31975L0439

Neuvoston direktiivi 75/439/ETY, annettu 16 päivänä kesäkuuta 1975, jäteöljyhuollosta

Virallinen lehti nro L 194 , 25/07/1975 s. 0023 - 0025
Kreikank. erityispainos: Luku 15 Nide 1 s. 0077
Espanjank. erityispainos: Luku 15 Nide 1 s. 0091
Portugalink. erityispainos: Luku 15 Nide 1 s. 0091
Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 1 s. 0229
Ruotsink. erityispainos Alue 15 Nide 1 s. 0229


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 16 päivänä kesäkuuta 1975,

jäteöljyhuollosta (75/439/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 ja 235 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(1),

ottaa huomioon talous ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

sekä katsoo, että

erot jäteöljyistä huolehtimisesta jäsenvaltioissa koskevien, sovellettavien tai valmisteltavina olevien säännösten kesken voivat johtaa erilaisten kilpailun edellytysten muodostumiseen ja siten vaikuttaa suoraan yhteismarkkinoiden toimintaan, sen vuoksi on välttämätöntä lähentää tämän alan lainsäädäntöä perustamissopimuksen 100 artiklassa edellytetyllä tavalla,

näyttää tarpeelliselta yhdistää lainsäädännön lähentämiseen myös yhteisön toimia, jotta yksi yhteisön tavoitteista ympäristön suojelemiseksi voidaan saavuttaa kattavamman sääntelyn avulla; tätä tarkoitusta varten olisi annettava erityissäännöksiä; koska perustamissopimuksessa ei ole määräyksiä tässä tarvittavista valtuuksista, on sovellettava perustamissopimuksen 235 artiklaa,

kaikkien jäteöljyistä huolehtimista koskevien säännösten keskeisenä tavoitteena olisi oltava ympäristön suojeleminen näiden öljyjen päästön, sijoittamisen tai käsittelyn haitallisilta vaikutuksilta,

jäteöljyjen kierrätyksellä voidaan edistää polttoaineiden tuotantopolitiikkaa, Euroopan yhteisöjen toimintaohjelmassa ympäristöalan toimenpiteiksi(3) painotetaan, että jäteöljyistä huolehtiminen vahingoittamatta ympäristöä on tärkeä kysymys,

jäteöljyjen ja erityisesti emulsioiden määrät ovat lisääntyneet yhteisössä,

tehokasta ja yhdenmukaista jäteöljyjen käsittelyjärjestelmää, joka ei aiheuta esteitä yhteisön sisäiselle kaupalle eikä vaikuta kilpailuun, olisi sovellettava kaikkiin tällaisiin tuotteisiin, myös niihin, jotka koostuvat vain osittain öljystä, ja siinä olisi taattava niiden turvallinen käsitteleminen taloudellisesti tyydyttävin ehdoin,

tällaisen järjestelmän olisi ohjailtava jäteöljyjen käsittelyä, päästämistä, säilytystä ja keräilyä sekä säädettävä tällaisesta öljystä huolehtivien yritysten lupajärjestelmästä, tällaisten öljyjen pakollisesta keräilystä tai huolehtimisesta tietyissä tapauksissa ja soveltuvista tarkastusmenettelyistä, ja

milloin yrityksiä vaaditaan keräämään jäteöljyjä tai huolehtimaan siitä, olisi oltava mahdollista korvata se osuus yritysten kustannuksista, jota niiden saamat tuotot eivät kata, ja nämä korvaukset olisi rahoitettava, muiden keinojen lisäksi, uusiin tai uudistettaviin öljyihin sisältyvillä maksuilla,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Tässä direktiivissä "jäteöljyllä" tarkoitetaan puolijuoksevana tai nestemäisenä käytettyä tuotetta, joka koostuu kokonaan tai osaksi mineraaliöljystä tai synteettisestä öljystä, mukaan lukien öljyn jäännöstuotteet säiliöistä, öljy - vesi-seokset ja -emulsiot.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että jäteöljyt kerätään turvallisesti ja niistä huolehditaan.

3 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että jäteöljyistä huolehtiminen toteutetaan mahdollisimman paljolti kierrättämällä (uudistaminen tai polttaminen muussa kuin hävittämistarkoituksessa).

4 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kielletään:

1. jäteöljyjen päästö sisämaan pintavesiin, pohjavesiin, rannikkovesiin ja viemäri- tai kuivatusverkostoihin;

2. jäteöljyjen säilytys tai päästö, joka vahingoittaa maaperää, sekä jäteöljyjen jalostuksesta syntyvien jäännöstuotteiden valvomaton päästö;

3. jäteöljyjen jalostus silloin, kun siitä aiheutuu ilman pilaantumista, joka ylittää olemassa olevissa säännöksissä määritellyn tason.

5 artikla

Jos 2, 3 ja 4 artiklassa määriteltyjä tavoitteita ei voida muuten saavuttaa, jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että yksi tai useampi yritys kerää niiden, joiden hallussa tuote on, tarjoamia tuotteita ja huolehtii niistä toimivaltaisten viranomaisten niille määräämillä alueilla.

6 artikla

Edellä 4 artiklan mukaisten toimenpiteiden noudattamiseksi, on kaikkien jäteöljyistä huolehtivien yritysten saatava lupa.

Toimivaltaisten viranomaisten on annettava tämä lupa tarkastettuaan tarvittaessa laitoksen. Nämä viranomaiset määräävät tekniikan kehityksestä johtuvat ehdot.

7 artikla

Sen, jolla on hallussaan jäteöljyä on, mikäli hän ei pysty noudattamaan 4 artiklan mukaisia toimenpiteitä, annettava jäteöljy 5 artiklassa mainitulle yritykselle tai mainituille yrityksille.

8 artikla

Niiden, joilla on hallussaan tiettyjä määriä jäteöljyjä, jotka sisältävät epäpuhtauksia yli tietyn prosenttimäärän, on käsiteltävä ja varastoitava ne erikseen.

Toimivaltaisten viranomaisten on määrättävä ensimmäisessä kohdassa tarkoitetut määrät ja prosenttiosuudet, jotka voivat vaihdella tuoteryhmittäin.

9 artikla

Yritysten, jotka keräävät jäteöljyjä tai huolehtivat siitä, on toimittava niin, ettei siitä synny vältettävissä olevaa vahinkoa vedelle, ilmalle tai maaperälle.

10 artikla

Yrityksen, joka tuottaa tai kerää jäteöljyjä taikka huolehtii siitä yli sen määrän, jonka jäsenvaltio on määrännyt, ei kuitenkaan enempää kuin 500 litraa vuodessa, on:

- pidettävä kirjaa tällaisten öljyjen määrästä, laadusta, alkuperästä ja sijainnista sekä niiden lähettämisestä ja vastaanotosta, mukaan lukien viimeksimainittujen päivämäärät; tai

- luovutettava nämä tiedot pyydettäessä toimivaltaisille viranomaisille.

Jäsenvaltiot saavat määrätä ensimmäisen kohdan mukaiset jäteöljymäärät vastaavina uuden öljyn määrinä, jotka on laskettu asianmukaisen muuntokertoimen perusteella.

11 artikla

Jäteöljyjä käsittelevän yrityksen on luovutettava toimivaltaisille viranomaisille näiden pyynnöstä kaikki tällaisista jäteöljyistä tai niiden jäännöksistä huolehtimista tai niiden säilytystä koskevat tiedot.

12 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten on tarkastettava määräajoin 6 artiklassa tarkoitetut yritykset, erityisesti sen, noudattavatko ne lupaehtojaan.

13 artikla

Yrityksille, jotka keräävät jäteöljyä tai huolehtivat siitä, voidaan jäsenvaltioiden 5 artiklan mukaisesti määräämien velvoitteiden johdosta suorittaa korvauksia niiden suorittamista palveluista. Tällaiset korvaukset eivät saa olla vuotuisia, kattamattomia, yrityksen todellisten kirjausten mukaisia kustannuksia suurempia, ottaen huomioon kohtuullinen voitto.

Näistä korvauksista ei saa aiheutua huomattavaa kilpailun vääristymistä eikä keinotekoisia näiden tuotteiden kaupankäynnin muotoja.

14 artikla

Korvaukset voidaan rahoittaa muun muassa käytön jälkeen jäteöljyksi muuttuville tuotteille määrättävillä maksuilla tai jäteöljymaksuilla.

Korvausten rahoitus tapahtuu "saastuttaja maksaa" -periaatteen mukaisesti.

15 artikla

Jäsenvaltioiden on määräajoin toimitettava komissiolle tiedot asiaa koskevasta teknisestä tiedostaan ja saamistaan kokemuksista sekä tuloksista tämän direktiivin mukaisten toimenpi- teiden soveltamisesta.

Komissio lähettää yhdistelmäkatsauksen näistä tiedoista jäsenvaltioille.

16 artikla

Jäsenvaltioiden on laadittava joka kolmas vuosi kertomus maansa jäteöljyhuollosta ja toimitettava se komissiolle.

17 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät toimenpiteet voimaan 24 kuukauden kuluessa sen tiedoksi antamisesta ja ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

18 artikla

Jäsenvaltioiden tämän direktiivin mukaisesti antamia säännöksiä voidaan soveltaa 6 artiklassa tarkoitettuihin yrityksiin, jotka ovat tämän direktiivin tiedoksi antamisen aikaan olemassa, asteittain neljän vuoden kuluessa sanotusta tiedoksi antamisesta.

19 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

20 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 16 päivänä kesäkuuta 1975.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

R. RYAN

(1) EYVL N:o C 85, 18.7.1974, s. 6

(2) EYVL N:o C 125, 16.10.1974, s. 33

(3) EYVL N:o C 112, 20.12.1973, s. 3