31975R2768

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2768/75, annettu 29 päivänä lokakuuta 1975, vientitukien myöntämistä ja niiden määrän vahvistamisperusteita koskevista yleisistä säännöistä sianliha-alalla

Virallinen lehti nro L 282 , 01/11/1975 s. 0039 - 0042
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 6 s. 0189
Kreikank. erityispainos: Luku 03 Nide 14 s. 0039
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 6 s. 0189
Espanjank. erityispainos: Luku 03 Nide 9 s. 0119
Portugalink. erityispainos: Luku 03 Nide 9 s. 0119


NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2768/75,

annettu 29 päivänä lokakuuta 1975,

vientitukien myöntämistä ja niiden määrän vahvistamisperusteita koskevista yleisistä säännöistä sianliha-alalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sianliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2759/75(1) ja erityisesti sen 15 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo, että

sianliha-alan yhteiseen markkinajärjestelyyn kuuluvien tuotteiden vientituki on vahvistettava sellaisia tiettyjä perusteita noudattaen, joiden avulla voidaan kattaa näiden tuotteiden hintojen välinen erotus yhteisössä ja maailmanmarkkinoilla; tästä syystä on tarpeen ottaa näiden tuotteiden osalta huomioon toisaalta niiden saantitilanne ja hinnat yhteisössä ja toisaalta maailmanmarkkinoiden hintatilanne,

lisäksi on tarpeen ottaa huomioon yhden sianlihakilon tuottamiseen tarvittavan rehuviljamäärän hintojen välinen erotus toisaalta yhteisössä ja toisaalta maailmanmarkkinoilla; muiden näiden tuotteiden kuin teurastettujen sikojen osalta on syytä ottaa huomioon asetuksen (ETY) N:o 2759/75 10 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut kertoimet,

hintakehityksen seuraaminen edellyttää näiden hintojen määräämistä yleisiä periaatteita noudattaen; tämän vuoksi olisi otettava maailmanmarkkinahintojen osalta huomioon hinnat kolmansien maiden markkinoilla ja määrämaissa samoin kuin kolmansien maiden tuotantoon noteeratut tuottajahinnat ja yhteisön vapaasti rajalla -hinnat; yhteisön hintojen osalta olisi sianliha-alan tuotteiden edustavien markkinoiden puuttuessa tukeuduttava kaupan pitämisen ja viennin eri vaiheissa käytössä oleviin hintoihin,

olisi tarpeen säätää erisuuruisista tuen määristä tuotteiden määräpaikan mukaan toisaalta yhteisön markkinoiden ja määrämaiden markkinoiden välisen etäisyyden vuoksi ja toisaalta tietyissä määrämaissa vallitsevien erityisten tuontiedellytysten vuoksi,

tuen määrien vakaannuttamiseksi yhteisön viejien osalta tietyssä määrin ja tuesta osallisten tuotteiden luettelon varmistamiseksi olisi säädettävä, että luettelo ja määrät voivat olla voimassa suhteellisen pitkän ajan; lisäksi olisi säädettävä vientituen ennakolta vahvistamista koskevista säännöistä,

tuet on tarpeen vahvistaa ennakolta ainoastaan tietyissä tapauksissa; tämän vaihtoehdon käytöstä olisi päätettävä asetuksen (ETY) N:o 2759/75 24 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen,

tukien ennakolta vahvistaminen käsittää toimenpiteitä, jotka varmistavat kussakin tapauksessa viennin toteuttamisen esitetyn hakemuksen mukaisesti; tämän vuoksi kunkin hakijan olisi saatava todistus, jossa määrätään viennin toteuttamisesta määrätyn ajanjakson kuluessa,

väärinkäytösten välttämiseksi olisi mainitun todistuksen antamiseen edellytettävä sellaisen vakuuden antamista, joka pidätetään, jos vientiä ei toteuteta todistuksen voimassaoloaikana,

kokemus yhteiseen markkinajärjestelyn alaisilta aloilta, joilla on mahdollista vahvistaa tuki ennakolta, on osoittanut, että tietyissä olosuhteissa ja erityisesti silloin, kun asianomaiset käyttivät tätä järjestelmää tavallisesta poikkeavalla tavalla, on ollut syytä pelätä vaikeuksia kyseisillä markkinoilla,

tällaisen tilanteen korjaamiseksi on toimenpiteitä voitava toteuttaa nopeasti; tästä syystä olisi säädettävä komission mahdollisuudesta säätää tällaisista toimenpiteistä hallintokomitean lausunnon jälkeen tai kiireellisessä tapauksessa odottamatta sen kokoontumista, ja

yhteisön toimijoiden välisen kilpailun vääristymien välttämiseksi on tarpeen, että hallinnolliset edellytykset, joita toimijoiden on noudatettava, ovat samat kaikkialla yhteisössä; tuen myöntäminen kyseisille kolmansista maista tuotaville ja edelleen kolmansiin maihin vietäville tuotteille ei tunnu oikeutetulta; tietyissä olosuhteissa tuonnin yhteydessä kannetun maksun korvaaminen riittää mahdollistamaan näiden tuotteiden saattamisen uudelleen maailmanmarkkinoille,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt vientitukien vahvistamisesta ja myöntämisestä asetuksen (ETY) N:o 2759/75 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille tuotteille.

2 artikla

Tuki vahvistetaan ottaen huomioon seuraavat tekijät:

a) tilanne ja kehitysnäkymät:

- yhteisön markkinoilla sianliha-alan tuotteiden hintojen ja saatavuuden kannalta,

- maailmanmarkkinoilla sianliha-alan tuotteiden hintojen kannalta;

b) halu välttää häiriöitä, joista uskotaan aiheutuvan pitkäaikainen tarjonnan ja kysynnän epätasapaino yhteisön markkinoille;

c) suunnitellun viennin taloudellinen merkitys.

Lisäksi tuen laskemisessa otetaan huomioon asetuksen (ETY) N:o 2759/75 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden kohdalla toisaalta yhteisön hintojen ja toisaalta maailmanmarkkinahintojen välinen erotus mainitun asetuksen 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan säännösten mukaisesti määritellyn rehuviljamäärän osalta, ottaen huomioon muiden tuotteiden kuin teurastettujen sikojen osalta saman asetuksen 10 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut kertoimet.

3 artikla

1. Yhteisön markkinahinta vahvistetaan ottaen huomioon:

a) kaupan pitämisen eri vaiheissa yhteisössä käytettävät hinnat;

b) viennissä käytettävät hinnat.

2. Maailmanmarkkinahinta vahvistetaan ottaen huomioon:

a) kolmansien maiden markkinoilla käytettävät hinnat;

b) kolmansista maista lähtöisiin olevan tuonnin edullisimmat hinnat kolmansissa määrämaista;

c) kolmansissa viejämaissa noteeratut tuottajahinnat ottaen huomioon tarvittaessa näiden maiden myöntämät avustukset;

d) yhteisön vapaasti rajalla -tarjoushinnat.

4 artikla

Kun maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden erityisvaatimukset niin edellyttävät, voidaan yhteisön tuen suuruutta asetuksen (ETY) N:o 2759/75 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille tuotteille muuttaa tuotteiden määräpaikan mukaan.

5 artikla

1. Luettelo tuotteista, joille vientitukea myönnetään, ja tämän tuen määrä vahvistetaan vähintään joka kolmas kuukausi.

2. Tuen määrä on vientipäivänä voimassa oleva määrä.

3. Voidaan kuitenkin päättää, että tuki vahvistetaan hakemuksesta ennakolta. Tällöin sovelletaan 6 artiklassa tarkoitetun ennakkovahvistustodistusta koskevan hakemuksen jättöpäivänä voimassa olevaa tukea asianomaisen hakemuksesta, joka on jätetty samanaikaisesti kuin todistushakemus mainitun todistuksen voimassaoloaikana toteutettavaan vientiin.

4. Kun markkinatilannetutkimuksen perusteella voidaan todeta, että tuen ennakkovahvistusta koskevien säännösten soveltamisessa ilmenee vaikeuksia tai jos tällaisia vaikeuksia on vaarassa syntyä, asetuksen (ETY) N:o 2759/75 24 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen voidaan päättää näiden säännösten soveltamisen lykkäämisestä niin pitkäksi aikaa kuin on ehdottoman välttämätöntä.

Äärimmäisen kiireellisessä tapauksessa komissio voi tutkittuaan tilanteen kaikkien käytössään olevien tietojen perusteella päättää lykätä ennakkovahvistusta korkeintaan kolmella arkipäivällä.

Lykkäysaikana toimitetut todistushakemukset ja niihin liittyvät ennakkovahvistusta koskevat hakemukset hylätään.

6 artikla

1. Tuen myöntäminen 5 artiklan 3 kohdassa säädetyin edellytyksin edellyttää sellaisen ennakkovahvistustodistuksen esittämistä, jonka jäsenvaltiot myöntävät jokaiselle sitä hakevalle asianomaiselle riippumatta hänen sijoittautumisestaan yhteisössä.

Todistus on voimassa koko yhteisössä.

2. Ennakkovahvistustodistuksen antaminen edellyttää sellaisen vakuuden antamista, joka varmistaa sitoumuksen viennin toteuttamiseen kyseisen todistuksen voimassaoloaikana ja joka menetetään kokonaan tai osittain, jos vienti ei toteudu määräajan kuluessa tai toteutuu ainoastaan osittain.

7 artikla

1. Tuki maksetaan, kun esitetään todiste siitä, että tuotteet:

- on viety yhteisön ulkopuolelle ja

- ovat peräisin yhteisöstä, ellei sovelleta 8 artiklan säännöksiä.

2. Sovellettaessa 4 artiklan säännöksiä tuki maksetaan 1 kohdassa säädetyin edellytyksin ja sillä edellytyksellä, että esitetään todiste tuotteen saapumisesta siihen määräpaikkaan, jolle tuki on vahvistettu.

Tähän sääntöön voidaan kuitenkin säätää poikkeuksia 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen, jollei määritettävistä vastaavat takeet tarjoamaan omiaan olevista edellytyksistä muuta johdu.

3. Täydentäviä säännöksiä voidaan antaa asetuksen (ETY) N:o 2759/75 24 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

8 artikla

Mitään tukea ei myönnetä vietäessä asetuksen (ETY) N:o 2759/75 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja kolmansista maista tuotavia ja edelleen kolmansiin maihin vietäviä tuotteita, jollei viejä toimita todistetta:

- vietävän tuotteen ja aikaisemmin tuodun tuotteen yksilöinnistä, ja

- tuontimaksun kantamisesta tämän tuotteen tuonnin yhteydessä.

Tässä tapauksessa tuki on kunkin tuotteen kohdalla yhtä suuri kuin tuonnin yhteydessä kannettu maksu, jos jälkimmäinen on vientipäivänä sovellettavaa tukea alhaisempi; jos tuonnin yhteydessä kannettu maksu on vientipäivänä sovellettavaa tukea korkeampi, tuki vastaa jälkimmäistä.

9 artikla

1. Kumotaan vientituen myöntämistä ja niiden määrän vahvistamisperusteita koskevista yleisistä säännöistä sianliha-alalla 27 päivänä kesäkuuta 1967 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 177/67/ETY(2), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (ETY) N:o 2686/71(3).

2. Viittauksia 1 kohdan mukaisesti kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen.

Viitteet ja viittaukset mainitun asetuksen artikloihin luetaan liitteessä olevan vastaavuustaulukon avulla.

10 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1975.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 29 päivänä lokakuuta 1975.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. MARCORA

(1) EYVL N:o L 282, 1.11.1975, s. 1

(2) EYVL N:o 130, 28.6.1967, s. 2614/67

(3) EYVL N:o 289, 27.12.1972, s. 37

LIITE

Vastaavuustaulukko

Asetus N:o 177/67/ETY Tämä asetus

5 a artikla 6 artikla

6 artikla 7 artikla

7 artikla 8 artikla