31974L0347

Neuvoston direktiivi 74/347/ETY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1974, pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden näkyvyysalueita ja tuulilasin pyyhkimiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä

Virallinen lehti nro L 191 , 15/07/1974 s. 0005 - 0010
Suomenk. erityispainos Alue 13 Nide 4 s. 0034
Kreikank. erityispainos: Luku 13 Nide 2 s. 0266
Ruotsink. erityispainos Alue 13 Nide 4 s. 0034
Espanjank. erityispainos: Luku 13 Nide 4 s. 0007
Portugalink. erityispainos: Luku 13 Nide 4 s. 0007


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 25 päivänä kesäkuuta 1974,

pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden näkyvyysalueita ja tuulilasin pyyhkimiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (74/347/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(1),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

sekä katsoo, että

tekniset vaatimukset, jotka traktoreiden on kansallisen lainsäädännön mukaan täytettävä, liittyvät muun muassa näkyvyysalueeseen ja tuulilasin pyyhkimiin, ja

nämä vaatimukset ovat erilaisia eri jäsenvaltioissa; sen vuoksi on tarpeen, että kaikki jäsenvaltiot vahvistavat samat vaatimukset, joko voimassa olevien määräystensä lisäksi tai niiden sijasta, erityisesti jotta ETY-tyyppihyväksyntämenettelyä, josta säädetään pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 4 päivänä maaliskuuta 1974 annetussa neuvoston direktiivissä N:o 74/150/ETY(3), voitaisiin soveltaa kaikkiin traktorityyppeihin,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

1. "Maatalous- ja metsätraktorilla" tarkoitetaan pyörillä tai telaketjuilla varustettua moottoriajoneuvoa, jossa on vähintään kaksi akselia, jonka tärkein ominaisuus on sen vetävä voima, ja joka on suunniteltu erityisesti hinaamaan, työntämään, kuljettamaan tai käyttämään tiettyjä työvälineitä, koneita tai perävaunuja, jotka on tarkoitettu käytettäviksi maataloudessa tai metsänhoidossa. Se voidaan varustaa kuljettamaan kuormaa ja matkustajia.

2. Tätä direktiiviä sovelletaan ainoastaan edellisessä kohdassa määriteltyihin ilmarenkailla varustettuihin traktoreihin, joissa on kaksi akselia ja jotka on suunniteltu niin, että niiden suurin nopeus on 6-25 km/h.

2 artikla

Jäsenvaltio ei saa evätä traktorilta ETY-tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyntää näkyvyysalueeseen tai tuulilasin pyyhkimiin liittyvistä syistä, jos näkyvyysalue ja tuulilasin pyyhkimet täyttävät liitteessä esitetyt vaatimukset.

3 artikla

Jäsenvaltio ei saa evätä traktoreiden rekisteröintiä tai kieltää niiden myyntiä, laskemista liikkeelle tai käyttöä näkyvyysalueeseen tai tuulilasin pyyhkimiin liittyvistä syistä, jos näkyvyysalue ja tuulilasin pyyhkimet täyttävät liitteessä esitetyt vaatimukset.

4 artikla

Tarvittavat muutokset liitteiden vaatimusten mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen annetaan direktiivin N:o 74/150/ETY 13 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

5 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät määräykset voimaan 18 kuukauden kuluessa sen tiedoksi antamisesta ja niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että niiden tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamat keskeiset kansalliset säännökset toimitetaan kirjallisina komissiolle.

6 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 1974.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

H. D. GENSCHER

(1) EYVL N:o 28, 17.2.1967, s. 462/67

(2) EYVL N:o 42, 7.3.1967, s. 620/67

(3) EYVL N:o L 84, 28.3.1974, s. 10

LIITE

NÄKYVYYSALUE MÄÄRITELMÄT JA VAATIMUKSET

1 MÄÄRITELMÄT

1.1 Näkyvyysalue

"Näkyvyysalueella" tarkoitetaan niitä etu- ja sivusuuntia, joihin traktorin kuljettaja näkee.

1.2 Vertailupiste

"Vertailupisteellä" tarkoitetaan sovittua kohtaa, jossa traktorin kuljettajan silmien oletetaan sijaitsevan yhdessä pisteessä. Vertailupiste sijaitsee traktorin pitkittäisen keskitason suuntaisella tasolla, joka kulkee istuimen keskikohdan kautta, 700 mm pystysuoraan tuon tason ja istuimen pinnan leikkauskohdan linjasta ja 270 mm lantionojan suuntaan kohtisuorasta istuimen pinnan etureunan kautta kulkevasta tasosta, joka on kohtisuorassa traktorin pitkittäiseen keskitasoon nähden (kuva 1). Siten määritelty vertailupiste liittyy tyhjään istuimeen, joka on asennettu traktorin valmistajan ilmoittamaan keskikohtaan.

1.3 Puoliympyrän muotoinen näkyvyysalue

"Puoliympyrän muotoisella näkyvyysalueella" tarkoitetaan puoliympyrää, jonka säde on 12 m pisteestä, joka sijaitsee tien vaakatasolla kohtisuoraan vertailupisteen alla, siten että puoliympyrän kaari on kulkusuunnassa traktorin edessä ja puoliympyrän rajaava halkaisija on suorassa kulmassa traktorin pitkittäisakseliin nähden (kuva 2).

1.4 Peittovaikutus

"Peittovaikutuksella" tarkoitetaan niitä puoliympyrän muotoisen näkyvyysalueen sektoreiden jänteitä, joita ei näy rakenteen osien vuoksi, esim. kattopylväät.

1.5 Näkyvyyssektori

"Näkyvyyssektorilla" tarkoitetaan sitä näkyvyysalueen osaa, jonka rajaavat:

1.5.1 ylhäällä,

vertailupisteen kautta kulkeva vaakataso;

1.5.2 tien tasolla,

vyöhyke, joka sijaitsee puoliympyrän muotoisen näkyvyysalueen ulkopuolella ja muodostaa jatkon puoliympyrän muotoisen näkyvyysalueen sektorille, jonka jänne on 9,5 m ja joka on kohtisuorassa traktorin pitkittäisen keskitason suuntaiseen kuljettajan istuimen keskikohdan läpi kulkevaan tasoon nähden, joka jakaa jänteen kahteen osaan.

1.6 Tuulilasin pyyhkimien pyyhkimä alue

"Tuulilasin pyyhkimien pyyhkimällä alueella" tarkoitetaan sitä tuulilasin ulkopinnan osaa, jonka tuulilasin pyyhkimet pyyhkivät.

2 VAATIMUKSET

2.1 Yleistä

Traktorin on oltava siten rakennettu ja varustettu, että kuljettajalla on sekä tieliikenteessä, että maatalous- ja metsäkäytössä riittävä näkyvyysalue kaikissa tavanomaisissa maantiekäyttöön ja pelloilla ja metsissä tehtävään työhön liittyvissä oloissa. Näkyvyysaluetta pidetään riittävänä, kun kuljettaja näkee, jos mahdollista, osan kumpaakin etupyörää ja kun seuraavat vaatimukset täyttyvät.

2.2 Näkyvyysalueen tarkastaminen

2.2.1 Peittovaikutusten määritysmenettely

2.2.1.1 Traktori on sijoitettava vaakasuoralle pinnalle kuvan 2 mukaisesti. Vaakasuoralle vertailupisteen tasolla olevalle tuelle asennetaan kaksi pistemäistä valonlähdettä 65 mm päähän toisistaan symmetrisesti vertailupisteen kummallekin puolelle. Tuen on oltava keskikohdastaan pyöritettävä vertailupisteen kautta kulkevan pystyakselin kohdalta. Tuki on kohdistettava peittovaikutusten mittaamista varten siten, että kaksi valonlähdettä toisiinsa yhdistävä linja on kohtisuorassa peittävän osan ja vertailupisteen toisiinsa yhdistävään linjaan nähden. Peittävän osan puoliympyrän muotoiselle näkyvyysalueelle muodostamien varjojen limittymiskohdat, jotka syntyvät kun valonlähteet sytytetään vuorotellen, on mitattava 1.4 kohdan mukaisesti (kuva 3).

2.2.1.2 Peittovaikutukset saavat olla enintään 600 mm.

2.2.1.3 Yli 80 mm leveiden toisiinsa liittyvien rakenteen osien peittovaikutusten on oltava sijainniltaan sellaisia, että linja, joka yhdistää toisiinsa puoliympyrän muotoisen näkyvyysalueen sektoreiden näkymättömät jänteet, on vähintään 2,50 m pitkä.

2.2.1.4 Puoliympyrän muotoisella näkyvyysalueella saa olla korkeintaan kuusi peittovaikutusta ja 1.5 kohdassa määritellyllä näkyvyyssektorilla korkeintaan kaksi.

2.2.1.5 Yli 600 mm mutta alle 1 200 mm olevat peittovaikutukset ovat kuitenkin sallittuja, jos osia, joista ne aiheutuvat, ei voida suunnitella uudestaan tai sijoittaa toisin. Tällaisia peittovaikutuksia saa olla korkeintaan kaksi, ja niiden on oltava näkyvyyssektorin ulkopuolella.

2.2.1.6 Tyyppihyväksyttyjen taustapeilien aiheuttamat kuolleet kohdat voidaan jättää huomiotta, jos nämä peilit on suunniteltu siten, ettei niitä voida asentaa mitenkään toisin.

2.2.2 Peittovaikutusten matemaattinen määrittäminen kaksiokulaarisesta kuvasta:

2.2.2.1 vaihtoehtona 2.2.1 kohdassa esitetylle menettelylle yksittäisten peittovaikutusten hyväksyttävyys voidaan määrittää matemaattisesti. Edellä 2.2.1.3, 2.2.1.4, 2.2.1.5 ja 2.2.1.6 kohdan vaatimuksia sovelletaan peittovaikutusten koon, jakauman ja lukumäärän osalta,

2.2.2.2 kaksiokulaariselle kuvalle, jossa okulaarien väli on 65 mm, peittovaikutus saadaan millimetreinä kaavasta:

x = >NUM>b P 65

>DEN>a

7 12 000 + 65

jossa

a on näkyvyyden peittävän osan ja vertailupisteen etäisyys toisistaan millimetreinä mitattuna vertailupisteen, osan keskikohdan ja puoliympyrän muotoisen näkyvyysalueen kehän toisiinsa yhdistävää näkyvää sädettä pitkin,

b on näkyvyyden peittävän osan leveys millimetreinä mitattuna vaakasuoraan ja kohtisuorassa näkyvää sädettä vastaan.

2.3 Edellä 2.2 kohdassa tarkoitetut tarkastusmenetelmät voidaan korvata muilla, jos niiden voidaan osoittaa olevan täysin vastaavia.

2.4 Tapauksissa, joissa direktiivin N:o 74/150/ETY 8 artiklan 3 kohtaa sovelletaan peittovaikutusten ollessa kyseessä, on käytettävä 2.2.2 kohdassa vahvistettua menettelyä.

2.5. Tuulilasin läpinäkyvä alue

Jos traktori on varustettu tuulilasilla, sen läpinäkyvän alueen on oltava sellainen, että 2.2 kohdan vaatimukset täyttyvät.

2.6 Tuulilasin pyyhkimet

2.6.1 Tuulilasein varustetut traktorit on myös varustettava moottorikäyttöisillä tuulilasin pyyhkimillä ja näiden pyyhkimien pyyhkimän alueen on varmistettava esteetön näkyvyys eteenpäin, joka vastaa puoliympyrän muotoisen näkyvyysalueen vähintään 8 m pitkää jännettä näkyvyyssektorissa.

2.6.2 Tuulilasin pyyhkijöiden toimintanopeuden on oltava vähintään 20 jaksoa minuutissa.

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>