31977L0098

Neuvoston direktiivi 77/98/ETY annettu 21 päivänä joulukuuta 1976 terveyttä ja eläinten terveyttä koskevien direktiivien 64/432/ETY, 72/461/ETY ja 72/462/ETY muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 026 , 31/01/1977 s. 0081 - 0084
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 8 s. 0052
Kreikank. erityispainos: Luku 03 Nide 17 s. 0056
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 8 s. 0052
Espanjank. erityispainos: Luku 03 Nide 11 s. 0170
Portugalink. erityispainos: Luku 03 Nide 11 s. 0170


NEUVOSTON DIREKTIIVI annettu 21 päivänä joulukuuta 1976 terveyttä ja eläinten terveyttä koskevien direktiivien 64/432/ETY, 72/461/ETY ja 72/462/ETY muuttamisesta (77/98/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, ja erityisesti sen 43 ja 100 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(1),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

sekä katsoo, että

yhteisön laajentamisvaiheessa Tanska, Irlanti ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat saaneet oikeuden voimassaolevista yhteisön säännöksistä poiketen säilyttää tietyssä määrin kansallisia säännöksiään eläinlääkintäasioissa,

näitä kolmea jäsenvaltiota koskevat erikoisjärjestelyt sisältyivät liittymisasiakirjan(3) 104 ja 105 artiklan määräyksiin; samanlaisia alkuperäisistä säännöksistä johdonmukaisesti laajennettuja säännöksiä on ollut neuvoston myöhemmin antamissa säädöksissä; eläinten terveyttä koskevista seikoista yhteisön sisäisessä tuoreen lihan kaupassa 12 päivänä joulukuuta 1972 annetun neuvoston direktiivin 72/461/ETY 13 artikla(4), sekä terveyttä ja eläinlääkintää koskevista tarkastusongelmista nautaeläinten ja sikojen sekä tuoreen lihan tai lihatuotteiden tuonnissa kolmansista maista 12 päivänä joulukuuta 1972 annetun neuvoston direktiivin 72/462/ETY 33 artikla(5) säädettiin tässä tarkoituksessa, näitä kahta direktiiviä on muutettu viimeksi direktiivillä 75/379/ETY(6),

liittymisasiakirjan 106 artiklassa sekä muissa edellä mainituissa säännöksissä on määrätty, että komissio antaa viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 1976 neuvostolle kertomuksen ja tarvittaessa aiheelliset ehdotukset näiden poikkeusten muodostaman ongelman ratkaisemiseksi,

etsittävät ratkaisut eivät saa olla sellaisia, että jo saavutetusta terveyden tasosta luovutaan ja toisaalta niiden on mahdollisimman hyvin varmistettava eläinten ja lihan vapaa liikkuminen,

tuoreen naudan- ja vasikanlihan osalta taudin leviämisvaara on kiistattomasti vähäisempi kuin elävien eläinten kaupassa; lisäksi olemassa oleviin direktiiveihin sisältyvät, lihan kaupalle asetetut edellytykset tekevät muiden erityistakuiden määräämisen tarpeettomaksi,

elävien eläinten osalta olisi asteittain otettava käyttöön kaikille jäsenvaltioille yhteinen järjestelmä, jossa eroteltaisiin eri eläintyypit niiden vaara-alttiuden mukaan ja otettaisiin huomioon tarve laajentaa kauppaa asteittain olemassa olevan kaupankäynnin pohjalta; on tehtävä tarvittavat muutokset eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1964 annettuun neuvoston direktiiviin 64/432/ETY(7), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 75/379/ETY,

tuonnissa kolmansista maista tiettyihin jäsenvaltioihin on saatava edelleen noudattaa järjestelyjä, jotka ovat ainakin yhtä tiukkoja kuin näissä jäsenvaltioissa nykyisin noudatettavat järjestelyt,

erityisesti suu- ja sorkkatautia sekä sikaruttoa koskevien yhteisön säännösten olisi myöhemmin mahdollistettava yhteisen ja täydellisen ratkaisun löytämisen kaikkiin näihin ongelmiin,

on perusteltua säätää erityisestä siirtymäkaudesta, jonka aikana Irlanti ja Yhdistynyt kuningaskunta Pohjois-Irlannin osalta pystyisivät tekemään yhteisön säännöksissä vaadittavat lainsäädännölliset muutokset, ja

saadun kokemuksen perusteella vaikuttaa tarkoituksenmukaiselta laajentaa nopean ja tehokkaan menettelyn käyttöä teknisten muutosten tekemiseksi tiettyihin säännöksiin tai täytäntöönpanoa koskevien säännösten antamiseksi,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Korvataan 1 päivästä tammikuuta 1977 alkaen direktiivin 72/461/ETY 13 artikla seuraavasti:

"13 artiklaIrlanti ja Yhdistynyt kuningaskunta Pohjois-Irlannin osalta saavat 31 päivään joulukuuta 1982 saakka säilyttää suu- ja sorkkataudilta suojautumiseen liittyvät tuoreen lihan tuontia koskevat kansalliset säännöksensä, noudattaen perustamissopimuksen yleisiä määräyksiä.

Tanska, Irlanti ja Yhdistynyt kuningaskunta saavat 31 päivään joulukuuta 1977 asti säilyttää sikarutolta suojautumiseen liittyvät tuoreen lihan tuontia koskevat kansalliset säännöksensä, noudattaen perustamissopimuksen yleisiä määräyksiä."

2 artikla

Lisätään direktiiviin 64/432/ETY seuraava 4 a artikla:

"4 a artiklaIrlannin ja Yhdistyneen kuningaskunnan sallitaan 31 päivään joulukuuta 1982 asti soveltaa Pohjois-Irlannin osalta jalostus-, tuotanto- ja teurasnautojen muista jäsenvaltioista tapahtuvassa tuonnissa kansallisia määräyksiään koskien suojautumista suu- ja sorkkataudilta, noudattaen perustamissopimuksen säännöksiä.

Neuvosto päättää yksimielisesti ennen 1 päivää tammikuuta 1978 komission ehdotuksesta, jonka se tekee ennen 1 päivää heinäkuuta 1977, direktiivin 64/432/ETY liitteisiin A, B ja C mahdollisesta tehtävistä muutoksista ja kaikista muista toimenpiteistä, mukaan lukien Irlannin ja Yhdistyneen kuningaskunnan väliseen perinteiseen kauppaan liittyvät säännökset."

3 artikla

Lisätään 1 päivästä tammikuuta 1978 alkaen direktiiviin 64/432/ETY seuraava 4 b artikla:

"4 b artikla

Jäsenvaltiot, jotka ovat olleet yli kaksi vuotta vapaat suu- ja sorkkataudista ja jotka eivät harjoita järjestelmällistä rokottamista eivätkä tästä direktiivistä poiketen salli alueellaan tätä tautia vastaan rokotettuja eläimiä 12 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti määrättynä ajanjaksona, voivat 31 päivään joulukuuta 1982 mennessä perustamissopimuksen yleisiä määräyksiä noudattaen saattaa teuras-, jalostus- ja tuotantoeläinten pääsyn alueelleen seuraavien vaatimusten alaisiksi, tämän kuitenkaan rajoittamatta 4 a artiklan soveltamista:

A Kun tällaiset eläimet tulevat vähintään kaksi vuotta suu- ja sorkkataudista vapaana olleesta jäsenvaltiosta:

1. joka ei harjoita suu- ja sorkkatautirokotuksia eikä salli alueellaan tätä tautia vastaan rokotettuja eläimiä, tällaisten eläinten on vastattava tämän direktiivin vaatimuksia, lukuun ottamatta suu- ja sorkkataudin rokottamispakkoa koskevia määräyksiä;

2. joka harjoittaa suu- ja sorkkatautirokotuksia ja sallii alueellaan tätä tautia vastaan rokotettuja eläimiä, tällaisten eläinten on vastattava tämän direktiivin vaatimuksia, lukuun ottamatta suu- ja sorkkatautia koskevia määräyksiä, jotka korvataan seuraavilla vakuuksilla:

- nautaeläinten on täytynyt käydä läpi kurkunpäätä ja nielua kaapimalla suoritettavaan suu- ja sorkkatautiviruskokeeseen (niin sanottu probang-testi) ja sen on täytynyt antaa negatiivinen tulos,

- nautaeläinten on täytynyt käydä läpi serologinen testi suu- ja sorkkataudin vasta-aineiden havaitsemiseksi ja sen on täytynyt antaa negatiivinen tulos,

- nauta- ja sikaeläinten on täytynyt olla eristettyinä tilalla tai karanteeniasemalla 14 päivän aikana lähettäjämaan virallisen eläinlääkärin valvonnassa,

edellyttäen, että

i) mikään alkuperätilalla tai tarpeen vaatiessa karanteeniasemalla olevista eläimistä ei voi olla rokotettu suu- ja sorkkatautia vastaan 21 päivää lähetystä edeltävänä ajanjaksona ja että mitään muista kuin lähetykseen tarkoitettuna eläimiä ei ole tuotu tilalle ja karanteeniasemalle tänä aikana;

ii) kun tämän direktiivin soveltamisen vaatimat kokeet suoritetaan tilalla, lähetettävät eläimet on pidettävä erillään uusista eläimistä niiden lähettämiseen saakka.

Nämä eläimet on lisäksi pidettävä 21 päivää karanteenissa määrämaassa.

B Kun tällaiset eläimet tulevat jäsenvaltiosta, joka vähintään kahden vuoden aikana ei ole ollut suu- ja sorkkataudista vapaa ja:

1. joka ei harjoita suu- ja sorkkatautirokotuksia eikä salli alueellaan tätä tautia vastaan rokotettuja eläimiä, tällaisten eläinten on vastattava tämän direktiivin vaatimuksia lukuun ottamatta suu- ja sorkkatautiehdotuksia, jotka korvataan seuraavilla takuilla:

- nautaeläinten on täytynyt käydä läpi suu- ja sorkkatautivirustesti, joka on antanut negatiivisen tuloksen,

- nautaeläinten on täytynyt käydä läpi serologinen testi suu- ja sorkkataudin vasta-aineiden havaitsemiseksi ja sen täytynyt antaa negatiivinen tulos,

- nauta- ja sikaeläinten on täytynyt olla eristettyinä tilalla tai karanteeniasemalla 14 päivän aikana lähettäjämaan virallisen eläinlääkärin valvonnassa,

edellyttäen, että:

i) mikään alkuperätilalla tai tarpeen vaatiessa karanteeniasemalla olevista eläimistä ei voi olla rokotettu suu- ja sorkkatautia vastaan 30 päivää lähetystä edeltävänä ajanjaksona ja että mitään muita kuin lähetykseen tarkoitettuja eläimiä ei ole tuotu tilalle ja karanteeniasemalle tänä aikana;

ii) kun tämän direktiivin soveltamisessa vaadittavat kokeet suoritetaan tilalla, lähetettävät eläimet on pidettävä erillään uusista eläimistä niiden lähettämiseen saakka.

Nämä eläimet on lisäksi pidettävä 21 päivää karanteenissa määrämaassa.

2. joka harjoittaa suu- ja sorkkatautirokotuksia ja sallii alueellaan tätä tautia vastaan rokotettuja eläimiä, tällaisten eläinten on vastattava B kohdassa säädettyjä vaatimuksia sekä kaikkia muita artiklojen 12 ja 13 mukaisesti säädettyjä mahdollisia lisävaatimuksia.

Tämän artiklan soveltamisesta, erityisesti jäsenvaltioiden kuulumisesta jompaan kumpaan A:n ja B:n ensimmäisen alakohdan tarkoittamiin ryhmiin sekä näiden ryhmien pääsyn toteuttamismuodoista päätetään 12 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen."

4 artikla

Poistetaan direktiivin 64/432/ETY 7 artiklan 1 kohdan A alakohdan b alakohta.

Korvataan direktiivin 64/432/ETY 7 artiklan 1 kohdan C alakohdassa päivämäärä "31 päivänä joulukuuta 1977" päivämäärällä "31 päivänä joulukuuta 1979".

5 artikla

Täydennetään 1 päivästä tammikuuta 1978 alkaen direktiivin 72/462/ETY 8 artiklan 2 kohta seuraavasti:

"jalostus- ja pitoeläinten osalta tämän kohdan vaatimukset voivat olla toisistaan poikkeavia eri jäsenvaltioissa, jotta voidaan huomioida yhteisön sisäisessä kaupassa eri jäsenvaltioita koskevat erityissäännökset."

6 artikla

Korvataan 1 päivästä tammikuuta 1978 alkaen direktiivin 72/462/ETY 33 artikla seuraavasti:

"33 artiklaSovellettaessa 8 ja 16 artiklaa, on tiettyjen jäsenvaltioiden toimeenpanemien, 29 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen asetettujen tuontiehtojen oltava ainakin yhtä tiukat kuin samojen jäsenvaltioiden yhteisön sisäisessä kaupassa soveltamat tuontiehdot."

7 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset säännökset:

a) 1 artiklan säännösten osalta viimeistään 1 päivänä tammikuuta 1977 ja

b) kaikkien muiden säännösten osalta viimeistään 1 päivänä tammikuuta 1978.

Niiden on viipymättä ilmoitettava tästä komissiolle.

8 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 21 päivänä joulukuuta 1976.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. P. L. M. M. van der STEE

(1) EYVL N:o C 6, 10.1.1977, s. 141

(2) Lausunto on annettu 27.10.1976

(3) EYVL N:o L 73, 27.3.1972, s. 14

(4) EYVL N:o L 302, 31.12.1972, s. 24

(5) EYVL N:o L 302, 31.12.1972, s. 28

(6) EYVL N:o L 172, 3.7.1975, s. 17

(7) EYVL N:o 121, 29.7.1964, s. 1977/64