31973D0101(01)

Euroopan yhteisöjen neuvoston päätös, tehty 1 päivänä tammikuuta 1973, uusien jäsenvaltioiden Euroopan yhteisöihin liittymisestä tehtyjen asiakirjojen muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 002 , 01/01/1973 s. 0001 - 0027
Suomenk. erityispainos Alue 6 Nide 1 s. 0115
Ruotsink. erityispainos Alue 6 Nide 1 s. 0115


EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 1 päivänä tammikuuta 1973,

uusien jäsenvaltioiden Euroopan yhteisöihin liittymisestä tehtyjen asiakirjojen muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Belgian kuningaskunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Ranskan tasavallan, Saksan liittotasavallan (Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioiden), Irlannin, Norjan kuningaskunnan, Tanskan kuningaskunnan sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen kuningaskunnan välisen sopimuksen Irlannin, Norjan kuningaskunnan, Tanskan kuningaskunnan sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen kuningaskunnan liittymisestä Euroopan talousyhteisöön ja Euroopan ydinenergiayhteisöön, ja erityisesti sen 2 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen neuvoston 22 päivänä tammikuuta 1972 tehdyn päätöksen Irlannin, Norjan kuningaskunnan, Tanskan kuningaskunnan sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen kuningaskunnan liittymisestä Euroopan hiili- ja teräsyhteisöön, ja erityisesti sen 2 artiklan,

sekä katsoo, että

Norjan kuningaskunta ei ole määräajassa tallettanut liittymis- ja ratifiointiasiakirjaansa, joten siitä ei ole tullut Euroopan yhteisöjen jäsentä,

tämän vuoksi on välttämätöntä tehdä eräitä muutoksia edellä mainituissa 2 artikloissa oleviin määräyksiin ja

lisäksi on tarpeellista muuttaa niitä liittymisehtoja ja perustamissopimusten muutoksia koskien asiakirjan säännöksiä, joissa nimenomaisesti viitataan Norjaan, taikka todeta, että nuo säännökset ovat lakanneet olemasta voimassa,

ON PÄÄTTÄNYT:

1 artikla

Korvataan Belgian kuningaskunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Ranskan tasavallan, Saksan liittotasavallan (Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioiden), Irlannin, Norjan kuningaskunnan, Tanskan kuningaskunnan sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen kuningaskunnan välisen Irlannin, Norjan kuningaskunnan, Tanskan kuningaskunnan sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen kuningaskunnan liittymisestä Euroopan talousyhteisöön ja Euroopan atomienergiayhteisöön tehdyn sopimuksen 3 artikla seuraavasti:

"3 artikla

Tämä sopimus, joka on laadittu yhtenä kappaleena englannin, hollannin, iirin, italian, norjan, ranskan, saksan ja tanskan kielellä ja joista englannin-, hollannin-, iirin-, italian-, ranskan-, saksan- ja tanskankieliset tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset, talletetaan Italian tasavallan hallituksen arkistoon, ja tämä hallitus toimittaa oikeaksi todistetun jäljennöksen siitä muiden allekirjoittajavaltioiden hallituksille."

2 artikla

Korvataan Irlannin, Norjan kuningaskunnan, Tanskan kuningaskunnan sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen kuningaskunnan liittymisestä Euroopan hiili- ja teräsyhteisöön 22 päivänä tammikuuta 1972 tehdyn Euroopan yhteisöjen neuvoston päätöksen 3 artikla seuraavasti:

"3 artikla

Tästä päätöksestä, joka on laadittu englannin, hollannin, iirin, italian, norjan, ranskan, saksan ja tanskan kielellä ja jonka englannin-, hollannin-, iirin-, italian-, ranskan-, saksan- ja tanskankieliset tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset, ilmoitetaan Euroopan hiili- ja teräsyhteisön jäsenvaltioille, Irlannille, Norjan kuningaskunnalle, Tanskan kuningaskunnalle sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneelle kuningaskunnalle."

3 artikla

Korvataan liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehdyn asiakirjan 1 artiklan 3 luetelmakohta seuraavasti:

"- `uudet jäsenvaltiot` Tanskan kuningaskuntaa, Irlantia sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyttä kuningaskuntaa."

4 artikla

Korvataan liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehdyn asiakirjan 10 artikla seuraavasti:

"10 artikla

Korvataan EHTY:n perustamissopimuksen 21 artikla 2 kohta, ETY:n perustamissopimuksen 138 artiklan 2 kohta ja Euratomin perustamissopimuksen 108 artiklan 2 kohta seuraavasti:

`Kustakin jäsenvaltiosta valittavien edustajien määrät ovat seuraavat:

>TAULUKON PAIKKA>

5 artikla

Korvataan liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehdyn asiakirjan 11 artikla seuraavasti:

"11 artikla

Korvataan Euroopan yhteisöjen yhteisen neuvoston ja yhteisen komission perustamisesta tehdyn sopimuksen 2 artiklan toinen kohta seuraavasti:

`Kukin neuvoston jäsen huolehtii vuorollaan puheenjohtajan tehtävästä kuuden kuukauden ajan seuraavassa jäsenvaltioiden mukaisessa järjestyksessä: Belgia, Tanska, Saksa, Ranska, Irlanti, Italia, Luxemburg, Alankomaat, Yhdistynyt kuningaskunta.`"

6 artikla

Korvataan liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehdyn asiakirjan 12 artikla seuraavasti:

"12 artikla

EHTY:n perustamissopimuksen artikkeli 28 tulee korvata seuraavasti:

`28 artikla

Jos korkea viranomainen kuulee neuvostoa, neuvoston ei asiaa käsitellessään ole välttämättä äänestettävä. Pöytäkirjat käsittelystä toimitetaan korkealle viranomaiselle.

Jos tämän sopimuksen mukaan edellytyksenä on neuvoston puoltava lausunto, lausunto katsotaan puoltavaksi, kun korkean viranomaisen ehdotus hyväksytään:

- jäsenvaltioiden edustajien ehdottomalla enemmistöllä, johon sisältyy kahden sellaisen jäsenvaltion edustajien äänet, joista kumpikin tuottaa vähintään yhden kahdeksasosan yhteisön hiili- ja terästuotannon kokonaisarvosta;

- tai, jos äänet jakautuvat tasan ja jos korkea viranomainen pysyy ehdotuksessaan toisen käsittelyn jälkeen, sellaisten kolmen jäsenvaltion edustajien äänin, joista kukin tuottaa vähintään yhden kahdeksasosan yhteisön hiili- ja terästuotannon kokonaisarvosta.

Jos tämän sopimuksen mukaan edellytyksenä on neuvoston yksimielinen päätös tai yksimielinen puoltava lausunto, päätös tai puoltava lausunto annetaan, jos kaikki neuvoston jäsenet äänestävät asian puolesta.

Sovellettaessa tämän sopimuksen 21, 32, 32 a, 78 d ja 78 f artiklaa sekä yhteisön tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan 16 artiklaa, 20 artiklan 3 kohtaa, 28 artiklan 5 kohtaa ja 44 artiklaa henkilökohtaisesti tai edustettuina läsnä olevien jäsenten pidättyminen äänestämästä ei kuitenkaan estä neuvostoa tekemästä ratkaisua, jonka edellytyksenä on yksimielisyys.

Muut kuin ne neuvoston päätökset, joiden edellytyksenä on määräenemmistö tai yksimielisyys, tehdään neuvoston jäsenten enemmistöllä; enemmistönä pidetään jäsenvaltioiden edustajien ehdotonta enemmistöä, johon sisältyy kahden sellaisen jäsenvaltion edustajien äänet, joista kumpikin tuottaa vähintään yhden kahdeksasosan yhteisön hiili- ja terästuotannon kokonaisarvosta. Sovellettaessa tämän sopimuksen 78, 78 b ja 78 d artiklaa, joissa edellytyksenä on määräenemmistö, neuvoston jäsenten äänet painotetaan kuitenkin seuraavasti: Belgia 5, Tanska 3, Saksa 10, Ranska 10, Irlanti 3, Italia 10, Luxemburg 2, Alankomaat 5, Yhdistynyt kuningaskunta 10. Ratkaisun edellytyksenä on vähintään 41 ääntä, jotka edustavat ainakin kuutta asian puolesta äänestävää jäsentä.

Neuvoston jäsen voi äänestyksessä edustaa vain yhtä muuta jäsentä.

Neuvosto on yhteydessä jäsenvaltioihin puheenjohtajansa välityksellä.

Neuvoston ratkaisut julkaistaan sen määräämällä tavalla.`"

7 artikla

Korvataan liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehdyn asiakirjan 13 artikla seuraavasti:

"13 artikla

Korvataan EHTY:n perustamissopimuksen 95 artiklan neljäs kohta seuraavasti:

`Ehdotukset näiksi muutoksiksi tekee korkea viranomainen yhteisymmärryksessä neuvoston kanssa, joka päättää asiasta jäsentensä kahdeksan kymmenesosan enemmistöllä, ja ne saatetaan yhteisön tuomioistuimen käsiteltäväksi lausuntoa varten. Yhteisön tuomioistuimella on asiassa täysi toimivalta oikeudellisten ja tosiasiallisten seikkojen arvioimiseksi. Jos yhteisön tuomioistuin käsittelyn jälkeen toteaa ehdotusten olevan sopusoinnussa edellisen kohdan kanssa, ne annetaan edustajakokoukselle ja ne tulevat voimaan, jos edustajakokous hyväksyy ne kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä ja edustajakokouksen jäsenten kahden kolmasosan enemmistöllä.`"

8 artikla

Korvataan liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehdyn asiakirjan 14 artikla seuraavasti:

"14 artikla

Korvataan ETY:n perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohta ja Euratomin perustamissopimuksen 118 artiklan 2 kohta seuraavasti:

`Kun neuvoston ratkaisun edellytyksenä on määräenemmistö, jäsenten äänet painotetaan seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

Neuvoston ratkaisun edellytyksenä on vähintään:

- 41 ääntä, jos ratkaisu tämän sopimuksen mukaan on tehtävä komission ehdotuksesta,

- muissa tapauksissa 41 ääntä, jotka edustavat ainakin kuutta asian puolesta äänestävää jäsentä.`"

9 artikla

Korvataan liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehdyn asiakirjan 17 artikla seuraavasti:

"17 artikla

Korvataan EHTY:n perustamissopimuksen 32 artiklan ensimmäinen kohta, ETY:n perustamissopimuksen 165 artiklan ensimmäinen kohta ja Euratomin perustamissopimuksen 137 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

`Yhteisön tuomioistuimessa on yhdeksän tuomaria.`"

10 artikla

Korvataan liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehdyn asiakirjan 19 artikla seuraavasti:

"19 artikla

Korvataan EHTY:n perustamissopimuksen 32 b artiklan toinen ja kolmas kohta, ETY:n perustamissopimuksen 167 artiklan toinen ja kolmas kohta sekä Euratomin perustamissopimuksen 139 artiklan toinen ja kolmas kohta seuraavasti:

`Osa tuomareista vaihtuu joka kolmas vuosi. Tämä koskee vuoroin viittä ja vuoroin neljää tuomaria.

Osa julkisasiamiehistä vaihtuu joka kolmas vuosi. Tämä koskee vuoroin yhtä ja vuoroin kahta julkisasiamiestä.`"

11 artikla

Korvataan liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehdyn asiakirjan 21 artikla seuraavasti:

"21 artikla

Korvataan ETY:n perustamissopimuksen 194 artiklan ensimmäinen kohta ja Euratomin perustamissopimuksen 166 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

`Komitean jäsenten määrä on seuraava:

>TAULUKON PAIKKA>

12 artikla

Korvataan liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehdyn asiakirjan 23 artikla seuraavasti:

"23 artikla

Korvataan Euratomin perustamissopimuksen 134 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

`Komiteassa on kaksikymmentäseitsemän jäsentä, jotka neuvosto nimeää komissiota kuultuaan.`"

13 artikla

Korvataan liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehdyn asiakirjan 24 artikla seuraavasti:

"24 artikla

1. Lisätään ETY:n perustamissopimuksen 131 artiklan ensimmäisessä virkkeessä mainittuihin valtioihin Yhdistynyt kuningaskunta.

2. Lisätään ETY:n perustamissopimuksen liitteessä IV olevaan listaan seuraavat maat ja alueet:

Uusien-Hebridien ranskalais-brittiläinen yhteishallinta-alue,

Bahama,

Bermuda,

Brunei,

Assosioituneet valtiot Karibian meren alueella: Antigua, Dominica, Grenada, Saint Lucia, Saint Vincent, Saint Cristopher, Nevis, Anguilla,

Brittiläinen Honduras,

Caymansaaret,

Falklandin saaret ja siihen kuuluvat alueet,

Gilbert- ja Ellicesaaret,

Keskiset ja eteläiset Line-saaret,

Brittiläiset Salomonsaaret,

Turks- ja Caicossaaret,

Brittiläiset Neitsytsaaret,

Montserrat,

Pitcairn,

Saint Helena ja siihen kuuluvat alueet,

Seychellit,

Antarktinen brittiläinen alue,

Intian valtameren brittiläinen alue."

14 artikla

Korvataan liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehdyn asiakirjan 25 artikla seuraavasti:

"25 artikla

Lisätään EHTY:n perustamissopimuksen 79 artiklan ensimmäisen kohdan jälkeen uusi kohta, joka kuuluu seuraavasti:

`Poiketen siitä, mitä edellä olevassa kohdassa määrätään, noudatetaan seuraavaa:

a) Tätä sopimusta ei sovelleta Färsaariin. Tanskan kuningaskunnan hallitus voi kuitenkin ilmoittaa tämän sopimuksen soveltamisesta myös Färsaariin viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1975 Ranskan tasavallan hallituksen huostaan talletettavalla julistuksella, josta Ranskan tasavallan hallitus toimittaa oikeaksi todistetun jäljennöksen muiden jäsenvaltioiden hallituksille. Tällöin tätä sopimusta sovelletaan Färsaariin julistuksen tallettamista seuraavan toisen kuukauden ensimmäisestä päivästä alkaen.

b) Tätä sopimusta ei sovelleta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan suvereniteettiin kuuluviin alueisiin Kyproksessa.

c) Tämän sopimuksen määräyksiä sovelletaan Kanaalisaariin ja Mansaareen vain siltä osin kuin päätöksessä Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittymisestä Euroopan hiili- ja teräsyhteisöön tarkoitetun mainittuja saaria koskevan sääntelyn toteuttamisen turvaamiseksi on tarpeen.`"

15 artikla

1. Korvataan liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehdyn asiakirjan 26 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"26 artikla

1. Korvataan ETY:n perustamissopimuksen 227 artiklan 1 kohta seuraavasti:

`1. Tätä sopimusta sovelletaan Belgian kuningaskuntaan, Tanskan kuningaskuntaan, Saksan liittotasavaltaan, Ranskan tasavaltaan, Irlantiin, Italian tasavaltaan, Luxemburgin suurherttuakuntaan, Alankomaiden kuningaskuntaan sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan.`"

2. Korvataan liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehdyn asiakirjan 26 artiklan 3 kohta seuraavasti:

"3. Lisätään ETY:n perustamissopimuksen 227 artiklaan kohta, joka kuuluu seuraavasti:

`5. Poiketen siitä, mitä edellä olevissa kohdissa määrätään, noudatetaan seuraavaa:

a) Tätä sopimusta ei sovelleta Färsaariin. Tanskan kuningaskunnan hallitus voi kuitenkin ilmoittaa tämän sopimuksen soveltamisesta myös Färsaariin viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1975 Italian tasavallan hallituksen huostaan talletettavalla julistuksella, josta Italian tasavallan hallitus toimittaa oikeaksi todistetun jäljennöksen muiden jäsenvaltioiden hallituksille. Tällöin tätä sopimusta sovelletaan Färsaariin julistuksen tallettamista seuraavan toisen kuukauden ensimmäisestä päivästä alkaen.

b) Tätä sopimusta ei sovelleta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan suvereniteettiin kuuluviin alueisiin Kyproksessa.

c) Tämän sopimuksen määräyksiä sovelletaan Kanaalisaariin ja Mansaareen vain siltä osin kuin Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittymisestä Euroopan talousyhteisöön ja Euroopan atomienergiayhteisöön 22 päivänä tammikuuta 1972 allekirjoitetussa sopimuksessa tarkoitetun mainittuja saaria koskevan sääntelyn toteuttamisen turvaamiseksi on tarpeen.`"

16 artikla

Korvataan liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehdyn asiakirjan 27 artikla seuraavasti:

"27 artikla

Lisätään Euratomin perustamissopimuksen 198 artiklan loppuun seuraava kohta:

`Poiketen siitä, mitä edellä olevissa kohdissa määrätään, noudatetaan seuraavaa:

a) Tätä sopimusta ei sovelleta Färsaariin. Tanskan kuningaskunnan hallitus voi kuitenkin ilmoittaa tämän sopimuksen soveltamisesta myös Färsaariin viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1975 Italian tasavallan hallituksen huostaan talletettavalla julistuksella, josta Italian tasavallan hallitus toimittaa oikeaksi todistetun jäljennöksen muiden jäsenvaltioiden hallituksille. Tällöin tätä sopimusta sovelletaan Färsaariin julistuksen tallettamista seuraavan toisen kuukauden ensimmäisestä päivästä alkaen.

b) Tätä sopimusta ei sovelleta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan suvereniteettiin kuuluviin alueisiin Kyproksessa.

c) Tätä sopimusta ei sovelleta niihin merentakaisiin maihin ja alueisiin, joilla on erityiset suhteet Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja joita ei ole mainittu Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen liitteessä IV olevassa luettelossa.

d) Tämän sopimuksen määräyksiä sovelletaan Kanaalisaariin ja Mansaareen vain siltä osin kuin Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittymistä Euroopan talousyhteisöön ja Euroopan atomienergiayhteisöön koskevassa sopimuksessa tarkoitetun mainittuja saaria koskevan sääntelyn toteuttamisen turvaamiseksi on tarpeen.`"

17 artikla

Korvataan liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehdyn asiakirjan 39 artiklan 4 kohdan ensimmäinen kohta seuraavasti:

"4. Uudet jäsenvaltiot soveltavat liittymisajankohdasta alkaen yhteisen tullitariffin nimikkeistöä. Tanska ja Yhdistynyt kuningaskunta saavat kuitenkin luvan lykätä soveltamista 1 päivään tammikuuta 1974 asti."

18 artikla

Korvataan liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehdyn asiakirjan 43 artiklan toinen alakohta seuraavasti:

"Tanskan osalta kyseinen määräaika on kolme ja Irlannin osalta viisi vuotta."

19 artikla

Korvataan liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehdyn asiakirjan 46 artiklan 2 kohta seuraavasti:

"2. Jäsenvaltiot soveltavat yhteisen tullitariffin nimikkeistöä yhteisön sisäisessä kaupassa liittymisajankohdasta alkaen. Tanska ja Yhdistynyt kuningaskunta saavat kuitenkin luvan lykätä soveltamista 1 päivään tammikuuta 1974."

20 artikla

Korvataan liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehdyn asiakirjan 51 artiklan 3 kohta seuraavasti:

"3. Yhdistyneen kuningaskunnan osalta kyseiset hinnat vahvistetaan kuitenkin tasolle, jolla yhteisön säännösten soveltaminen johtaa asianomaisen jäsenvaltion markkinahintatasoa vastaavaan markkinahintatasoon tämän sääntelyn täytäntöönpanoa edeltävän riittävän ajanjakson kuluessa."

21 artikla

Korvataan liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehdyn asiakirjan 101 artikla seuraavasti:

"101 artikla

Edellä 100 artiklassa tarkoitettu kuuden meripeninkulman raja ulotetaan seuraavilla alueilla 12 meripeninkulmaan:

1. Tanska

- Färsaaret,

- Grönlanti,

- länsirannikko, Thyborønista Blaabandshukiin.

2. Ranska

Manchen, Ille-et-Vilainen, Côtes-du-Nordin, Finistèren ja Morbihanin departementtien rannikot.

3. Irlanti

- pohjois- ja länsirannikko, Lough Foylesta Cork Harbouriin lounaassa,

- itärannikko, Carlingford Loughista Carnsore Pointiin, äyriäisten ja nilviäisten ("shellfish") pyynnin osalta.

4. Yhdistynyt kuningaskunta

- Shetlanninsaaret ja Orkneysaaret

- Pohjois- ja Itä-Skotlanti, Cape Wrath Berwickissä,

- Koillis-Englanti, Coquet-joki Flamborough Headiin saakka,

- Lounainen Lyme Regis Hartland Pointissa (mukaan luettuna 12 meripeninkulmaa Lundy Islandin ympärillä),

- Downin kreivikunta."

22 artikla

Korvataan liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehdyn asiakirjan 105 artiklan toinen kohta seuraavasti:

"Irlannilla ja Yhdistyneellä kuningaskunnalla Pohjois-Irlannin osalta on oikeus säilyttää tuoreen lihan tuonnissa suu- ja sorkkatautia vastaan suojautumista koskevat kansalliset säädöksensä noudattaen ETY:n perustamissopimuksen yleisiä määräyksiä 31 päivään joulukuuta 1977 saakka."

23 artikla

Korvataan liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehdyn asiakirjan 117 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Edellä 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen Euroopan ulkopuolisten alueiden, joilla on erityiset suhteet Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, sekä Uusien-Hebridien ranskalais-brittiläisen yhteishallinta-alueen assosiointi astuu voimaan ETY:n perustamissopimuksen 136 artiklan nojalla tehdyllä neuvoston päätöksellä aikaisintaan 1 päivänä helmikuuta 1975."

24 artikla

Korvataan liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehdyn asiakirjan 119 artiklan 2 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

"Tuotaessa yhteisöön tuotteita, jotka ovat peräisin 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilta Euroopan ulkopuolisilta alueilta, joilla on erityiset suhteet Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, ja Uusien-Hebridien ranskalais-brittiläiseltä yhteishallinta-alueelta, nämä tuotteet ovat sen järjestelyn alaisia, jota niihin on sovellettu ennen liittymisajankohtaa."

25 artikla

Liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehdyn asiakirjan 123 artiklan määräykset ovat lakanneet olemasta voimassa.

26 artikla

Korvataan liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehdyn asiakirjan 129 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Jäsenvaltioiden 21 päivänä huhtikuuta 1970 tehdyn päätöksen 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut rahoitusosuudet jakaantuvat seuraavasti:

- uusien jäsenvaltioiden kesken:

>TAULUKON PAIKKA>

- alkuperäisten jäsenvaltioiden kesken, 21 päivänä huhtikuuta 1970 tehdyn päätöksen 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun jakoperusteen mukaisesti kuitenkin vähentämällä siitä edellä mainittujen uusien jäsenvaltioiden jako-osuudet."

27 artikla

Korvataan liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehdyn asiakirjan 134 artiklan 3 kohta seuraavasti:

"3. Jos korkean auktoriteetin 15 päivänä tammikuuta 1964 tekemää päätöstä N:o 1-64, jolla kielletään jäsenvaltioiden kanssa kauppaa käyvien maiden tai alueiden teräksen ja harkkoraudan hintojen määrääminen, jatketaan uusien jäsenvaltioiden liittymisen jälkeen, mainittua kieltoa sovelletaan vasta 31 päivästä joulukuuta 1975 lähtien Tanskan markkinoille tuotaviin tuotteisiin."

28 artikla

Korvataan liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehdyn asiakirjan 142 artiklan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

"1. Liittymisestä alkaen yhteisön tuomioistuinta täydennetään nimittämällä siihen uusia tuomareita siten, että tuomareiden määrä on tämän asiakirjan 17 artiklan määräysten mukaan yhdeksän.

2. Toisen 1 kohdan mukaisesti nimitetystä tuomarista toimikausi päättyy 6 päivänä lokakuuta 1976. Nämä tuomarit nimetään arvalla. Toisen tuomarin toimikausi päättyy 6 päivänä lokakuuta 1979."

29 artikla

Korvataan liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehdyn asiakirjan 143 artikla seuraavasti:

"143 artikla

Talous- ja sosiaalikomiteaa täydennetään liittymisestä alkaen nimeämällä siihen 42 uusien jäsenvaltioiden talous- ja yhteiskuntaelämän eri alojen edustajaa. Nimettyjen jäsenten toimikausi päättyy samaan aikaan kuin niiden jäsenten, jotka hoitavat tehtäviään komiteassa liittymisajankohtana."

30 artikla

Korvataan liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehdyn asiakirjan 155 artikla seuraavasti:

"155 artikla

Toimielinten ennen liittymistä antamien säädösten tekstit, jotka neuvosto tai komissio on laatinut englannin ja tanskan kielellä, ovat liittymisestä todistusvoimaiset samoin edellytyksin kuin yhteisön neljällä alkuperäisellä kielellä laaditut tekstit. Ne julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä, jos alkuperäisillä kielillä laaditut tekstitkin on julkaistu siinä."

31 artikla

Korvataan liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehdyn asiakirjan 159 artikla seuraavasti:

"159 artikla

Ranskan tasavallan hallitus toimittaa Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan hallituksille oikeaksi todistetun jäljennöksen Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksesta sekä sopimuksista, joilla sitä on muutettu."

32 artikla

Korvataan liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehdyn asiakirjan 160 artikla seuraavasti:

"160 artikla

Italian tasavallan hallitus toimittaa Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan hallituksille oikeaksi todistetun jäljennöksen Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksesta ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksesta sekä sopimuksista, joilla niitä on muutettu tai täydennetty, saksan-, ranskan-, italian- ja hollanninkielisinä toisintoina.

Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja sopimusten, joilla näitä sopimuksia on muutettu tai täydennetty, englannin-, tanskan-, iirin- ja norjankieliset tekstit liitetään tähän asiakirjaan. Ne ovat todistusvoimaisia samoin edellytyksin kuin yhteisön alkuperäisillä kielillä laaditut, edellä tarkoitettujen perustamissopimusten tekstit."

33 artikla

Muutetaan liittymisehdoista ja perustamissopimuksen muutoksista tehdyn asiakirjan liitettä I siten kuin tämän päätöksen liitteessä määrätään.

34 artikla

Liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehdyn asiakirjan II, VII, X ja XI liitteessä olevat Norjan kuningaskuntaa koskevat viittaukset, määräajat ja päivämäärät ovat lakanneet olemasta voimassa.

35 artikla

Korvataan liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehdyn asiakirjan liitteenä olevan pöytäkirjan N:o 1 1 artikla seuraavasti:

"1 artikla

Korvataan pankin perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan 3 artikla seuraavasti:

`3 artikla

Sopimuksen 129 artiklan mukaisesti pankin jäseniä ovat:

- Belgian kuningaskunta,- Tanskan kuningaskunta,

- Saksan liittotasavalta,

- Ranskan tasavalta,

- Irlanti,

- Italian tasavalta,

- Luxemburgin suurherttuakunta,

- Alankomaiden kuningaskunta,

- Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta.`"

36 artikla

Korvataan liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehdyn asiakirjan liitteenä olevan pöytäkirjan N:o 1 2 artikla seuraavasti:

"2 artikla

Korvataan pankin perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan 4 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

`1. Pankin pääoma on kaksi miljardia kaksikymmentäviisi miljoonaa LYä, jonka jäsenvaltiot merkitsevät seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

37 artikla

Korvataan liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehdyn asiakirjan liitteenä olevan pöytäkirjan N:o 1 6 artikla seuraavasti:

"6 artikla

Korvataan pankin perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan 11 artiklan 2 kohdan ensimmäinen, toinen, kolmas, neljäs ja viides alakohta seuraavasti:

`2. Hallintoneuvostossa on kahdeksantoista jäsentä ja kymmenen varajäsentä.

Valtuusto nimittää hallintoneuvoston jäsenet viideksi vuodeksi kerrallaan seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

Valtuusto nimittää varajäsenet viideksi vuodeksi kerrallaan seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

Jäsenet ja varajäsenet voidaan nimittää uudeksi toimikaudeksi.

Varajäsenet saavat osallistua hallintoneuvoston kokouksiin. Jonkin valtion tai usean valtion yhteisellä sopimuksellaan taikka komission nimeämät varajäsenet voivat toimia jonkin valtion, usean valtion yhteisellä sopimuksellaan taikka komission nimeämien jäsenten sijaisina. Varajäsenillä on äänioikeus vain silloin kun he toimivat yhden tai useamman jäsenen sijaisina tai kun he ovat 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti saaneet tätä varten valtuudet.`"

38 artikla

Korvataan liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehdyn asiakirjan liitteenä olevan pöytäkirjan N:o 1 8 artikla seuraavasti:

"8 artikla

Korvataan pankin perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan 12 artiklan 2 kohdan toinen lause seuraavasti:

`Määräenemmistön edellytyksenä on yhteensä kaksitoista ehdotuksen puolesta annettua ääntä.`"

39 artikla

Korvataan liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehdyn asiakirjan liitteenä olevan pöytäkirjan N:o 1 11 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Uudet jäsenvaltiot maksavat sääntömääräiseen vararahastoon ja rahastoja vastaaviin, liittymistä edeltävän vuoden joulukuun 31 päivän mukaisiin varauksiin, sellaisina kuin ne esiintyvät pankin hyväksytyssä taseessa, summat, jotka vastaavat seuraavia osuuksia kyseisistä rahastoista:

>TAULUKON PAIKKA>

40 artikla

Korvataan liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehdyn asiakirjan liitteenä olevan pöytäkirjan N:o 1 12 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Valtuusto lisää hallintoneuvoston jäsenmäärää liittymisajankohdasta nimittämällä:

>TAULUKON PAIKKA>

41 artikla

Liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehdyn asiakirjan liitteenä olevan pöytäkirjan N:o 5 määräykset ovat lakanneet olemasta voimassa.

42 artikla

1. Korvataan liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehdyn asiakirjan liitteenä olevan pöytäkirjan N:o 6 otsikko seuraavasti.

"Pöytäkirja N:o 6 eräistä Irlantia koskevista määrällisistä rajoituksista"

2. Liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehdyn asiakirjan liitteenä olevan pöytäkirjan N:o 6 II osan määräykset ovat lakanneet olemasta voimassa.

43 artikla

Liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehdyn asiakirjan liitteenä olevan pöytäkirjan N:o 20 määräykset ovat lakanneet olemasta voimassa.

44 artikla

Liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehdyn asiakirjan liitteenä olevan pöytäkirjan N:o 21 määräykset ovat lakanneet olemasta voimassa.

45 artikla

Korvataan liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehdyn asiakirjan liitteenä olevan pöytäkirja N:o 24 seuraavasti:

"Pöytäkirja N:o 24 uusien jäsenvaltioiden osallistumisesta Euroopan hiili- ja teräsyhteisön rahastoihin

Uusien jäsenvaltioiden osuudet Euroopan hiili- ja teräsyhteisön rahastoista ovat seuraavat:

>TAULUKON PAIKKA>

Nämä osuudet maksetaan kolmena vuosittaisena samansuuruisena eränä liittymisestä alkaen.

Jokainen näistä eristä maksetaan kussakin uudessa jäsenvaltiossa vapaasti vaihdettavana kansallisena valuuttana."

46 artikla

Liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehdyn asiakirjan liitteenä olevan pöytäkirjan N:o 27 määräykset ovat lakanneet olemasta voimassa.

47 artikla

Korvataan liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehdyn asiakirjan liitteenä olevan pöytäkirja N:o 29 seuraavasti:

"Pöytäkirja N:o 29 sopimuksesta Kansainvälisen atomienergiajärjestön kanssa

Tanskan kuningaskunta ja Irlanti sitoutuvat liittymään erikseen vahvistettavin edellytyksin sopimukseen toisaalta tiettyjen alkuperäisten jäsenvaltioiden, yhdessä Euroopan atomienergiayhteisön kanssa, ja toisaalta Kansainvälisen atomienergiajärjestön välillä, ydinsulkusopimuksessa tarkoitettujen takuiden noudattamiseksi tiettyjen jäsenvaltioiden alueilla."

48 artikla

Tämä päätös, joka on laadittu tanskan, hollannin, englannin, ranskan, saksan, iirin ja italian kielillä ja jonka teksti on yhtä todistusvoimainen kaikilla näillä seitsemällä kielellä, tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1973.

Tehty Brysselissä 1 päivänä tammikuuta 1973.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

P. HARMEL

LIITE

I. TULLILAINSÄÄDÄNTÖ

1. Neuvoston asetus (ETY) N:o 802/68, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1968

EYVL N:o L 148/1, 28 päivänä kesäkuuta 1968

- korvataan ilmaisu "neljäkymmentäkolme" ilmaisulla "neljäkymmentäyksi".

2. Neuvoston asetus (ETY) N:o 803/68, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1968

EYVL N:o L 148/6, 28 päivänä kesäkuuta 1968

- korvataan ilmaisu "neljäkymmentäkolme" ilmaisulla "neljäkymmentäyksi".

3. Neuvoston asetus (ETY) N:o 950/68, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1968

EYVL N:o L 172/1, 22 päivänä heinäkuuta 1968

- poistetaan sanat "Norjan kroner".

4. Neuvoston asetus (ETY) N:o 1496/68, annettu 27 päivänä syyskuuta 1968

EYVL N:o L 238/1, 28 päivänä syyskuuta 1968

- poistetaan seuraava ilmaisu:

"- Norjan kuningaskunnan alue lukuun ottamatta saaria, jotka - poikkeuksena Jan Mayen - eivät ole kuningaskunnan mantereen rannikon ja sen aluevesirajan välissä;"

6. Neuvoston asetus (ETY) N:o 97/69, annettu 16 päivänä tammikuuta 1969

EYVL N:o L 14/1, 21 päivänä tammikuuta 1969

- korvataan ilmaisu "neljäkymmentäkolme" ilmaisulla "neljäkymmentäyksi".

7. Neuvoston asetus (ETY) N:o 542/69, annettu 18 päivänä maaliskuuta 1969

EYVL N:o L 77/1, 29 päivänä maaliskuuta 1969

- korvataan ilmaisu "neljäkymmentäkolme" ilmaisulla "neljäkymmentäyksi".

- poistetaan sanat "Norjan kuningaskunta"

(kaksi kertaa)

- korvataan ilmaisu "neljä" ilmaisulla "kolme".

8. Komission asetus (ETY) N:o 582/69, annettu 26 päivänä maaliskuuta 1969

EYVL N:o L 79/1, 31 päivänä maaliskuuta 1969

- poistetaan sanat "DE EUROPEISKE FELLESKAP".

9. Komission asetus (ETY) N:o 1062/69, annettu 6 päivänä kesäkuuta 1969

EYVL N:o L 141/31, 12 päivänä kesäkuuta 1969

- poistetaan seuraavat ilmaisut:

"BEVIS"

"For såkalte "Oste-fondue"-tilberedninger i direkte emballasje, med et netto-innhold på 1 kg eller mindre"

"Vedkommende myndighet"

"bekrefter at varepartiet på"

"kilo, med faktura nr.. .. av"

"utstedt av"

"opprinnelsesland"

"bestemmelsesland"

"har følgende kjennetegn:"

"Dette produkt har et vektinnhold av melkefett på 12% eller mer, men mindre enn 18%."

"Det er fremstilt av smelteost i hvis produksjon ikke er inngått andre ostesorter enn Emmentaler eller Gruyère,"

"tilsatt hvitvin, kirsebærbrennevin (kirsch), plantestivelse og krydder."

"Ostesortene Emmentaler eller Gruyère som er brukt i produktets fremstilling, er fremstilt i eksportlandet."

"Sted og dato for utstedelsen:"

"Den utstedende instans' stempel:"

"Underskrift(er):"

11. Komission asetus (ETY) N:o 2311/69, annettu 19 päivänä marraskuuta 1969

EYVL N:o L 295/1, 24 päivänä marraskuuta 1969

(a) poistetaan sanat "Norjan kuningaskunta".

(b) poistetaan seuraava virke: "Neljä pisteriviä, jotka on numeroitu 6, 7, 8 ja 9, lisätään tuon mallin I kohdan 4 alakohdassa olevaan taulukkoon."

ja korvataan se seuraavasti:

"Kolme pisteriviä, jotka on numeroitu 6, 7 ja 8, lisätään tuon mallin I kohdan 4 alakohdassa olevaan taulukkoon."

12. Komission asetus (ETY) N:o 2312/69, annettu 19 päivänä marraskuuta 1969

EYVL N:o L 295/6, 24 päivänä marraskuuta 1969

- poistetaan sana "FREMKOMSTBEVIS".

13. Komission asetus (ETY) N:o 2313/69, annettu 19 päivänä marraskuuta 1969

EYVL N:o L 295/8, 24 päivänä marraskuuta 1969

- poistetaan sanat "UTSTEDT A POSTERIORI".

14. Komission asetus (ETY) N:o 2314/69, annettu 19 päivänä marraskuuta 1969

EYVL N:o L 295/13, 24 päivänä marraskuuta 1969

- poistetaan sana "GRENSEPASSERINGSBEVIS".

16. Komission asetus (ETY) N:o 2552/69, annettu 17 päivänä joulukuuta 1969

EYVL N:o L 320/19, 20 päivänä joulukuuta 1969

- poistetaan seuraavat ilmaisut:

"VEDLEGG I"

"forside"

"Ekthetsbevis"

"Sender (Navn og adresse)"

"Sendt med båt - med fly"

"Mottaker (Navn og adresse)"

"Tolldokument nr."

"Antall"

"Vekt"

"Antall kolli"

"Merker og nummer"

"Fat"

"Flasker"

"brutto"

"netto"

"Mengde (liter)"

"Merknader"

"bakside"

"Internal Revenue Service bekrefter at ovennevnte Bourbon whisky er fremstilt ved en produksjonsgang i"

"USA med en styrke på maksimum 160° proof (80° Gay-Lussac) utelukkende ved destillering av gjæret"

"Most av en kornblanding med et maisinnhold på minst 51%, og lagret i minst to ar i nye ekefat med"

"karbonisert innside."

"Sted og dato for utstedelsen"

"Internal revenue Service's stempel".

18. Komission asetus (ETY) N:o 1570/70, annettu 3 päivänä elokuuta 1970

EYVL N:o L 171/10, 4 päivänä elokuuta 1970

- poistetaan seuraavat ilmaisut:

"Norjaan, Osloon;"

"Oslo" (kaksi kertaa).

19. Komission asetus (ETY) N:o 304/71, annettu 11 päivänä helmikuuta 1971

EYVL N:o L 35/31, 12 päivänä helmikuuta 1971

- poistetaan sana "/TOLL".

20. Komission asetus (ETY) N:o 1279/71, annettu 17 päivänä kesäkuuta 1971

EYVL N:o L 133/32, 19 päivänä kesäkuuta 1971

- poistetaan seuraavat ilmaisut:

"Utførsel fra Felleskapet underlagt restriksjoner"

"Utførsel fra Felleskapet avgiftspliktig".

23. Neuvoston asetus N:o 68/312/ETY, annettu 30 päivänä heinäkuuta 1968

EYVL N:o L 194/13, 6 päivänä elokuuta 1968

- poistetaan seuraavat ilmaisut:

"8. Norjan kuningaskunta

- Pakkhus og opplagssteder (Tolloven §§ 45-55)".

24. Neuvoston asetus N:o 69/73/ETY, annettu 4 päivänä maaliskuuta 1969

EYVL N:o L 58/1, 8 päivänä maaliskuuta 1969

- korvataan ilmaisu "neljäkymmentäkolme" ilmaisulla "neljäkymmentäyksi".

25. Neuvoston asetus N:o 69/74/ETY, annettu 4 päivänä maaliskuuta 1969

EYVL N:o L 58/7, 8 päivänä maaliskuuta 1969

- poistetaan seuraavat ilmaisut:

"9. Norjan kuningaskunta

- Transitotopplag (Tolloven §§ 48-55)".

26. Neuvoston asetus N:o 69/75/ETY, annettu 4 päivänä maaliskuuta 1969

EYVL N:o L 58/11, 8 päivänä maaliskuuta 1969

- poistetaan seuraava ilmaisu:

"8. Norjan kuningaskunta

- Frilagre (Tolloven §§ 48-55)".

II. MAATALOUS

A. Yleistä

Korvataan virke "Korvataan seuraavissa säädöksissä ilmaisu `kaksitoista` ilmaisulla `neljäkymmentäkolme` asianomaisissa artikloissa"

seuraavasti:

"Korvataan seuraavissa säädöksissä ilmaisu `kaksitoista` ilmaisulla `neljäkymmentäyksi` asianomaisissa artikloissa."

B. Yhteiset markkinajärjestelyt

(a) Hedelmät ja vihannekset

2. Komission asetus (ETY) N:o 193/70, annettu 2 päivänä helmikuuta 1970

EYVL N:o L 26/6, 3 päivänä helmikuuta 1970

sellaisena kuin se on muutettuna

- Komission asetuksella (ETY) N:o 304/70, annettu 19 päivänä helmikuuta 1970

EYVL N:o L 40/24, 20 päivänä helmikuuta 1970

- Komission asetuksella (ETY) N:o 344/70, annettu 25 päivänä helmikuuta 1970

EYVL N:o L 46/1, 27 päivänä helmikuuta 1970

- Komission asetuksella (ETY) N:o 2509/70, annettu 11 päivänä joulukuuta 1970

EYVL N:o L 269/10, 12 päivänä joulukuuta 1970

- Komission asetuksella (ETY) N:o 282/71, annettu 9 päivänä helmikuuta 1971

EYVL N:o L 33/13, 10 päivänä helmikuuta 1971

- poistetaan seuraavat ilmaisut:

"varer bestemt til forbruk i.........(1) av ..................................(2)".

3. Komission asetus (ETY) N:o 1559/70, annettu 31 päivänä heinäkuuta 1970

EYVL N:o L 169/55, 1 päivänä elokuuta 1970

- poistetaan seuraava ilmaisut:

"bestemt for omdannelse til dyrefor i henhold til artikkel 7 (b) i forordning nr. 159/66/EØF".

4. Komission asetus (ETY) N:o 1562/70, annettu 31 päivänä heinäkuuta 1970

EYVL N:o L 169/67, 1 päivänä elokuuta 1970

- seuraava poistetaan:

"bestemt for destillering i henhold til artikkel 7 (b) i forordning nr. 159/66/EØF".

(b) Viinit

4. Komission asetus (ETY) N:o 1698/70, annettu 25 päivänä elokuuta 1970

EYVL N:o L 190/4, 26 päivänä elokuuta 1970

- poistetaan seuraavat ilmaisut:

"Bestemt til fremstilling av vin i henhold til forordning (EØF) nr. 1698/70, med henblikk på produksjon av k.v.b.d."

5. Komission asetus (ETY) N:o 1699/70, annettu 25 päivänä elokuuta 1970

EYVL N:o L 190/6, 26 päivänä elokuuta 1970

- seuraavat poistetaan:

"ikke tillatt til fremstilling av vin, heller ikke til bruk ved fremstilling av vin"

"ikke tillatt ved bearbeidelse av vin og heller ikke for drikkevarer som er bestemt til direkte konsum for mennesker, unntatt ren alkohol, eau-de-vie, ettervin; den siste forsåvidt åroduksjonen er tillatt av vedkommende Medlemsstat"

"bestemt til destillering"

"ikke tillatt ved fremstilling av vin og heller ikke til bruk ved fremstilling av vin"

"ikke tillatt ved bearbeidelse av vin og heller ikke ved drikkevarer som er bestemt for direkte konsum for mennesker"

"bestemt til produksjon av eau-de-vie".

6. Komission asetus (ETY) N:o 1700/70, annettu 25 päivänä elokuuta 1970

EYVL N:o L 190/9, 26 päivänä elokuuta 1970

- poistetaan seuraavat ilmaisut:

"ikke tillatt i en tilstand som muliggjør direkt konsum for mennesker"

"ikke tillatt til direkte konsum for mennesker"

(c) Öljyt ja rasvat

2. Komission asetus (ETY) N:o 911/68, annettu 5 päivänä heinäkuuta 1968

EYVL N:o L 158/8, 6 päivänä heinäkuuta 1968

sellaisena kuin se on muutettuna

- Komission asetuksella (ETY) N:o 1469/68, annettu 23 päivänä syyskuuta 1968

EYVL N:o L 239/1, 28 päivänä syyskuuta 1968

- Komission asetuksella (ETY) N:o 52/69, annettu 11 päivänä tammikuuta 1969

EYVL N:o L 8/1, 14 päivänä tammikuuta 1969

- Komission asetuksella (ETY) N:o 474/69, annettu 13 päivänä maaliskuuta 1969

EYVL N:o L 63/21, 14 päivänä maaliskuuta 1969

- Komission asetuksella (ETY) N:o 971/69, annettu 28 päivänä toukokuuta 1969

EYVL N:o L 127/10, 29 päivänä toukokuuta 1969

- Komission asetuksella (ETY) N:o 1486/69, annettu 28 päivänä heinäkuuta 1969

EYVL N:o L 186/7, 30 päivänä heinäkuuta 1969

- Komission asetuksella (ETY) N:o 1851/69, annettu 18 päivänä syyskuuta 1969

EYVL N:o L 236/31, 19 päivänä syyskuuta 1969

- Komission asetuksella (ETY) N:o 2478/69, annettu 11 päivänä joulukuuta 1969

EYVL N:o L 312/35, 12 päivänä joulukuuta 1969

- Komission asetuksella (ETY) N:o 329/70, annettu 23 päivänä helmikuuta 1970

EYVL N:o L 43/22, 24 päivänä helmikuuta 1970

- Komission asetuksella (ETY) N:o 1480/71, annettu 12 päivänä heinäkuuta 1971

EYVL N:o L 156/12, 13 päivänä heinäkuuta 1971

- Komission asetuksella (ETY) N:o 2193/71, annettu 13 päivänä lokakuuta 1971

EYVL N:o L 231/23, 14 päivänä lokakuuta 1971

- poistetaan seuraavat ilmaisut:

"frø eller blandinger av frø som ikke er importert fra tredjeland eller Hellas"

"frø eller blandinger av frø denaturert i henhold til artikkel 9 i forordning (EØF) nr. 911/68"

"frø godkjent som såvare".

(e) Kananmunat

1. Neuvoston asetus N:o 129/63/ETY, annettu 12 päivänä joulukuuta 1963

EYVL N:o 185/2938, 19 päivänä joulukuuta 1963

sellaisena kuin se on muutettuna

- Neuvoston asetuksella N:o 122/67/ETY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 1967

EYVL N:o 117/2293, 19 päivänä kesäkuuta 1967

- Neuvoston asetuksella N:o 123/67/ETY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 1967

EYVL N:o 177/2301, 19 päivänä kesäkuuta 1967

- poistetaan sana "rugeegg".

2. Komission asetus (ETY) N:o 95/69, annettu 17 päivänä tammikuuta 1969

EYVL N:o L 13/13, 18 päivänä tammikuuta 1969

(a) poistetaan ilmaisu: "Norja 9"

(b) korvataan Yhdistyneen kuningaskunnan tunnusnumero "10" numeroksi "9".

(g) Riisi

1. Komission asetus (ETY) N:o 2085/68, annettu 20 päivänä joulukuuta 1968

EYVL N:o L 307/11, 21 päivänä joulukuuta 1968

sellaisena kuin se on muutettuna

- Komission asetuksella (ETY) N:o 316/70, annettu 20 päivänä helmikuuta 1970

EYVL N:o L 41/14, 21 päivänä helmikuuta 1970

- poistetaan seuraava ilmaisu:

"bestemt til produksjon av stivelse, forklistret mel eller til anvendelse i bryggerinæringen i samsvar med bestemmelsene i forordning (EØF) nr. 2085/68".

2. Komission asetus (ETY) N:o 559/68, annettu 6 päivänä toukokuuta 1968

EYVL N:o L 106/6, 7 päivänä toukokuuta 1968

sellaisena kuin se on muutettuna

- Komission asetuksella (ETY) N:o 316/70, annettu 20 päivänä helmikuuta 1970

EYVL N:o L 41/14, 21 päivänä helmikuuta 1970

- Komission asetuksella (ETY) N:o 1607/71, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1971

EYVL N:o L 168/16, 27 päivänä heinäkuuta 1971

- poistetaan seuraava ilmaisu:

"bestemt til anvendelse i bryggerinæringen i samsvar med bestemmelsene i forordning (EØF) nr. 559/68".

(h) Sokeri

4. Komission asetus (ETY) N:o 2061/69, annettu 20 päivänä lokakuuta 1969

EYVL N:o L 263/19, 21 päivänä lokakuuta 1969

sellaisena kuin se on muutettuna

- Komission asetuksella (ETY) N:o 267/70, annettu 12 päivänä helmikuuta 1970

EYVL N:o L 35/25, 13 päivänä helmikuuta 1970

- Komission asetuksella (ETY) N:o 1068/70, annettu 5 päivänä kesäkuuta 1970

EYVL N:o L 123/10, 6 päivänä heinäkuuta 1970

- Komission asetuksella (ETY) N:o 772/71, annettu 14 päivänä huhtikuuta 1971

EYVL N:o L 85/18, 15 päivänä huhtikuuta 1971

- poistetaan seuraavat ilmaisut:

"bestemt til å denatureres etter en av de metoder som er fastsatt i vedlegget til forordning (EØF) nr. 2061/69, og godkjent av den Medlemsstat som er mottager"

"denaturert sukker".

(i) Maitotuotteet

6. Komission asetus (ETY) N:o 1106/68, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1968

EYVL N:o L 184/26, 29 päivänä heinäkuuta 1968

sellaisena kuin se on muutettuna

- Komission asetuksella (ETY) N:o 2044/69, annettu 17 päivänä lokakuuta 1969

EYVL N:o L 262/9, 18 päivänä lokakuuta 1969

- Komission asetuksella (ETY) N:o 332/70, annettu 23 päivänä helmikuuta 1970

EYVL N:o L 44/1, 25 päivänä helmikuuta 1970

- Komission asetuksella (ETY) N:o 2026/71, annettu 21 päivänä syyskuuta 1971

EYVL N:o L 214/9, 22 päivänä syyskuuta 1971

- poistetaan seuraavat ilmaisut:

"bestemt til å kontrolleres med sikte på denaturering eller bearbeidelse i samsvar med forordning (EØF) nr. 1106/68".

7. Komission asetus (ETY) N:o 1324/68, annettu 29 päivänä elokuuta 1968

EYVL N:o L 215/25, 30 päivänä elokuuta 1968

- poistetaan seuraavat ilmaisut:

"Jarlsberg"

"Norvegia".

8. Komission asetus (ETY) N:o 685/69, annettu 14 päivänä huhtikuuta 1969

EYVL N:o L 90/12, 15 päivänä huhtikuuta 1969

sellaisena kuin se on muutettuna

- Komission asetuksella (ETY) N:o 880/69, annettu 12 päivänä toukokuuta 1969

EYVL N:o L 114/11, 13 päivänä toukokuuta 1969

- Komission asetuksella (ETY) N:o 1064/69, annettu 10 päivänä kesäkuuta 1969

EYVL N:o L 139/13, 11 päivänä kesäkuuta 1969

- Komission asetuksella (ETY) N:o 1273/69, annettu 2 päivänä heinäkuuta 1969

EYVL N:o L 161/9, 3 päivänä heinäkuuta 1969

- Komission asetuksella (ETY) N:o 332/70, annettu 23 päivänä helmikuuta 1970

EYVL N:o L 44/1, 25 päivänä helmikuuta 1970

- Komission asetuksella (ETY) N:o 603/70, annettu 31 päivänä maaliskuuta 1970

EYVL N:o L 72/62, 1 päivänä huhtikuuta 1970

- Komission asetuksella (ETY) N:o 757/70, annettu 24 päivänä huhtikuuta 1970

EYVL N:o L 91/31, 25 päivänä huhtikuuta 1970

- Komission asetuksella (ETY) N:o 878/70, annettu 14 päivänä toukokuuta 1970

EYVL N:o L 105/24, 15 päivänä toukokuuta 1970

- Komission asetuksella (ETY) N:o 606/71, annettu 23 päivänä maaliskuuta 1971

EYVL N:o L 70/16, 24 päivänä maaliskuuta 1971

- Komission asetuksella (ETY) N:o 1179/71, annettu 4 päivänä kesäkuuta 1971

EYVL N:o L 123/18, 5 päivänä kesäkuuta 1971

- poistetaan seuraavat ilmaisut:

"Smør fra intervensjonslagre"

"bestemt til bearbeiding i helhold til forordning (EØF) nr. 685/69".

10. Komission asetus (ETY) N:o 757/71, annettu 7 päivänä huhtikuuta 1971

EYVL N:o L 83/53, 8 päivänä huhtikuuta 1971

sellaisena kuin se on muutettuna

- Komission asetuksella (ETY) N:o 1189/71, annettu 7 päivänä kesäkuuta 1971

EYVL N:o L 124/15, 8 päivänä kesäkuuta 1971

- Komission asetuksella (ETY) N:o 1549/71, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1971

EYVL N:o L 163/62, 21 päivänä heinäkuuta 1971

- Komission asetuksella (ETY) N:o 1688/71, annettu 30 päivänä heinäkuuta 1971

EYVL N:o L 174/1, 3 päivänä elokuuta 1971

- poistetaan seuraava ilmaisu:

"Utførsel fra Felleskapet hvor beløpet nevnt i forordning (EØF) nr. 757/71 skal oppkreves".

(j) Naudan- ja vasikanliha

3. Komission asetus (ETY) N:o 1097/68, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1968

EYVL N:o L 184/5, 29 päivänä heinäkuuta 1968

sellaisena kuin se on muutettuna

- Komission asetuksella (ETY) N:o 1261/68, annettu 20 päivänä elokuuta 1968

EYVL N:o L 208/7, 21 päivänä elokuuta 1968

- Komission asetuksella (ETY) N:o 1556/68, annettu 4 päivänä lokakuuta 1968

EYVL N:o L 244/15, 5 päivänä lokakuuta 1968

- Komission asetuksella (ETY) N:o 1585/68, annettu 10 päivänä lokakuuta 1968

EYVL N:o L 248/16, 11 päivänä lokakuuta 1968

- Komission asetuksella (ETY) N:o 1809/69, annettu 12 päivänä syyskuuta 1969

EYVL N:o L 232/6, 13 päivänä syyskuuta 1969

- Komission asetuksella (ETY) N:o 1795/71, annettu 17 päivänä elokuuta 1971

EYVL N:o L 187/5, 19 päivänä elokuuta 1971

- poistetaan seuraavat ilmaisut:

"Dette kontrakteksemplar berettiger til å nyte godt av den særlige importordning som er omhandlet i artikkel 14 nr. 3 b) aa, i forordning (EØF) nr. 805/68".

(k) Tupakka

- Komission asetus (ETY) N:o 1726/70, annettu 25 päivänä elokuuta 1970

EYVL N:o L 191/1, 27 elokuuta 1970

sellaisena kuin se on muutettuna:

- Komission asetuksella (ETY) N:o 2596/70, annettu 21 päivänä joulukuuta 1970

EYVL N:o L 277/7, 22 päivänä joulukuuta 1970

- poistetaan seuraavat ilmaisut:

"bladtobakk innhøstet innen Felleskapet"

"bladtobakk importert fra tredjeland"

"tobakk importert fra tredjeland".

(l) Kalatuotteet

2. Neuvoston asetus (ETY) N:o 166/71, annettu 26 päivänä tammikuuta 1971

EYVL N:o L 23/3, 29 päivänä tammikuuta 1971

- seuraava poistetaan: "strandreker".

C. Yleiset säädökset

1. Komission asetus (ETY) N:o 1373/70, annettu 10 päivänä heinäkuuta 1970

EYVL N:o L 158/1, 20 päivänä heinäkuuta 1970

sellaisena kuin se on muutettuna:

- Komission asetuksella (ETY) N:o 2638/70, annettu 23 päivänä joulukuuta 1970

EYVL N:o L 283/34, 29 päivänä joulukuuta 1970

- poistetaan seuraava ilmaisu: "N tarkoittaa Norjaa".

2. Komission asetus (ETY) N:o 2637/70, annettu 23 päivänä joulukuuta 1970

EYVL N:o L 283/15, 29 päivänä joulukuuta 1970

sellaisena kuin se on muutettuna:

- Komission asetuksella (ETY) N:o 434/71, annettu 26 päivänä helmikuuta 1971

EYVL N:o L 48/71, 27 päivänä helmikuuta 1971

- Komission asetuksella (ETY) N:o 435/71, annettu 26 päivänä helmikuuta 1971

EYVL N:o L 48/72, 27 päivänä helmikuuta 1971

- Komission asetuksella (ETY) N:o 589/71, annettu 19 päivänä maaliskuuta 1971

EYVL N:o L 67/15, 20 päivänä maaliskuuta 1971

- Komission asetuksella (ETY) N:o 952/71, annettu 7 päivänä toukokuuta 1971

EYVL N:o L 103/11, 8 päivänä toukokuuta 1971

- Komission asetuksella (ETY) N:o 1391/71, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1971

EYVL N:o L 145/44, 1 päivänä heinäkuuta 1971

- Komission asetuksella (ETY) N:o 1605/71, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1971

EYVL N:o L 168/13, 27 päivänä heinäkuuta 1971

- Komission asetuksella (ETY) N:o 1607/71, annettu 26 päivänä heinäkuuta

EYVL N:o L 168/16, 27 päivänä heinäkuuta 1971

- Komission asetuksella (ETY) N:o 1614/71, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1971

EYVL N:o L 168/34, 27 päivänä heinäkuuta 1971

- Komission asetuksella (ETY) N:o 2128/71, annettu 4 päivänä lokakuuta 1971

EYVL N:o L 224/16, 5 päivänä lokakuuta 1971

- Komission asetuksella (ETY) N:o 2195/71, annettu 13 päivänä lokakuuta 1971

EYVL N:o L 231/26, 14 päivänä lokakuuta 1971

- Komission asetuksella (ETY) N:o 2256/71, annettu 21 päivänä lokakuuta 1971

EYVL N:o L 237/25, 22 päivänä lokakuuta 1971

- poistetaan seuraavat ilmaisut:

"uten restitusjon i kontanter"

"fritakelse for importavgift"

"mengden refererer seg til standardkvaliteten"

"gyldig for ...... (mengden i tall og bokstaver)"

"forkortelsene A.A.S.M./O.L.T."

"importavgift begjært i samsvar med artikkel 3 nr. 2 i forordning nr.. 540/70"

"matvarehjelp"

"forordning om anbudsutskrivning nr.. ..... (O.K. nr. ..... av .....) fristen for å presentere tilbudene utløper den. .. ."

"til eksport i henhold til artikkel 25 i forordning nr. 1009/67/EØF"

"til eksport uten restitusjon"

"anslått mengde"

"utfyllende lisens"

"kjøtt bestemt til foredling -bb reglene ...."

"suspensjon av importavgiften til et beløp på. .. . .% for ..... (mengde i tall og bokstaver) kg"

"tillatt avvik i romvekt på 0,03"

"tillatt avvik på 0,4 grader".

III. SIJOITTAUTUMISOIKEUS, PALVELUJEN TARJOAMISEN VAPAUS, MENETTELYJEN YHTEENSOVITTAMINEN JULKISIA RAKENNUSURAKOITA KOSKEVIEN SOPIMUSTEN ALALLA JA LAINSÄÄDÄNNÖN LÄHENTÄMINEN

A. Maatalous, metsätalous, puutarhaviljely, kalastus

2. Neuvoston direktiivi 67/530/ETY, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1967

EYVL N:o 190/1, 10.8.1967

- poistetaan seuraava:

"Norjassa:

- vaatimus, että porotalouden harjoittajat ovat Norjan kansalaisia (12 päivänä toukokuuta 1933 annettu laki)."

4. Neuvoston direktiivi 67/532/ETY, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1967

EYVL N:o 190/5, 10.8.1967

- poistetaan seuraava:

"Norjassa:

"Kooperativer"."

5. Neuvoston direktiivi 67/654/ETY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1967

EYVL N:o 263/6, 30.8.1967

- poistetaan e kohta.

B. Kaivos- ja louhostyö, sähkö, kaasu sekä vesi

1. Neuvoston direktiivi 64/428/ETY, annettu 7 päivänä heinäkuuta 1964

EYVL N:o 117/1871, 23.7.1964

- poistetaan g kohta.

2. Neuvoston direktiivi 66/162/ETY, annettu 28 päivänä helmikuuta 1966

EYVL N:o 42/584, 8.3.1966

- poistetaan f kohta.

3. Neuvoston direktiivi 69/82/ETY, annettu 13 päivänä maaliskuuta 1969

EYVL N:o L 68/4, 19.3.1969

- poistetaan f kohta.

C. Teollisuustuotanto

1. Neuvoston direktiivi 68/365/ETY, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968

EYVL N:o L 260/9, 22.10.1968

- poistetaan e kohta.

2. Neuvoston direktiivi 64/429/ETY, annettu 7 päivänä heinäkuuta 1964

EYVL N:o 117/1880, 23.7.1964

- poistetaan g kohta.

D. Kaupallinen toiminta, mukaan lukien välittäjien toiminta

1. Neuvoston direktiivi 64/223/ETY, annettu 25 päivänä helmikuuta 1964

EYVL N:o 56/863, 4.4.1964

- poistetaan f kohta.

2. Neuvoston direktiivi 64/224/ETY, annettu 25 päivänä helmikuuta 1964

EYVL N:o 56/869, 4.4.1964

a) poistetaan seuraava:

"Norjassa:

Handelsagent

Kommisjonær

Handelsreisende Handelsreisende

Byselger Byselger"

b) poistetaan g kohta.

3. Neuvoston direktiivi 68/363/ETY, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968

EYVL N:o L 260/1, 22.10.1968

- poistetaan g kohta.

4. Neuvoston direktiivi 70/522/ETY, annettu 30 päivänä marraskuuta 1970

EYVL N:o L 267/14, 10.12.1970

- poistetaan e kohta.

E. Palveluyritykset

(sisältää henkilöasiakas- ja yrityspalvelut)

1. Neuvoston direktiivi 67/43/ETY, annettu 12 päivänä tammikuuta 1967

EYVL N:o 10/140, 19.1.1967

a) poistetaan seuraava:

"Norjassa:

- eiendomsmeglere"

b) poistetaan f kohta.

2. Neuvoston direktiivi 68/367/ETY, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968

EYVL N:o L 260/16, 22.10.1968

- poistetaan g kohta.

H. Yhtiöoikeus

1. Neuvoston direktiivi 68/151/ETY, annettu 9 päivänä maaliskuuta 1968

EYVL N:o L 65/8, 14.3.1968

- poistetaan seuraava:

"Norjassa:

- Aksjeselskap; Kommandittaksjeselskap".

I. Julkisia rakennusurakoita koskevat sopimukset

1. Neuvoston direktiivi 71/305/ETY, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1971

EYVL N:o L 185/5, 16.8.1971

a) poistetaan seuraavat ilmaisut:

- "Norjassa, `Register over autoriserte entreprenøner`"

- "X - Norjassa:

- andre offentlige forvaltningsorganer"

b) korvataan luku "XI", joka vastaa "Irlannissa" luvulla, "X".

IV. LIIKENNE

1. Neuvoston asetus (ETY) N:o 1191/69, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1969

EYVL N:o L 156/1, 28.6.1969

- poistetaan ilmaisu "- Norges Statsbaner (NSB)".

2. Neuvoston asetus (ETY) N:o 1192/69, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1969

EYVL N:o L 156/8, 28.6.1969

- poistetaan ilmaisu "- Norges Statsbaner (NSB)".

3. Neuvoston asetus (ETY) N:o 1108/70, annettu 4 päivänä kesäkuuta 1970

EYVL N:o L 130/4, 15.6.1970

- poistetaan seuraavat ilmaisut:

"Norjan kuningaskunta

- Norges Statsbaner (NSB)";

"Norjan kuningaskunta

1. Riksveger

2. Fylkesveger

3. Kommunale veger".

4. Neuvoston asetus (ETY) N:o 1463/70, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1970

EYVL N:o L 164/1, 27 päivänä heinäkuuta 1970

- poistetaan seuraavat ilmaisut "ja kirjainta N tarkoittamaan Norjaa!SP22!.

6. Neuvoston direktiivi N:o 65/269/ETY, annettu 13 päivänä toukokuuta 1965

EYVL N:o 88/1469, 24 päivänä toukokuuta1965

- korvataan sana !SP22!seitsemän!SP22! sanalla !SP22!kuusi!SP22!.

V. KILPAILU

5. EHTY:n korkean viranomaisen päätös N:o 33/56, tehty 21 päivänä marraskuuta 1956

EYVL N:o 26/334, 25 päivänä marraskuuta 1956

sellaisena kuin se on muutettuna:

- EHTY:n korkean viranomaisen päätöksellä N:o 2/62, tehty 8 päivänä maaliskuuta 1962

EYVL N:o 20/376, 19 päivänä maaliskuuta 1962

(a) poistetaan sarake 10 "Norja".

(b) poistetaan sarakkeet 11, 12 ja 13 ja korvataan ne seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

VI. VEROTUS

1. Neuvoston direktiivi N:o 69/335/ETY, annettu 17 päivänä heinäkuuta 1969

EYVL N:o L 249/25, 3 päivänä lokakuuta 1969

- poistetaan seuraavat ilmaisut:

"norjalainen"

"aksjeselskap"

"kommandittaksjeselskap".

VII. TALOUSPOLITIIKKA

1. Neuvoston päätös, tehty 18 päivänä maaliskuuta 1958

EYVL N:o 17/390, 6 päivänä lokakuuta 1958

- korvataan sana "12" sanalla "11" (kaksi kertaa).

2. Neuvoston päätös N:o 71/143/ETY, tehty 22 päivänä maaliskuuta 1971

EYVL N:o L 73/15, 27 päivänä maaliskuuta 1971

- Korvataan liite seuraavasti:

"LIITE

Tämän päätöksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut luottojen enimmäismäärät ovat seuraavat:

>TAULUKON PAIKKA>

VIII. KAUPPAPOLITIIKKA

1. Neuvoston asetus (ETY) N:o 1023/70, annettu 25 päivänä toukokuuta 1970

EYVL N:o L 124/1, 8 päivänä kesäkuuta 1970

- korvataan ilmaisu "neljäkymmentäkolme" ilmaisulla "neljäkymmentäyksi".

2. Neuvoston asetus (ETY) N:o 1025/70, annettu 25 päivänä toukokuuta 1970

EYVL N:o L 124/6, 8 päivänä kesäkuuta 1970

sellaisena kuin se on muutettuna:

- Neuvoston asetuksella (ETY) N:o 1984/70, annettu 29 päivänä syyskuuta 1970

EYVL N:o L 218/1, 3 päivänä lokakuuta 1970

- Neuvoston asetuksella (ETY) N:o 724/71, annettu 31 päivänä maaliskuuta 1971

EYVL N:o L 80/3, 5 päivänä huhtikuuta 1971

- Neuvoston asetuksella (ETY) N:o 1080/71, annettu 25 päivänä toukokuuta 1971

EYVL N:o L 116/8, 28 päivänä toukokuuta 1971

- Neuvoston asetuksella (ETY) N:o 1429/71, annettu 2 päivänä heinäkuuta 1971

EYVL N:o L 151/8, 7 päivänä heinäkuuta 1971

- (a) poistetaan seuraavat ilmaisut:

"Norjan alueet Antarktiksella (Bouvet'n saari, Pietari I:n saari ja Kuningatar Maudin maa)"

"Svalbard (Huippuvuoret, Karhusaari, jne,)"

- (b) lisätään ilmaisut

"Norja (mukaan lukien Svalbard (Huippuvuoret, Karhusaari, jne.) Jan Mayen ja Norjan alueet Antarktiksella (Bouvet'n saari, Pietari I:n saari ja Kuningatar Maudin maa)"

seuraavan jälkeen:

"Nigerian liittotasavalta"

ja ennen seuraavaa:

"Uusi Kaledonia ja sen hallintoalueet (mukaan lukien Ile des Pins, Huon-saari, Loyautésaaret, Walpolesaari ja Surprisesaari, Chesterfieldsaaret)".

3. Neuvoston asetus (ETY) N:o 2384/71, annettu 8 päivänä marraskuuta 1971

EYVL N:o L 249/1, 10 päivänä marraskuuta 1971

- poistetaan seuraavat ilmaisut:

"VEDLEGG"

"Vareslag

- Pos. nr. i FTT -".

4. Neuvoston asetus (ETY) N:o 109/70, annettu 19 päivänä joulukuuta 1969

EYVL N:o L 19/1, 26 päivänä tammikuuta 1970

sellaisena kuin se on muutettuna:

- Neuvoston asetuksella (ETY) N:o 1492/70, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1970

EYVL N:o L 166/1, 29 päivänä heinäkuuta 1970

- Neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2172/70, annettu 27 päivänä lokakuuta 1970

EYVL N:o L 239/1, 30 päivänä lokakuuta 1970

- Neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2567/70, annettu 14 päivänä joulukuuta 1970

EYVL N:o L 276/1, 21 päivänä joulukuuta 1970

- Neuvoston asetuksella (ETY) N:o 532/71, annettu 8 päivänä maaliskuuta 1971

EYVL N:o L 60/1, 13 päivänä maaliskuuta 1971

- Neuvoston asetuksella (ETY) N:o 725/71, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1971

EYVL N:o L 80/4, 5 päivänä huhtikuuta 1971

- Neuvoston asetuksella (ETY) N:o 1073/71, annettu 25 päivänä toukokuuta 1971

EYVL N:o L 119/1, 1 päivänä kesäkuuta 1971

- Neuvoston asetuksella (ETY) N:o 1074/71, annettu 25 päivänä toukokuuta 1971

EYVL N:o L 119/35, 1 päivänä kesäkuuta 1971

- Neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2385/71, annettu 8 päivänä marraskuuta 1971

EYVL N:o L 249/3, 10 päivänä marraskuuta 1971

- (a) poistetaan ilmaisu "VEDLEGG";

- (b) korvataan ilmaisu "kolme" ilmaisulla "kaksi";

- (c) poistetaan seuraavat ilmaisut:

"Forkortelser"

"Bulgaria"

"Ungarn"

"Polen"

"Romania"

"Tsjekkoslovakia"

"Vareslag

- Pos. nr. i FTT -".

5. Neuvoston asetus (ETY) N:o 2386/71, annettu 8 päivänä marraskuuta 1971

EYVL N:o L 249/12, 10 päivänä marraskuuta 1971

- (a) poistetaan ilmaisu "VEDLEGG";

- (b) korvataan ilmaisu "kolme" ilmaisulla "kaksi";

- (c) poistetaan seuraavat ilmaisut:

"Forkortelser"

"Albania"

"Sovjetunionen"

"Vareslag

6

1

1994

123

1

6

1

1994

123

1

- Pos. nr. i FTT -".

6. Neuvoston asetus (ETY) N:o 2406/71, annettu 9 päivänä marraskuuta 1971

EYVL N:o L 250/1, 11 päivänä marraskuuta 1971

- (a) poistetaan ilmaisu "VEDLEGG";

- (b) korvataan ilmaisu "kolme" ilmaisulla "kaksi";

- (c) poistetaan seuraavat ilmaisut:

"Forkortelser"

"Folkerepublikken China"

"Nord-Korea"

"Mongolia"

"Nord-Vietnam"

"Vareslag

- Pos. nr. i FTT -".

"Opplysningene vedrørende kapittel 73 angår ikke varer som hører under EKSF-traktaten."

7. Neuvoston asetus (ETY) N:o 2407/71, annettu 9 päivänä marraskuuta 1971

EYVL N:o L 250/7, 11 päivänä marraskuuta 1971

- (a) poistetaan ilmaisu "VEDLEGG";

- (b) korvataan ilmaisu "kolme" ilmaisulla "kaksi";

- (c) poistetaan seuraavat ilmaisut:

"Forkortelser"

"Folkerepublikken China"

"Nord-Vietnam"

"Nord-Korea"

"Mongolia"

"Vareslag

- Pos. nr. i FTT -".

8. Neuvoston direktiivi N:o 70/509/ETY, annettu 27 päivänä lokakuuta 1970

EYVL N:o L 254/1, 23 päivänä marraskuuta 1970

- poistetaan ilmaisut "Norja: Garanti-Instituttet for Eksportkreditt".

9. Neuvoston direktiivi N:o 70/510/ETY, annettu 27 päivänä lokakuuta 1970

EYVL N:o L 254/26, 23 päivänä marraskuuta 1970

- poistetaan ilmaisut "Norja: Garanti-Instituttet for Eksportkreditt".

IX. SOSIAALIPOLITIIKKA

1. Neuvoston asetus (ETY) N:o 1408/71, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1971

EYVL N:o L 149/2, 5.7.1971

- (a) korvataan ilmaisu "kuusikymmentä" ilmaisulla "viisikymmentä";

- (b) I liite: ilmaisut

"I. NORJA

Ei mitään.

J. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei mitään."

poistetaan ja korvataan ilmaisuilla:

"I. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei mitään."

- (c) korvataan II liitteen A ja B osa seuraavasti:

"A.

Sosiaaliturvasopimusten määräykset, joita sovelletaan asetuksen 6 artiklasta riippumatta

(Asetuksen 7 artiklan 2 kohdan c alakohta)

1. BELGIA-TANSKA

Ei sopimusta.

2. BELGIA-SAKSA

(a) 7 päivänä joulukuuta 1957 tehdyn yleissopimuksen samana päivänä tehdyn lopullisen pöytäkirjan 3 ja 4 artikla, sellaisina kuin ne ovat 10 päivänä marraskuuta 1960 tehdyssä lisäpöytäkirjassa;

(b) 7 päivänä joulukuuta 1957 tehdyn yleissopimuksen samana päivänä tehty lisäsopimus N:o 3, sellaisena kuin se on 10 päivänä marraskuuta 1960 tehdyssä (eläkkeiden maksua yleissopimuksen voimaantuloa edeltävältä ajalta koskevassa) lisäpöytäkirjassa;

3. BELGIA-RANSKA

(a) 17 päivänä tammikuuta 1948 tehdyn yleissopimuksen samana päivänä tehdyn (kaivosten ja muiden samantapaisten yritysten työntekijöitä koskevan) lisäsopimuksen 13, 16 ja 23 artikla;

(b) 27 päivänä helmikuuta 1953 vaihdetut kirjeet (17 päivänä tammikuuta 1948 tehdyn yleissopimuksen 4 artiklan 2 kohdan soveltamisesta);

(c) 29 päivänä heinäkuuta 1953 vaihdetut kirjeet iäkkäille työntekijöille maksettavista etuuksista.

4. BELGIA-IRLANTI

Ei sopimusta.

5. BELGIA-ITALIA

30 päivänä huhtikuuta 1948 tehdyn yleissopimuksen 29 artikla.

6. BELGIA-LUXEMBURG

16 päivänä marraskuuta 1959 tehdyn yleissopimuksen 3, 4, 5, 6 ja 7 artikla, sellaisina kuin ne ovat 12 päivänä helmikuuta 1964 tehdyssä (rajatyöntekijöitä koskevassa) yleissopimuksessa.

7. BELGIA-ALANKOMAAT

Ei mitään.

8. BELGIA-YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei mitään.

9. TANSKA-SAKSA

(a) 14 päivänä elokuuta 1953 tehdyn sosiaaliturvaa koskevan yleissopimuksen 3 artiklan 4 kohta;

(b) Edellä mainitun yleissopimuksen lopullisen pöytäkirjan 15 kohta;

(c) Edellä mainitun yleissopimuksen 14 päivänä elokuuta 1953 tehty lisäsopimus.

10. TANSKA-RANSKA

Ei mitään.

11. TANSKA-IRLANTI

Ei sopimusta.

12. TANSKA-ITALIA

Ei sopimusta.

13. TANSKA-LUXEMBURG

Ei sopimusta.

14. TANSKA-ALANKOMAAT

Ei sopimusta.

15. TANSKA-YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei mitään.

16. SAKSA-RANSKA

(a) 10 päivänä heinäkuuta 1950 tehdyn yleissopimuksen 11 artiklan 1 kohta, 16 artiklan 2 kohta ja 19 artikla;

(b) 10 päivänä heinäkuuta 1950 tehdyn yleissopimuksen samana päivänä tehdyn lisäsopimuksen N:o 1 9 artikla (kaivosten ja muiden samantapaisten yritysten työntekijät);

(c) 10 päivänä heinäkuuta 1950 tehdyn yleissopimuksen samana päivänä tehty lisäsopimus N:o 4, sellaisena kuin se on 18 päivänä kesäkuuta 1955 lisätyssä jaksossa N:o 2;

(d) 18 päivänä kesäkuuta 1955 lisätyn jakson N:o 2 I ja III osasto;

(e) 10 päivänä heinäkuuta 1950 tehdyn yleissopimuksen samana päivänä tehdyn yleispöytäkirjan 6, 7 ja 8 kohta;

(f) 20 päivänä joulukuuta 1963 tehdyn (sosiaaliturvaa Saarin alueella koskevan) yleissopimuksen II, III ja IV osasto.

17. SAKSA-IRLANTI

Ei sopimusta.

18. SAKSA-ITALIA

(a) 5 päivänä toukokuuta 1953 tehdyn (sosiaaliturvaa koskevan) yleissopimuksen 3 artiklan 2 kohta, 23 artiklan 2 kohta, 26 artikla ja 36 artiklan 3 kohta;

(b) 5 päivänä toukokuuta 1953 tehdyn yleissopimuksen 12 päivänä toukokuuta 1953 tehty (eläkkeiden maksua yleissopimuksen voimaantuloa edeltävältä ajalta koskeva) lisäsopimus.

19. SAKSA-LUXEMBURG

11 päivänä heinäkuuta 1959 (Saksan ja Luxemburgin välisten riitaisuuksien ratkaisusta) tehdyn sopimuksen 4, 5, 6 ja 7 artikla sekä 14 päivänä heinäkuuta 1960 (sairaus- ja äitiysetuuksista henkilöille, jotka ovat valinneet lähtömaansa lainsäädännön soveltamisen) tehdyn yleissopimuksen 11 artiklan 2 kohdan b alakohta.

20. SAKSA-ALANKOMAAT

(a) 29 päivänä maaliskuuta 1951 tehdyn yleissopimuksen 3 artiklan 2 kohta;

(b) 29 päivänä maaliskuuta 1951 (hollantilaisten työntekijöiden 13 päivän toukokuuta 1940 ja 1 päivän syyskuuta 1945 välisenä aikana Saksan sosiaalivakuutusjärjestelmän nojalla hankkimia oikeuksia koskevista järjestelyistä) tehdyn yleissopimuksen 21 päivänä joulukuuta 1956 tehdyn lisäsopimuksen N:o 4 2 ja 3 artikla.

21. SAKSA-YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

(a) 20 päivänä huhtikuuta 1960 tehdyn sosiaaliturvaa koskevan yleissopimuksen 3 artiklan 6 kohta ja 7 artiklan 2-6 kohta;

(b) 20 päivänä huhtikuuta 1960 tehdyn sosiaaliturvaa koskevan yleissopimuksen lopullisen pöytäkirjan 2-7 artikla;

(c) 20 päivänä huhtikuuta 1960 tehdyn työttömyysvakuutusta koskevan yleissopimuksen 2 artiklan 5 kohta ja 5 artiklan 2-6 kohta;

22. RANSKA-IRLANTI

Ei sopimusta.

23. RANSKA-ITALIA

(a) 31 päivänä maaliskuuta 1948 tehdyn yleissopimuksen 20 ja 24 artikla;

(b) 3 päivänä maaliskuuta 1956 (maatalouden kausityöntekijöiden sairausturvasta) vaihdetut kirjeet.

24. RANSKA-LUXEMBURG

12 päivänä marraskuuta 1949 tehdyn (kaivosten ja muiden samantapaisten yritysten työntekijöitä koskevan) yleissopimuksen samana päivänä tehdyn lisäsopimuksen 11 ja 14 artikla.

25. RANSKA-ALANKOMAAT

7 päivänä tammikuuta 1950 tehdyn (kaivosten ja muiden samantapaisten yritysten työntekijöitä koskevan) yleissopimuksen 1 päivänä kesäkuuta 1954 tehdyn lisäsopimuksen 11 artikla.

26. RANSKA-YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

27 ja 30 päivänä heinäkuuta 1970 päivättyjen kirjeiden vaihto, jotka koskevat 2 päivänä maaliskuuta 1948 tehdyn kulttuuria koskevan yleissopimuksen nojalla Ranskassa tilapäisesti toimivien Yhdistyneen kuningaskunnan opettajien sosiaaliturvaa.

27. IRLANTI-ITALIA

Ei sopimusta.

28. IRLANTI-LUXEMBURG

Ei sopimusta.

29. IRLANTI-ALANKOMAAT

Ei sopimusta.

30. IRLANTI-YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei sopimusta.

31. ITALIA-LUXEMBURG

29 päivänä toukokuuta 1951 tehdyn yleissopimuksen 18 artiklan 2 kohta ja 24 artikla.

32. ITALIA-ALANKOMAAT

28 päivänä lokakuuta 1952 tehdyn yleissopimuksen 21 artiklan 2 kohta.

33. ITALIA-YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei sopimusta.

34. LUXEMBURG-ALANKOMAAT

Ei sopimusta.

35. LUXEMBURG-YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei sopimusta.

36. ALANKOMAAT-YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei sopimusta.

B.

Yleissopimusten säännökset, joita ei sovelleta kaikkiin tämän asetuksen soveltamisalan piiriin kuuluviin

(Asetuksen 3 artiklan 3 kohta)

1. BELGIA-TANSKA

Ei sopimusta.

2. BELGIA-SAKSA

(a) 7 päivänä joulukuuta 1957 tehdyn yleissopimuksen samana päivänä tehdyn lopullisen pöytäkirjan 3 ja 4 artikla, sellaisina kuin ne ovat 10 päivänä marraskuuta 1960 tehdyssä lisäpöytäkirjassa;

(b) 7 päivänä joulukuuta 1957 tehdyn yleissopimuksen samana päivänä tehty lisäsopimus N:o 3, sellaisena kuin se on 10 päivänä marraskuuta 1960 tehdyssä (eläkkeiden maksua yleissopimuksen voimaantuloa edeltävältä ajalta koskevassa) lisäpöytäkirjassa;

3. BELGIA-RANSKA

(a) 29 päivänä heinäkuuta 1953 vaihdetut kirjeet iäkkäille työntekijöille maksettavista etuuksista.

(b) 17 päivänä tammikuuta 1948 tehdyn yleissopimuksen samana päivänä tehdyn lisäpöytäkirjan 23 artikla (kaivosten ja muiden samantapaisten yritysten työntekijät);

(c) 27 päivänä helmikuuta 1953 vaihdetut kirjeet (17 päivänä tammikuuta 1948 tehdyn yleissopimuksen 4 artiklan 2 kohdan soveltamisesta);

4. BELGIA-IRLANTI

Ei sopimusta.

5. BELGIA-ITALIA

Ei mitään.

6. BELGIA-LUXEMBURG

Ei mitään.

7. BELGIA-ALANKOMAAT

Ei mitään.

8. BELGIA-YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei mitään.

9. TANSKA-SAKSA

(a) 14 päivänä elokuuta 1953 tehdyn sosiaaliturvaa koskevan yleissopimuksen 3 artiklan 4 kohta;

(b) Edellä mainitun yleissopimuksen lopullisen pöytäkirjan 15 kohta;

(c) Edellä mainitun yleissopimuksen 14 päivänä elokuuta 1953 tehty lisäpöytäkirja.

10. TANSKA-RANSKA

Ei mitään.

11. TANSKA-IRLANTI

Ei sopimusta.

12. TANSKA-ITALIA

Ei sopimusta.

13. TANSKA-LUXEMBURG

Ei sopimusta.

14. TANSKA-ALANKOMAAT

Ei sopimusta.

15. TANSKA-YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei sopimusta.

16. SAKSA-RANSKA

(a) 10 päivänä heinäkuuta 1950 tehdyn yleissopimuksen 16 artiklan 2 kohta ja 19 artikla;

(b) 10 päivänä heinäkuuta 1950 tehdyn yleissopimuksen samana päivänä tehty lisäsopimus N:o 4, sellaisena kuin se on 18 päivänä kesäkuuta 1955 lisätyssä jaksossa N:o 2;

(c) 18 päivänä kesäkuuta 1955 lisätyn jakson N:o 2 I ja III osasto.

(d) 10 päivänä heinäkuuta 1950 tehdyn yleissopimuksen samana päivänä tehdyn yleispöytäkirjan 6, 7 ja 8 kohta;

(e) 20 päivänä joulukuuta 1963 tehdyn (sosiaaliturvaa Saarin alueella koskevan) sopimuksen II, III ja IV osasto.

17. SAKSA-IRLANTI

Ei sopimusta.

18. SAKSA-ITALIA

(a) 5 päivänä toukokuuta 1953 tehdyn (sosiaaliturvaa koskevan) yleissopimuksen 3 artiklan 2 kohta ja 26 artikla;

(b) 5 päivänä toukokuuta 1953 tehdyn yleissopimuksen 12 päivänä toukokuuta 1953 tehty (eläkkeiden maksua yleissopimuksen voimaantuloa edeltävältä ajalta koskeva) lisäpöytäkirja.

19. SAKSA-LUXEMBURG

11 päivänä heinäkuuta 1959 (Saksan ja Luxemburgin välisten riitaisuuksien ratkaisusta) tehdyn sopimuksen 4, 5, 6 ja 7 artikla.

20. SAKSA-ALANKOMAAT

(a) 29 päivänä maaliskuuta 1951 tehdyn yleissopimuksen 3 artiklan 2 kohta;

(b) 29 päivänä maaliskuuta 1951 (hollantilaisten työntekijöiden 13 päivän toukokuuta 1940 ja 1 päivän syyskuuta 1945 välisenä aikana Saksan sosiaalivakuutusjärjestelmän nojalla hankkimia oikeuksia koskevista järjestelyistä) tehdyn yleissopimuksen 21 päivänä joulukuuta 1956 tehdyn lisäsopimuksen N:o 4 2 ja 3 artikla.

21. SAKSA-YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

(a) 20 päivänä huhtikuuta 1960 tehdyn sosiaaliturvan yleissopimuksen 3 artiklan 6 kohta ja 7 artiklan 2-6 kohta;

(b) 20 päivänä huhtikuuta 1960 tehdyn työttömyysvakuutusta koskevan yleissopimuksen 2 artiklan 5 kohta ja 5 artiklan 2-6 kohta;

22. RANSKA-IRLANTI

Ei sopimusta.

23. RANSKA-ITALIA

(a) 31 päivänä maaliskuuta 1948 tehdyn yleissopimuksen 20 ja 24 artikla;

(b) 3 päivänä maaliskuuta 1956 (maatalouden kausityöntekijöiden sairausturvasta) vaihdetut kirjeet.

24. RANSKA-LUXEMBURG

Ei mitään.

25. RANSKA-ALANKOMAAT

Ei mitään.

26. RANSKA-YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

27 ja 30 päivänä heinäkuuta 1970 päivättyjen kirjeiden vaihto, jotka koskevat 2 päivänä maaliskuuta 1948 tehdyn kulttuuria koskevan yleissopimuksen nojalla Saksassa tilapäisesti toimivien Yhdistyneen kuningaskunnan opettajien sosiaaliturvaa.

27. IRLANTI-ITALIA

Ei sopimusta.

28. IRLANTI-LUXEMBURG

Ei sopimusta.

29. IRLANTI-ALANKOMAAT

Ei sopimusta.

30. IRLANTI-YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei mitään.

31. ITALIA-LUXEMBURG

Ei mitään.

32. ITALIA-ALANKOMAAT

Ei mitään.

33. ITALIA-YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei mitään.

34. LUXEMBURG-ALANKOMAAT

Ei mitään.

35. LUXEMBURG-YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei mitään.

36. ALANKOMAAT-YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei mitään."

- (d) III liite: sanat:

"I. NORJA

Ei sovelleta.

J. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

14 päivänä heinäkuuta 1971 annettu laki invaliditeettikorvauksista."

poistetaan ja korvataan seuraavalla:

"I. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

14 päivänä heinäkuuta 1971 annettu laki invaliditeettikorvauksista."

- (e) V liitettä täydentävässä tekstissä:

Alakohta I. NORJA poistetaan

Alakohdan

"J. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA"

otsikoksi muutetaan

"I. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA"

3. Neuvoston päätös, tehty 25 päivänä elokuuta 1960

EYVL N:o 56/1201, 31 päivänä elokuuta 1960

sellaisena kuin se on muutettuna:

- Neuvoston päätöksellä N:o 68/188/ETY, annettu 9 päivänä huhtikuuta 1968

EYVL N:o L 91/25, 12 päivänä huhtikuuta 1968

- (a) korvataan ilmaisu "kuusikymmentä" ilmaisulla "viisikymmentäneljä".

- (b) korvataan ilmaisu "kymmenen" ilmaisulla "yhdeksän".

4. Neuvoston päätös N:o 63/688/ETY, tehty 18 päivänä joulukuuta 1963

EYVL N:o 190/3090, 30 päivänä joulukuuta 1963

sellaisena kuin se on muutettuna:

- Neuvoston päätöksellä N:o 68/189/ETY, tehty 9 päivänä huhtikuuta 1968

EYVL N:o L 91/26, 12 päivänä huhtikuuta 1968

- korvataan ilmaisu "kuusikymmentä" ilmaisulla "viisikymmentäneljä".

5. Erityisessä ministerineuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös, tehty 9 päivänä heinäkuuta 1957 EYVL N:o 28/457, 31.8.1957

sellaisena kuin se on muutettuna:

- Erityisessä ministerineuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksellä, tehty 11 päivänä maaliskuuta 1965

EYVL N:o 46/698, 22 päivänä maaliskuuta 1965.

a) korvataan numero "40" numerolla "36"

b) korvataan sana "seitsemän" sanalla "kuusi"

c) korvataan sana "kaksikymmentäkuusi" sanalla "kaksikymmentäneljä"

d) korvataan sana "kaksikymmentäyksi" sanalla "yhdeksäntoista"

6. Neuvoston direktiivi 68/360/ETY, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968

EYVL N:o L 257/13, 19.10.1968

- poistetaan ilmaisu "Norjan".

X. TEKNISET ESTEET

1. Neuvoston direktiivi N:o 69/493/ETY, annettu 15 päivänä joulukuuuta 1969

EYVL N:o L 326/36, 29 päivänä joulukuuta 1969

- poistetaan seuraavat ilmaisut:

"krystall 30%"

"krystall 24%"

"krystallin" (kaksi kertaa).

2. Neuvoston direktiivi 70/156/ETY, annettu 6 päivänä helmikuuta 1970

EYVL N:o L 42/1, 23.2.1970

- a) poistetaan sanat "- Norjan lainsäädännössä "typegodkjenning"."

- b) korvataan ilmaisu "neljäkymmentäkolme" ilmaisulla "neljäkymmentäyksi".

9. Neuvoston direktiivi 70/388/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1970

EYVL N:o L 176/12, 10.8.1970

- poistetaan ilmaisu "N Norja".

10. Neuvoston direktiivi 71/127/ETY, annettu 1 päivänä maaliskuuta 1971

EYVL N:o L 68/1, 22.3.1971

- poistetaan ilmaisu "N Norja".

12. Neuvoston direktiivi 71/316/ETY, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1971

EYVL N:o L 202/1, 6.9.1971

a) poistetaan ilmaisu "N Norja" (kaksi kertaa).

b) korvataan ilmaisu "neljäkymmentäkolme" ilmaisulla "neljäkymmentäyksi".

14. Neuvoston direktiivi 71/347/ETY, annettu 12 päivänä lokakuuta 1971

EYVL N:o L 239/1, 25.10.1971

- poistetaan ilmaisu "EØF-masse av hektoliter korn".

15. Neuvoston direktiivi 71/348/ETY, annettu 12 päivänä lokakuuta 1971

EYVL N:o L 239/9, 25.10.1971

- poistetaan ilmaisu "1 Norjan øre".

XI. TILASTOT

2. Neuvoston direktiivi N:o 69/467/ETY, annettu 8 päivänä joulukuuta 1969

EYVL N:o L 323/7, 24 päivänä joulukuuta 1969

(a) korvataan ilmaisu "seitsemänkymmentäkuusi" ilmaisulla "seitsemänkymmentäkaksi".

(b) ilmaisut "NORJALAINEN

120 Østre handelsfelt

121 Vestre handelsfelt

122 Midtre handelsfelt

123 Nordre handelsfelt"

poistetaan.

(c) Korvataan viimeinen alakohta "YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" seuraavasti:

"YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

120 Lounais-Englanti

121 Kaakkois-Englanti

122 Wales ja Monmouthshire

123 Länsi-Midlands

124 Itä-Midlands

125 Itä-Anglia

126 Luoteis-Englanti

127 Yorkshire ja Humberside

128 Pohjois-Englanti

129 Skotlanti

130 Pohjois-Irlanti."

XII. ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

1. Neuvoston asetus N:o 1, annettu 15 päivänä elokuuta 1958

EYVL N:o 17/385, 6 päivänä lokakuuta 1958

(a) poistetaan ilmaisut "ja norjalainen".

(b) korvataan ilmaisu "seitsemän" ilmaisulla "kuusi" (kaksi kertaa).

2. ETY:n ja Euratomin neuvoston päätös, tehty 15 päivänä toukokuuta 1959

EYVL N:o 861/59, 17 päivänä elokuuta 1959

- korvataan ilmaisu "kymmenen" sanalla "yhdeksän".