31976L0766

Neuvoston direktiivi 76/766/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1976, alkoholipitoisuustaulukoita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä

Virallinen lehti nro L 262 , 27/09/1976 s. 0149 - 0152
Suomenk. erityispainos Alue 13 Nide 5 s. 0178
Kreikank. erityispainos: Luku 13 Nide 4 s. 0123
Ruotsink. erityispainos Alue 13 Nide 5 s. 0178
Espanjank. erityispainos: Luku 13 Nide 5 s. 0188
Portugalink. erityispainos: Luku 13 Nide 5 s. 0188


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 27 päivänä heinäkuuta 1976,

alkoholipitoisuustaulukoita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (76/766/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(1),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

sekä katsoo, että

useissa jäsenvaltioissa on lainsäädäntöä etanoli - vesi-seoksen alkoholipitoisuuden määrittämisestä; kyseinen lainsäädäntö eroaa jäsenvaltioittain aiheuttaen siten kaupankäynnin esteitä; sen vuoksi tällä alalla yhdenmukaistaminen ja yhteisen määritelmän luominen on tarpeen,

teollisuuspolitiikkaa koskevassa, 17 päivänä joulukuuta 1973(3) antamassaan päätöslauselmassa neuvosto kehotti komissiota toimittamaan sille ennen joulukuuta 1974 ehdotuksen alkoholometriaa ja alkoholometrejä koskevaksi direktiiviksi, ja

lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhdenmukaistaminen liittyen menetelmään alkoholipitoisuuden saamiseksi mittaustuloksista on myös tarpeen täydennyksenä alkoholometrien ja alkoholihydrometrien lähentämistä koskevaan direktiiviin kaiken epäselvyyksien ja riitaisuuksien vaaran poistamiseksi,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Tässä direktiivissä määritellään menettely liitteessä määritellyn alkoholipitoisuuden ilmaisemiseksi tilavuusprosentteina tai painoprosentteina ja esitetään yhtälö, joka mahdollistaa taulukoiden laatimisen alkoholipitoisuuden laskemiseksi saatujen mittausten perusteella.

2 artikla

Jäsenvaltiot eivät saa 1 päivän tammikuuta 1980 jälkeen asettaa kyseenalaiseksi alkoholipitoisuudelle ilmoitettuja lukuarvoja, jotka on johdettu liitteessä esitetyn yhtälön perusteella laadituista alkoholipitoisuustaulukoista ja ETY-merkeillä ja ETY-tunnuksilla varustetuilla alkoholometreillä tai alkoholihydrometreillä tai ainakin yhtä suurta tarkkuutta edellyttävillä laitteilla tehdyistä mittauksista, kyseisten taulukoiden tai laitteiden käyttöön liittyvillä perusteilla.

3 artikla

Tunnuksien, joita käytetään alkoholipitoisuuden osoittamiseen, kuten 2 artiklassa tarkoitetaan ja liitteessä on määritelty, on oltava:

"til-%", alkoholipitoisuudelle tilavuudella;

"paino-%", alkoholipitoisuudelle painolla.

4 artikla

Jäsenvaltioiden on 1 päivästä tammikuuta 1980 alkaen kiellettävä sellaisten alkoholipitoisuuksien käyttäminen, jotka eivät ole tämän direktiivin vaatimusten mukaisia.

5 artikla

1. Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät toimenpiteet 24 kuukauden kuluessa direktiivin tiedoksi antamisesta ja ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Niiden on sovellettava näitä toimenpiteitä viimeistään 1 päivästä tammikuuta 1980 alkaen.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

6 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 27 päivänä heinäkuuta 1976.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. van der STOEL

(1) EYVL N:o C 76, 7.4.1975, s. 39

(2) EYVL N:o C 248, 29.10.1975, s. 22

(3) EYVL N:o C 117, 31.12.1973, s. 1

LIITE

ALKOHOLIPITOISUUS

1. MÄÄRITELMÄ

Alkoholi - vesi-seoksen "alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina" on seoksessa olevan 20 °C:ssa mitatun puhtaan alkoholin tilavuuden suhde seoksen kokonaistilavuuteen samassa lämpötilassa.

Alkoholi - vesi-seoksen "alkoholipitoisuus painoprosentteina" on seoksessa olevan puhtaan alkoholin massan suhde seoksen kokonaismassaan.

2. ALKOHOLIPITOISUUDEN ILMOITTAMINEN

Alkoholipitoisuus ilmoitetaan alkoholin tilavuus- tai massayksikköinä seoksen sataa vastaavaa yksikköä kohti.

Niiden tunnukset ovat:

`til-%` alkoholipitoisuudelle tilavuudella,

`paino-%` alkoholipitoisuudelle painolla.

3. ALKOHOLIPITOISUUDEN MÄÄRITTÄMINEN

Suoritettaessa alkoholipitoisuuden määrittäminen laitteilla, joista säädetään alkoholometrejä ja alkoholihydrometrejä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 27 päivänä heinäkuuta 1976 annetussa neuvoston direktiivissä(1), menettelyt ovat seuraavat:

- alkoholometrin tai alkoholihydrometrin lukeminen seoksen lämpötilassa;

- seoksen lämpötilan mittaaminen.

Tulokset saadaan kansainvälisistä alkoholipitoisuustaulukoista.

4. YHTÄLÖ KANSAINVÄLISTEN ALKOHOLIPITOISUUSTAULUKKOJEN LASKEMISEKSI ETANOLI - VESI-SEOKSILLE

Etanoli - vesi-seoksen tiheys "ñ" ilmaistuna kilogrammoissa kuutiometreittäin (kg/m³) lämpötilassa "t" celsiusasteissa saadaan lasketuksi seuraavasta yhtälöstä, joka on

- massan "p" suhteellisen osuuden(2) funktio, jolloin p on desimaaliluku,

- celsiusasteina (IPTS-68) ilmoitetun lämpötilan "t" funktio,

- ja jonka numeeriset kertoimet ilmoitetaan jäljempänä.

Tämä yhtälö on pätevä lämpötila-alueella -20-+40 °C.

>VIITTAUS KAAVIOON>

NUMEERISET KERTOIMET YHTÄLÖSSÄ

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

(1) EYVL N:o L 262, 27.9.1976, s. 143

(2) Esimerkki: alkoholipitoisuudelle 12 paino-%, p = 0,12