteissä olevien määräysten mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen annetaan direktiivin 70/156/ETY 13 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

Tätä menettelyä sovelletaan myös silloin, kun tätä direktiiviä täydennetään pysyvästi ajoneuvoon asennettaviksi tarkoitettuja lisälämmityslaitteita koskevilla säännöksillä.

5 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät säännökset voimaan 18 kuukauden kuluessa tämän direktiivin tiedoksi antamisesta ja ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että niiden tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamat keskeiset kansalliset säännökset toimitetaan kirjallisina komissiolle.

6 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 12 päivänä kesäkuuta 1978.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

K. OLESEN

(1) EYVL N:o C 118, 16.5.1977, s. 29

(2) EYVL N:o C 114, 11.5.1977, s. 6

(3) EYVL N:o L 42, 23.2.1970, s. 1

(4) EYVL N:o L 168, 26.6.1978, s. 39

LIITE I

1. MÄÄRITELMÄ

Tässä direktiivissä "ajoneuvon matkustajatilan lämmityslaitteilla" tarkoitetaan kaikkia moottorin lämpöä käyttäviä laitteita, joiden avulla lämpötilaa voidaan nostaa ajoneuvon käyttäjille varatussa tilassa.

2. VAATIMUKSET

2.1 Kaikki ajoneuvot on varustettava matkustajatilan lämmityslaitteilla.

2.2 Ajoneuvoissa, jotka on varustettu joko pakokaasujen tai moottorin jäähdytysilman lämpöä käyttävillä matkustajatilan lämmityslaitteilla on lämmityslaite suunniteltava siten, että:

2.2.1 matkustajatilaan sisään tuleva lämmitetty ilma ei sisällä enempää pakokaasuja kuin ympäröivä ilma ajoneuvon ulkopuolella, ilmanottoaukon kohdalla;

2.2.2 ajoneuvon käyttäjät eivät voi ajoneuvon tavanomaisen tiellä käytön aikana joutua kosketuksiin sellaisten laitteiden osien kanssa, jotka voivat aiheuttaa palovammoja. Tämä edellytys katsotaan täytetyksi, jos osat eivät saavuta 80 °C lämpötilaa;

2.2.3 lämmin ilma, joka tulee matkustajatilaan, ei saavuta lämpötilaa, joka voi aiheuttaa palovammoja matkustajatilassa oleskeleville. Tämä määräys katsotaan täytetyksi, jos lämpötilaero matkustajatilaan tulevan kuuman ilman ja ympäröivän ilman välillä ei ylitä 110 °C.

2.3 Edellä 2.2.1 kohdan edellytykset katsotaan täytetyiksi niiden lämmityslaitteiden osalta, joihin kuuluu lämmönvaihdin ja joiden ensiöpiirin läpi pakokaasut tai pilaantunut ilma kulkevat, jos seuraavia määräyksiä noudatetaan:

2.3.1 lämmönvaihtimen ensiöpiirin seinämien on oltava tiiviitä ja vuotamattomia vähintään 2 baarin paineessa;

2.3.2 ensiöpiirin seinämät eivät saa sisältää irroitettavia osia;

2.3.3 pakokaasulämmönvaihtimen osan seinämänpaksuus, jossa lämmönvaihto tapahtuu, on oltava vähintään 2 millimetriä, jos se on valmistettu seostamattomasta teräksestä;

2.3.3.1 käytettäessä muita materiaaleja (mukaan lukien komposiitti tai pinnoitetut materiaalit) seinämänpaksuuden on oltava sellainen, että voidaan saavuttaa sama käyttöikä kuin 2.3.3 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa;

2.3.3.2 jos lämmönvaihtimen osa, jossa lämmönvaihto tapahtuu, on emaloitu, seinämän, johon emalointi on levitetty, on oltava vähintään 1 millimetrin paksuinen. Tämän pinnoitteen on oltava kestävä ja tiivis, eikä se saa olla huokoinen;

2.3.4 pakokaasuja johtavan putken on sisällettävä vähintään 30 millimetriä pitkä korroosiotestialue; tämän alueen on sijaittava virtaussuunnassa suoraan lämmönvaihtimesta eteenpäin. Aluetta ei saa peittää ja sen on oltava helposti saavutettavassa paikassa;

2.3.4.1 tämän alueen seinämänpaksuus ei saa olla suurempi kuin lämmönvaihtimen sisään sijoitettujen pakokaasuputkien seinämänpaksuus ja tämän alueen materiaali- ja pintaominaisuuksien on oltava vertailukelpoisia putken muiden osien vastaavien ominaisuuksien kanssa;

2.3.4.2 jos lämmönvaihdin muodostaa yhtenäisen yksikön ajoneuvon äänenvaimentimen kanssa, äänenvaimentimen ulkoseinämä katsotaan 2.3.4.1 kohdassa tarkoitetuksi alueeksi, jos ruostumista ilmenee.

2.4 Moottorin jäähdytysilmaa lämmitykseen käyttäville lämmityslaitteille voidaan 2.2.1 kohdan edellytykset katsoa täytetyiksi, jos seuraavia määräyksiä noudatetaan:

2.4.1 jos jäähdytysilma on kosketuksissa vain moottorin sellaisten pintojen kanssa, joihin ei kuulu irroitettavia osia, sitä voidaan käyttää lämmitysilmana ilman että lämmönvaihdinta vaaditaan; liitäntöjen on oltava tämän jäähdytysilmapiirin ja lämmön siirtämiseen käytettävien pintojen välillä kaasutiiviit ja öljynkestävät. Nämä vaatimukset katsotaan täytetyiksi, jos esimerkiksi

2.4.1.1 suojus ohjaa jokaisen sytytystulpan ympärillä kaasuvuodot lämmitysilmapiirin ulkopuolelle;

2.4.1.2 sylinterin kannen ja pakosarjan välinen liitos on sijoitettu lämmityspiirin ulkopuolelle;

2.4.1.3 sylinterin kannen ja sylinterin välissä on kaksinkertainen vuotosuojaus ja kaikki ensimmäisen suojauksen läpi tulevat vuodot ohjataan lämmitysjärjestelmän ulkopuolelle,

tai

sylinterin kannen ja sylinterin välinen tiivistys pitää vielä, kun sylinterin kannen kiinnityspultit on kylmäkiristetty kolmasosaan valmistajan ilmoittamasta kiristysmomentista,

taikka:

alue, jossa sylinterin kansi on kiinnitetty sylinteriin, on sijoitettu lämmityspiirin ulkopuolelle.

3. ETY-TYYPPIHYVÄKSYNNÄN HAKEMINEN

3.1 Ajoneuvon valmistajan tai tämän edustajan on haettava ajoneuvon matkustajatilan lämmityslaitteiden osalta ajoneuvotyypille ETY-tyyppihyväksyntää.

3.2 Hakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat kolmena kappaleena ja seuraavat tiedot:

3.2.1 lämmityslaitteiden käyttäessä moottorin jäähdytysnesteen lämpöä:

- lyhyt kuvaus ajoneuvotyypistä matkustajatilan lämmityslaitteiden osalta; moottorityypit ja lämmitysjärjestelmä on ilmoitettava;

3.2.2 lämmityslaitteiden käyttäessä moottorin pakokaasuja tai jäähdytyslaitteiden ilmaa:

- yksityiskohtainen kuvaus ajoneuvotyypistä matkustajatilan lämmityslaitteiden osalta. Moottorityypit on eriteltävä;

- lämmityslaitteiden suunnitelmapiirustus, joka osoittaa lämmityslaitteiden sijainnin ajoneuvossa.

3.3 Tutkimuslaitos voi vaatia näytekappaleen 2.3 kohdassa määritellyssä lämmitysjärjestelmässä käytettävistä lämmönvaihtimista tai niistä asiakirjoista, jotka osoittavat, että lämmönvaihdin on 2.3 kohdan määräysten mukainen.

3.4 Edellä 2.3 ja 2.4 kohdassa määritellyn lämmitysjärjestelmän osalta, on tyyppihyväksyttävää mallia edustava ajoneuvo toimitettava tutkimuslaitokselle tyyppihyväksyntätestejä varten.

LIITE II

MALLI

>VIITTAUS KAAVIOON>

(1) Tarpeeton viivataan yli.

>VIITTAUS KAAVIOON>