31972R0574

Neuvoston asetus (ETY) N:o 574/72, annettu 21 päivänä maaliskuuta 1972, sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä

Virallinen lehti nro L 074 , 27/03/1972 s. 0001 - 0083
Tanskank. erityispainos: Sarja I Alue 1972(I) s. 0149
Englannink. erityispainos: Sarja I Alue 1972(I) s. 0159
Kreikank. erityispainos: Luku 05 Nide 1 s. 0138
Espanjank. erityispainos: Luku 05 Nide 1 s. 0156
Portugalink. erityispainos: Luku 05 Nide 1 s. 0156
Suomenk. erityispainos Alue 5 Nide 1 s. 0106
Ruotsink. erityispainos Alue 5 Nide 1 s. 0106


NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 574/72,

annettu 21 päivänä maaliskuuta 1972,

sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 2, 7 ja 51 artiklan,

ottaa huomioon sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) N:o 1408/71(1) ja erityisesti sen 97 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen, joka on annettu sen jälkeen kun siirtotyöläisten sosiaaliturvan hallintotoimikuntaa on kuultu,

ottaa huomioon edustajakokouksen lausunnon,

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

sekä katsoo, että

siirtotyöläisten sosiaaliturvasta annetun neuvoston asetuksen N:o 3(2) tultua korvatuksi asetuksella (ETY) N:o 1408/71, jonka 99 artikla on kumonnut myös siirtotyöläisten sosiaaliturvasta annetun neuvoston asetuksen N:o 3(3) täytäntöönpanomenettelystä ja täydentävistä säännöksistä annetun asetuksen N:o 4, on tarpeen säätää uusiin perussääntöihin ja näiden säädösten soveltamisesta kahdentoista vuoden aikana saatuihin kokemuksiin mukautetut täytäntöönpanomenettelyt, ja

on erityisesti tarpeen täsmentää kunkin jäsenvaltion toimivaltaiset laitokset, asiakirjat, jotka on toimitettava ja muodollisuudet, jotka heidän on täytettävä saadakseen etuuksia, hallinto- ja lääkärintarkastuksen kulut, sekä edellytykset, joilla korvataan yhden jäsenvaltion toimielimen toisen jäsenvaltion toimielimen lukuun myöntämät etuudet, samoin kuin tilintarkastuslautakunnan tehtävät,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I OSASTO YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ

1 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa:

a) "asetuksella" tarkoitetaan asetusta (ETY) N:o 1408/71;

b) "täytäntöönpanoasetuksella" tarkoitetaan tätä asetusta;

c) asetuksen 1 artiklan määritelmillä on merkitys, joka niille on annettu mainitussa artiklassa.

2 artikla

Painetut mallilomakkeet - Tietoja lainsäädännöistä - Opaskirjat

1. Hallintotoimikunta valmistaa asetuksen ja täytäntöönpanoasetuksen soveltamisessa tarvittavien todistusten, ilmoitusten, hakemusten ja muiden tarvittavien asiakirjojen mallit.

Kaksi jäsenvaltiota tai niiden toimivaltaiset viranomaiset voivat keskinäisellä sopimuksella ja hallintotoimikunnan annettua asiasta lausuntonsa, ottaa yksinkertaistettuja lomakkeita keskinäiseen käyttöönsä.

2. Hallintotoimikunta voi kerätä tietoja asetuksen soveltamisalaan kuuluvien kansallisten lainsäädäntöjen säännöksistä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten käyttöön.

3. Hallintotoimikunta valmistaa opaskirjoja tietojen antamiseksi niille, joiden etua asia koskee, heidän oikeuksistaan ja hallinnollisista muodollisuuksista, jotka on täytettävä näiden oikeuksien käyttämiseksi.

Neuvoa-antavaa komiteaa kuullaan ennen tällaisten opaskirjojen tekemistä.

3 artikla

Yhteyselimet - Yhteydenpito laitosten välillä sekä edunsaajien ja laitosten välillä

1. Toimivaltaiset viranomaiset voivat nimetä yhteyselimiä, jotka voivat olla suoraan yhteydessä toistensa kanssa.

2. Jäsenvaltion laitokset ja jäsenvaltion alueella asuvat tai oleskelevat henkilöt voivat tehdä hakemuksen toisen jäsenvaltion laitokselle joko suoraan tai yhteyselinten kautta.

4 artikla

Liitteet

1. Kunkin jäsenvaltion viranomaiset luetellaan liitteessä 1.

2. Kunkin jäsenvaltion toimivaltaiset laitokset luetellaan liitteessä 2.

3. Kunkin jäsenvaltion asuinpaikan laitokset ja oleskelupaikan laitokset luetellaan liitteessä 3.

4. Täytäntöönpanoasetuksen 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyt yhteyselimet luetellaan liitteessä 4.

5. Täytäntöönpanoasetuksen 5 artiklassa, 53 artiklan 3 kohdassa, 104 artiklassa, 105 artiklan 2 kohdassa, 116 ja 120 artiklassa tarkoitetut säännökset luetellaan liitteessä 5.

6. Täytäntöönpanoasetuksen 53 artiklan 1 kohdan mukaan kunkin jäsenvaltion maksamisesta vastuussa olevien laitosten valitsemat etuuksien maksamismenettelyt luetellaan liitteessä 6.

7. Täytäntöönpanoasetuksen 55 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen pankkien nimet ja rekisteröidyt toimistot tai kotipaikat luetellaan liitteessä 7.

8. Jäsenvaltiot, joihin täytäntöönpanoasetuksen 10 artiklan 2 kohdan d alakohdan säännöksiä sovelletaan niiden asioidessa toistensa kanssa, luetellaan liitteessä 8.

9. Järjestelmät, jotka otetaan huomioon laskettaessa luontoisetuuksien keskimääräistä vuosikustannusta täytäntöönpanoasetuksen 94 artiklan 3 kohdan a alakohdan ja 95 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti, luetellaan liitteessä 9.

10. Liitteessä 10 luetellaan laitokset tai toimielimet, jotka toimivaltaiset viranomaiset ovat nimenneet erityisesti täytäntöönpanoasetuksen 6 artiklan 1 kohdan, 11 artiklan 1 kohdan, 13 artiklan 2 ja 3 kohdan, 14 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan, 38 artiklan 1 kohdan, 70 artiklan 1 kohdan, 80 artiklan 2 kohdan, 81 artiklan, 82 artiklan 2 kohdan, 85 artiklan 2 kohdan, 89 artiklan 1 kohdan, 91 artiklan 2 kohdan, 102 artiklan 2 kohdan, 110 artiklan ja 113 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti.

II OSASTO ASETUKSEN YLEISTEN SÄÄNNÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Asetuksen 6 ja 7 artiklan täytäntöönpano

5 artikla

Sopimusten täytäntöönpanojärjestelyjen korvaaminen täytäntöönpanoasetuksella

Täytäntöönpanoasetuksen säännökset korvaavat asetuksen 6 artiklassa tarkoitettujen sopimusten täytäntöönpanojärjestelyjen säännökset; ne korvaavat myös asetuksen 7 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen sopimusten määräysten täytäntöönpanoon liittyvät säännökset niiltä osin kuin niitä ei ole lueteltu liitteessä 5.

Asetuksen 9 artiklan täytäntöönpano

6 artikla

Vapaaehtoinen tai valinnainen jatkuva vakuutus

1. Jos henkilö täyttää asetuksen 9 ja 15 artiklan 3 kohdan perusteella vapaaehtoisen tai valinnaisen jatkuvan vakuutuksen edellytykset useissa järjestelmissä yhden jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, kun kysymys on työkyvyttömyydestä, vanhuudesta ja kuolemasta (eläkkeet), ja jos häntä ei ole pakollisesti vakuutettu yhdessä noista järjestelmistä viimeisen työpaikan perusteella, hän voi mainittujen artiklojen mukaan liittyä vapaaehtoiseen tai valinnaiseen jatkuvaan vakuutusjärjestelmään, josta säädetään jäsenvaltion lainsäädännössä, tai jollei tällaista ole, valintansa mukaiseen järjestelmään.

2. Sovellettaessa asetuksen 9 artiklan 2 kohdan säännöksiä sen, jonka etua asia koskee, on toimitettava kyseisen jäsenvaltion laitokselle todistus muiden jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen mukaan täyttyneistä vakuutuskausista. Tällaisen todistuksen antaa asianomaisen henkilön pyynnöstä sitä lainsäädäntöä soveltava laitos tai laitokset, jonka mukaan hänen osaltaan nuo kaudet ovat täyttyneet.

Asetuksen 12 artiklan täytäntöönpano

7 artikla

Yleisiä sääntöjä etuuksien päällekkäisyyden estämistä koskevien säännösten täytäntöönpanemiseksi - Näiden säännösten soveltaminen etuuksiin, jotka liittyvät työkyvyttömyyteen, vanhuuteen ja kuolemaan (eläkkeet)

1. Jos henkilöllä, jolla on oikeus etuuteen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, on myös oikeus etuuksiin yhden tai useamman muun jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, sovelletaan seuraavia sääntöjä:

a) jos asetuksen 12 artiklan 2 tai 3 kohdan säännösten soveltamisesta seuraa näiden etuuksien pieneneminen tai samanaikainen keskeyttäminen, mitään niistä ei voi pienentää tai keskeyttää suuremmalla määrällä kuin on se määrä, joka saadaan kun se summa, joka on pienentämisen tai keskeyttämisen kohteena sen lainsäädännön mukaan, jonka perusteella se maksetaan, jaetaan pienentämisen tai lakkauttamisen alaisten sellaisten etuuksien lukumäärällä, joihin kysymyksessä olevalla henkilöllä on oikeus;

b) kun kysymys on asetuksen 46 artiklan 2 kohdan mukaan jäsenvaltion laitoksen työkyvyttömyyden, vanhuuden tai kuoleman (eläkkeet) vuoksi myöntämistä etuuksista, tämän laitoksen on otettava huomioon kaikki erilaiset etuudet ja kaikki tulot tai korvaukset, jotka saattavat johtaa tälle laitokselle maksettavaksi kuuluvan etuuden vähentämiseen tai keskeyttämiseen, ei kuitenkaan asetuksen 46 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetun teoreettisen määrän laskemiseksi, vaan yksinomaan asetuksen 46 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määrän vähentämiseksi tai keskeyttämiseksi. Kuitenkin vain tällaisen etuuden tulon tai korvauksen kokonaismäärän osa otetaan huomioon ja tämä osa määrätään suhteessa täytettyjen vakuutuskausien kestoon asetuksen 46 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti;

c) kun kysymys on asetuksen 46 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaan jäsenvaltion laitoksen työkyvyttömyyden, vanhuuden tai kuoleman (eläkkeet) vuoksi myöntämistä etuuksista, tämän laitoksen on otettava huomioon, niissä tapauksissa, joissa asetuksen 46 artiklan 3 kohdan säännökset tulevat sovellettaviksi, kaikki erilaiset etuudet ja kaikki tulot tai korvaukset, jotka saattavat johtaa tälle laitokselle maksettavaksi kuuluvan etuuden vähentämiseen tai keskeyttämiseen, ei kuitenkaan asetuksen 46 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun määrän laskemiseksi, vaan yksinomaan etuuksien, tulojen tai korvauksien määrän vähentämiseksi tai keskeyttämiseksi, joka seuraa asetuksen 46 artiklan 3 kohdan säännösten soveltamisesta. Kuitenkin vain tällaisen etuuden, tulon tai korvauksen määrän osa otetaan huomioon; tällainen osa saadaan soveltamalla tähän määrään kerrointa, joka on samansuuruinen kuin suhde sen etuuden määrän, joka saadaan asetuksen 46 artiklan 3 kohtaa soveltamalla, ja sen määrän, joka saadaan asetuksen 46 artiklan 1 kohdan ensimmäistä alakohtaa soveltamalla, välillä.

2. Soveltaessaan asetuksen 12 artiklan 2, 3 ja 4 kohtaa kyseiset toimivaltaiset laitokset toimittavat pyynnöstä kaikki tarvittavat tiedot.

8 artikla

Sovellettavat säännöt tapauksessa, jossa oikeudet sairaus- tai äitiysetuuksiin usean jäsenvaltion lainsäädännön mukaan ovat päällekkäisiä

1. Jos työntekijällä tai hänen perheenjäsenellään on oikeus hakea äitiysetuuksia kahden tai useamman jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, nuo etuudet annetaan yksinomaan sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, jonka alueella synnytys tapahtui tai, jos synnytys ei tapahtunut minkään tällaisen jäsenvaltion alueella, yksinomaan sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, jonka alainen työntekijä viimeksi oli.

9 artikla

Säännöt, joita sovelletaan tapauksessa, jossa oikeudet kuolemantapauksen johdosta annettaviin avustuksiin ovat usean jäsenvaltion lainsäädännön mukaan päällekkäisiä

1. Jos kuolema tapahtuu jäsenvaltion alueella, yksinomaan tämän jäsenvaltion lainsäädännön mukaan saavutettu oikeus kuolemantapauksen johdosta annettavaan avustukseen säilyy ja muiden jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaan saavutettu oikeus lakkaa.

2. Jos kuolema tapahtuu jäsenvaltion alueella, kun oikeus kuolemantapauksen johdosta annettavaan avustukseen on saavutettu kahden tai useamman muun jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, tai jos kuolema tapahtuu jäsenvaltioiden alueen ulkopuolella ja mainittu oikeus on saavutettu kahden tai useamman jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, vain sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan ansaittu oikeus säilyy, jonka alainen vainaja viimeksi oli, ja muiden jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaan saavutettu oikeus lakkaa.

10 artikla

Säännöt, joita sovelletaan tapauksessa, jossa oikeudet perhe-etuuksiin tai perheavustuksiin ovat päällekkäisiä tai kun saman kauden tai sen osan aikana työntekijä on peräkkäin usean jäsenvaltion lainsäädännön alainen

1. Jos samana aikana kahdella henkilöllä on oikeus perhe-etuuksiin tai perheavustuksiin saman perheenjäsenen osalta asetuksen 73 artiklan 1 tai 2 kohdan tai 74 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaan ja kyseisen perheenjäsenen kotivaltion lainsäädännön mukaan, näiden etuuksien ja avustuksien päällekkäisyyteen sovelletaan perheenjäsenen kotivaltion lainsäädäntöä. Tätä varten oikeus asetuksen 73 artiklan 1 tai 2 kohdan taikka 74 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisiin perhe-etuuksiin tai perheavustuksiin otetaan huomioon ikään kuin kyse olisi kyseisen perheenjäsenen kotivaltion lainsäädännön mukaan saavutetuista oikeuksista.

2. Jos työntekijä on ollut peräkkäin kahden jäsenvaltion lainsäädännön alainen aikana, joka erottaa kaksi päivämäärää perhe-etuuksien tai perheavustusten maksamisessa, siten kuin säädetään yhden tai kummankin kyseisen jäsenvaltion lainsäädännössä, sovelletaan seuraavia sääntöjä:

a) perhe-etuudet tai perheavustukset, joita kysymyksessä oleva henkilö voi hakea sen perusteella, että hän on jokaisen tällaisen valtion lainsäädännön alainen, päivittäisten etuuksien lukumäärää, jotka maksetaan asianmukaisen lainsäädännön mukaan. Jos näissä lainsäädännöissä ei ole säännöksiä päivittäisistä etuuksista tai avustuksista, perhe-etuudet tai perheavustukset myönnetään sen ajan pituuden, jona kyseinen henkilö on ollut kunkin tällaisen jäsenvaltion lainsäädännön alainen, suhteessa siihen kauteen nähden, joka on määrätty kyseisessä lainsäädännössä;

b) jos perhe-etuudet tai perheavustukset on annettu laitoksesta aikana, jona ne olisi tullut antaa toisesta laitoksesta, mainittujen laitosten välillä tehdään tiliselvitys;

c) jos yhden jäsenvaltion lainsäädännön mukaan täyttyneet työskentely- tai ammatinharjoittamiskaudet ilmaistaan erilaisina yksikköinä kuin ne, joita on käytetty laskettaessa perhe-etuuksia tai perheavustuksia sellaisen toisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, jonka alainen kyseinen henkilö on myös ollut samana aikana, muuntaminen tehdään a ja b alakohdan säännöksiä sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 15 artiklan 3 kohdan säännösten mukaisesti;

d) poiketen siitä, mitä a alakohdassa säädetään, kun kysymys on asioista sellaisten jäsenvaltioiden välillä, jotka on lueteltu täytäntöönpanoasetuksen liitteessä 8, laitos, joka vastaa perhe-etuuksien tai perheavustusten kustannuksista sen vuoksi, että ensimmäinen työskentely tai ammatinharjoittaminen kyseisinä aikoina tapahtui siellä, vastaa niiden kustannuksista koko kuluvana kautena.

3. Jos sellaisen työntekijän, joka on Ranskan lainsäädännön alainen, tai sellaisen työttömän, joka saa työttömyysetuuksia Ranskan lainsäädännön mukaan, perheenjäsenet vaihtavat asuinpaikkaansa yhden jäsenvaltion alueelta toisen jäsenvaltion alueelle saman kalenterikuukauden aikana, perheavustusten antamisesta kuukauden alussa vastannut laitos jatkaa niiden suorittamista koko kuluvan kuukauden ajan.

III OSASTO SOVELLETTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MÄÄRÄÄMISTÄ KOSKEVIEN ASETUKSEN SÄÄNNÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Asetuksen 13-16 artiklan täytäntöönpano

11 artikla

Muodollisuudet lähetettäessä työntekijää muualle

1. Tapauksissa, joita tarkoitetaan asetuksen 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdassa ja 14 artiklan 2 kohdan a alakohdassa, sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen nimeämän laitoksen, jonka lainsäädäntö jää sovellettavaksi, on annettava työntekijän tai hänen työnantajansa pyynnöstä vaadittujen edellytysten täyttyessä todistus siitä, että työntekijä on tämän lainsäädännön alainen määrättyyn päivään asti.

2. Suostumuksen, josta säädetään asetuksen 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, pyytää työnantaja.

12 artikla

Erityismääräyksiä vakuuttamisesta Saksan sosiaaliturvajärjestelmässä

1. Jos asetuksen 14 artiklan 1 kohdan b tai c alakohdan tai 2 kohdan c alakohdan mukaan Saksan lainsäädäntöä sovelletaan työntekijään, joka on sellaisen yrityksen tai työnantajan palveluksessa, jonka kotipaikka tai toimipaikka ei sijaitse Saksan alueella, sovelletaan tätä lainsäädäntöä niin kuin työntekijä työskentelisi asuinpaikallaan Saksan alueella.

2. Kun vakuutusmaksut maksetaan tietyltä ajalta muun jäsenvaltion kuin Saksan lainsäädännön mukaan työkyvyttömyyden, vanhuuden tai kuoleman (eläkkeet) varalta otetun pakollisen vakuutuksen mukaan, Saksan lainsäädännön mukaiseen täydentävään vakuutukseen (Höherversicherung) liittyvät täydentävät vakuutusmaksut voidaan myös maksaa samalta ajalta.

13 artikla

Diplomaattisten tai konsuliedustustojen palveluksessa olevien henkilöiden valintaoikeuden käyttäminen

1. Asetuksen 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valintaoikeutta on käytettävä ensimmäisen kerran kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona työntekijä otettiin kyseisen diplomaattisen tai konsuliedustuston palvelukseen tai jona hän saapui tällaisen edustuston edustajan henkilökohtaiseen palvelukseen. Valinta tulee voimaan palvelukseenastumispäivästä alkaen. Jos se, jonka etua asia koskee, uudistaa valintaoikeutensa kalenterivuoden lopussa, valinta tulee voimaan seuraavan kalenterivuoden ensimmäisenä päivänä.

2. Työntekijän, joka käyttää valintaoikeuttaan, on annettava tieto sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen nimeämälle laitokselle, jonka lainsäädännön soveltamisen hän on valinnut ja annettava tästä tieto samaan aikaan työnantajalleen. Sanotun laitoksen on tarvittaessa ilmoitettava tästä edelleen kaikille saman jäsenvaltion muille laitoksille jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen antamien ohjeiden mukaisesti.

3. Sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen nimeämän laitoksen, jonka lainsäädännön soveltamisen se, jonka etua asia koskee, on valinnut, on annettava hänelle todistus siitä, että hän on tämän jäsenvaltion lainsäädännön alainen sen ajan, jonka hän työskentelee kyseisen diplomaattisen tai konsuliedustuston palveluksessa tai tällaisen edustuston edustajan henkilökohtaisessa palveluksessa.

4. Jos työntekijä on valinnut sovellettavaksi Saksan lainsäädännön, tämän lainsäädännön säännöksiä sovelletaan niin kuin hän työskentelisi paikassa, jossa Saksan hallitus on. Toimivaltainen viranomainen nimeää toimivaltaisen sairausvakuutuslaitoksen.

14 artikla

Euroopan yhteisöjen avustavan henkilökunnan valintaoikeuden käyttäminen

1. Asetuksen 16 artiklan 3 kohdassa säädettyä valintaoikeutta on käytettävä työsopimuksen tekohetkellä. Viranomaisen, jolla on toimivalta tehdä tällainen sopimus, on ilmoitettava sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen nimeämälle laitokselle, jonka lainsäädännön soveltamisen avustavan henkilökunnan jäsen on valinnut. Sanotun laitoksen on ilmoitettava tarvittaessa tästä edelleen muille saman jäsenvaltion laitoksille.

2. Sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen nimeämän laitoksen, jonka lainsäädännön soveltamisen avustavan henkilökunnan jäsen on valinnut, on annettava hänelle todistus siitä, että hän on tämän jäsenvaltion lainsäädännön alainen sen ajan, jonka hän työskentelee Euroopan yhteisöjen avustavan henkilökunnan jäsenenä.

3. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on tarvittaessa nimettävä toimivaltaiset laitokset Euroopan yhteisöjen avustavan henkilökunnan jäsenien osalta.

4. Jos avustavan henkilökunnan jäsen, joka työskentelee muun jäsenvaltion kuin Saksan alueella, on valinnut sovellettavaksi Saksan lainsäädännön, tämän lainsäädännön säännöksiä sovelletaan ikään kuin tämä avustavan henkilökunnan jäsen työskentelisi paikassa, jossa Saksan hallitus on. Toimivaltainen viranomainen nimeää toimivaltaisen sairausvakuutuslaitoksen.

IV OSASTO ERI ETUUSRYHMIÄ KOSKEVIEN ASETUKSEN ERITYISSÄÄNNÖSTEN TÄYTÄNTÖÖN PANEMINEN 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖT KAUSIEN YHTEENLASKEMISEKSI

15 artikla

1. Asetuksen 18 artiklan 1 kohdassa, 38 artiklassa, 45 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 64 artiklassa ja 67 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa kausien yhteenlaskeminen tapahtuu seuraavien sääntöjen mukaisesti:

a) yhden jäsenvaltion lainsäädännön mukaan täyttyneisiin vakuutuskausiin lisätään minkä tahansa muun jäsenvaltion lainsäädännön mukaan täyttyneet vakuutuskaudet sikäli kuin niihin turvautuminen on tarpeellista, jotta täydennettäisiin ensiksi mainitun jäsenvaltion lainsäädännön mukaan täyttyneitä vakuutuskausia etuuksia koskevien oikeuksien saavuttamiseksi, säilyttämiseksi tai takaisinsaamiseksi, edellyttäen, että tällaiset vakuutuskaudet eivät ole päällekkäisiä. Jos työkyvyttömyys-, vanhuus- tai kuolemantapauksen (eläkkeet) vuoksi annettavat etuudet tulevat myönnettäviksi kahden tai useamman jäsenvaltion laitoksista asetuksen 46 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti, jokainen kyseessä olevista laitoksista tekee erillisen yhteenlaskun ottaen huomioon työntekijän tai itsenäisen ammatinharjoittajan osalta täyttyneet vakuutuskaudet kokonaisuudessaan kaikkien niiden jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaan, jonka alainen hän on ollut, tämän rajoittamatta tarvittaessa asetuksen 45 artiklan 2 kohdan ja 46 artiklan 2 kohdan c alakohdan säännösten soveltamista.

b) kun vakuutuskausi, joka on täyttynyt pakollisessa vakuutuksessa yhden jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, on päällekkäinen toisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan vapaaehtoisessa tai valinnaisessa jatkuvassa vakuutuksessa täyttyneen vakuutuskauden kanssa, otetaan vain pakollisen vakuutuksen osalta täyttynyt kausi huomioon;

c) kun vakuutuskausi, joka on muu kuin yhden jäsenvaltion lainsäädännön mukaan täyttyneenä kautena pidettävä kausi, on päällekkäinen sellaisena pidettävän kauden kanssa toisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, vain kausi, joka ei ole sellaisena pidettävä kausi, otetaan huomioon;

d) vain sen jäsenvaltion laitos ottaa huomioon kaikki kaudet, joita pidetään sellaisina kahden tai useamman jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, jonka lainsäädännön mukaan vakuutettu henkilö viimeksi oli pakollisesti vakuutettuna ennen sanottua kautta; jos vakuutettu henkilö ei ollut pakollisesti vakuutettu jäsenvaltion lainsäädännön mukaan ennen sanottua kautta, viimeksi mainitun ottaa huomioon sen jäsenvaltion laitos, jonka lainsäädännön mukaan hän oli pakollisesti vakuutettu ensimmäisen kerran sanotun kauden jälkeen;

e) jos ei ole mahdollista määrätä täsmällisesti aikaa, jona tietyt vakuutuskaudet ovat täyttyneet yhden jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, tällaisista kausista oletetaan, etteivät ne ole päällekkäisiä sellaisten vakuutuskausien kanssa, jotka ovat täyttyneet toisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, ja ne otetaan huomioon, milloin se on edullista;

f) jos yhden jäsenvaltion lainsäädännön mukaan tietyt vakuutuskaudet otetaan huomioon vain, jos ne ovat täyttyneet tietyn ajan kuluessa, tällaista lainsäädäntöä soveltava laitos:

i) ottaa vakuutuskaudet, jotka ovat täyttyneet toisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan huomioon vain, jos ne ovat täyttyneet saman ajan kuluessa; tai

ii) laajentaa tällaista määräaikaa sellaisten vakuutuskausien kestoon, jotka ovat täyttyneet kokonaan tai osittain sanotun ajan kuluessa toisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, jos vakuutuskaudet, jotka otetaan huomioon toisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, antavat vain lykkäystä määräaikaan, jonka kuluessa vakuutuskausien on täytyttävä.

2. Vakuutuskaudet, jotka ovat täyttyneet sellaisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, johon asetusta ei sovelleta, mutta jotka otetaan huomioon sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, johon asetusta sovelletaan, katsotaan vakuutuskausiksi, jotka otetaan huomioon yhteenlaskussa.

3. Jos vakuutuskaudet, jotka ovat täyttyneet yhden jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, ilmaistaan yksikköinä, jotka ovat erilaisia kuin toisen jäsenvaltion lainsäädännössä käytetyt, niiden yhteenlaskua varten tarvittava muuntaminen tehdään seuraavien sääntöjen mukaisesti:

a) Jos kyseessä on kuusipäiväistä työviikkoa tekevä työntekijä:

i) yksi päivä on yhtä kuin kahdeksan tuntia ja päinvastoin;

ii) kuusi päivää on yhtä kuin yksi viikko ja päinvastoin;

iii) 26 päivää on yhtä kuin yksi kuukausi ja päinvastoin;

iv) kolme kuukautta tai 13 viikkoa tai 78 päivää ovat yhtä kuin neljännesvuosi ja päinvastoin;

v) muunnettaessa viikkoja kuukausiksi ja päinvastoin viikot ja kuukaudet muunnetaan päiviksi;

vi) edellä olevien sääntöjen soveltaminen ei saa johtaa siihen, että tuotetaan yhden vuoden aikana täyttyneiden vakuutuskausien kokonaismääräksi kokonaismäärä, joka on enemmän kuin 312 päivää tai 52 viikkoa tai 12 kuukautta tai neljä neljännesvuotta.

b) Jos kyseessä on viisipäiväistä työviikkoa tehnyt työntekijä:

i) yksi päivä on yhtä kuin yhdeksän tuntia ja päinvastoin;

ii) viisi päivää on yhtä kuin yksi viikko ja päinvastoin;

iii) 22 päivää on yhtä kuin yksi kuukausi ja päinvastoin;

iv) kolme kuukautta tai 13 viikkoa tai 66 päivää ovat yhtä kuin neljännesvuosi ja päinvastoin;

v) muunnettaessa viikkoja kuukausiksi ja päinvastoin viikot ja kuukaudet muunnetaan päiviksi.

vi) edellä olevien sääntöjen soveltaminen ei saa johtaa siihen, että tuotetaan yhden vuoden aikana täyttyneiden vakuutuskausien kokonaismääräksi kokonaismäärä, joka on enemmän kuin 264 päivää tai 52 viikkoa tai 12 kuukautta tai neljä neljännesvuotta.

2 LUKU SAIRAUS JA ÄITIYS Asetuksen 18 artiklan täytäntöönpano

16 artikla

Vakuutuskausien todistaminen

1. Vedottaessa asetuksen 18 artiklan säännöksiin työntekijän on toimitettava toimivaltaiselle laitokselle todistus, josta käyvät ilmi sen lainsäädännön mukaan täyttyneet vakuutuskaudet, jonka alaisena hän viimeksi oli.

2. Sen jäsenvaltion laitoksen tai laitosten, jonka lainsäädännön alainen hän viimeksi oli, on annettava tämä todistus työntekijän pyynnöstä. Jos hän ei toimita sanottua todistusta, toimivaltainen viranomainen saa sen kyseiseltä laitokselta tai laitoksilta.

3. Edellä 1 ja 2 kohdan säännöksiä sovelletaan vastaavasti, jos on tarpeen ottaa huomioon vakuutuskaudet, jotka ovat aiemmin täyttyneet muiden jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaan, jotta täytettäisiin toimivaltaisen valtion lainsäädännön mukaiset edellytykset.

Asetuksen 19 artiklan täytäntöönpano

17 artikla

Luontoisetuudet asuttaessa muussa jäsenvaltiossa kuin toimivaltaisessa valtiossa

1. Saadakseen luontoisetuudet asetuksen 19 artiklan mukaan työntekijän on rekisteröitävä itsensä ja perheenjäsenensä asuinpaikkansa laitoksessa esittämällä todistus, joka osoittaa, että hänellä ja hänen perheenjäsenillään on oikeus sanottuihin etuuksiin. Toimivaltaisen laitoksen on annettava tämä todistus, joka tarvittaessa perustuu työnantajan toimittamiin tietoihin. Jos työntekijä tai itsenäinen ammatinharjoittaja tai hänen perheenjäsenensä eivät esitä sanottua todistusta, asuinpaikan laitos saa sen toimivaltaisilta laitoksilta.

2. Tämä todistus on voimassa, kunnes asuinpaikan laitos saa tiedon sen peruuttamisesta. Kuitenkin, jos sanotun todistuksen on antanut Ranskan laitos, se pysyy voimassa vain vuoden sen antamispäivästä ja se on uudistettava joka vuosi.

3. Jos kyseessä on kausityöntekijä, 1 kohdassa tarkoitettu todistus on voimassa koko kausityön odotetun keston ajan, paitsi jos tänä aikana toimivaltainen laitos ilmoittaa asuinpaikan laitokselle sen peruuttamisesta.

4. Asuinpaikan laitos ilmoittaa toimivaltaiselle laitokselle jokaisesta rekisteröinnistä, joka on tapahtunut 1 kohdan säännösten mukaisesti.

5. Sen, jonka etua asia koskee, on aina luontoisetuuksia hakiessaan annettava sen jäsenvaltion, jonka alueella hän asuu, lainsäädännön mukaan luontoisetuuksien myöntämisen tueksi vaadittavat asiakirjat.

6. Kun kysymys on sairaalahoidosta, asuinpaikan laitoksen on annettava tiedoksi kolmen päivän kuluessa siitä, kun se sai tiedon asiasta, toimivaltaiselle laitokselle sairaalaan ottamisen päivämäärä, todennäköisen sairaalahoidon kesto ja sairaalasta lähdön päivämäärä. Tiedoksi antaminen ei kuitenkaan ole tarpeellista, jos luontoisetuuksien kustannukset maksetaan kertasuorituksena asuinpaikan laitokselle.

7. Asuinpaikan laitoksen on ilmoitettava toimivaltaiselle laitokselle etukäteen kaikista päätöksistä, jotka liittyvät asetuksen 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa luettelossa olevien luontoisetuuksien myöntämiseen. Toimivaltaisen laitoksen on tarvittaessa esitettävä perusteltu vastalauseensa 15 päivän kuluessa siitä päivästä, jona tällainen tieto lähetettiin; jos tämän ajan kuluessa ei tällaista vastalausetta ole esitetty, asuinpaikan laitos myöntää luontoisetuudet viipymättä. Jos tällaiset etuudet on myönnettävä erityisen kiireellisesti, asuinpaikan laitos ilmoittaa siitä heti toimivaltaiselle laitokselle. Kuitenkin perustellun vastalauseen antaminen tiedoksi on tarpeetonta, jos luontoisetuuksien kustannukset korvataan kertasuorituksena asuinpaikan laitokselle.

8. Työntekijän tai hänen perheenjäsenensä on ilmoitettava asuinpaikan laitokselle kaikista tilanteessaan tapahtuvista muutoksista, jotka todennäköisesti muuttavat heidän oikeuttaan luontoisetuuksiin, erityisesti kaikista lakkaamisista tai muutoksista sen, jonka etua asia koskee, palkatussa työssä tai itsenäisen ammatin harjoittamisessa, tai työntekijän tai itsenäisen ammatinharjoittajan tai hänen perheenjäsentensä asuin- tai oleskelupaikan muuttumisesta. Samoin jos työntekijä lakkaa olemasta vakuutettu tai lakkaa olemasta oikeutettu luontoisetuuksiin, toimivaltaisen laitoksen on ilmoitettava asuinpaikan laitokselle vastaavasti. Asuinpaikan laitos voi milloin tahansa pyytää toimivaltaiselta laitokselta tietoja, jotka koskevat työntekijän vakuutusta tai hänen oikeuttaan luontoisetuuksiin.

9. Kaksi jäsenvaltiota tai useampi jäsenvaltio tai näiden valtioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat hallintotoimikunnan annettua lausuntonsa sopia muista täytäntöönpanoa koskevista menettelyistä.

18 artikla

Rahaetuudet asuttaessa muussa jäsenvaltiossa kuin toimivaltaisessa valtiossa

1. Saadakseen rahaetuuksia asetuksen 19 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan työntekijän on kolmen päivän kuluessa työkyvyttömyyden alkamisesta käännyttävä asuinpaikan laitoksen puoleen antamalla ilmoitus työskentelyn lopettamisesta tai, jos toimivaltaisen laitoksen tai asuinpaikan laitoksen soveltamassa lainsäädännössä niin säädetään, työkyvyttömyyttä koskeva todistus, jonka hoitoa antava lääkäri antaa asianomaiselle henkilölle.

2. Jos asuinvaltiossa hoitoa antavat lääkärit eivät anna todistuksia työkyvyttömyydestä, sen, jonka etua asia koskee, on käännyttävä suoraan asuinpaikan laitoksen puoleen sen soveltamassa lainsäädännössä säädetyn ajan kuluessa.

Tämän laitoksen on saatettava heti työkyvyttömyys lääketieteellisesti todettavaksi ja 1 kohdassa tarkoitetun todistuksen laadittavaksi. Tällaisen todistuksen tulee osoittaa työkyvyttömyyden todennäköinen kesto ja se on toimitettava viipymättä toimivaltaiselle laitokselle.

3. Tapauksissa, joissa 2 kohtaa ei sovelleta, asuinpaikan laitoksen on suoritettava, niin pian kuin mahdollista ja joka tapauksessa kolmen päivän kuluessa päivästä, jona asianomainen henkilö kääntyi sen puoleen, henkilön lääkärintarkastus niin kuin hänet olisi vakuutettu tässä laitoksessa. Tutkimuksen tekevän lääkärin todistus osoittaa erityisesti työkyvyttömyyden todennäköisen keston ja se toimitetaan asuinpaikan laitokselta toimivaltaiselle laitokselle kolmen päivän kuluessa tutkimuksesta.

4. Asuinpaikan laitoksen on tehtävä myöhemmin kaikki tarpeelliset hallinnolliset tarkastukset tai lääkärintarkastukset asianomaisesta henkilöstä, niin kuin hänet olisi vakuutettu tässä laitoksessa. Niin pian kuin se toteaa, että asianomainen henkilö kykenee palaamaan työhön, se ilmoittaa tästä viipymättä hänelle ja vastaavasti toimivaltaiselle laitokselle sekä toteaa päivän, jona tämän työkyvyttömyys lakkasi. Noudattaen, mitä 6 kohdassa säädetään, sille, jonka etua asia koskee, annettavaa tiedoksiantoa pidetään päätöksenä toimivaltaisen laitoksen puolesta.

5. Toimivaltaisella laitoksella säilyy kaikissa tapauksissa oikeus saada itse valita lääkäri asianomaisen henkilön tutkimiseen.

6. Jos toimivaltainen laitos päättää evätä rahaetuudet, koska työntekijä ei ole täyttänyt asuinmaan lainsäädännön mukaisia muodollisuuksia, tai jos se toteaa, että työntekijä kykenee palaamaan työhön, sen on annettava asianomaiselle henkilölle tieto päätöksestään ja lähettää samanaikaisesti jäljennöksen tällaisesta päätöksestä asuinpaikan laitokselle.

7. Kun työntekijä palaa työhön, hänen on annettava tieto vastaavasti toimivaltaiselle laitokselle, jos tällaista tiedoksiantoa vaaditaan tämän laitoksen soveltaman lainsäädännön mukaan.

8. Toimivaltaisen laitoksen on maksettava rahaetuudet sopivalla tavalla, ensisijaisesti kansainvälisellä maksumääräyksellä, ja ilmoitettava asuinpaikan laitokselle ja sille, jonka etua asia koskee, vastaavasti. Jos rahaetuudet maksetaan asuinpaikan laitoksesta toimivaltaisen laitoksen puolesta, viimeksi mainittu ilmoittaa sille, jonka etua asia koskee, hänen oikeuksistaan ja antaa asuinpaikan laitokselle tiedon rahaetuuksien määrästä, maksupäivästä ja enimmäisajasta, jolta ne tulisi myöntää toimivaltaisen valtion lainsäädännön mukaisesti.

9. Kaksi jäsenvaltiota tai useampi jäsenvaltio tai näiden valtioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat, saatuaan hallintotoimikunnan lausunnon, sopia muista täytäntöönpanoa koskevista menettelyistä.

Asetuksen 20 artiklan täytäntöönpano

19 artikla

Erityissäännökset rajatyöntekijöitä ja heidän perheenjäseniään varten

Rajatyöntekijälle tai hänen perheenjäsenelleen voidaan lääketuotteet, siteet, silmälasit ja pienet apuvälineet antaa ja laboratoriotutkimukset ja testit suorittaa vain sen jäsenvaltion alueella, jossa ne on määrätty, ja tämän jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti.

Asetuksen 22 artiklan täytäntöönpano

20 artikla

Luontoisetuudet oleskeltaessa muussa jäsenvaltiossa kuin toimivaltaisessa valtiossa - Erityistapaus, joka koskee kansainvälisessä kuljetusliikenteessä työskenteleviä henkilöitä ja heidän perheenjäseniään

1. Saadakseen luontoisetuudet itselleen tai mukanaan seuraaville perheenjäsenilleen kansainvälisessä kuljetusliikenteessä työskentelevä henkilö, jota asetuksen 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdan tai 2 kohdan a alakohdan säännökset koskevat, toimittaa oleskelupaikan laitokselle täytäntöönpanoasetuksen 11 artiklassa tarkoitetun todistuksen. Työntekijän, joka on toimittanut tällaisen todistuksen, oletetaan täyttäneen edellytykset luontoisetuuksia koskevan oikeuden saamiseksi.

2. Saadakseen luontoisetuudet itselleen tai mukanaan seuraaville perheenjäsenilleen kansainvälisessä kuljetusliikenteessä työskentelevä henkilö, jota asetuksen 14 artiklan 1 kohdan b alakohdan säännökset koskevat ja joka työskentelynsä kuluessa lähtee muun jäsenvaltion kuin toimivaltaisen valtion alueelle, toimittaa oleskelupaikan laitokselle niin pian kuin mahdollista erityisen todistuksen, jonka on antanut työnantaja tai hänen edustajansa kuluvan kuukauden aikana tai kahden kuukauden aikana ennen sen toimittamista. Tällaisen todistuksen on osoitettava erityisesti päivämäärä, josta alkaen se, jonka etua asia koskee, on ollut sanotun työnantajan palveluksessa sekä toimivaltaisen laitoksen nimi ja osoite; jos kuitenkaan toimivaltaisen valtion lainsäädännön mukaan työnantajan ei tarvitse tietää toimivaltaista laitosta, asianomainen henkilö kirjoittaa tämän laitoksen nimen ja osoitteen tehdessään hakemustaan oleskelupaikan laitokselle. Työntekijän, joka on toimittanut tällaisen todistuksen, oletetaan täyttäneen edellytykset luontoisetuuksia koskevan oikeuden saamiseksi. Jos henkilö ei voi ottaa yhteyttä oleskelupaikan laitokseen ennen sairaanhoidon saamista, hän saa siitä huolimatta tällaista hoitoa esittäessään sanotun todistuksen, niin kuin hänet olisi vakuutettu tässä laitoksessa.

3. Oleskelupaikan laitos tiedustelee kolmen päivän kuluessa toimivaltaiselta laitokselta, täyttääkö asianomainen henkilö edellytykset luontoisetuuksia koskevan oikeuden saamiseksi. Oleskelupaikan laitos antaa luontoisetuudet, kunnes se saa vastauksen toimivaltaiselta viranomaiselta, mutta ei kuitenkaan enempää kuin 30 päivän ajan.

4. Toimivaltaisen laitoksen on lähetettävä vastauksensa oleskelupaikan laitokselle 10 päivän kuluessa siitä, kun se sai tiedustelun tältä laitokselta. Jos vastaus on myönteinen, toimivaltainen laitos ilmoittaa tarvittaessa enimmäisajan, jolta luontoisetuuksia voidaan sen soveltaman lainsäädännön mukaisesti myöntää, ja oleskelupaikan laitos jatkaa sanottujen etuuksien antamista.

5. Edellä 1 ja 2 kohdassa määrätyn todistuksen sijasta näissä kohdissa tarkoitetut työntekijät voivat toimittaa oleskelupaikan laitokselle todistuksen, joka osoittaa, että edellytykset luontoisetuuksia koskevan oikeuden saamiseksi ovat täytetyt. Tämä todistus, jonka toimivaltainen laitos antaa, osoittaa tarvittaessa erityisesti enimmäisajan, jolta luontoisetuuksia voidaan toimivaltaisen valtion lainsäädännön mukaisesti myöntää. Tällaisessa tapauksessa 1, 2, 3 ja 4 kohtaa ei sovelleta.

6. Täytäntöönpanoasetuksen 17 artiklan 6, 7 ja 9 kohdan säännöksiä sovelletaan vastaavasti.

7. Edellä 1 tai 2 kohdassa tehdyn oletuksen perusteella annetut luontoisetuudet korvataan kuten asetuksen 36 artiklan 1 kohdassa on säädetty.

21 artikla

Luontoisetuudet oleskeltaessa muussa jäsenvaltiossa kuin toimivaltaisessa valtiossa - Muut työntekijät kuin ne, joihin sovelletaan täytäntöönpanoasetuksen 20 artiklan säännöksiä

1. Saadakseen luontoisetuuksia asetuksen 22 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdan mukaan, paitsi täytäntöönpanoasetuksen 20 artiklassa tarkoitetussa tapauksessa, työntekijän on annettava oleskelupaikan laitokselle todistus, joka osoittaa hänen oikeutensa luontoisetuuksiin. Tällainen todistus, jonka toimivaltainen laitos antaa asianomaisen henkilön pyynnöstä, jos mahdollista ennen kuin hän lähtee asuinpaikkansa jäsenvaltion alueelta, osoittaa tarvittaessa erityisesti enimmäiskauden, jolta luontoisetuuksia voidaan myöntää toimivaltaisen valtion lainsäädännön mukaisesti. Jos asianomainen henkilö ei toimita sanottua todistusta, oleskelupaikan laitos saa sen toimivaltaiselta laitokselta.

2. Täytäntöönpanoasetuksen 17 artiklan 6, 7 ja 9 kohdan säännöksiä sovelletaan vastaavasti.

22 artikla

Luontoisetuudet työntekijöille, jotka muuttavat tai palaavat asuinvaltioonsa, sekä työntekijöille, joille on annettu lupa lähteä toiseen jäsenvaltioon saamaan sairaanhoitoa

1. Saadakseen luontoisetuudet asetuksen 22 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohdan mukaan työntekijän on toimitettava asuinpaikan laitokselle todistus, joka osoittaa, että hänellä on edelleen oikeus saada sanottuja etuuksia. Tämä todistus, jonka toimivaltainen laitos antaa, osoittaa tarvittaessa erityisesti enimmäisajan, jolta tällaisia etuuksia voidaan edelleen antaa toimivaltaisen valtion lainsäädännön mukaisesti. Todistus voidaan asianomaisen henkilön pyynnöstä antaa hänen lähtönsä jälkeen, jos ylivoimaisen esteen vuoksi sitä ei voitu toimittaa etukäteen.

2. Täytäntöönpanoasetuksen 17 artiklan 6, 7 ja 9 kohdan säännöksiä sovelletaan vastaavasti.

3. Edellä 1 ja 2 kohtia sovelletaan vastaavasti, kun kysymys on luontoisetuuksien antamisesta asetuksen 22 artiklan 1 kohdan c alakohdan i alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa.

23 artikla

Luontoisetuudet perheenjäsenille

Täytäntöönpanoasetuksen 21 tai 22 artiklan säännöksiä sovelletaan tapauksen mukaan vastaavasti, kun kysymys on luontoisetuuksien myöntämisestä perheenjäsenille asetuksen 22 artiklan 3 kohdan säännösten mukaisesti.

24 artikla

Rahaetuudet työntekijöille oleskeltaessa muussa jäsenvaltiossa kuin toimivaltaisessa valtiossa

Täytäntöönpanoasetuksen 18 artiklan säännöksiä sovelletaan vastaavasti, kun kysymys on rahaetuuksien saamisesta asetuksen 22 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohdan mukaan. Noudattaen, mitä työkyvyttömyystodistuksen toimittamisvelvollisuudesta on säädetty, jäsenvaltion alueella oleskelevalta palkatulta työntekijältä tai itsenäiseltä ammatinharjoittajalta, joka ei työskentele tai harjoita siellä ammattitoimintaa, ei vaadita antamaan työskentelyn lakkaamista koskevaa tiedoksiantoa, jota tarkoitetaan täytäntöönpanoasetuksen 18 artiklan 1 kohdassa.

Asetuksen 23 artiklan 3 kohdan täytäntöönpano

25 artikla

Rahaetuuksien laskemisessa huomioon otettavia perheenjäseniä koskeva todistus

1. Saadakseen etuuksia asetuksen 23 artiklan 3 kohdan säännösten mukaisesti työntekijä toimittaa muun jäsenvaltion kuin laitoksen sijaintipaikan jäsenvaltion alueella asuvia perheenjäseniään koskevan todistuksen toimivaltaiselle laitokselle.

2. Tämän todistuksen antaa perheenjäsenten asuinpaikan laitos.

Se on voimassa 12 kuukautta antopäivästä. Se voidaan uudistaa; tällaisessa tapauksessa se on voimassa uudistamispäivästä alkaen.

Työntekijän on annettava välittömästi toimivaltaiselle laitokselle tieto kaikista tapahtumista, jotka tekevät tarpeelliseksi sanotun todistuksen muuttamisen. Tällainen muutos tulee voimaan tuollaisen tapahtuman päivänä.

3. Edellä 1 kohdassa säädetyn todistuksen sijasta toimivaltainen laitos voi vaatia työntekijää toimittamaan muun jäsenvaltion kuin laitoksen sijaintipaikan jäsenvaltion alueella asuvista perheenjäsenistään äskettäin annetut henkilötietoja koskevat asiakirjat.

Asetuksen 25 artiklan 1 kohdan täytäntöönpano

26 artikla

Etuudet työttömille, jotka lähtevät muuhun jäsenvaltioon kuin toimivaltaiseen valtioon tarkoituksenaan hakea siellä työtä

1. Saadakseen raha- ja luontoisetuudet asetuksen 25 artiklan 1 kohdan mukaan itselleen ja perheenjäsenilleen työttömän on toimitettava toimivaltaiselta sairausvakuutuslaitokselta ennen lähtöään hakemansa todistus sairausvakuutuslaitokselle paikassa, johon hän on lähtenyt. Jos työtön ei toimita sanottua todistusta, sen paikan laitos, johon hän on lähtenyt, saa sen toimivaltaiselta laitokselta.

Tässä todistuksessa on todistettava oikeus sanottuihin etuuksiin asetuksen 69 artiklan 1 kohdan a alakohdassa asetettujen edellytysten mukaan; siinä on osoitettava tällaisen oikeuden kesto ottaen huomioon asetuksen 69 artiklan 1 kohdan c alakohdan säännökset, ja siinä on osoitettava sairausvakuutuksen kautta annettavien rahaetuuksien määrä edellä mainittuna aikana, työkyvyttömyyden tai tarvittaessa sairaalahoidon yhteydessä.

2. Sen paikan työttömyysvakuutuslaitos, johon työtön on lähtenyt, tarkistaa täytäntöönpanoasetuksen 83 artiklassa tarkoitetun todistuksen jäljennöksestä, joka lähetetään saman paikan sairausvakuutuslaitokselle, että asetuksen 69 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyt edellytykset ovat täyttyneet ja määrittää päivämäärän, jolloin ne ovat täyttyneet ja päivämäärän, josta lähtien työtön saa työttömyysvakuutusetuuksia toimivaltaisen laitoksen kustannuksella.

Tämä todistus on voimassa asetuksen 69 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetyn ajan niin kauan kuin edellytykset täyttyvät. Sen paikan työttömyysvakuutuslaitoksen, johon työtön on lähtenyt, on kolmen päivän kuluessa ilmoitettava sanotulle sairausvakuutuslaitokselle, jos edellytykset eivät enää täyty.

3. Täytäntöönpanoasetuksen 17 artiklan 6, 7 ja 9 kohdan säännöksiä sovelletaan vastaavasti.

Asetuksen 25 artiklan 3 kohdan täytäntöönpano

27 artikla

Luontoisetuudet työttömän perheenjäsenille asuttaessa muussa jäsenvaltiossa kuin toimivaltaisessa valtiossa

Täytäntöönpanoasetuksen 17 artiklan säännöksiä sovelletaan vastaavasti, kun kysymys on luontoisetuuksien myöntämisestä työttömän perheenjäsenille ja tällaiset perheenjäsenet asuvat muun jäsenvaltion kuin toimivaltaisen valtion alueella. Täytäntöönpanoasetuksen 26 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu todistettu selvitys on esitettävä, kun asetuksen 69 artiklan 1 kohdan säännösten mukaan etuuksia saavan työntekijän perheenjäsenet rekisteröityvät. Tämä todistus on voimassa ajan, jolta etuuksia voidaan myöntää asetuksen 69 artiklan 1 kohdan mukaan.

Asetuksen 26 artiklan täytäntöönpano

28 artikla

Luontoisetuudet eläkkeenhakijoille ja heidän perheenjäsenilleen

1. Saadakseen luontoisetuuksia asetuksen 26 artiklan 1 kohdan mukaan asuinvaltionsa alueella, hakijan ja hänen perheenjäsenensä on rekisteröidyttävä asuinpaikan laitoksessa toimittamalla todistus, josta ilmenee, että hänellä on toisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan oikeus sanottuihin etuuksiin itselleen ja perheenjäsenilleen. Tämän todistuksen antaa sen toisen jäsenvaltion laitos, joka on vastuussa luontoisetuuksien suorittamisesta.

2. Asuinpaikan laitos ilmoittaa todistuksen antaneelle laitokselle jokaisesta rekisteröinnistä, joka on tapahtunut 1 kohdan mukaisesti.

Asetuksen 28 artiklan täytäntöönpano

29 artikla

Luontoisetuudet eläkeläisille ja heidän perheenjäsenilleen, jotka eivät asu siinä jäsenvaltiossa, jonka lainsäädännön mukaan he saavat eläkettä ja heillä on oikeus etuuksiin

1. Saadakseen luontoisetuuksia asetuksen 28 artiklan 1 kohdan mukaan asuinvaltionsa alueella, eläkeläisen ja hänen perheenjäsenensä on rekisteröidyttävä asuinpaikan laitoksessa toimittamalla todistus, josta ilmenee, että hänellä on oikeus sanottuihin etuuksiin itselleen ja perheenjäsenilleen sen lainsäädännön mukaan tai jonkin sellaisen lainsäädännön mukaan, jonka mukaan eläke maksetaan.

2. Tämän todistuksen antaa eläkeläisen pyynnöstä laitos, joka vastaa, tai yksi niistä laitoksista, jotka vastaavat eläkkeen maksamisesta tai tarvittaessa laitos, jolla on toimivalta määrätä oikeudesta luontoisetuuksiin, niin pian kuin eläkeläinen täyttää tällaisia etuuksia koskevan oikeuden saamiseksi asetetut edellytykset. Jos eläkeläinen ei toimita todistusta, asuinpaikan laitos saa sen laitokselta tai laitoksilta, jotka vastaavat eläkkeen maksamisesta tai tarvittaessa laitokselta, joka on toimivaltainen antamaan tällaisen todistuksen. Kunnes se on saanut todistuksen, asuinpaikan laitos voi hyväksymänsä kirjallisen aineiston perusteella rekisteröidä eläkeläisen ja hänen perheenjäsenensä väliaikaisesti. Tämä rekisteröinti velvoittaa luontoisetuuksien maksamisesta vastaavaa laitosta vain, jos tämä viimeksi mainittu laitos on antanut todistuksen, josta säädetään 1 kohdassa.

3. Asuinpaikan laitos ilmoittaa laitokselle, joka on antanut 1 kohdassa edellytetyn todistuksen, jokaisesta rekisteröinnistä, joka on tehty sanotun kohdan säännösten mukaisesti.

4. Tehtäessä luontoisetuuksia koskeva hakemus asuinpaikan laitokselle on esittämällä kuitti tai kantalipuke viimeisestä rahasuorituksesta todistettava, että eläkeläisellä on vielä oikeus eläkkeeseen.

5. Eläkeläisen tai hänen perheenjäsenensä on ilmoitettava asuinpaikan laitokselle kaikista tilanteessaan tapahtuvista muutoksista, jotka saattavat muuttaa heidän oikeuttaan luontoisetuuksiin, erityisesti kaikista eläkkeen keskeytyksistä tai peruutuksista tai asuinpaikkansa muuttumisesta. Eläkkeestä vastaava laitos ilmoittaa myös eläkeläisen asuinpaikan laitokselle kaikista tällaisista muutoksista.

6. Hallintotoimikunta määrää, sikäli kuin on tarpeen, menettelyn, jolla luontoisetuuksien maksamisen kustannuksista vastaava laitos määrätään asetuksen 28 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetuissa tapauksessa.

Asetuksen 29 artiklan täytäntöönpano

30 artikla

Luontoisetuudet perheenjäsenille, jotka asuvat muussa jäsenvaltiossa kuin valtiossa, jossa eläkeläinen asuu

1. Saadakseen luontoisetuuksia asetuksen 29 artiklan 1 kohdan mukaisesti asuinvaltion alueella, perheenjäsenten on rekisteröidyttävä asuinpaikan laitoksessa toimittamalla tämän laitoksen soveltaman lainsäädännön vaatima kirjallinen näyttö tällaisten etuuksien myöntämiseksi eläkeläisen perheenjäsenille sekä todistus, josta ilmenee, että eläkeläisellä on oikeus saada luontoisetuuksia itselleen ja perheenjäsenilleen. Tämä todistus, jonka antaa eläkeläisen asuinpaikan laitos, on voimassa niin kauan kuin perheenjäsenten asuinpaikan laitokselle ei anneta tiedoksi sen peruuttamista. Jos kuitenkin Ranskan laitos on antanut sanotun todistuksen, se pysyy voimassa vain 12 kuukautta antamispäivästä ja se on uudistettava vuosittain.

2. Tehdessään luontoisetuuksia koskevaa hakemusta, perheenjäsenten on toimitettava asuinpaikkansa laitokselle 1 kohdassa tarkoitettu todistus, jos tämän laitoksen soveltama lainsäädäntö edellyttää, että tällaisen hakemuksen mukana on oltava näyttö oikeudesta eläkkeeseen.

3. Eläkeläisen asuinpaikan laitos ilmoittaa perheenjäsenten asuinpaikan laitokselle eläkkeen keskeyttämisestä tai peruuttamisesta ja kaikista eläkeläisen asuinpaikan muutoksista. Perheenjäsenten asuinpaikan laitos voi milloin tahansa pyytää eläkeläisen asuinpaikan laitokselta mitä tahansa tietoa, joka koskee oikeutta luontoisetuuksiin.

4. Perheenjäsenten on ilmoitettava asuinpaikkansa laitoksille kaikista tilanteessaan tapahtuneista muutoksista, jotka saattavat muuttaa heidän oikeuttaan luontoisetuuksiin, erityisesti asuinpaikan muuttamisesta.

Asetuksen 31 artiklan täytäntöönpano

31 artikla

Luontoisetuudet eläkeläisille ja heidän perheenjäsenilleen, jotka oleskelevat muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa on heidän asuinpaikkansa

1. Saadakseen luontoisetuuksia asetuksen 31 artiklan mukaisesti eläkeläisen on toimitettava oleskelupaikan laitokselle todistus, josta ilmenee, että hänellä on oikeus sanottuihin etuuksiin. Tässä todistuksessa, jonka antaa eläkeläisen asuinpaikan laitos, jos mahdollista ennen kuin hän lähtee sen jäsenvaltion alueelta, jossa hän asuu, on osoitettava tarvittaessa erityisesti enimmäisaika, jolta luontoisetuuksia voidaan myöntää sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti. Jos eläkeläinen ei toimita sanottua todistusta, oleskelupaikan laitos saa sen asuinpaikan laitokselta.

2. Täytäntöönpanoasetuksen 17 artiklan 6, 7 ja 9 alakohdan säännöksiä sovelletaan vastaavasti. Tällaisessa tapauksessa eläkeläisen asuinpaikan laitosta pidetään toimivaltaisena laitoksena.

3. Edellä 1 ja 2 kohdan säännöksiä sovelletaan vastaavasti, kun kysymys on luontoisetuuksien myöntämisestä asetuksen 31 artiklassa tarkoitetuille perheenjäsenille.

Asetuksen 35 artiklan 1 kohdan täytäntöönpano

32 artikla

Laitos, johon kaivostyöntekijät ja vastaavien yritysten työntekijät ja heidän perheenjäsenensä voivat toimittaa hakemuksen oleskellessaan tai asuessaan muussa jäsenvaltiossa kuin toimivaltaisessa valtiossa

1. Asetuksen 35 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ja jos oleskelu- tai asuinmaassa sairaus- tai äitiysvakuutusjärjestelmän mukaan annettavat etuudet, jotka koskevat ruumiillisen työn tekijöitä terästeollisuudessa, vastaavat kaivostyöntekijöille ja samanlaisissa yrityksissä työskenteleville työntekijöille tarkoitetusta erityisjärjestelmästä annettavia etuuksia, viimeksi mainittuun ryhmään kuuluvat työntekijät ja heidän perheenjäsenensä voivat toimittaa hakemuksensa lähimpään laitokseen sen jäsenvaltion alueella, jossa he oleskelevat tai asuvat, joka laitos on määrätty täytäntöönpanoasetuksen liitteessä III, vaikka viimeksi mainittu on terästeollisuuden ruumiillisen työn tekijöihin sovellettavan järjestelmän laitos, joka silloin on velvollinen suorittamaan tällaiset etuudet.

2. Jos kaivostyöntekijöiden ja samanlaisissa yrityksissä työskentelevien työntekijöiden erityisjärjestelmistä annettavat etuudet ovat edullisempia, tällaiset työntekijät tai heidän perheenjäsenensä saavat valita, toimittavatko he hakemuksensa tämän järjestelmän hallinnosta vastaavalle laitokselle tai lähimmälle sellaiselle laitokselle, joka heidän oleskelu- tai asuinpaikkansa jäsenvaltion alueella soveltaa terästeollisuuden ruumiillisen työn tekijöiden järjestelmää. Viimeksi mainitussa tapauksessa kyseisen laitoksen on kiinnitettävä sen henkilön huomio, jonka etua asia koskee, siihen seikkaan, että kääntymällä edellä mainitun erityisjärjestelmän hallinnosta vastaavan laitoksen puoleen hän saa edullisemmat etuudet; sen täytyy edelleen ilmoittaa hänelle tällaisen laitoksen nimi ja osoite.

Asetuksen 35 artiklan 3 kohdan täytäntöönpano

33 artikla

Sen kauden huomioon ottaminen, jolta etuuksia on jo annettu toisen jäsenvaltion laitoksesta

Sovellettaessa asetuksen 35 artiklan 3 kohtaa jäsenvaltion laitos, jonka tulee antaa etuudet, voi pyytää toisen jäsenvaltion laitosta antamaan sille tietoja kaudesta, jolta viimeksi mainittu laitos on jo antanut etuuksia saman sairaus- tai äitiystapauksen vuoksi.

Jäsenvaltion toimivaltaisen laitoksen korvaamat kustannukset, jotka ovat syntyneet toisessa jäsenvaltiossa oleskelun aikana

34 artikla

1. Jos työntekijän oleskelun aikana muun jäsenvaltion kuin toimivaltaisen valtion alueella ei ole mahdollista täyttää täytäntöönpanoasetuksen 20 artiklan 1, 2 ja 5 kohdassa ja 21, 23 ja 31 artiklassa säädettyjä muodollisuuksia, hänen kustannuksensa korvataan toimivaltaisesta laitoksesta hänen hakemuksestaan oleskelupaikan laitoksen soveltamien korvausmäärien mukaisesti.

2. Oleskelupaikan laitoksen on annettava toimivaltaisen laitoksen pyynnöstä välttämättömät tiedot näistä määristä.

3 LUKU TYÖKYVYTTÖMYYS, VANHUUS JA KUOLEMA (ELÄKKEET) Etuuksia koskevien hakemusten toimittaminen ja käsittely

35 artikla

Työkyvyttömyysetuuksia koskevat hakemukset, jos työntekijään on sovellettu yksinomaan asetuksen liitteessä III mainittua lainsäädäntöä ja tapauksessa, jota tarkoitetaan asetuksen 40 artiklan 2 kohdassa

1. Saadakseen etuuksia asetuksen 37, 38 ja 39 artiklan mukaan, asetuksen 40 artiklan 2 kohdassa, 41 artiklan 1 kohdassa ja 42 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tapaukset mukaan lukien, työntekijän on toimitettava hakemus joko sen jäsenvaltion laitokselle, jonka lainsäädännön alainen hän oli sen tapahtuman aikana, jolloin kyvyttömyys työhön ja sitä seuraava työkyvyttömyys tai tällaisen työkyvyttömyyden paheneminen tapahtui, tai asuinpaikan laitokselle, joka toimittaa hakemuksen edelleen ensiksi mainitulle laitokselle ilmoittaen päivämäärän, jona se toimitettiin; tätä päivämäärää pidetään hakemuksen toimituspäivänä ensiksi mainitulle laitokselle. Kuitenkin jos sairausvakuutuksen rahaetuuksia on myönnetty, on päivä, jolloin tällaisten rahaetuuksien suorittaminen lakkaa, pidettävä tarvittaessa päivänä, jolloin eläkehakemus on esitetty.

2. Asetuksen 41 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa se laitos, jossa työntekijä viimeksi oli vakuutettu, antaa sen soveltaman lainsäädännön mukaisesti sille maksettavaksi kuuluvien etuuksien määrästä ja suorituspäivästä tiedon laitokselle, joka alunperin oli vastuussa etuuksien maksamisesta. Tästä päivästä alkaen työkyvyttömyyden pahenemista edeltävät etuudet peruutetaan tai vähennetään määrään, joka ei ole suurempi kuin asetuksen 41 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu lisä.

3. Edellä 2 kohdan säännöksiä ei sovelleta asetuksen 41 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa. Tässä tapauksessa se laitos, jossa hakija viimeksi oli vakuutettu kääntyy Alankomaiden laitoksen puoleen varmistaakseen tälle laitokselle maksettavaksi kuuluvan määrän.

36 artikla

Vanhuus- ja jälkeenjääneiden etuuksia (orvonetuuksia lukuun ottamatta) ja työkyvyttömyysetuuksia koskevat hakemukset tapauksissa, joita ei tarkoiteta täytäntöönpanoasetuksen 35 artiklassa

1. Saadakseen etuuksia asetuksen 40-51 artiklan mukaan, lukuun ottamatta täytäntöönpanoasetuksen 35 artiklassa tarkoitettuja tapauksia, sen, jonka etua asia koskee, on toimitettava hakemus asuinpaikan laitokselle sen menettelyn mukaisesti, josta tämän laitoksen soveltamassa lainsäädännössä säädetään. Jos työntekijään ei ole sovellettu tätä lainsäädäntöä, asuinpaikan laitos toimittaa hakemuksen sen jäsenvaltion laitokselle, jonka lainsäädännön alainen hän viimeksi oli ja ilmoittaa päivän, jona hakemus toimitettiin. Tämä päivämäärä katsotaan päiväksi, jona hakemus toimitettiin viimeksi mainitulle laitokselle.

2. Jos hakija asuu sellaisen jäsenvaltion alueella, jonka lainsäädäntöä ei ole sovellettu työntekijään, hän voi toimittaa hakemuksensa sen jäsenvaltion laitokselle, jonka lainsäädännön alainen työntekijä viimeksi oli.

3. Jos hakija asuu muun kuin jäsenvaltion alueella, hänen on toimitettava hakemuksensa sen jäsenvaltion toimivaltaiselle laitokselle, jonka lainsäädännön alainen työntekijä viimeksi oli.

Jos hakija toimittaa hakemuksensa sen jäsenvaltion laitokselle, jonka kansalainen hän on, viimeksi mainittu toimittaa tällaisen hakemuksen edelleen toimivaltaiselle laitokselle.

4. Etuuksia koskeva hakemus, joka on lähetetty yhden jäsenvaltion laitokselle, koskee ilman eri toimenpiteitä samanaikaista etuuden myöntämistä muiden kyseisten sellaisten jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaan, joissa säädetyt edellytykset hakija täyttää, paitsi jos hakija pyytää asetuksen 44 artiklan 2 kohdan mukaan sellaisen vanhuusetuuden lykkäämistä, johon hänellä olisi oikeus yhden tai useamman jäsenvaltion lainsäädännön mukaan.

37 artikla

Asiakirjat ja tiedot, jotka on liitettävä täytäntöönpanoasetuksen 36 artiklassa tarkoitettuja etuuksia koskevaan hakemukseen

Täytäntöönpanoasetuksen 36 artiklassa tarkoitettujen hakemusten toimittamista koskevat seuraavat säännöt:

a) Hakemuksen tueksi on liitettävä vaaditut asiakirjat ja se on tehtävä lomakkeelle, josta säädetään:

i) sen jäsenvaltion lainsäädännössä, jonka alueella hakija asuu, 36 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa;

ii) sen jäsenvaltion lainsäädännössä, jonka alainen työntekijä viimeksi oli, 36 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa;

b) hakijan antamat tiedot on osoitettava oikeiksi virallisin asiakirjoin, jotka on liitetty hakemuslomakkeeseen tai jotka sen jäsenvaltion toimivaltainen toimielin on todistanut oikeaksi, jonka alueella hakija asuu;

c) hakijan on ilmoitettava sikäli kuin mahdollista joko laitos tai laitokset, jotka soveltavat kyseistä työkyvyttömyyden, vanhuuden tai kuolemantapauksen (eläkkeet) varalta olevaa vakuutusta jäsenvaltioissa, joissa työntekijä on ollut vakuutettu, tai kun on kysymys palkatusta työntekijästä, se työnantaja tai ne työnantajat, joiden palveluksessa hän on työskennellyt jäsenvaltioiden alueella, esittämällä kaikki työtä koskevat todistukset, jotka hänellä ehkä on hallussaan;

d) jos asetuksen 44 artiklan 2 kohdan mukaan hakija pyytää sellaisen vanhuusetuuden myöntämisen lykkäämistä, johon hänellä olisi oikeus yhden tai useamman jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, hänen on ilmoitettava lainsäädäntö, jonka mukaan hän hakee etuuksia.

38 artikla

Todistukset, jotka koskevat etuuden määrää määrättäessä huomioon otettavia perheenjäseniä

1. Saadakseen etuuksia asetuksen 39 artiklan 4 kohdan tai 47 artiklan 3 kohdan säännösten mukaan hakijan on toimitettava todistus perheenjäsenistään, jotka asuvat muun jäsenvaltion alueella kuin sen, missä etuuksien myöntämisestä vastuussa oleva laitos sijaitsee, lukuun ottamatta hänen lapsiaan.

Tämän todistuksen antaa perheenjäsenten asuinpaikan sairausvakuutuslaitos tai sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen nimeämä muu laitos, jonka alueella he asuvat. Täytäntöönpanoasetuksen 25 artiklan 2 kohdan toisen ja kolmannen alakohdan säännöksiä sovelletaan vastaavasti.

Edellä 1 alakohdassa säädetyn todistuksen sijasta etuuksien myöntämisestä vastaava laitos voi vaatia hakijaa toimittamaan äskettäin annetut asiakirjat muun jäsenvaltion kuin sanotun laitoksen sijaintipaikan jäsenvaltion alueella asuvien perheenjäsentensä henkilötiedoista, lukuun ottamatta hänen lapsiaan.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa, jos kyseisen laitoksen soveltama lainsäädäntö edellyttää, että perheenjäsenten tulisi elää eläkeläisen kanssa samassa taloudessa, on sellaisten perheenjäsenten osalta, jotka eivät täytä tätä edellytystä, osoitettava asiakirjoilla, jotka todistavat hakijan ansioiden osan säännöllisestä siirtämisestä, että he ovat kuitenkin pääasiallisesti riippuvaisia hakijasta.

39 artikla

Työkyvyttömyysetuuksia koskevien hakemusten käsittely tapauksessa, jossa työntekijään on sovellettu yksinomaan asetuksen liitteessä III eriteltyä lainsäädäntöä

1. Jos työntekijä on toimittanut työkyvyttömyysetuuksia koskevan hakemuksen ja laitos toteaa, että asetuksen 37 artiklan 1 kohdan säännöksiä sovelletaan, tämä laitos saa siitä laitoksesta, jossa se, jonka etua asia koskee, oli viimeksi vakuutettu, tarvittaessa todistuksen viimeksi mainitun laitoksen soveltaman lainsäädännön mukaan hänen osaltaan täyttyneistä vakuutuskausista.

2. Vastaavasti sovelletaan 1 kohdan säännöksiä, jos on tarpeellista ottaa huomioon vakuutuskausia, jotka on aiemmin täytetty jonkin muun jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, jotta täytettäisiin toimivaltaisen valtion lainsäädännössä asetetut edellytykset.

3. Asetuksen 39 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa laitos, joka on käsitellyt hakijan tapausta, toimittaa tätä koskevat asiakirjat laitokselle, jossa se, jonka etua asia koskee, oli viimeksi vakuutettu.

4. Täytäntöönpanoasetuksen 41-50 artiklaa ei sovelleta 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuun hakemusten käsittelyyn.

40 artikla

Työkyvyttömyyden asteen määrääminen

Työkyvyttömyyden astetta määrittäessä jäsenvaltion laitoksen on otettava huomioon asiakirjat, lääkärinlausunnot ja hallinnolliset tiedot, jotka se on saanut muiden jäsenvaltioiden laitoksilta. Jokaisella laitoksella säilyy kuitenkin oikeus saattaa hakija oman valintansa mukaisen lääkärin tutkittavaksi, paitsi niissä tapauksissa, joissa sovelletaan asetuksen 40 artiklan 3 kohdan säännöksiä.

Työkyvyttömyys-, vanhuus- ja jälkeenjääneiden etuuksia koskevien hakemusten käsittely täytäntöönpanoasetuksen 36 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa

41 artikla

Käsittelevän laitoksen määrääminen

1. Etuutta koskevat hakemukset käsitellään laitoksessa, johon ne on lähetetty tai toimitettu edelleen täytäntöönpanoasetuksen 36 artiklan säännösten mukaisesti. Tätä laitosta kutsutaan jäljempänä "käsitteleväksi laitokseksi".

2. Käsittelevä laitos antaa viipymättä etuuksia koskevista hakemuksista tiedon kaikille kyseisille laitoksille erityisellä lomakkeella niin, että hakemuksia voidaan käsitellä samanaikaisesti ja viivytyksettä kaikissa näissä laitoksissa.

42 artikla

Lomakkeet, joita käytetään etuuksia koskevien hakemusten käsittelyssä

1. Käsiteltäessä etuuksia koskevia hakemuksia käsittelevän laitoksen on käytettävä lomaketta, joka sisältää erityisesti selvityksen ja yhteenvedon vakuutuskausista, jotka työntekijän osalta ovat täyttyneet kyseisten jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaan.

2. Näiden lomakkeiden toimittamisella edelleen muiden jäsenvaltioiden laitoksille korvataan hakemuksen perusteluksi liitettävät asiakirjat.

43 artikla

Menettely, jota kyseiset laitokset noudattavat hakemuksen käsittelyssä

1. Käsittelevä laitos ilmoittaa lomakkeessa, josta säädetään täytäntöönpanoasetuksen 42 artiklan 1 kohdassa, vakuutuskaudet, jotka ovat täyttyneet sen soveltaman lainsäädännön mukaan, ja toimittaa edelleen jäljennöksen tästä lomakkeesta laitoksille, jotka huolehtivat työkyvyttömyyden, vanhuuden tai kuoleman (eläkkeet) varalta olevan vakuutuksen hallinnosta kaikissa jäsenvaltioissa, joissa työntekijä on ollut vakuutettu, ja liittää siihen tarpeen mukaan työtodistukset, jotka hakija on esittänyt.

2. Jos vain yksi muu laitos on osallisena, tämä laitos täyttää sanotun lomakkeen ilmoittaen:

a) vakuutuskaudet, jotka ovat täyttyneet sen soveltaman lainsäädännön mukaan;

b) sen etuuden määrän, jonka hakija voisi saada yksinomaan näiden vakuutuskausien osalta;

c) teoreettisen määrän tai niiden etuuksien todellisen määrän, jotka on laskettu asetuksen 46 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti.

Lomake palautetaan näin täytettynä käsittelevälle laitokselle.

Jos oikeus etuuksiin saavutetaan ottaen huomioon vain vakuutuskaudet, jotka ovat täyttyneet viimeksi mainitun laitoksen soveltaman lainsäädännön mukaan, ja jos etuuksien määrä, joka vastaa noita kausia, voidaan määrittää viivytyksettä, kun taas laskentamenettely, jota tarkoitetaan c alakohdassa, vaatii arvion mukaan pitemmän ajan, lomake palautetaan käsittelevälle laitokselle varustettuna a ja b alakohdassa tarkoitetuin tiedoin; c alakohdassa tarkoitetut tiedot toimitetaan edelleen käsittelevälle laitokselle niin pian kuin mahdollista.

3. Jos kaksi tai useampia muita laitoksia on osallisena, on jokaisen näistä laitoksista täytettävä sanottu lomake ja ilmoitettava vakuutuskaudet, jotka ovat täyttyneet sen soveltaman lainsäädännön mukaan sekä palautettava sen käsittelevälle laitokselle.

Jos oikeus etuuksiin on saavutettu ottamalla huomioon vain vakuutuskaudet, jotka ovat täyttyneet yhden tai useamman tällaisen laitoksen soveltaman lainsäädännön mukaan, ja jos noita kausia vastaava etuuden määrä voidaan määrätä viivytyksettä, käsittelevälle laitokselle annetaan tiedoksi samanaikaisesti tämä määrä ja vakuutuskaudet; jos sanotun määrän määrääminen viivästyy, käsittelevälle laitokselle annetaan tästä määrästä tieto niin pian kuin se on määrätty.

Sen jälkeen kun on saatu kaikki lomakkeet, joissa on tietoja vakuutuskausista ja, tapauksen mukaan, määrästä tai määristä, jotka on maksettava yhden tai useamman kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, käsittelevä laitos toimittaa jäljennöksen näistä lomakkeista täten täytettynä jokaiselle kyseessä olevalle laitokselle, joka täsmentää niihin teoreettisen määrän ja etuuksien todellisen määrän laskettuna asetuksen 46 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti ja palauttaa lomakkeen käsittelevälle laitokselle.

4. Niin pian kuin käsittelevä laitos, saatuaan 2 tai 3 kohdassa tarkoitetut tiedot, toteaa, että asetuksen 40 artiklan 2 kohdan tai 48 artiklan 2 tai 3 kohdan säännöksiä olisi sovellettava, se ilmoittaa muille kyseessä oleville laitoksille vastaavasti.

5. Täytäntöönpanoasetuksen 37 artiklan d kohdassa säädetyssä tapauksessa niiden jäsenvaltioiden laitokset, joiden lainsäädännön alainen hakija on ollut, mutta joiden osalta hän on hakenut etuuksien myöntämisen lykkäämistä, ilmoittavat täytäntöönpanoasetuksen 42 artiklan 1 kohdassa säädetyssä lomakkeessa vain ne vakuutuskaudet, jotka hakijan osalta ovat täyttyneet niiden soveltaman lainsäädännön mukaan.

44 artikla

Laitos, joka on toimivaltainen päättämään työkyvyttömyyden asteesta

1. Jollei 2 ja 3 kohdan säännöksistä muuta johdu, vain käsittelevällä laitoksella on toimivalta tehdä asetuksen 40 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu päätös, joka koskee hakijan työkyvyttömyyden astetta. Se tekee tällaisen päätöksen niin pian kuin on siinä asemassa, että se voi päättää, ottaen tapauksen mukaan huomioon asetuksen 45 artiklan säännökset, ovatko oikeutta koskevat edellytykset sen soveltaman lainsäädännön mukaan täytetyt. Se antaa tästä päätöksestä tiedon viipymättä muille kyseisille laitoksille.

2. Jos, ottaen huomioon asetuksen 45 artiklan säännökset, muut oikeutta koskevat kuin työkyvyttömyyden asteeseen liittyvät edellytykset, jotka on vahvistettu käsittelevän laitoksen soveltamassa lainsäädännössä, eivät täyty, tämä laitos antaa tästä välittömästi tiedon työkyvyttömyyden osalta toimivaltaiselle laitokselle toisessa jäsenvaltiossa, jonka lainsäädännön alainen työntekijä viimeksi oli. Tällä laitoksella on toimivalta päättää hakijan työkyvyttömyyden asteesta, jos sen soveltamat lainsäädännössä asetetut edellytykset oikeuden saamiseksi täytetään; se antaa viipymättä tästä päätöksestä tiedon muille kyseisille laitoksille.

3. Tietyissä tapauksissa asia saatetaan joutua toimittamaan takaisin, samojen edellytysten mukaisesti, työkyvyttömyyden osalta toimivaltaiselle laitokselle siitä jäsenvaltiosta, jonka lainsäädäntöä työntekijään ensiksi sovellettiin.

45 artikla

Etuuksien väliaikainen maksaminen ja etuuksien ennakon maksaminen

1. Jos käsittelevä laitos toteaa, että hakijalla on oikeus etuuksiin sen soveltaman lainsäädännön mukaan turvautumatta toisten jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaan täyttyneisiin vakuutuskausiin, se maksaa tällaiset etuudet välittömästi väliaikaisesti.

2. Jos hakijalla ei ole oikeutta etuuksiin 1 kohdan mukaan, mutta täytäntöönpanoasetuksen 43 artiklan 2 tai 3 kohdan mukaisesti käsittelevälle laitokselle toimitetun tiedon perusteella ilmenee, että oikeus etuuksiin on saavutettu toisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan ottaen huomioon vain vakuutuskaudet, jotka ovat täyttyneet tämän lainsäädännön mukaan, laitos, joka soveltaa sanottua lainsäädäntöä, maksaa tällaiset etuudet väliaikaisesti niin pian kuin käsittelevä laitos on ilmoittanut sille sen velvollisuudesta tehdä niin.

3. Jos 2 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa oikeus etuuksiin saavutetaan useamman kuin yhden jäsenvaltion lainsäädännön mukaan ottaen huomioon vain ne vakuutus- tai vakuutuskaudet, jotka ovat täyttyneet kunkin lainsäädännön mukaan, etuuksien maksaminen väliaikaisesti on sen laitoksen vastuulla, joka ensiksi ilmoitti käsittelevälle laitokselle, että tällainen oikeus on; käsittelevän laitoksen velvollisuus on ilmoittaa asiasta muille kyseisille laitoksille.

4. Laitos, jonka velvollisuutena on maksaa etuudet 1, 2 tai 3 kohdan mukaan, ilmoittaa viipymättä asiasta hakijalle ja kiinnittää hänen huomiotaan nimenomaisesti toimenpiteen väliaikaiseen luonteeseen ja seikkaan, että siitä ei voi hakea muutosta.

5. Jos 1, 2 tai 3 kohdan mukaan hakijalle ei makseta mitään etuutta väliaikaisesti, mutta tiedoista käy ilmi, että oikeus on saavutettu asetuksen 46 artiklan 2 kohdan mukaan, käsittelevä laitos maksaa hänelle asianmukaisen korvattavan ennakon, jonka määrä on niin lähellä kuin mahdollista sitä määrää, joka hänelle todennäköisesti myönnetään asetuksen 46 artiklan 2 kohdan mukaan.

6. Kaksi jäsenvaltiota tai näiden valtioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat sopia sovellettavaksi muita etuuksien maksamistapoja väliaikaisesti tapauksissa, joissa on kysymys vain näiden valtioiden laitoksista. Kaikista tällaisista tästä asiasta tehdyistä sopimuksista on toimitettava tieto hallintotoimikunnalle.

46 artikla

Etuuksien laskeminen, jos kaudet ovat päällekkäisiä

1. Etuuden teoreettisen ja todellisen määrän laskemiseksi asetuksen 46 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti, sovelletaan täytäntöönpanoasetuksen 15 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdassa säädettyjä sääntöjä.

Näin määrättyä todellista määrää korotetaan määrällä, joka vastaa vapaaehtoisen tai valinnaisen jatkuvan vakuutuksen kausia ja se määrätään sen lainsäädännön mukaisesti, jonka mukaan nämä vakuutuskaudet ovat täyttyneet.

2. Sovellettaessa asetuksen 46 artiklan 3 kohdan säännöksiä etuuksien määriä, jotka vastaavat vapaaehtoisen tai valinnaisen jatkuvan vakuutuksen kausia, ei oteta huomioon.

3. Edellä 2 ja 3 kohdan säännöksiä sovelletaan vastaavasti, kun kyse on asetuksen 15 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetusta vapaaehtoisesta täydentävästä vakuutuksesta.

Siltä osin kuin kyse on Saksan lainsäädännön soveltamisesta, vakuutusmaksut, joita ei oteta huomioon täytäntöönpanoasetuksen 15 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan, otetaan huomioon vapaaehtoisen täydentävän vakuutuksen mukaisten täydentävien määrien laskemiseksi. Edellä 1 ja 2 kohdan säännöksiä sovelletaan vastaavasti.

47 artikla

Asetuksen 46 artiklan 3 kohdan säännöksiä soveltavien laitosten maksettavien etuuksien määrien lopullinen laskeminen

Asetuksen 46 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa käsittelevä laitos laskee ja antaa tiedoksi kaikille kyseisille laitoksille niiden etuuksien lopullisen määrän, jotka kunkin laitoksen on myönnettävä.

48 artikla

Laitosten päätösten antaminen tiedoksi hakijalle

1. Lopulliset päätökset, jotka jokainen kyseeseen tuleva laitos on tehnyt - ottaen tarvittaessa huomioon täytäntöönpanoasetuksen 47 artiklassa tarkoitetun tiedoksiannon - toimitetaan edelleen käsittelevälle laitokselle. Jokaisessa päätöksessä on eriteltävä oikeussuojakeinot ja määräajat, jotka kyseisessä lainsäädännössä on säädetty muutoksenhaulle. Saadessaan kaikki tällaiset päätökset käsittelevä laitos antaa ne tiedoksi hakijalle tämän omalla kielellä yhteenvetona esitetyssä selvityksessä, johon mainitut päätökset liitetään. Määräajat muutoksenhakua varten alkavat vasta päivästä, jolloin hakija saa yhteenvetona esitetyn selvityksen.

2. Samalla kun käsittelevä laitos toimittaa hakijalle 1 kohdassa säädetyn yhteenvetona esitetyn selvityksen, toimittaa se jäljennöksen jokaiselle kyseeseen tulevalle laitokselle liittäen siihen mukaan jäljennöksen muiden laitosten päätöksistä.

49 artikla

Etuuksien uudelleen laskeminen

1. Asetuksen 49 artiklan 2 ja 3 kohdan ja 51 artiklan 2 kohdan säännöksiä täytäntöön pantaessa sovelletaan täytäntöönpanoasetuksen 45 ja 47 artiklan säännöksiä vastaavasti.

2. Niissä tapauksissa kun on kysymys etuuden uudelleen laskemisesta, peruuttamisesta tai keskeyttämisestä, tällaisen päätöksen tehnyt laitos antaa asiasta viipymättä tiedon sille, jonka etua asia koskee, ja jokaiselle laitokselle, josta sanotulla henkilöllä on vahvistettu oikeus etuuteen, jos on tarpeellista, käsittelevän laitoksen välityksellä. Päätöksessä on eriteltävä oikeussuojakeinot ja määräajat, jotka kyseisessä lainsäädännössä on säädetty muutoksenhaulle. Määräajat muutoksenhakua varten alkavat vasta päivästä, jolloin se, jonka etua asia koskee, saa päätöksen.

50 artikla

Toimenpiteet etuuksien myöntämisen nopeuttamiseksi

1. a) i) Jos työntekijä, joka on jäsenvaltion kansalainen, on toisen jäsenvaltion lainsäädännön alainen,eläkkeiden osalta toimivaltainen laitos viimeksi mainitussa jäsenvaltiossa toimittaa rekisteröinnin hetkellä kaikkia käytössään olevia keinoja käyttäen saman jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen määräämälle toimielimelle kaiken tiedon, joka koskee sen, jonka etua asia koskee, tunnistamista sekä sanotun toimivaltaisen laitoksen nimen ja viimeksi mainitun antaman vakuutusnumeron.

ii) Lisäksi i alakohdassa tarkoitettu toimivaltainen laitos toimittaa myös sikäli kuin se on mahdollista i alakohdan säännösten mukaan määrätylle toimielimelle kaiken muun tiedon, joka saattaa helpottaa ja nopeuttaa eläkkeiden myöntämistä.

iii) Tällainen tieto toimitetaan hallintotoimikunnan vahvistamin edellytyksin kyseisen toimivaltaisen viranomaisen nimeämille toimielimelle.

iv) Pantaessa i, ii ja iii alakohdan säännöksiä täytäntöön, valtiottomia henkilöitä ja pakolaisia pidetään sen jäsenvaltion kansalaisina, jonka lainsäädännön alaisia he ensiksi olivat.

b) Kyseeseen tulevat laitokset laativat sen, jonka etua asia koskee, tai sen laitoksen, jossa hän on parhaillaan vakuutettu, pyynnöstä hänen vakuutushistoriansa alkaen päivästä, joka on viimeistään yksi vuosi ennen päivää, jona hän saavuttaa eläkeiän.

2. Hallintotoimikunta määrää 1 kohdan säännösten täytäntöönpanotavoista.

Hallinnolliset tarkastukset ja lääkärintarkastukset

51 artikla

1. Kun etuuksia saava henkilö, joka saa erityisesti:

a) työkyvyttömyysetuuksia;

b) vanhuusetuuksia, jotka on myönnetty työhön soveltumattomuuden vuoksi;

c) vanhuusetuuksia, jotka on myönnetty vanhemmille työttömille henkilöille;

d) vanhuusetuuksia, jotka on myönnetty ammatillisen tai kaupallisen toiminnan lopettamisen vuoksi;

e) jälkeenjääneiden etuuksia, jotka on myönnetty työkyvyttömyyden tai työhön soveltumattomuuden vuoksi;

f) etuuksia, jotka on myönnetty sillä edellytyksellä, että saajan varat eivät ylitä määrättyä rajaa,

oleskelee tai asuu muun jäsenvaltion alueella kuin sen valtion alueella, jossa maksamisesta vastaava laitos sijaitsee, hallinnolliset tarkastukset ja lääkärintarkastukset tekee tämän laitoksen pyynnöstä etuuden saajan oleskelu- tai asuinpaikan laitos viimeksi mainitun laitoksen soveltamassa lainsäädännössä säädetyn menettelyn mukaisesti. Maksamisesta vastaavalla laitoksella säilyy kuitenkin oikeus tarkastuttaa edunsaaja itse valitsemallaan lääkärillä.

2. Jos todetaan, että 1 kohdassa tarkoitettu edunsaaja on työntekijä tai että hänellä etuuksia saadessaan on varoja, jotka ylittävät määrätyn rajan, oleskelu- tai asuinpaikan laitos lähettää maksamisesta vastaavalle tarkistusta tai tutkimusta pyytäneelle laitokselle kertomuksen. Tässä kertomuksessa osoitetaan erityisesti sen, jonka etua asia koskee, työskentelyn tai itsenäisen ammatinharjoittamisen luonne, niiden ansioiden tai varojen määrä, jotka hänellä on ollut viimeksi täyttyneen vuosineljänneksen aikana, tavanomaiset ansiot, jotka saadaan samalla tasolla samassa palkatussa työssä tai itsenäisessä ammattitoiminnassa kuin missä se, jonka etua asia koskee, toimi ennen työkyvyttömäksi tulemistaan tarkastelukautena, jonka maksamisesta vastaava laitos määrää, ja tapauksen mukaan, lääketieteellisen asiantuntijan käsitys sen, jonka etua asia koskee, terveydentilasta.

52 artikla

Jos sen jälkeen, kun etuuksien saaminen on keskeytetty, se, jonka etua asia koskee, saa takaisin oikeutensa etuuksiin asuessaan toisen jäsenvaltion kuin toimivaltaisen valtion alueella, kyseiset laitokset vaihtavat kaikkea sanottujen etuuksien uudelleen suorittamisen kannalta asiaankuuluvaa tietoa.

Etuuksien maksaminen

53 artikla

Etuuksien maksamistapa

1. Jos maksamisesta vastaava jäsenvaltion laitos ei maksa toisen jäsenvaltion alueella asuville henkilöille, joilla on oikeus etuuksiin, heille kuuluvia etuuksia suoraan, tällaiset etuudet maksaa maksamisesta vastaavan laitoksen pyynnöstä viimeksimainitun jäsenvaltion yhteyselin tai sanotun edunsaajan asuinpaikan laitos sellaisen menettelyn mukaan, josta säädetään täytäntöönpanoasetuksen 54-58 artiklassa; jos maksamisesta vastaava laitos maksaa etuudet suoraan henkilölle, joilla on oikeus niihin, se antaa tästä seikasta tiedon asuinpaikan laitokselle. Jäsenvaltion laitoksen soveltamat maksamismenettelyt luetellaan liitteessä 6.

2. Kaksi tai useampi jäsenvaltiota tai näiden valtioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat sopia muista menettelyistä etuuksien maksamiseksi tapauksissa, joissa noiden jäsenvaltioiden toimivaltaiset laitokset ovat ainoat kyseeseen tulevat laitokset. Kaikista sopimuksista, jotka on tehty tästä asiasta, annetaan tieto hallintotoimikunnalle.

3. Sellaisten etuuksien maksamista koskevien sopimusten määräyksiä, joita sovelletaan asetuksen voimaantuloa edeltävänä päivänä, sovelletaan edelleen edellyttäen, että ne on lueteltu liitteessä 5.

54 artikla

Tiedoksianto suoritettavien maksujen yksityiskohtaisesta aikataulusta maksavalle toimielimelle

Etuuksien maksamisesta vastaava laitos lähettää sen jäsenvaltion yhteyselimelle, jonka alueella edunsaaja asuu tai asuinpaikan laitokselle, joista käytetään jäljempänä nimitystä "maksava toimielin", kahtena kappaleena suoritettavien maksujen yksityiskohtaisen aikataulun, jonka tulee saapua maksavalle toimielimelle viimeistään 20 päivää ennen päivämäärää, jona nuo etuudet tulevat maksettaviksi.

55 artikla

Erääntyneiden määrien maksaminen maksavan toimielimen tilille

1. Maksamisesta vastuussa oleva laitos maksaa 10 päivää ennen kuin etuudet suoritetaan sijaintipaikkansa jäsenvaltion valuutassa niihin maksuihin välttämättömän summan, jotka on määritetty täytäntöönpanoasetuksen 54 artiklassa säädetyssä aikataulussa. Maksu suoritetaan maksamisesta vastuussa olevan laitoksen sijaintipaikan jäsenvaltion keskuspankin tai muun pankin kautta tilille, joka on avattu maksavan toimielimen sijaintipaikan jäsenvaltion keskuspankin tai muun pankin nimiin, tämän toimielimen hyväksi. Maksaminen vapauttaa kaikesta vastuusta. Maksamisesta vastuussa oleva laitos antaa samaan aikaan tiedon maksusta maksavalle toimielimelle.

2. Pankki, jonka tilille maksu on suoritettu, hyvittää maksavaa toimielintä tämän toimielimen sijaintipaikan jäsenvaltion valuutassa suorituksen vasta-arvon mukaisesti.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen pankkien nimet ja kotipaikat luetellaan liitteessä 7.

56 artikla

Erääntyneiden määrien maksaminen maksavasta toimielimestä edunsaajalle

1. Maksut, jotka on määritetty täytäntöönpanoasetuksen 54 artiklassa säädetyssä aikataulussa maksetaan edunsaajalle maksavasta toimielimestä maksamisesta vastuussa olevan laitoksen puolesta. Tällaiset maksut suoritetaan maksavan toimielimen soveltamassa lainsäädännössä säädetyn menettelyn mukaisesti.

2. Maksavan toimielimen tai mikä tahansa muun sen nimeämän toimielimen saatua tiedon oloista, jotka muodostavat perusteen etuuksien keskeyttämiseen tai peruuttamiseen, se keskeyttää kaikki maksut. Samoin on toimittava, jos edunsaaja muuttaa asuinpaikkansa toisen jäsenvaltion alueelle.

3. Maksava toimielin ilmoittaa etuuksien maksamisesta vastuussa olevalle laitokselle perusteen maksamatta jättämiselle. Edunsaajan tai hänen puolisonsa kuollessa tai lesken avioituessa uudelleen maksava toimielin antaa sanotulle laitokselle tiedoksi tämän päivämäärän.

57 artikla

Tilien selvittäminen täytäntöönpanoasetuksen 56 artiklassa tarkoitettujen maksujen osalta

1. Täytäntöönpanoasetuksen 56 artiklassa tarkoitettuja maksuja koskevat tilit selvitetään jokaisen maksukauden lopussa edunsaajille tai heidän laillisille tai valtuutetuille edustajilleen tosiasiallisesti maksettavien määrien sekä maksamattomien määrien määräämiseksi.

2. Kokonaismäärän, joka on ilmaistu lukuina ja kirjaimina maksamisesta vastuussa olevan laitoksen sijaintipaikan jäsenvaltion valuutassa, todistetaan vastaavan maksuja, jotka maksava toimielin on suorittanut, ja se vahvistetaan tämän toimielimen edustajan allekirjoituksella.

3. Maksava toimielin takaa, että näin määrätyt maksut ovat oikein suoritetut.

4. Ero niiden summien, jotka maksamisesta vastuussa oleva laitos on maksanut ilmaistuna laitoksen sijaintipaikan jäsenvaltion valuutassa ja niiden maksujen arvon välillä, ilmaistuna samassa valuutassa, jotka maksava toimielin on hyväksynyt, vähennetään summista, jotka maksuista vastuussa olevan laitoksen on maksettava myöhemmin samalla perusteella.

58 artikla

Etuuksien maksamisesta syntyneiden kustannusten kattaminen

Kustannukset, jotka syntyvät etuuksien maksamisesta, erityisesti posti- ja pankkikulut, voi maksava toimielin periä etuuden saajilta tämän toimielimen soveltamassa lainsäädännössä säädetyin edellytyksin.

59 artikla

Tiedoksianto edunsaajan asuinpaikan muuttamisesta

Kun yhden tai useamman jäsenvaltion lainsäädännön mukaan suoritettavien etuuksien saaja muuttaa asuinpaikkansa yhden valtion alueelta toisen valtion alueelle, hänen on annettava tästä tieto laitokselle tai laitoksille, jotka ovat vastuussa tällaisten etuuksien maksamisesta, ja maksavalle toimielimelle.

4 LUKU TYÖTAPATURMAT JA AMMATTITAUDIT Asetuksen 52 ja 53 artiklan täytäntöönpano

60 artikla

Luontoisetuudet asuttaessa muussa jäsenvaltiossa kuin toimivaltaisessa valtiossa

1. Saadakseen luontoisetuuksia asetuksen 52 artiklan a kohdan mukaan työntekijän on toimitettava asuinpaikan laitokselle todistus, jolla osoitetaan, että hänellä on oikeus tällaisiin luontoisetuuksiin. Tämän todistuksen antaa toimivaltainen laitos tarvittaessa työnantajan toimittamien tietojen perusteella. Sen lisäksi, jos toimivaltaisen valtion lainsäädännössä niin edellytetään, työntekijä toimittaa asuinpaikan laitokselle kuitin toimivaltaiselta laitokselta työtapaturmaa tai ammattitautia koskevan tiedonannon vastaanottamisesta. Jos se, jonka etua asia koskee, ei toimita tällaisia asiakirjoja, asuinpaikan laitos saa ne toimivaltaiselta laitokselta ja sitä ennen, se myöntää hänelle luontoisetuudet sairausvakuutuksen mukaan edellyttäen, että hän täyttää edellytykset niitä koskevan oikeuden saamiseksi.

2. Tämä todistus on voimassa, kunnes asuinpaikan laitos saa tiedon sen peruuttamisesta. Kuitenkin jos Ranskan laitos on antanut sanotun todistuksen, se on voimassa vain vuoden sen antamispäivästä alkaen, ja se on uudistettava joka vuosi.

3. Jos se, jonka etua asia koskee, on kausityöntekijä, 1 kohdassa tarkoitettu todistus on voimassa koko kausityön odotetun keston ajan, paitsi jos tänä aikana toimivaltainen laitos antaa asuinpaikan laitokselle tiedon sen peruuttamisesta.

4. Kaikkia luontoisetuuksia koskevien hakemusten osalta sen, jonka etua asia koskee, on toimitettava hakemusta tukevia asiakirjoja, joita vaaditaan luontoisetuuksien myöntämiseksi hänen asuinpaikkansa jäsenvaltion lainsäädännön mukaan.

5. Sairaalahoidon osalta asuinpaikan laitos antaa toimivaltaiselle laitokselle tiedoksi sairaalaan sisäänottopäivämäärän, todennäköisen sairaalassaolon keston ja sairaalasta lähtöpäivän kolmen päivän kuluessa tultuaan asiasta tietoiseksi.

6. Asuinpaikan laitos antaa toimivaltaiselle laitokselle etukäteen tiedon kaikista päätöksistä, jotka koskevat asetuksen 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa luettelossa olevien luontoisetuuksien myöntämistä, ja toimittaa sille tarvittavat asiakirjat. Toimivaltaisella laitoksella on 15 päivän määräaika tiedon lähettämispäivästä alkaen tarvittaessa esittää vastustuksensa ja seikat, joihin tällainen vastustus perustuu; jos tämän määräajan kuluessa tällaista vastustusta ei ole ilmaistu, asuinpaikan laitos myöntää luontoisetuudet. Jos tällaiset luontoisetuudet on myönnettävä erittäin kiireellisesti, asuinpaikan laitos ilmoittaa siitä viipymättä toimivaltaiselle laitokselle.

7. Työntekijän on ilmoitettava asuinpaikan laitokselle tilassaan tapahtuvista kaikista muutoksista, jotka todennäköisesti vaikuttaisivat hänen oikeuteensa saada luontoisetuuksia, erityisesti kaikesta työn tai itsenäisen ammatinharjoittamisen lakkaamisesta tai muutoksesta tai asuin- tai oleskelupaikan muuttumisesta. Samoin, jos työntekijä lakkaa olemasta vakuutettu tai jos hänen oikeutensa luontoisetuuksiin lakkaa, toimivaltainen laitos ilmoittaa asuinpaikan laitokselle vastaavasti. Asuinpaikan laitos voi milloin tahansa pyytää toimivaltaiselta laitokselta mitä tahansa tietoa, joka liittyy työntekijän vakuutukseen tai hänen oikeuteensa saada luontoisetuuksia.

8. Kun kyse on rajatyöntekijöistä, lääketuotteet, siteet, silmälasit ja pienet apuvälineet voidaan antaa ja laboratoriotutkimukset ja kokeet suorittaa vain sen jäsenvaltion alueella, jossa ne on määrätty tämän jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti.

9. Kaksi jäsenvaltiota tai useampi jäsenvaltio tai näiden jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat, saatuaan hallintotoimikunnan lausunnon, sopia muista täytäntöönpanoa koskevista menettelyistä.

61 artikla

Muut rahaetuudet kuin eläkkeet asuttaessa muussa jäsenvaltiossa kuin toimivaltaisessa valtiossa

1. Saadakseen muita rahaetuuksia kuin eläkkeitä asetuksen 52 artiklan b kohdan mukaan työntekijän on tehtävä hakemus kolmen päivän kuluessa työkyvyttömyyden alkamisesta asuinpaikan laitokselle ja toimitettava ilmoitus työskentelyn lopettamisesta tai, jos toimivaltaisen laitoksen tai asuinpaikan laitoksen soveltamassa lainsäädännössä niin edellytetään, työkyvyttömyyttä koskeva todistus, jonka hoitoa antanut lääkäri on antanut sille, jonka etua asia koskee.

2. Jos hoitoa asuinmaassa antavat lääkärit eivät anna todistuksia työkyvyttömyydestä, sen, jonka etua asia koskee, on tehtävä hakemus suoraan asuinpaikan laitokselle sen soveltamassa lainsäädännössä asetetussa määräajassa.

Tämä laitos vahvistuttaa välittömästi työkyvyttömyyden lääketieteellisesti ja huolehtii siitä, että 1 kohdassa tarkoitettu todistus laaditaan. Tällaisessa todistuksessa ilmoitetaan työkyvyttömyyden todennäköinen kesto ja se toimitetaan edelleen toimivaltaiselle laitokselle viipymättä.

3. Niissä tapauksissa, joissa 2 kohtaa ei sovelleta, asuinpaikan laitos huolehtii siitä, että niin pian kuin mahdollista ja joka tapauksessa kolmen päivän kuluessa siitä päivästä, jona työntekijä teki sille hakemuksen, häntä koskeva lääketieteellinen tutkimus suoritetaan ikään kuin hänet olisi vakuutettu tässä laitoksessa. Tutkivan lääkärin lausunnossa ilmoitetaan erityisesti työkyvyttömyyden todennäköinen kesto, ja se toimitetaan edelleen asuinpaikan toimivaltaiselle laitokselle kolmen päivän kuluessa tämän tutkimuksen suorittamisesta.

4. Asuinpaikan laitos suorittaa tämän jälkeen lisäksi tarvittavat hallinnolliset tarkastukset tai lääkärintarkastukset sen osalta, jonka etua asia koskee, niin kuin hänet olisi vakuutettu tässä laitoksessa. Heti, jos todetaan, että työntekijä kykenee palaamaan työhön, se antaa viipymättä asianomaiselle ja vastaavasti toimivaltaiselle laitokselle tiedon asiasta sekä ilmoittaa päivän, jona kyvyttömyys työhön lakkasi. Rajoittamatta 6 kohdan soveltamista, tiedoksiantoa sille, jonka etua asia koskee, pidetään päätöksenä, joka on tehty toimivaltaisen laitoksen puolesta.

5. Toimivaltaisella laitoksella säilyy oikeus saattaa työntekijä itse valitsemansa lääkärin tarkastettavaksi.

6. Jos toimivaltainen laitos päättää evätä rahaetuudet, sen vuoksi, että työntekijä ei ole täyttänyt asuinvaltion lainsäädännössä säädettyjä muodollisuuksia tai jos se toteaa, että työntekijä kykenee palaamaan työhön, se antaa tälle tiedon päätöksestään ja lähettää samanaikaisesti jäljennöksen päätöksestä asuinpaikan laitokselle.

7. Kun työntekijä palaa työhön, hänen on annettava toimivaltaiselle laitokselle vastaavasti tieto, jos tällainen tiedoksianto vaaditaan tämän laitoksen soveltamassa lainsäädännössä.

8. Toimivaltainen laitos maksaa rahaetuudet sopivalla tavalla, etenkin kansainvälisellä maksumääräyksellä, ja se ilmoittaa asiasta asuinpaikan laitokselle ja vastaavasti sille, jonka etua asia koskee. Jos rahaetuudet maksetaan asuinpaikan laitoksesta toimivaltaisen laitoksen puolesta, viimeksi mainittu ilmoittaa sille, jonka etua asia koskee, hänen oikeuksistaan ja antaa asuinpaikan laitokselle tiedon rahaetuuksien määrästä, maksupäivistä ja enimmäisajasta, jolta ne suoritettaisiin, toimivaltaisen valtion lainsäädännön mukaisesti.

9. Kaksi jäsenvaltiota tai useampi jäsenvaltio tai näiden jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat, saatuaan hallintotoimikunnan lausunnon, sopia muista täytäntöönpanoa koskevista menettelyistä.

Asetuksen 55 artiklan täytäntöönpano

62 artikla

Luontoisetuudet oleskeltaessa muussa jäsenvaltiossa kuin toimivaltaisessa valtiossa

1. Saadakseen luontoisetuudet kansainvälisessä kuljetusliikenteessä työskentelevä henkilö, jota asetuksen 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdan tai 2 kohdan a alakohdan säännökset koskevat, toimittaa oleskelupaikan laitokselle täytäntöönpanoasetuksen 11 artiklassa tarkoitetun todistuksen. Työntekijän, joka on toimittanut tällaisen todistuksen, oletetaan täyttäneen edellytykset luontoisetuuksia koskevan oikeuden saamiseksi.

2. Luontoisetuuksia saadakseen henkilön, joka työskentelee asetuksen 14 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa kansainvälisessä kuljetusliikenteessä ja joka työskentelynsä kuluessa lähtee muun jäsenvaltion kuin toimivaltaisen valtion alueelle, on toimitettava niin pian kuin mahdollista oleskelupaikan laitokselle erityinen todistus, jonka on antanut työnantaja tai hänen edustajansa kuluvan kalenterikuukauden aikana tai kahden sen toimittamista edeltävän kalenterikuukauden aikana. Tällaisesta todistuksesta tulee ilmetä erityisesti päivä, josta alkaen työntekijä on työskennellyt sanotun työnantajan palveluksessa, sekä toimivaltaisen laitoksen nimi ja osoite. Jos työntekijä on toimittanut tällaisen todistuksen, hänen oletetaan täyttäneen edellytykset luontoisetuuksia koskevan oikeuden saavuttamiseksi. Jos työntekijä on kykenemätön ottamaan yhteyttä oleskelupaikan laitokseen ennen sairaanhoidon saamista, hän saa siitä huolimatta tällaista hoitoa esittämällä sanotun todistuksen, niin kuin hänet olisi vakuutettu tässä laitoksessa.

3. Oleskelupaikan laitos tiedustelee kolmen päivän kuluessa toimivaltaiselta laitokselta, täyttääkö työntekijä edellytykset luontoisetuuksia koskevan oikeuden saavuttamiseksi. Oleskelupaikan laitos antaa luontoisetuuksia, kunnes se saa vastauksen toimivaltaiselta laitokselta, mutta ei kauemmin kuin 30 päivän ajan.

4. Toimivaltainen laitos lähettää vastauksensa oleskelupaikan laitokselle 10 päivän kuluessa siitä, kun se vastaanotti tämän laitoksen pyynnön. Jos vastaus on myönteinen, toimivaltainen laitos ilmoittaa tarvittaessa enimmäisajan, jolta luontoisetuuksia voidaan myöntää sen soveltaman lainsäädännön mukaisesti, ja oleskelupaikan laitos jatkaa sanottujen etuuksien antamista.

5. Luontoisetuudet, jotka annetaan 1 tai 2 kohdassa tehdyn oletuksen perusteella, korvataan kuten asetuksen 36 artiklan 1 kohdassa on säädetty.

6. Edellä 1 tai 2 kohdassa säädetyn todistuksen sijasta, tuossa kohdassa tarkoitettu työntekijä voi toimittaa oleskelupaikan laitokselle todistuksen, josta säädetään 7 kohdassa.

7. Saadakseen luontoisetuuksia asetuksen 55 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdan mukaan, 1 tai 2 kohdassa tehtyä oletusta lukuun ottamatta, työntekijän on toimitettava oleskelupaikan laitokselle todistus siitä, että hänellä on oikeus luontoisetuuksiin. Tällaisesta todistuksesta, jonka toimivaltainen laitos antaa, jos mahdollista ennen kuin henkilö lähtee asuinpaikkansa jäsenvaltion alueelta, tulee tarvittaessa erityisesti ilmetä enimmäisaika, jolta luontoisetuuksia voidaan myöntää toimivaltaisen valtion lainsäädännön mukaisesti. Jos työntekijä ei toimita sanottua todistusta, oleskelupaikan laitos saa sen toimivaltaiselta laitokselta.

8. Täytäntöönpanoasetuksen 60 artiklan 5, 6 ja 9 kohdan säännöksiä sovelletaan vastaavasti.

63 artikla

Luontoisetuudet työntekijöille, jotka muuttavat asuinpaikkansa tai palaavat asuinmaahansa sekä työntekijöille, joille on annettu lupa lähteä toisen jäsenvaltion alueelle saamaan sairaanhoitoa

1. Saadakseen luontoisetuuksia asetuksen 55 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohdan mukaan työntekijän on toimitettava asuinpaikan laitokselle todistus, josta ilmenee, että hänellä on oikeus edelleen saada sanottuja etuuksia. Tästä toimivaltaisen laitoksen antamasta todistuksesta tulee erityisesti tarvittaessa ilmetä enimmäisaika, jolta tällaisia etuuksia voidaan edelleen antaa toimivaltaisen valtion lainsäädännön mukaisesti. Todistus voidaan sen pyynnöstä, jonka etua asia koskee, antaa hänen lähtönsä jälkeen, jos ylivoimaisen esteen vuoksi sitä ei voitu tehdä etukäteen.

2. Täytäntöönpanoasetuksen 60 artiklan 5, 6 ja 9 kohdan säännöksiä sovelletaan vastaavasti.

3. Edellä 1 ja 2 kohtaa sovelletaan vastaavasti, kun kysymys on luontoisetuuksien antamisesta tapauksessa, jota tarkoitetaan asetuksen 55 artiklan 1 kohdan c alakohdan i alakohdassa.

64 artikla

Muut rahaetuudet kuin eläkkeet oleskeltaessa muussa jäsenvaltiossa kuin toimivaltaisessa valtiossa

Täytäntöönpanoasetuksen 61 artiklan säännöksiä sovelletaan vastaavasti, kun kysymys on muiden rahaetuuksien kuin eläkkeiden saamisesta asetuksen 55 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohdan mukaan. Ottaen huomioon velvollisuus jättää työkyvyttömyyttä koskeva todistus, työntekijää, joka oleskelee jäsenvaltion alueella harjoittamatta ammatillista tai kaupallista toimintaa siellä, ei vaadita toimittamaan työskentelyn lopettamista koskevaa tiedonantoa, jota tarkoitetaan täytäntöönpanoasetuksen 61 artiklan 1 kohdassa.

Asetuksen 52-56 artiklan täytäntöönpano

65 artikla

Ilmoitukset, tutkimukset ja tietojen vaihto laitosten välillä, kun kysymys on muussa jäsenvaltiossa kuin toimivaltaisessa jäsenvaltiossa sattuneesta tapaturmasta tai saadusta ammattitaudista

1. Jos tapaturma on sattunut tai ammattitauti on todettu ensimmäistä kertaa muun jäsenvaltion kuin toimivaltaisen valtion alueella, ilmoitus tapaturmasta tai ammattitaudista on tehtävä toimivaltaisen valtion lainsäädännön säännösten mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sen jäsenvaltion alueella voimassa olevien säännösten soveltamista, jossa tapaturma sattui tai ammattitauti ensimmäistä kertaa todettiin, ja jotka tällaisessa tapauksessa jäävät sovellettavaksi. Tämä ilmoitus lähetetään toimivaltaiselle laitokselle ja jäljennös lähetetään asuinpaikan laitokselle tai oleskelupaikan laitokselle.

2. Sen jäsenvaltion laitos, jonka alueella työtapaturma sattui tai jossa ammattitauti ensimmäistä kertaa todettiin, toimittaa edelleen toimivaltaiselle laitokselle kahtena kappaleena tällä alueella tehdyn lääkärintodistuksen ja kaiken asiaan kuuluvan tiedon, jota viimeksi mainittu laitos pyytää.

3. Jos sellaisesta tapaturmasta, joka on sattunut matkustettaessa muun jäsenvaltion kuin toimivaltaisen valtion alueella, on aihetta tehdä tutkimus ensiksi mainitun jäsenvaltion alueella, toimivaltainen laitos voi nimetä tätä tehtävää varten tutkijan ja ilmoittaa tästä tuon jäsenvaltion viranomaisille. Nämä viranomaiset avustavat sanottua tutkijaa, erityisesti nimeämällä henkilön avustamaan häntä tutkittaessa virallisia kertomuksia ja muita tapaturmaan liittyviä asiakirjoja.

4. Hoidon päättyessä yksityiskohtainen kertomus toimitetaan edelleen toimivaltaiselle laitokselle yhdessä niiden lääkärintodistusten kanssa, jotka koskevat tapaturman tai taudin pysyviä seurauksia sekä erityisesti sen, jonka etua asia koskee, nykyistä tilaa sekä toipumista vammoista ja niiden parantumista. Asianmukaiset maksut maksaa asuinpaikan laitos tai oleskelupaikan laitos, tapauksen mukaan, laitoksen soveltaman taksan mukaisesti ja toimivaltaisen laitoksen kustannuksella.

5. Toimivaltainen laitos antaa pyynnöstä tiedon, tapauksen mukaan, asuinpaikan laitokselle tai oleskelupaikan laitokselle päätöksestä, jossa määritellään päivä, jona vammoista on toivuttu tai ne ovat parantuneet, sekä tarpeen mukaan eläkkeen myöntämistä koskevasta päätöksestä.

66 artikla

Tapaturman tai taudin ammatillista luonnetta koskevat riidat

1. Jos asetuksen 52 artiklassa tai 55 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa toimivaltainen laitos kiistää sellaisen lainsäädännön soveltamisen, joka koskee työtapaturmaa tai ammattitauteja, sen on annettava viipymättä asiasta tieto asuinpaikan laitokselle tai oleskelupaikan laitokselle, joka antaa luontoisetuuksia; näiden etuuksien katsotaan sen jälkeen tulevan sairausvakuutuksesta ja niiden antamista jatketaan siten, edellyttäen, että täytäntöönpanoasetuksen 20 ja 21 artiklassa tarkoitetut todistukset esitetään.

2. Mikäli asiassa on tehty lopullinen päätös, toimivaltainen laitos antaa viipymättä asiasta tiedon asuinpaikan laitokselle tai oleskelupaikan laitokselle, joka on suorittanut luontoisetuudet. Jos kysymyksessä ei ole työtapaturma tai ammattitauti, tämä laitos jatkaa sanottujen luontoisetuuksien antamista sairausvakuutuksesta, jos palkatulla työntekijällä tai itsenäisellä ammatinharjoittajalla on niihin oikeus. Muissa tapauksissa sen, jonka etua asia koskee, sairausvakuutuksesta saamia luontoisetuuksia pidetään työtapaturma- tai ammattitautietuuksina.

Asetuksen 57 artiklan täytäntöönpano

67 artikla

Menettely tapauksessa, jossa altistus ammattitautiin on tapahtunut useassa jäsenvaltiossa

1. Asetuksen 57 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa ilmoitus ammattitaudista toimitetaan edelleen ammattitaudin osalta joko sen jäsenvaltion toimivaltaiselle laitokselle, jonka lainsäädännön mukaan tautia sairastava henkilö viimeksi harjoitti kyseisen taudin mahdollisesti aiheuttanutta toimintaa, tai asuinpaikan laitokselle, joka toimittaa ilmoituksen edelleen sanotulle toimivaltaiselle laitokselle.

2. Jos 1 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen laitos osoittaa, että toimintaa, joka saattoi aiheuttaa kyseisen ammattitaudin, harjoitettiin viimeksi toisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, sen on toimitettava selvitys edelleen liitteenä olevine asiakirjoineen tämän jäsenvaltion vastaavalle laitokselle.

3. Jos sen jäsenvaltion laitos, jonka lainsäädännön mukaan tautia sairastava henkilö viimeksi harjoitti kyseisen ammattitaudin mahdollisesti aiheuttanutta toimintaa, osoittaa, että tällainen henkilö tai hänen jälkeenjääneensä ei täytä tämän lainsäädännön edellytyksiä ottaen huomioon asetuksen 57 artiklan 2 kohdan ja 57 artiklan 3 kohdan a ja b alakohdan säännökset, sanottu laitos:

a) toimittaa viipymättä tiedoksiannon sen jäsenvaltion laitokselle, jonka lainsäädännön mukaan taudista kärsivä henkilö aikaisemmin harjoitti kyseisen taudin mahdollisesti aiheuttanutta toimintaa, kaikkine mukaan liitettävine asiakirjoineen samoin kuin havainnot ja kertomukset lääkärintarkastuksista, jotka ensiksi mainittu laitos järjesti, sekä jäljennöksen b alakohdassa tarkoitetusta päätöksestä;

b) antaa samanaikaisesti tiedon sille, jonka etua asia koskee, päätöksestään, jossa erityisesti osoitetaan perusteet etuuksien epäämiseen, valitusperusteet ja määräajat muutoksen hakemiselle sekä päivämäärä, jona asiakirjat toimitettiin edelleen a alakohdassa tarkoitetulle laitokselle.

4. Tapaus palautetaan tarvittaessa saman menettelyn mukaisesti takaisin vastaavalle sen jäsenvaltion laitokselle, jonka lainsäädännön mukaan tautia sairastava henkilö ensiksi harjoitti kyseisen ammattitaudin mahdollisesti aiheuttanutta toimintaa.

68 artikla

Laitosten välinen tietojen vaihto tapauksessa, jossa haetaan muutosta päätöksistä, joilla hakemukset on hylätty - Ennakoiden maksaminen tällaisen muutoksenhaun yhteydessä

1. Jos on haettu muutosta päätökseen, jolla hakemus on hylätty, ja jonka on tehnyt sen jäsenvaltion laitos, jonka lainsäädännön mukaan tautia sairastava henkilö harjoitti toimintaa, joka saattoi aiheuttaa kyseisen ammattitaudin, tämä laitos ilmoittaa asiasta laitokselle, jolle päätöksestä on annettu tieto täytäntöönpanoasetuksen 67 artiklan 3 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti, sekä antaa sille tiedon myöhemmin tehdystä lopullisesta päätöksestä.

2. Jos oikeus etuuksiin saavutettiin viimeksi mainitun laitoksen soveltaman lainsäädännön mukaan ottaen huomioon asetuksen 57 artiklan 2 kohdan ja 3 kohdan a ja b alakohdan säännökset, tämä laitos maksaa ennakkoa määrän, joka määrätään tarvittaessa sen jälkeen kun on kuultu laitosta, jonka päätöksestä on haettu muutosta. Viimeksi mainittu laitos korvaa maksetun ennakon määrän, jos muutoksenhaun seurauksena sen on annettava etuudet. Tämä määrä vähennetään etuuksien kokonaismäärästä, jonka työntekijä saa.

69 artikla

Rahaetuuksien kustannusten jako sklerogeenisen pneumokonioosin kohdalla

Asetuksen 57 artiklan 3 kohdan c alakohdan panemisessa täytäntöön sovelletaan seuraavia sääntöjä:

a) sen jäsenvaltion toimivaltainen laitos, jonka lainsäädännön mukaan rahaetuudet on asetuksen 57 artiklan 1 kohdan perusteella myönnetty, jäljempänä "rahaetuuksien maksamisesta vastaava laitos", käyttää lomaketta, joka sisältää erityisesti selvityksen ja tiivistelmän kaikista vakuutuskausista (vanhuusvakuutus), jotka tautia sairastava henkilö on täyttänyt kunkin kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan;

b) rahaetuuksien maksamisesta vastaava laitos toimittaa tämän lomakkeen edelleen kaikille vanhuusvakuutuslaitoksille niissä jäsenvaltioissa, joissa tautia sairastava henkilö oli vakuutettu; kukin sanotuista laitoksista täyttää lomakkeeseen vakuutuskaudet (vanhuusvakuutus), jotka on täytetty sen soveltaman lainsäädännön mukaan, ja palauttaa lomakkeen rahaetuuksien maksamisesta vastaavalle laitokselle;

c) rahaetuuksien maksamisesta vastaava laitos osittaa sitten kustannukset itsensä ja muiden kyseeseen tulevien toimivaltaisten laitosten välillä; se antaa viimeksi mainituille näiden hyväksyttäväksi tiedon tällaisesta osittamisesta sekä aiheelliset lisänäytöt, erityisesti kun kysymys on myönnettyjen rahaetuuksien kokonaismäärästä ja osittamisprosenttien laskemisesta;

d) jokaisen kalenterivuoden lopussa rahaetuuksien maksamisesta vastaava laitos toimittaa jokaiselle muulle kyseeseen tulevalle toimivaltaiselle laitokselle kyseisen tilivuoden aikana maksetuista rahaetuuksista selvityksen, jossa osoitetaan c alakohdassa säädetyn osituksen mukaisesti kullekin kuuluva määrä; kukin näistä laitoksista korvaa sille kuuluvan määrän rahaetuuksien maksamisesta vastaavalle laitokselle niin pian kuin mahdollista ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa.

Asetuksen 58 artiklan 3 kohdan täytäntöönpano

70 artikla

Huomioon otettavia perheenjäseniä koskeva todistus laskettaessa rahaetuuksia, mukaan lukien eläkkeet

1. Saadakseen etuuksia asetuksen 58 artiklan 3 kohdan säännösten mukaan hakija toimittaa todistuksen, joka koskee hänen muun kuin sen jäsenvaltion, jossa rahaetuuksien maksamisesta vastaava laitos sijaitsee, alueella asuvia perheenjäseniään.

Tämän todistuksen antaa perheenjäsenten asuinpaikan sairausvakuutuslaitos tai muu laitos, jonka heidän asuinvaltionsa toimivaltainen viranomainen on nimittänyt. Täytäntöönpanoasetuksen 25 artiklan 2 kohdan toisen ja kolmannen alakohdan säännöksiä sovelletaan vastaavasti.

Ensimmäisessä alakohdassa säädetyn todistuksen sijasta rahaetuuksien maksamisesta vastaava laitos voi vaatia hakijaa toimittamaan äskettäin annetut asiakirjat muun jäsenvaltion kuin sanotun laitoksen sijaintivaltion alueella asuvien perheenjäsentensä henkilötiedoista.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa, jos kyseisen laitoksen soveltamassa lainsäädännössä edellytetään, että perheenjäsenen tulee asua hakijan kanssa samassa taloudessa, on sellaisten perheenjäsenten osalta, jotka eivät täytä tätä edellytystä, osoitettava asiakirjoilla, joilla todistetaan hakijan ansioiden osan säännöllisen siirtämisen perusteella, että ne ovat kuitenkin pääasiallisesti riippuvaisia hakijasta.

Asetuksen 60 artiklan täytäntöönpano

71 artikla

Ammattitaudin paheneminen

1. Asetuksen 60 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa hakijan on toimitettava kaikki tieto, joka koskee kyseisen ammattitaudin osalta myönnettyjä aiempia etuuksia, sen jäsenvaltion laitokselle, josta hän hakee oikeutta etuuksiin. Tämä laitos voi kääntyä minkä tahansa muun aiemmin asianosaisena olleen laitoksen puoleen saadakseen tietoja, joita se pitää tarpeellisina.

2. Asetuksen 60 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa toimivaltainen laitos, jota on vaadittu maksamaan rahaetuudet, antaa toiselle kyseeseen tulevalle laitokselle hyväksymisen saamista varten tiedon niiden kustannusten määrästä, joka on viimeksi mainitun laitoksen vastuulla taudin pahenemisen vuoksi, yhdessä asianmukaisen lisäaineiston kanssa. Jokaisen kalenterivuoden lopussa ensiksi mainittu laitos lähettää viimeksi mainitulle laitokselle selvityksen rahaetuuksista, jotka on maksettu kyseisen tilivuoden aikana, ja josta ilmenee viimeksi mainitulle laitokselle maksettavaksi kuuluva määrä; tämä korvaa sen ensiksi mainitulle laitokselle niin pian kuin mahdollista ja viimeistään kolmen kuukauden määräajan kuluessa.

3. Asetuksen 60 artiklan 2 kohdan b alakohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetussa tapauksessa rahaetuuksien maksamisesta vastaava laitos antaa kyseisille toimivaltaisille laitoksille niiden hyväksymisen saamista varten tiedon muutoksista, jotka on tehty aiempaan kustannusten osittamiseen, yhdessä aiheellisten perustelujen kanssa.

4. Asetuksen 60 artiklan 2 kohdan b alakohdan toisessa virkkeessä tarkoitetussa tapauksessa sovelletaan 2 kohdan säännöksiä vastaavasti.

Asetuksen 61 artiklan 5 kohdan täytäntöönpano

72 artikla

Työkyvyttömyyden asteen määrääminen aiemmin tai myöhemmin sattuneessa työtapaturmassa tai aiemmin tai myöhemmin todetussa ammattitaudissa

1. Työkyvyttömyyden asteen määräämiseksi, jotta vahvistettaisiin oikeus etuuteen tai määrättäisiin tällaisen etuuden määrästä asetuksen 61 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, hakijan on toimitettava sen jäsenvaltion toimivaltaiselle laitokselle, jonka lainsäädännön alainen hän oli silloin, kun työtapaturma sattui tai ammattitauti ensimmäistä kertaa todettiin, kaikki tiedot sitä ennen sattuneista työtapaturmista tai hänen saamistaan ammattitaudeista, kun hän oli minkä tahansa muun jäsenvaltion lainsäädännön alainen, riippumatta työkyvyttömyyden asteesta, joka aiheutui noista aiemmista tapauksista.

2. Etuutta koskevan oikeuden saavuttamiseksi ja etuuden määrän määräämiseksi toimivaltainen laitos ottaa soveltamansa lainsäädännön mukaisesti huomioon sen työkyvyttömyyden asteen, joka on aiheutunut noista aiemmin sattuneista tapauksista.

3. Toimivaltainen laitos voi kääntyä minkä tahansa muun laitoksen puoleen, joka aiemmin oli toimivaltainen, saadakseen kaiken tiedon, jota se pitää välttämättömänä.

Kun aiempi työkyvyttömyys aiheutui tapaturmasta, joka sattui, kun työntekijä oli sellaisen jäsenvaltion lainsäädännön alainen, jossa ei tehdä eroa työkyvyttömyyden alkuperän suhteen, aiemman työkyvyttömyyden osalta toimivaltainen laitos tai kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen nimeämä toimielin toimittaa toisen jäsenvaltion toimivaltaisen laitoksen pyynnöstä tietoja aiemman tai myöhemmän työkyvyttömyyden asteesta ja mahdollisuuksien mukaan kaiken tiedon, joka tekisi mahdolliseksi määrittää, oliko työkyvyttömyys seurausta työtapaturmasta viimeksi mainitun jäsenvaltion laitoksen soveltaman lainsäädännön mukaan. Jos näin on, 2 kohdan säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin.

Asetuksen 62 artiklan 1 kohdan täytäntöönpano

73 artikla

Laitokset, joiden puoleen kaivostyöntekijät ja vastaavien yritysten työntekijät voivat kääntyä oleskellessaan tai asuessaan muussa jäsenvaltiossa kuin toimivaltaisessa

valtiossa

1. Asetuksen 62 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, ja jos etuudet, jotka annetaan terästeollisuuden ruumiillisen työn tekijöiden työtapaturmia tai ammattitauteja koskevan vakuutusjärjestelmän mukaan, vastaavat oleskelu- tai asuinmaassa niitä etuuksia, joita annetaan kaivostyöntekijäin ja vastaavien yritysten työntekijöiden erityisjärjestelmästä, viimeksi mainittuun ryhmään kuuluvat voivat kääntyä lähimmän täytäntöönpanoasetuksen liitteessä 3 määritetyn laitoksen puoleen oleskelu- tai asuinpaikkansa jäsenvaltion alueella, vaikka viimeksi mainittu on terästeollisuuden ruumiillisen työn tekijöiden järjestelmää soveltava laitos; tämä laitos antaa etuudet.

2. Jos kaivostyöntekijöiden ja vastaavien yritysten työntekijöiden erityisjärjestelmän antamat etuudet ovat edullisempia, tällaiset työntekijät voivat valita, kääntyvätkö he tämän järjestelmän soveltamisesta vastuussa olevan laitoksen puoleen vai oleskelu- tai asuinpaikkansa jäsenvaltion alueella lähimmän laitoksen puoleen, joka soveltaa terästeollisuuden ruumiillisen työn tekijöiden järjestelmää. Viimeksi mainitussa tapauksessa kyseisen laitoksen on kiinnitettävä sen, jonka etua asia koskee, huomiota siihen, että kääntyessään edellä mainitun erityisjärjestelmän soveltamisesta vastaavan laitoksen puoleen, hän saa edullisempia etuuksia; sen on edelleen ilmoitettava hänelle tällaisen laitoksen nimi ja osoite.

Asetuksen 62 artiklan 2 kohdan täytäntöönpano

74 artikla

Sen kauden huomioon ottaminen, jolta etuudet on jo annettu toisen jäsenvaltion laitoksesta

Sovellettaessa asetuksen 62 artiklan 2 kohdan säännöksiä jäsenvaltion laitos, joka on määrätty antamaan etuudet, voi pyytää toisen jäsenvaltion laitosta toimittamaan sille tietoja ajalta, jolta viimeksi mainittu laitos on jo antanut etuuksia saman työtapaturman tai ammattitaudin osalta.

Eläkehakemusten toimittaminen ja tutkiminen, lukuun ottamatta eläkkeitä asetuksen 57 artiklassa tarkoitettujen ammattitautien osalta

75 artikla

1. Saadakseen eläkkeen tai lisäavustuksen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, työntekijän tai hänen jälkeenjääneensä, joka asuu toisen jäsenvaltion alueella, on esitettävä hakemus joko toimivaltaiselle laitokselle tai asuinpaikan laitokselle, joka toimittaa tällaisen hakemuksen edelleen toimivaltaiselle laitokselle. Hakemuksen toimittamisessa tulee noudattaa seuraavia sääntöjä:

a) hakemukseen tulee liittää perusteluiksi vaaditut asiakirjat ja se tulee tehdä toimivaltaisen laitoksen soveltamassa lainsäädännössä säädetyllä lomakkeella;

b) hakijan toimittamat tiedot on osoitettava oikeiksi virallisilla asiakirjoilla, jotka on liitetty hakemuslomakkeeseen, tai hakijan asuinpaikan jäsenvaltion toimivaltaisten toimielinten on vahvistettava ne.

2. Toimivaltainen laitos ilmoittaa hakijalle päätöksestään joko suoraan tai toimivaltaisen valtion yhteyselimen välityksellä; se lähettää jäljennöksen tästä päätöksestä hakijan asuinpaikan jäsenvaltion yhteyselimelle. Hallinnolliset tarkastukset ja lääkärintarkastukset.

Hallinnolliset tarkastukset ja lääkärintarkastukset

76 artikla

1. Toimivaltaisen laitoksen pyynnöstä sen jäsenvaltion laitos, jonka alueella edunsaaja on, tekee hallinnolliset tarkastukset ja lääkärintarkastukset sekä eläkkeiden muuttamista varten säädetyt lääkärintarkastukset, viimeksi mainitun laitoksen soveltamassa lainsäädännössä säädettyjen menettelyjen mukaisesti. Toimivaltaisella laitoksella kuitenkin säilyy oikeus tutkituttaa edunsaaja valitsemallaan lääkärillä.

2. Itselleen tai orvon puolesta eläkettä saavien henkilöiden on ilmoitettava maksamisesta vastaavalle laitokselle kaikista sellaisista muutoksista tilanteessaan tai orvon tilanteessa, jotka saattavat muuttaa eläkeoikeuksia.

Eläkkeiden maksaminen

77 artikla

Jäsenvaltion laitoksen maksettavaksi kuuluvien eläkkeiden maksaminen toisen jäsenvaltion alueella asuville eläkeläisille suoritetaan täytäntöönpanoasetuksen 53-58 artiklan säännösten mukaisesti.

5 LUKU KUOLEMANTAPAUKSEN JOHDOSTA ANNETTAVAT AVUSTUKSET Asetuksen 64, 65 ja 66 artiklan täytäntöönpano

78 artikla

Avustushakemuksen toimittaminen

Saadakseen kuolemantapauksen johdosta annettavan avustuksen muun kuin asuinpaikkansa jäsenvaltion lainsäädännön mukaan hakija toimittaa hakemuksensa joko toimivaltaiselle laitokselle tai asuinpaikan laitokselle.

Hakemukseen tulee liittää sen perusteena olevat asiakirjat, joita toimivaltaisen laitoksen soveltamassa lainsäädännössä vaaditaan.

Hakijan toimittamien tietojen oikeellisuus on osoitettava hakemukseen liitetyillä virallisilla asiakirjoilla tai hakijan asuinpaikan jäsenvaltion toimivaltaisten toimielinten on ne vahvistettava.

79 artikla

Vakuutuskausia koskevat todistukset

1. Sovellettaessa asetuksen 64 artiklan säännöksiä, hakijan on toimitettava toimivaltaiselle laitokselle todistus, josta käyvät ilmi työntekijän osalta täyttyneet vakuutuskaudet sen lainsäädännön mukaan, jonka alainen hän viimeksi oli.

2. Tämän todistuksen antaa hakijan pyynnöstä tarvittaessa se sairausvakuutus- tai vanhuusvakuutuslaitos, jossa työntekijä oli viimeksi vakuutettu. Jos hakija ei toimita sanottua todistusta, toimivaltainen laitos saa sen jommasta kummasta edellä mainitusta laitoksesta.

3. Edellä 1 ja 2 kohdan säännöksiä sovelletaan vastaavasti, jos toimivaltaisen valtion lainsäädännön edellytyksiä täytettäessä on välttämätöntä ottaa huomioon vakuutuskaudet, jotka ovat aiemmin täyttyneet muun jäsenvaltion lainsäädännön mukaan.

6 LUKU TYÖTTÖMYYSETUUDET Asetuksen 67 artiklan täytäntöönpano

80 artikla

Vakuutus- tai työskentelykausia koskeva todistus

1. Sovellettaessa asetuksen 67 artiklan 1, 2 tai 4 kohdan säännöksiä sen, jonka etua asia koskee, on toimitettava toimivaltaiselle laitokselle todistus, jolla osoitetaan sen lainsäädännön mukaan työntekijänä täyttyneet vakuutus- tai työskentelykaudet, jonka alainen hän viimeksi oli, yhdessä kaiken tämän laitoksen soveltamassa lainsäädännössä vaaditun lisätiedon kanssa.

2. Tämän todistuksen antaa asianomaisen pyynnöstä työttömyyden osalta joko sen jäsenvaltion toimivaltainen laitos, jonka lainsäädännön alainen hän viimeksi oli, tai mikä tahansa muu laitos, jonka sanotun jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on nimennyt. Jos hän ei toimita sanottua todistusta, toimivaltainen laitos saa sen muulta edellä mainitulta laitokselta.

3. Edellä 1 ja 2 kohdan säännöksiä sovelletaan vastaavasti, jos toimivaltaisen valtion lainsäädännön asettamia edellytyksiä täytettäessä on välttämätöntä ottaa huomioon vakuutus- tai työskentelykaudet, jotka on aiemmin täytetty työntekijänä minkä tahansa muun jäsenvaltion lainsäädännön mukaan.

Asetuksen 68 artiklan täytäntöönpano

81 artikla

Todistus etuuksien laskemiseksi

Jos etuuksien laskeminen jää asetuksen 68 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun laitoksen vastuulle ja jos henkilö ei ole viimeiseksi työskennellyt vähintään neljää viikkoa sen jäsenvaltion alueella, jossa tämä laitos sijaitsee, hänen on toimitettava sanotulle laitokselle todistus, jolla osoitetaan viimeisen neljä viikkoa kestäneen työskentelyn luonne toisen jäsenvaltion alueella ja talouselämän ala, jolla työ suoritettiin. Jos työntekijä ei toimita tätä todistusta, sanottu laitos saa sen työttömyyden osalta joko sellaisen viimeksi mainitun jäsenvaltion toimivaltaiselta laitokselta, jossa henkilö oli viimeksi vakuutettu, tai miltä tahansa muulta tämän jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen nimeämältä laitokselta.

82 artikla

Etuuksien laskemisessa huomioon otettavia perheenjäseniä koskeva todistus

1. Sovellettaessa asetuksen 68 artiklan 2 kohdan säännöksiä, sen, jonka etua asia koskee, on toimitettava toimivaltaiselle laitokselle todistus hänen muun kuin laitoksen sijaintipaikan jäsenvaltion alueella asuvista perheenjäsenistään.

2. Tämän todistuksen antaa perheenjäsenten asuinpaikan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen nimeämä laitos. Siinä tulee osoittaa, että perheenjäseniä ei oteta huomioon laskettaessa muulle henkilölle maksettavia työttömyysetuuksia sanotun jäsenvaltion lainsäädännön mukaan. Todistus on voimassa 12 kuukauden ajan siitä päivästä, jona se annettiin. Se voidaan uudistaa; tällaisessa tapauksessa se on voimassa uudistamispäivästä alkaen. Työntekijä antaa välittömästi toimivaltaiselle laitokselle tiedon kaikista tapahtumista, jotka tekevät välttämättömäksi sanotun todistuksen muuttamisen. Tällainen muutos tulee voimaan tapahtuman päivästä.

Asetuksen 69 artiklan täytäntöönpano

83 artikla

Edellytykset ja rajoitukset etuuksia koskevan oikeuden säilyttämiseksi, kun työtön lähtee toiseen jäsenvaltioon

1. Säilyttääkseen oikeutensa etuuksiin asetuksen 69 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun työttömän on toimitettava sen paikan laitokselle, johon hän on lähtenyt, todistus, jossa toimivaltainen laitos osoittaa, että hänellä on vielä oikeus etuuksiin sanotun artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyin edellytyksin. Toimivaltainen laitos täsmentää tässä todistuksessa erityisesti:

a) toimivaltaisen valtion lainsäädännön mukaan työttömälle maksettavan etuuden määrän;

b) päivän, jona työtön lakkasi olemasta toimivaltaisen valtion työvoimaviranomaisten käytettävissä;

c) asetuksen 69 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisen määräajan rekisteröityä työtä hakevaksi henkilöksi siinä jäsenvaltiossa, johon työtön on lähtenyt;

d) enimmäisajan, johon saakka asetuksen 69 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan oikeus etuuteen voidaan säilyttää;

e) seikat, jotka saattavat muuttaa oikeutta etuuteen.

2. Työttömän, joka aikoo lähteä toiseen jäsenvaltioon etsiäkseen siellä työtä, on haettava ennen lähtöään 1 kohdassa tarkoitettua todistusta. Jos työtön ei toimita sanottua todistusta, sen paikan laitos, johon työtön on lähtenyt, saa sen toimivaltaiselta laitokselta. Toimivaltaisen valtion työvoimaviranomaisten on varmistettava, että työttömälle on ilmoitettu hänen asetuksen 69 artiklan mukaisista ja tämän artiklan mukaisista velvollisuuksistaan.

3. Sen paikan laitos, johon työtön on lähtenyt, antaa toimivaltaiselle laitokselle tiedoksi päivämäärän, jona työtön rekisteröityi ja päivämäärän, jona etuuden maksaminen alkoi, sekä maksaa toimivaltaisen valtion etuudet sen jäsenvaltion lainsäädännössä, johon työtön on lähtenyt, säädetyn menettelyn mukaisesti.

Sen paikan laitos, johon työtön on lähtenyt, huolehtii tarkistuksista tai järjestää tarkistukset niin kuin kysymys olisi työttömästä, jolla on oikeus etuuksiin sen soveltaman lainsäädännön mukaan. Se ilmoittaa toimivaltaiselle laitokselle kaikista tapahtumista, jotka ilmenevät edellä 1 kohdan a alakohdan mukaisesti niin pian kuin ne tulevat sen tietoon, sekä tapauksissa, joissa etuus on keskeytettävä tai peruutettava, se keskeyttää välittömästi etuuden maksamisen. Toimivaltainen laitos ilmoittaa viipymättä, missä määrin ja mistä päivämäärästä työttömän oikeus etuuteen muuttuu tämän seikan johdosta. Etuuksien maksaminen voidaan tarvittaessa aloittaa uudestaan vain tällaisen tiedon saamisen jälkeen. Jos etuutta on vähennettävä, sen paikan laitos, johon työtön on mennyt, jatkaa etuuden vähennetyn määrän maksamista hänelle tarkistuksen jälkeen, sitten kun se on saanut vastauksen toimivaltaiselta laitokselta.

4. Kaksi tai useampi jäsenvaltiota tai näiden valtioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat, saatuaan hallintotoimikunnan lausunnon, sopia muista täytäntöönpanoa koskevista menettelyistä.

Asetuksen 71 artiklan täytäntöönpano

84 artikla

Työttömät, jotka aiemmin olivat työssä ja jotka viimeisen työskentelynsä aikana asuivat muussa jäsenvaltiossa kuin toimivaltaisessa valtiossa

1. Asetuksen 71 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohdan ja 71 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetuissa tapauksissa asuinpaikan laitosta pidetään toimivaltaisena laitoksena täytäntöönpanoasetuksen 80 artiklan säännöksiä täytäntöönpantaessa.

2. Haettaessa etuuksia asetuksen 71 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdan säännösten mukaan aiemmin työssä olevan työttömän on toimitettava asuinpaikan laitokselle täytäntöönpanoasetuksen 80 artiklassa säädetyn todistuksen lisäksi sen jäsenvaltion laitoksen, jonka lainsäädännön alainen hän on viimeksi ollut, antama todistus, joka osoittaa, että hänellä ei ole oikeutta etuuksiin asetuksen 69 artiklan mukaan.

3. Asetuksen 71 artiklan 2 kohdan säännöksiä täytäntöönpantaessa asuinpaikan laitos pyytää toimivaltaiselta laitokselta tietoja aiemmin työssä olleen työttömän oikeuksista.

7 LUKU PERHE-ETUUDET JA PERHEAVUSTUKSET Asetuksen 72 artiklan täytäntöönpano

85 artikla

Todistus työskentelykausista

1. Saadakseen etuuksia asetuksen 72 artiklan säännösten mukaisesti asianomaisen henkilön on esitettävä toimivaltaiselle laitokselle todistus, josta käyvät ilmi työskentelykaudet, jotka ovat täyttyneet sen lainsäädännön mukaan, jonka alainen hän oli aiemmin viimeksi.

2. Tämän todistuksen antaa sen pyynnöstä, jonka etua asia koskee, joko perhe-etuuksien osalta toimivaltainen laitos jäsenvaltiossa, jossa hänet viimeksi oli vakuutettu, tai muu laitos, jonka sanotun jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on nimittänyt. Jos hän ei toimita sanottua todistusta, toimivaltainen laitos saa sen joltakin edellä mainituista laitoksista, paitsi jos sairausvakuutuslaitos voi toimittaa hänelle jäljennöksen täytäntöönpanoasetuksen 16 artiklan 1 kohdassa säädetystä todistuksesta.

3. Edellä 1 ja 2 kohdan säännöksiä sovelletaan vastaavasti, jos on tarpeen ottaa huomioon työskentelykaudet, jotka ovat täyttyneet aiemmin toisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, toimivaltaisen valtion lainsäädännön vaatimien edellytysten täyttämiseksi.

Asetuksen 73 artiklan 1 kohdan ja 75 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan täytäntöönpano

86 artikla

Palkatut työntekijät, jotka ovat muun jäsenvaltion kuin Ranskan lainsäädännön alaisia

1. Saadakseen perhe-etuuksia asetuksen 73 artiklan 1 kohdan mukaan työntekijän on toimitettava hakemus toimivaltaiselle laitokselle, jos on tarpeellista, työnantajansa kautta.

2. Hakemuksensa tueksi työntekijän on toimitettava todistus perheselvitys, jonka antaa näiden perheenjäsenten asuinmaan viranomainen, joka on toimivaltainen väestökirjanpitoa koskevissa asioissa. Tällainen todistus on uudistettava joka vuosi.

3. Jos toimivaltaisen valtion lainsäädännössä edellytetään, että perhe-etuuksia voidaan maksaa tai on maksettava muulle henkilölle kuin työntekijälle, viimeksi mainitun on toimitettava lisäksi hakemuksensa tueksi tietoja henkilöstä, jolle perhe-etuuksia on maksettava asuinmaassa (nimi, etunimi, täydellinen osoite).

4. Kahden tai useamman jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat sopia erityisistä menettelyistä perhe-etuuksien maksamiseksi, erityisesti asetuksen 75 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan täytäntöönpanon helpottamiseksi. Nämä sopimukset on toimitettava hallintotoimikunnan tiedoksi.

5. Työntekijä ilmoittaa toimivaltaiselle laitokselle, jos tarpeellista, työnantajansa kautta:

- kaikista sellaisista perheenjäsentensä tilanteessa tapahtuneista muutoksista, jotka saattavat muuttaa oikeutta perhe-etuuksiin.

- kaikista niiden hänen perheenjäsentensä määrän muutoksista, joille perhe-etuudet tulee maksaa,

- kaikista tällaisten perheenjäsenten asuin- tai oleskelupaikan muutoksista,

- kaikesta ammatillisen tai kaupallisen toiminnan harjoittamisesta, jonka perusteella on myös oikeus perhe-etuuksiin sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, jonka alueella perheenjäsenet asuvat.

Asetuksen 73 artiklan 2 kohdan täytäntöönpano

87 artikla

Työntekijät, jotka ovat Ranskan lainsäädännön alaisia

1. Saadakseen perheavustuksia asetuksen 73 artiklan 2 kohdan mukaan työntekijän on toimitettava hakemus toimivaltaiselle laitokselle, joka antaa hänelle todistuksen, josta ilmenee, että hän on Ranskan lainsäädännön alainen ja että hänellä on oikeus perheavustuksiin. Tässä yhteydessä asianomaisen henkilön on allekirjoitettava ilmoitus, jolla todistetaan, että mitään oikeutta perheavustuksiin ei saavuteta perheenjäsenten asuinmaan lainsäädännön mukaan ammatillisen toiminnan perusteella.

Jos Ranskan lainsäädännön mukaan oikeus perhe-etuuksiin koskee työskentelykausien pituutta vastaavaa kautta, todistuksessa ilmoitetaan kyseisenä aikana suoritetut työskentelykaudet.

Perheenjäsenet rekisteröidään asuinpaikkansa laitokseen sellaisen esitetyn todistuksen ja kirjallisen aineiston perusteella, jotka ovat perheavustusten myöntämisen edellytyksenä kyseisen laitoksen soveltaman lainsäädännön mukaan.

Jos perheenjäsenet eivät esitä mainittua todistusta, asuinpaikan laitoksen toimisto kääntyy toimivaltaisen laitoksen puoleen sen saadakseen.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu todistus on voimassa kolme kuukautta antamispäivänsä jälkeen, ja toimivaltaisen laitoksen on omasta aloitteestaan uudistettava se joka kolmas kuukausi.

3. Kun kysymys on kausityöntekijästä, 1 kohdassa tarkoitettu todistus on voimassa niin kauan kuin kausityön on suunniteltu kestävän, jollei toimivaltainen laitos ilmoita sillä välin sen peruuntumisesta asuinpaikan laitoksen toimistoon.

4. Jos sen jäsenvaltion lainsäädännössä, jonka alueella perheenjäsenet asuvat, säädetään kuukausittain tai neljännesvuosittain saatavista avustuksista ja Ranskan lainsäädännössä säädetään avustusten myöntämisestä täytettyjä työskentelypäiviä vastaavilta päiviltä, avustukset myönnetään tämän jakson ja perheenjäsenien asuinvaltion lainsäädännön mukaisen jakson välisessä suhteessa.

5. Jos sen jäsenvaltion lainsäädännössä, jonka alueella perheenjäsenet asuvat, säädetään avustusten myöntämisestä täyttyneitä työskentelypäiviä vastaavilta päiviltä, ja Ranskan lainsäädännössä säädetään, että oikeus perheavustuksiin saavutetaan yhdeksi kuukaudeksi, perheavustukset saavutetaan yhdeksi kuukaudeksi.

6. Edellä 4 ja 5 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, jos Ranskan lainsäädännön mukaan täyttyneet kaudet ilmoitetaan erilaisina yksikköinä kuin perheavustusten laskemiseen käytetyt yksiköt sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, jonka alueella perheenjäsenet asuvat, muuntaminen suoritetaan täytäntöönpanoasetuksen 15 artiklan 3 kohdan säännösten mukaisesti.

7. Toimivaltainen laitos antaa välittömästi perheenjäsenten asuinpaikan laitoksen toimistolle tiedon päivämäärästä, jolloin asianomaisen oikeus perheavustuksiin lakkaa tai jolloin hän siirtää asuinpaikkansa yhden jäsenvaltion alueelta toisen jäsenvaltion alueelle.

Perheenjäsenten asuinpaikan laitoksen toimisto voi milloin tahansa pyytää toimivaltaista laitosta toimittamaan sille mitä tahansa tietoja, jotka liittyvät asianomaisen oikeuteen saada perheavustuksia.

Jos toimivaltaisen laitoksen mielestä on tarpeen, asuinpaikan laitoksen toimisto tarkistaa sen pyynnöstä 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun ilmoituksen.

8. Perheenjäsenten on ilmoitettava asuinpaikkansa laitoksen toimistolle kaikista sellaisista tilanteessaan tapahtuneista muutoksista, jotka saattavat muuttaa oikeutta perheavustuksiin, erityisesti kaikista asuinpaikkansa muutoksista.

Asetuksen 74 artiklan 1 kohdan täytäntöönpano

88 artikla

Työttömät, jotka aiemmin olivat ja työntekijöitä ja jotka ovat muun jäsenvaltion kuin Ranskan lainsäädännön alaisia

Täytäntöönpanoasetuksen 86 artiklan säännöksiä sovelletaan vastaavasti asetuksen 74 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin työttömiin, jotka aiemmin olivat ja työntekijöitä.

Asetuksen 74 artiklan 2 kohdan täytäntöönpano

89 artikla

Työttömät, jotka aiemmin olivat ja työntekijöitä ja jotka ovat Ranskan lainsäädännön alaisia

1. Asetuksen 74 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen perheenjäsenten on esitettävä asuinpaikkansa laitoksen toimistolle todistus, josta ilmenee, että työtön, joka aiemmin oli työntekijä, saa työttömyysetuuksia Ranskan lainsäädännön mukaan, saadakseen perheavustuksia sen jäsenvaltion alueella, jossa he asuvat.

Tällaisen todistuksen antaa Ranskan laitos, joka on toimivaltainen työttömyyttä koskevissa asioissa, tai Ranskan toimivaltaisen viranomaisen nimeämä laitos aiemmin työntekijänä olleen työttömän pyynnöstä, ja tämän on allekirjoitettava ilmoitus, jolla todistetaan, että mitään oikeutta perheavustuksiin ei saavuteta perheenjäsenten asuinmaan lainsäädännön mukaan ammatillisen toiminnan perusteella.

Jos perheenjäsenet eivät esitä mainittua todistusta, asuinpaikan laitoksen toimisto kääntyy toimivaltaisen laitoksen puoleen sen saadakseen.

2. Täytäntöönpanoasetuksen 87 artiklan 2-8 kohdan säännöksiä sovelletaan vastaavasti.

8 LUKU ETUUDET ELÄKELÄISTEN HUOLLETTAVILLE LAPSILLE JA ORVOILLE Asetuksen 77, 78 ja 79 artiklan täytäntöönpano

90 artikla

1. Saadakseen etuuksia asetuksen 77 tai 78 artiklan mukaan hakijan on toimitettava hakemus asuinpaikkansa laitokselle tämän laitoksen soveltaman lainsäädännössä säädetyn menettelyn mukaisesti.

2. Jos hakija ei kuitenkaan asu sen jäsenvaltion alueella, jossa toimivaltainen laitos sijaitsee, hän voi toimittaa hakemuksensa joko toimivaltaiselle laitokselle tai asuinpaikkansa laitokselle, joka siinä tapauksessa toimittaa hakemuksen edelleen toimivaltaiselle laitokselle ja ilmoittaa päivämäärän, jona se toimitettiin. Päivämäärää pidetään hakemuksen toimituspäivänä toimivaltaiselle laitokselle.

3. Jos 2 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen laitos huomaa, että oikeutta ei sen soveltaman lainsäädännön mukaan ole, se toimittaa viipymättä hakemuksen kaikkine tarpeellisine asiakirjoineen ja tietoineen edelleen sen jäsenvaltion laitokselle, jonka lainsäädännön alaisena työntekijän osalta on täyttynyt pisin vakuutuskausi.

Tietyissä tapauksissa asia voidaan joutua lähettämään takaisin samoin edellytyksin sen jäsenvaltion laitokselle, jonka lainsäädännön mukaan sen osalta, jonka etua asia koskee, lyhin vakuutuskausi on täyttynyt.

4. Hallintotoimikunta voi tarvittaessa antaa täydentäviä määräyksiä etuuksia koskevien hakemusten toimittamisessa noudatettavasta menettelystä.

91 artikla

1. Asetuksen 77 tai 78 artiklan mukaan maksettavat etuudet suoritetaan täytäntöönpanoasetuksen 53-58 artiklan säännösten mukaisesti.

2. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset nimeävät tarvittaessa laitoksen, joka on toimivaltainen maksamaan asetuksen 77 tai 78 artiklan mukaan suoritettavia etuuksia.

92 artikla

Henkilöiden, joille maksetaan etuuksia asetuksen 77 tai 78 artiklan mukaan eläkeläisen lapsien tai orpojen puolesta, on ilmoitettava tällaisten etuuksien maksamisesta vastaavalle laitokselle:

- kaikista lasten tai orpojen tilanteessa tapahtuneista muutoksista, jotka saattavat muuttaa oikeutta etuuksiin,

- kaikista niiden lasten tai orpojen lukumäärän muutoksista, joiden osalta etuuksia maksetaan,

- kaikista lapsien tai orpojen asuinpaikan muutoksista,

- kaikesta ammatillisen tai kaupallisen toiminnan harjoittamisesta, joka antaa oikeuden perhe-etuuksiin tai perheavustuksiin tällaisille lapsille tai orvoille.

V OSASTO TALOUDELLISIA SÄÄNNÖKSIÄ

93 artikla

Muiden sairaus- ja äitiysvakuutusetuuksien korvaaminen kuin niiden, joista säädetään täytäntöönpanoasetuksen 94 ja 95 artiklassa

1. Asetuksen 19 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaan työntekijöille ja heidän perheenjäsenilleen, jotka asuvat saman jäsenvaltion alueella, annettujen luontoisetuuksien todellinen määrä ja asetuksen 22 artiklan, 25 artiklan 1, 3 ja 4 kohdan, 26 artiklan, 29 artiklan 1 kohdan tai 31 artiklan mukaan annetut luontoisetuudet korvataan toimivaltaisesta laitoksesta laitokselle, joka suoritti sanotut etuudet, siten kuin tämän laitoksen tileistä ilmenee.

2. Asetuksen 29 artiklan 1 kohdassa ja 31 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa ja sovellettaessa 1 kohdan säännöksiä, pidetään eläkeläisen asuinpaikan laitosta toimivaltaisena laitoksena.

3. Jos 1 kohdassa tarkoitettujen etuuksien todellinen määrä ei käy ilmi sen laitoksen tileistä, joka ne on antanut, eikä sopimusta ole tehty 6 kohdan mukaan, korvattava määrä määritetään kertasuoritusperusteisesti laskemalla se kaikesta asianmukaisesta tiedosta, jota on saatu käytettävissä olevista lähteistä. Hallintotoimikunta määrää perusteet, joita käytetään kertasuoritusten laskemisessa, ja vahvistaa niiden määrät.

4. Korvauksessa ei voida ottaa huomioon korkeampia taksoja kuin ne, joita sovelletaan sellaisille työntekijöille annettuihin luontoisetuuksiin, jotka ovat 1 kohdassa tarkoitetut etuudet antaneen laitoksen soveltaman lainsäädännön alaisia.

5. Edellä 1 ja 2 kohdan säännöksiä sovelletaan vastaavasti korvattaessa rahaetuuksia, jotka on maksettu täytäntöönpanoasetuksen 18 artiklan 8 kohdan toisen virkkeen säännösten mukaisesti.

6. Kaksi jäsenvaltiota tai useampi jäsenvaltio tai näiden jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat hallintotoimikunnan lausunnon saatuaan sopia muista tavoista määrätä korvattavat määrät, erityisesti kertasuoritusten perusteella.

94 artikla

Sellaisten luontoisetuuksien korvaaminen, jotka on annettu sairaus- ja äitiysvakuutuksesta työntekijän perheenjäsenille, jotka eivät asu saman jäsenvaltion alueella

1. Asetuksen 19 artiklan 2 kohdan mukaan työntekijän perheenjäsenille, jotka eivät asu asianomaisen kanssa saman jäsenvaltion alueella, annettujen luontoisetuuksien määrä korvataan toimivaltaisista laitoksista kertasuoritusperusteisesti laitoksille, jotka antoivat sanotut etuudet, jokaisen kalenterivuoden osalta mahdollisimman tarkoin syntyneitä todellisia kustannuksia vastaavasti.

2. Kertasuoritus määrätään kertomalla keskimääräinen vuosikustannus perhettä kohden keskimääräisellä vuosittaisella huomioon otettavien perheiden lukumäärällä ja vähentämällä tulokseksi saatua määrää 20 prosentilla.

3. Välttämättömät tekijät sanotun kertasuorituksen laskemiseksi määrätään seuraavasti:

a) keskimääräinen vuosittainen kustannus perhettä kohden saadaan jokaista jäsenvaltiota varten, kun kaikille sellaisen työntekijän perheenjäsenille, joihin sovelletaan sanotun jäsenvaltion lainsäädäntöä, kaikkien tämän valtion laitosten huomioon otettavien sosiaaliturvajärjestelmien mukaan antamien luontoisetuuksien vuosittainen kustannus jaetaan sellaisten työntekijöiden, joilla on perheenjäseniä, keskimääräisellä vuosittaisella lukumäärällä; sosiaaliturvajärjestelmät, jotka otetaan huomioon tätä tarkoitusta varten, eritellään täytäntöönpanoasetuksen liitteessä 9;

b) kahden jäsenvaltion laitosten välillä on keskimääräisen vuosittaisen huomioon otettavien perheiden määrän oltava sama kuin keskimääräinen vuosittainen sellaisten työntekijöiden lukumäärä, jotka ovat jommankumman jäsenvaltion lainsäädännön alaisia ja joiden perheenjäsenillä on oikeus toisen jäsenvaltion laitoksen antamiin luontoisetuuksiin.

4. Edellä 3 kohdan b alakohdan säännösten mukaisesti huomioon otettavien perheiden määrä määrätään luettelon avulla, jota pidetään tätä tarkoitusta varten asuinpaikan laitoksessa ja joka perustuu toimivaltaisen laitoksen antamiin asiakirjoihin, joilla osoitetaan niiden asianomaisten oikeudet. Jos erimielisyyttä ilmenee, asiaan liittyvien laitosten huomautukset toimitetaan tilintarkastuslautakunnalle, josta säädetään täytäntöönpanoasetuksen 101 artiklan 3 kohdassa.

5. Hallintotoimikunta vahvistaa tavat ja menettelyt, joilla määrätään 3 ja 4 kohdissa tarkoitetut laskennassa huomioon otettavat tekijät.

6. Kaksi jäsenvaltiota tai useampi jäsenvaltio tai näiden jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat, saatuaan hallintotoimikunnan lausunnon, sopia muista tavoista määrätä korvattavat määrät.

95 artikla

Sairaus- ja äitiysvakuutuksesta myönnettyjen luontoisetuuksien korvaaminen sellaisille eläkeläisille ja heidän perheenjäsenilleen, joilla ei ole oikeutta etuuksiin sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, jonka alueella he asuvat

1. Asetuksen 28 artiklan 1 kohdan mukaan annettujen luontoisetuuksien määrä korvataan toimivaltaisesta laitoksesta sanotut etuudet antaneille laitoksille kertasuoritusperusteisesti ja sen määrä on niin lähellä kuin mahdollista todellisia syntyneitä kustannuksia.

2. Kertasuoritus määrätään kertomalla keskimääräinen vuosittainen kustannus eläkeläistä kohden keskimääräisellä vuosittaisella huomioon otettavien eläkeläisten lukumäärällä ja vähentämällä tulokseksi saatua määrää 20 prosentilla.

3. Välttämättömät tekijät sanotun kertasuorituksen laskemiseksi määrätään seuraavien sääntöjen mukaisesti:

a) keskimääräinen vuosittainen kustannus eläkeläistä kohden saadaan jokaista jäsenvaltiota varten, kun kaikille eläkeläisille, joiden eläkkeet maksetaan tämän jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, ja heidän perheenjäsenilleen, kaikkien tämän valtion laitosten huomioon otettavien sosiaaliturvajärjestelmien mukaan antamien luontoisetuuksien vuosittainen kustannus jaetaan eläkeläisten keskimääräisellä vuosittaisella lukumäärällä; sosiaaliturvajärjestelmät, jotka otetaan huomioon tätä tarkoitusta varten, eritellään täytäntöönpanoasetuksen liitteessä 9;

b) kahden jäsenvaltion laitosten välisissä asioissa, keskimääräisen vuosittain huomioon otettavien eläkeläisten lukumäärän on oltava vastaava kuin keskimääräinen vuosittainen sellaisten asetuksen 28 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen eläkeläisten lukumäärä, joilla asuessaan jäsenvaltion alueella on oikeus luontoisetuuksiin toisen jäsenvaltion laitoksen kustannuksella.

4. Niiden eläkeläisten lukumäärä, jotka on otettava 3 kohdan b alakohdan säännösten mukaan huomioon, määrätään sellaisen luettelon avulla, jota pidetään tätä tarkoitusta varten asuinpaikan laitoksessa ja joka perustuu toimivaltaisen laitoksen antamiin asiakirjoihin, joilla osoitetaan niiden, joiden etua asia koskee, oikeudet. Jos erimielisyyttä ilmenee, asiaan liittyvien laitosten huomautukset toimitetaan tilintarkastuslautakunnalle, josta säädetään täytäntöönpanoasetuksen 101 artiklan 3 kohdassa.

5. Hallintotoimikunta vahvistaa tavat ja menettelyt, joilla määrätään 3 ja 4 kohdissa tarkoitetut laskennassa huomioon otettavat tekijät.

6. Kaksi jäsenvaltiota tai useampi jäsenvaltio tai näiden jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat, saatuaan hallintotoimikunnan lausunnon, sopia muista tavoista määrätä korvattavat määrät.

Asetuksen 63 artiklan 2 kohdan täytäntöönpano

96 artikla

Sellaisten luontoisetuuksien korvaaminen, jotka on annettu työtapaturma- ja ammattitautivakuutusjärjestelmästä yhden jäsenvaltion laitoksesta toisen jäsenvaltion laitoksen puolesta

Sovellettaessa asetuksen 63 artiklan 2 kohdan säännöksiä täytäntöönpanoasetuksen 93 artiklan säännöksiä sovelletaan vastaavasti.

Asetuksen 70 artiklan 2 kohdan täytäntöönpano

97 artikla

Toiseen valtioon työtä hakemaan meneville työttömille maksettujen työttömyysetuuksien korvaaminen

1. Asetuksen 69 artiklan mukaan maksettujen etuuksien määrä korvataan toimivaltaisesta laitoksesta laitokselle, joka on maksanut sanotut etuudet, siten kuin viimeksi mainitun laitoksen tileistä ilmenee.

2. Kaksi jäsenvaltiota tai useampi jäsenvaltio tai näiden valtioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat:

- saatuaan hallintotoimikunnan lausunnon, sopia muista tavoista määrätä korvattavat määrät, erityisesti kertasuoritukset, tai muista maksutavoista, tai

- luopua kaikista korvauksista laitosten välillä.

Asetuksen 73 artiklan 2 kohdan ja 74 artiklan 2 kohdan mukaan maksettujen perheavustusten korvaaminen

98 artikla

Sellaisten työntekijöiden tai työttömien perheenjäsenet, jotka saavat työttömyysetuuksia Ranskan lainsäädännön mukaan

1. Asetuksen 73 artiklan 2 kohdan ja 74 artiklan 2 kohdan mukaan maksetun perheavustusten tosiasiallinen määrä korvataan Ranskan toimivaltaisesta laitoksesta laitokselle, joka maksoi perheavustukset, siten kuin tämän laitoksen tileistä ilmenee.

2. Ranska ja kaikki muut jäsenvaltiot tai Ranskan ja kaikkien muiden jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat sopia tällaisten perheavustusten korvaamisesta kertasuorituksena. Jos kyseessä on korvaus kertasuorituksena, tämä määrätään kertomalla keskimääräinen vuosikustannus perhettä kohden keskimääräisellä vuosittaisella huomioon otettavien perheiden lukumäärällä.

3. Välttämättömät tekijät sanotun kertasuorituksen laskemiseksi määrätään seuraavasti:

a) keskimääräinen vuosittainen kustannus perhettä kohden saadaan, kun sen jäsenvaltion laitosten, jonka alueella perheenjäsenet asuvat, aiemmin työntekijänä olleen, kyseisen jäsenvaltion alueella asuvan työttömän kaikille perheenjäsenille maksamien perheavustusten vuosittainen kokonaiskustannus jaetaan sellaisten perheiden keskimääräisellä vuosittaisella lukumäärällä, joilla on oikeus perheavustuksiin;

b) keskimääräisen vuosittaisen huomioon otettavien perheiden määrän on oltava sama kuin sellaisten työntekijöiden lukumäärä, jotka ovat toimivaltaisen jäsenvaltion lainsäädännön alaisia, ja tapauksen mukaan sellaisten aiemmin työntekijöinä olleiden työttömien, jotka saavat työttömyysetuuksia tältä toimivaltaisen valtion laitokselta, keskimääräinen vuosittainen lukumäärä, joiden perheenjäsenillä on oikeus sellaisen toisen jäsenvaltion laitoksen maksamiin perheavustuksiin, jonka alueella he asuvat.

4. Hallintotoimikunta vahvistaa täytäntöönpanoasetuksen 101 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun tilintarkastuslautakunnan kertomuksen perusteella tavat ja menettelyt, joilla määrätään 3 kohdassa tarkoitetut laskennassa huomioon otettavat tekijät.

5. Ranska ja kaikki muut jäsenvaltiot tai Ranskan ja kaikkien muiden jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat, saatuaan hallintotoimikunnan lausunnon, sopia muista tavoista laskea kertasuoritus.

Korvauksia koskevia yleisiä säännöksiä

99 artikla

Hallintokustannukset

Kaksi jäsenvaltiota tai useampi jäsenvaltio tai näiden jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat asetuksen 84 artiklan 2 kohdan kolmannen virkkeen säännösten mukaisesti sopia täytäntöönpanoasetuksen 93-98 artiklassa tarkoitettujen etuuksien määrien korottamisesta tietyllä prosenttimäärällä hallintokustannusten huomioon ottamiseksi. Tämä prosenttimäärä voi vaihdella kyseeseen tulevien etuuksien mukaisesti.

100 artikla

Myöhästyneet hakemukset

1. Maksamisesta vastaava laitos voi jättää huomioon ottamatta jäsenvaltioiden laitosten välisiä tilejä selvitettäessä yhdyselimelle tai toimivaltaisen valtion maksamisesta vastaavalle laitokselle toimitetut hakemukset korvauksista, jotka koskevat etuuksia, jotka on suoritettu kalenterivuonna, joka on päättynyt vähintään kolme vuotta ennen hakemuksen toimittamista.

2. Kertasuorituskorvauksiin liittyviä hakemuksia varten kolmevuotiskausi alkaa päivästä, jolloin Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä julkaistiin täytäntöönpanoasetuksen 94-95 artiklan mukaisesti määrätyt luontoisetuuksien kustannukset.

101 artikla

Hakemuksia koskeva selvitys

1. Asetuksen 36, 63 ja 70 artiklan ja 75 artiklan 2 kohdan mukaisesti hallintotoimikunta laatii hakemuksia koskevan selvityksen jokaisen kalenterivuoden osalta.

2. Hallintotoimikunta voi suorittaa asianmukaiset varmistukset tilastollisten ja tilinpidollisten tietojen tarkastamiseksi, joita tarvitaan 1 kohdassa säädetyn hakemuksia koskevan selvityksen tekemiseksi erityisesti varmistaakseen, että ne noudattavat tässä osastossa säädettyjä sääntöjä.

3. Hallintotoimikunta tekee tässä artiklassa tarkoitetut päätökset tilintarkastuslautakunnan kertomuksen perusteella, johon lautakunta liittää perustellun lausunnon. Hallintotoimikunta määrää tilintarkastuslautakunnan toimintatavoista ja kokoonpanosta.

102 artikla

Tilintarkastuslautakunnan tehtävät - Korvausmenettely

1. Tilintarkastuslautakunnan tehtävänä on:

a) kerätä välttämättömät tiedot ja huolehtia tämän osaston säännösten täytäntöönpanemiseksi tarvittavista laskelmista;

b) antaa hallintotoimikunnalle määräajoin tarkastuskertomukset asetusten täytäntöönpanosta erityisesti, kun kysymys on taloudellisista seikoista;

c) tehdä hallintotoimikunnalle ehdotuksia a ja b alakohdan säännöksiin liittyen erityishavaintojen perusteella;

d) tehdä hallintotoimikunnalle ehdotuksia täytäntöönpanoasetuksen 94 artiklan 4 kohdan ja 95 artiklan 4 kohdan mukaan sille annetuista huomautuksista;

e) tehdä hallintotoimikunnalle täytäntöönpanoasetuksen 101 artiklan täytäntöönpanoa koskevia ehdotuksia;

f) suorittaa kaikki tehtävät, tutkimukset tai toimeksiannot asioista, jotka hallintotoimikunta sille osoittaa.

2. Korvaukset, joista säädetään 36, 63 ja 70 artiklassa ja 75 artiklan 2 kohdassa, suoritetaan kaikkia jäsenvaltion toimivaltaisia laitoksia varten toisen jäsenvaltion velkojina oleville laitoksille jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten nimeämien toimielinten toimistojen kautta. Toimielimet, joiden kautta korvaukset suoritetaan, ilmoittavat hallintotoimikunnalle korvatut määrät sanotun toimikunnan asettamassa määräajassa ja sen vahvistamien menettelyjen mukaisesti.

3. Kun korvaukset määrätään laitosten tileistä ilmenevällä tavalla, annettujen etuuksien todellisten kustannusten perusteella ne suoritetaan jokaisen kalenterivuosipuoliskon osalta seuraavan kalenterivuosipuoliskon aikana.

4. Kun korvaukset määrätään kertasuoritusperusteisesti, ne suoritetaan joka kalenterivuosi; tällaisessa tapauksessa toimivaltaiset laitokset maksavat ennakkoja velkojana oleville laitoksille jokaisen kalenterivuosipuoliskon ensimmäisenä päivänä hallintotoimikunnan määräämien menettelyjen mukaisesti.

5. Kahden tai useamman jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat sopia muista määräajoista korvauksia varten tai muista menettelyistä ennakoiden maksamiseksi.

103 artikla

Tilastollisten ja tilinpidollisten tietojen kokoaminen

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava kaikki tarpeelliset toimenpiteet tämän osaston säännösten täytäntöönpanemiseksi, erityisesti niiden, jotka edellyttävät tilastollisen ja tilinpidollisen tiedon kokoamista.

104 artikla

Jäsenvaltioiden tai jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välisiä korvauksia koskevien sopimusten merkitseminen liitteeseen 5

1. Säännöksiä, jotka ovat samanlaisia kuin asetuksen 36 artiklan 3 kohdan, 63 artiklan 3 kohdan ja 70 artiklan 3 kohdan ja täytäntöönpanoasetuksen 93 artiklan 6 kohdan, 94 artiklan 6 kohdan ja 95 artiklan 6 kohdan säännökset ja jotka ovat voimassa asetuksen voimaantulopäivää edeltävänä päivänä, sovelletaan edelleen edellyttäen, että ne ovat merkityt täytäntöönpanoasetuksen liitteeseen 5.

2. Säännökset, jotka ovat samanlaisia kuin 1 kohdassa säädetyt ja joita sovelletaan kahden tai useamman jäsenvaltion välillä asetuksen voimaantulon jälkeen, otetaan täytäntöönpanoasetuksen liitteeseen 5. Samaa sovelletaan säännöksiin, joista on sovittu täytäntöönpanoasetuksen 97 artiklan 2 kohdan ja 98 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Hallinnollisten tarkastusten ja lääkärintarkastusten kustannukset

105 artikla

1. Kustannukset, jotka johtuvat hallinnollisista tarkastuksista ja lääkärintarkastuksista, huomautuksista, lääkärikäynneistä ja kaikenlaisista etuuksien myöntämisen, suorittamisen tai muuttamisen kannalta välttämättömistä varmistuksista, korvataan laitoksesta, jonka puolesta ne on tehty, niistä vastuussa olleelle laitokselle viimeksi mainitun laitoksen soveltamien taksojen perusteella.

2. Kuitenkin kaksi jäsenvaltiota tai useampi jäsenvaltio tai tällaisten jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat sopia muista korvaustavoista erityisesti kertasuoritusperusteisesti tai ne voivat luopua korvauksista laitosten välillä.

Tällaiset sopimukset merkitään täytäntöönpanoasetuksen liitteeseen 5. Asetuksen voimaantulopäivää edeltävänä päivänä voimassaolevia sopimuksia sovelletaan edelleen edellyttäen, että ne on merkitty mainittuun liitteeseen.

Yhteisiä säännöksiä rahaetuuksien maksamisesta

106 artikla

Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on annettava hallintotoimikunnalle tiedoksi tämän toimikunnan asettamassa määräajassa ja sen määräämien menettelyjen mukaisesti rahaetuuksien määrä, jonka sen toimivaltaan kuuluvat laitokset ovat maksaneet muiden jäsenvaltioiden alueella asuville tai oleskeleville etuuden saajille.

107 artikla

Valuutan muuntaminen

1. Seuraavia säännöksiä täytäntöönpantaessa:

a) asetus: 12 artiklan 2, 3 ja 4 kohta, 19 artiklan 1 kohdan b alakohdan viimeinen virke, 22 artiklan 1 kohdan ii alakohdan viimeinen virke, 25 artiklan 1 kohdan b alakohdan viimeistä edellinen virke, 41 artiklan 1 kohdan c ja d alakohta, 46 artiklan 3 ja 4 kohta, 50 artikla, 52 artiklan b kohdan viimeinen virke, 55 artiklan 1 kohdan ii alakohdan viimeinen virke, 57 artiklan 3 kohdan c alakohta, 60 artiklan 1 kohdan c alakohta, 60 artiklan 2 kohdan b alakohta, 70 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta ja 71 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdan viimeistä edellinen virke;

b) täytäntöönpanoasetus: 34 artikla, 101 artiklan 1 kohta, 102 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 119 artiklan 2 kohta;

eri kansallisissa valuutoissa osoitettujen määrien muuntaminen kansalliseksi valuutaksi tapahtuu kansallisten raha-asiain viranomaisten julistamilla virallisilla pariteeteilla, jotka kansainvälinen valuuttarahasto hyväksyy.

2. Tapauksissa, joita 1 kohta ei koske, muuntaminen tehdään maksupäivän virallisen vaihtokurssin mukaan sekä etuuksien maksamista että korvaamista varten.

VI OSASTO ERINÄISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ

108 artikla

Kausityöntekijän aseman osoittaminen

Sen osoittamiseksi, että henkilö on kausityöntekijä, asetuksen 1 artiklan c alakohdassa tarkoitetun työntekijän on toimitettava työsopimuksensa, jonka sen jäsenvaltion työvoimaviranomainen on leimannut, jonka alueelle hän on lähtenyt työhön tai jonka alueella hän on työskennellyt. Jos kausityötä koskevaa sopimusta ei ole tehty tässä jäsenvaltiossa, työskentelyvaltion laitos antaa, tarpeen mukaan, etuuksia koskevan hakemuksen johdosta todistuksen, joka osoittaa, että työntekijän antamien tietojen perusteella hänen tekemänsä työ on luonteeltaan kausityötä.

109 artikla

Maksujen maksamisen järjestäminen

Työnantaja, jolla ei ole toimipaikkaa siinä jäsenvaltiossa, jonka alueella työntekijä työskentelee, voi sopia viimeksi mainitun kanssa, että tämä huolehtii maksujen maksamista koskevista työnantajan velvollisuuksista.

Työnantaja antaa toimivaltaiselle laitokselle tai, jos tarpeellista, mainitun jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen nimeämälle laitokselle tiedon kaikista tällaisista järjestelyistä.

110 artikla

Keskinäinen hallinnollinen apu, joka koskee aiheetta maksettujen etuuksien takaisinperimistä

Jos jäsenvaltion laitos, joka on suorittanut etuuksia, haluaa ryhtyä toimiin henkilöä vastaan, joka on saanut hänelle kuulumattomia etuuksia, tällaisen henkilön asuinpaikan laitos tai henkilön asuinpaikan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen nimeämä laitos antaa apuaan ensiksi mainitulle laitokselle.

111 artikla

Sosiaaliturvalaitosten suorittama aiheettomien suoritusten takaisinperiminen ja avustavien toimielinten hakemukset

1. Jos myönnettäessä tai muutettaessa etuuksia työkyvyttömyyden, vanhuuden tai kuoleman (eläkkeet) suhteen asetuksen III osaston 3 luvun mukaisesti, jäsenvaltion laitos on maksanut etuuden saajalle suuremman summan kuin mihin tällä oli oikeus, tämä laitos voi pyytää minkä tahansa muun valtion laitosta, joka vastaa vastaavien etuuksien suorittamisesta tälle etuuden saajalle, vähentämään liikaa maksetun määrän mainitulle etuuden saajalle maksamastaan suorituksesta. Viimeksi mainittu laitos siirtää vähennetyn määrän velkojana olevalle laitokselle. Jos liikaa maksettua määrää ei voida vähentää suorituksista, sovelletaan 2 kohdan säännöksiä.

2. Jos jäsenvaltion laitos on maksanut etuuden saajalle suuremman summan kuin mihin tällä on oikeus, tämä laitos voi sen soveltamassa lainsäädännössä säädetyin edellytyksin ja rajoituksin pyytää minkä tahansa muun jäsenvaltion laitosta, joka on vastuussa etuuksien suorittamisesta tälle etuuden saajalle, vähentämään liikaa maksetun määrän mainitulle etuuden saajalle maksamastaan määrästä. Viimeksi mainittu laitos tekee vähentämisen sen soveltamassa lainsäädännössä tällaiselle vähentämiselle säädetyin edellytyksin ja rajoituksin ikään kuin se itse olisi maksanut liikaa etuutta ja siirtää vähennetyn määrän velkojana olevalle laitokselle.

3. Jos henkilö, johon asetusta sovelletaan, on saanut apua jäsenvaltion alueella aikana, jolloin hänellä oli oikeus etuuksiin toisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, apua antanut toimielin voi, jos sillä on laillinen oikeus vaatia mainitulle henkilölle suoritettuja etuuksia takaisin, pyytää minkä tahansa muun jäsenvaltion laitosta, joka vastaa etuuden suorittamisesta tämän henkilön hyväksi, vähentämään maksetun avun määrästä, jonka viimeksi mainittu maksaa mainitulle henkilölle.

Jos sellaisen henkilön perheenjäsen, johon asetusta sovelletaan, on saanut apua jäsenvaltion alueella aikana, jolloin sillä, jonka etua asia koskee, oli oikeus etuuksiin toisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan sen, jonka etua asia koskee, perheenjäsenen osalta, apua antanut toimielin voi, jos sillä on laillinen oikeus vaatia takaisin sille, jonka etua asia koskee, suoritettuja etuuksia asianomaisen perheenjäsenen osalta, pyytää minkä tahansa muun jäsenvaltion laitosta, joka vastaa tällaisten etuuksien suorittamisesta tämän henkilön hyväksi, vähentämään maksetun avun määrästä, jonka viimeksi mainittu maksaa mainitulle henkilölle asianomaisten perheenjäsenten osalta.

Maksamisesta vastaava laitos tekee vähennyksen sen soveltamassa lainsäädännössä säädetyin edellytyksin ja rajoituksin ja siirtää vähennetyn määrän velkojana olevalle toimielimelle.

112 artikla

Kun laitos on suorittanut sille maksettavaksi kuulumattomia maksuja joko suoraan tai toisen laitoksen kautta ja kun niiden takaisinperiminen on tullut mahdottomaksi, kysymyksessä olevat määrät jäävät lopullisesti ensiksi mainitun laitoksen vastattaviksi, jollei aiheeton maksu ole johtunut vilpistä.

113 artikla

Kansainvälisessä kuljetusliikenteessä työskenteleville henkilöille annettujen, heille kuulumattomien luontoisetuuksien takaisinperiminen

1. Jos toimivaltainen laitos ei tunnusta oikeutta luontoisetuuksiin, kansainvälisen kuljetusliikenteen palveluksessa työskentelevälle henkilölle oleskelupaikan laitoksesta täytäntöönpanoasetuksen 20 artiklan 2 kohdan tai 62 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun oletuksen perusteella annetut luontoisetuudet korvataan toimivaltaisesta laitoksesta.

2. Kustannukset, jotka ovat syntyneet oleskelupaikan laitokselle kansainvälisen kuljetusliikenteen palveluksessa työskentelevän henkilön osalta, joka ei ole aikaisemmin kääntynyt oleskelupaikan laitoksen puoleen ja jolla ei ole oikeutta luontoisetuuksiin, mutta on siitä huolimatta saanut luontoisetuuksia esittämällä täytäntöönpanoasetuksen 20 artiklan 2 kohdassa tai 62 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun todistuksen, korvataan mainitun todistuksen mukaan toimivaltaisena pidetystä laitoksesta tai mistä tahansa muusta laitoksesta, jonka kyseisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on tätä tarkoitusta varten nimennyt.

3. Toimivaltainen laitos tai 2 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa toimivaltaisena pidetty laitos tai tätä varten nimetty laitos perii etuuksien saajalta niiden luontoisetuuksien arvon, jotka hänelle annettiin ilman, että hänellä oli niihin oikeutta. Mainittu laitos antaa perinnästä tiedon täytäntöönpanoasetuksen 101 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulle tilintarkastuslautakunnalle, joka tekee niistä selvityksen.

114 artikla

Etuuksien väliaikainen maksaminen tilanteessa, jossa on syntynyt erimielisyys sovellettavasta lainsäädännöstä tai etuudet antavasta laitoksesta

Tapauksissa, joissa on erimielisyyttä kahden tai useamman jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tai laitoksen välillä joko siitä, mitä lainsäädäntöä olisi sovellettava asetuksen II osaston mukaan tai siitä, minkä laitoksen olisi annettava etuudet, se, jonka etua asia koskee ja joka voisi hakea etuuksia ilman erimielisyyttä, saa etuudet väliaikaisesti sen lainsäädännön mukaisesti, jota asuinpaikan laitos soveltaa tai jos työntekijä ei asu minkään kyseisen jäsenvaltion alueella, etuudet annetaan sen laitoksen soveltaman lainsäädännön mukaan, johon hänen hakemuksensa toimitettiin ensiksi.

115 artikla

Menettely muussa jäsenvaltiossa kuin toimivaltaisessa valtiossa suoritettuja lääkäritarkastuksia varten

Oleskelu- tai asuinpaikan laitos, jota on asetuksen 87 artiklan mukaan pyydetty suorittamaan lääkärintarkastus, on meneteltävä soveltamassaan lainsäädännössä säädettyjen menettelyjen mukaisesti.

Tällaisten menettelyjen puuttuessa se kääntyy toimivaltaisen laitoksen puoleen saadakseen tietoja sovellettavista menettelyistä.

116 artikla

Maksujen takaisinperimistä koskevat sopimukset

1. Asetuksen 92 artiklan 2 kohdan mukaan tehdyt sopimukset sisällytetään täytäntöönpanoasetuksen liitteeseen 5.

2. Asetuksen N:o 3 51 artiklan täytäntöönpanemiseksi tehtyjä sopimuksia sovelletaan edelleen edellyttäen, että ne on sisällytetty täytäntöönpanoasetuksen liitteeseen 5.

117 artikla

Tietojenkäsittely

1. Yksi tai useampi jäsenvaltio tai niiden toimivaltaiset viranomaiset voivat, saatuaan hallintotoimikunnan lausunnon, mukauttaa todistusten, todistettujen ilmoitusten, hakemusten ja muiden asiakirjojen mallit sekä asetuksessa ja täytäntöönpanoasetuksessa säädettyjen tietojen siirron ja käsittelyn automaattiseen tietojenkäsittelyyn.

2. Hallintotoimikunta tekee tutkimuksia, joita tarvitaan 1 kohdan säännösten soveltamisesta johtuvien mukauttamistapojen yhtenäistämiseksi ja tuomiseksi yleiseen käyttöön, kun jäsenvaltioiden tietojenkäsittelyn kehittyminen tekee sen mahdolliseksi.

VII OSASTO SIIRTYMÄ- JA LOPPUSÄÄNNÖKSIÄ

118 artikla

Siirtymäsäännöksiä, jotka koskevat eläkkeitä

1. Eläkettä koskeva hakemus, jota ei ole ei vielä ollut ratkaistu ennen asetuksen voimaantulopäivää, hakemus johtaa etuuden kaksinkertaiseen myöntämiseen:

- tätä päivää edeltävältä kaudelta asetuksen N:o 3 säännösten mukaisesti,

- tämän päivän jälkeiseltä kaudelta asetuksen säännösten mukaisesti.

2. Työkyvyttömyys-, vanhuus- tai jälkeenjääneiden etuuksia koskeva hakemus, joka on toimitettu jäsenvaltion laitokselle asetuksen voimaantulopäivän jälkeen, johtaa itsestään niiden etuuksien tarkistamiseen, jotka on myönnetty samasta vakuutustapahtumasta ennen tätä päivää yhden tai useamman muun jäsenvaltion laitoksesta tai laitoksista, asetuksen säännösten mukaisesti.

119 artikla

Siirtymäsäännöksiä, jotka koskevat perhe-etuuksia

1. Asetuksen 94 artiklan 9 kohdassa oikeuksilla tarkoitetaan niitä oikeuksia, joita palkatut työntekijät saivat perhe-etuuksiin oikeuttavien perheenjäsentensä osalta, sellaisissa määrin ja sellaisissa rajoissa, joita sovelletaan ennen asetuksen voimaantulopäivää joko asetuksen N:o 3 41 artiklan tai liitteen D tai rajatyöntekijöiden sosiaaliturvasta 2 päivänä huhtikuuta 1963 annetun neuvoston asetuksen N:o 36/63/ETY(4) 20 artiklan tai liitteen 1 mukaan.

2. Siltä osin kuin 1 kohdassa tarkoitettujen perhe-etuuksien määrä on suurempi kuin asetuksen 73 artiklan 2 kohdan mukaan annettavien perheavustusten määrä, Ranskan toimivaltaisen laitoksen on huolehdittava niiden maksamisesta palkatulle työntekijälle tai suoraan tämän perheenjäsenille näiden asuinpaikkaan tällaisiin perhe-etuuksiin oikeuttavien lasten osalta.

3. Perheenjäsenten asuinpaikan laitoksen toimisto huolehtii perheavustusten maksamisesta soveltamansa lainsäädännön säännösten mukaan sillä ehdolla, että Ranskan toimivaltainen laitos maksaa korvauksen silloin, kun olisi maksettava perhe-etuuksia asetuksen 73 artiklan 2 kohdan mukaan.

4. Ne jäsenvaltiot, joita asia koskee, tai niiden toimivaltaiset viranomaiset määräävät kahdenvälisten suhteidensa osalta tämän artiklan täytäntöönpanomenettelyn.

120 artikla

Täytäntöönpanoa koskevat lisäsopimukset

1. Kaksi jäsenvaltiota tai useampi jäsenvaltio tai näiden jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat tarvittaessa tehdä sopimuksia tarkoituksenaan täydentää asetuksen hallinnollista täytäntöönpanomenettelyä. Tällaiset sopimukset merkitään täytäntöönpanoasetuksen liitteeseen 5.

2. Samanlaisia sopimuksia kuin ne, joita tarkoitetaan 1 kohdassa, jotka ovat voimassa asetuksen voimaantulopäivää edeltävänä päivänä, sovelletaan edelleen edellyttäen, että ne on sisällytetty täytäntöönpanoasetuksen liitteeseen 5.

121 artikla

Liitteet ja niiden muuttaminen

1. Täytäntöönpanoasetuksen liitteet ovat sen erottamaton osa.

2. Näitä liitteitä voidaan muuttaa neuvoston asetuksella, joka annetaan komission ehdotuksesta, kyseisen jäsenvaltion tai jäsenvaltioiden tai niiden toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä sen jälkeen, kun on saatu hallintotoimikunnan lausunto.

3. Täydennetään asetuksen liite V, osa "B. Saksa" tekstillä seuraavasti:

"7. Asetusta sovellettaessa synnytyskustannusten kiinteämääräinen hyvitys, joka on myönnetty Saksan lainsäädännön mukaan työntekijöiden, työttömien ja eläkkeensaajien tai eläkkeen hakijoiden perheenjäsenille, katsotaan luontoisetuudeksi."

122 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen voimaantulo

Täytäntöönpanoasetus tulee voimaan sen seitsemännen kuukauden ensimmäisenä päivänä, joka seuraa sen julkaisemista Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä maaliskuuta 1972.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. THORN

(1) EYVL N:o L 149, 5.7.1971, s. 2

(2) EYVL N:o 30, 16.12.1958, s. 561/58

(3) EYVL N:o 30, 16.12.1958, s. 597/58

(4) EYVL N:o 62, 20.4.1963, s. 1314/63

LIITE 1

TOIMIVALTAISET VIRANOMAISET

(Asetuksen 1 artiklan l kohta ja täytäntöönpanoasetuksen 4 artiklan 1 kohta)

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE 2

TOIMIVALTAISET LAITOKSET

(Asetuksen 1 artiklan o alakohta ja täytäntöönpanoasetuksen 4 artiklan 2 kohta)

A. BELGIA

1. Sairaus ja äitiys:

a) Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 16-29 artiklaa:

i) yleisesti:

Vakuutustoimielin, jossa työntekijä on vakuutettu

ii) merenkulkijoita varten:

Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge - Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden onder Belgische vlag - (Belgian lipun alla purjehtivien merenkulkijoiden avustus- ja huoltokassa), Antwerpen

b) Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen V osastoa:

Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles - Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel, (kansallinen sairaus- ja työkyvyttömyysvakuutuslaitos, Bryssel) joka toimii vakuutustoimielinten ja Belgian lipun alla purjehtivien merenkulkijoiden avustus- ja huoltokassan puolesta

2. Työkyvyttömyys:

a) Yleinen työkyvyttömyys (ruumiillisen työn tekijät, toimihenkilöt ja kaivostyöntekijät):

Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles - Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel, (kansallinen sairaus- ja työkyvyttömyysvakuutuslaitos, Bryssel) yhdessä vakuutustoimielimen kanssa, jossa työntekijä on tai on ollut vakuutettu.

b) Kaivosmiesten erityinen työkyvyttömyysjärjestelmä:

Fonds national de retraite des ouvriers-mineurs, Bruxelles - Nationaal pensionenfonds voor mijnwerkers, Brussel, (kaivosmiesten kansallinen eläkekassa, Bryssel)

c) Merenkulkijoiden työkyvyttömyysjärjestelmä:

Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge - Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden onder Belgische vlag, (Belgian lipun alla purjehtivien merenkulkijoiden avustus- ja huoltokassa), Antwerpen

3. Vanhuus, kuolema (eläkkeet):

Office national des pensions pour travailleurs salariés, Bruxelles - Rijksdienst voor werknemerspensioenen, Brussel, (työntekijöiden kansallinen eläketoimisto, Bryssel)

4. Työtapaturmat:

a) eläkkeitä täydentäviä etuuksia koskevat hakemukset:

Fonds des accidents du travail, Bruxelles - (työtapaturmakassa, Bryssel)

b) muut kuin edellä tarkoitetut etuudet:

i) yleisesti:

Vakuuttaja

ii) merenkulkijoiden järjestelmä:

Fonds des accidents du travail, Bruxelles (työtapaturmakassa, Bryssel)

5. Ammattitaudit:

Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles (ammattitautikassa, Bryssel)

6. Kuolemantapauksen johdosta annettavat avustukset:

a) Sairaus- ja työkyvyttömyysvakuutus:

i) yleisesti:

Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles (kansallinen sairaus- ja työkyvyttömyysvakuutuslaitos, Bryssel) yhdessä vakuutustoimielimen kanssa, jossa työntekijä oli vakuutettu

ii) merenkulkijoita varten:

Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge (Belgian lipun alla purjehtivien merenkulkijoiden avustus- ja huoltokassa), Antwerpen

b) Työtapaturmat:

i) yleisesti:

Vakuuttaja

ii) merenkulkijoita varten:

Fonds des accidents du travail, Bruxelles (työtapaturmakassa, Bryssel)

c) Ammattitaudit:

Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles (ammattitautikassa, Bryssel)

7. Työttömyys:

i) yleisesti:

Office nationale de l'emploi, Bruxelles (kansallinen työvoimatoimisto, Bryssel)

ii) merenkulkijoita varten:

Pool des marins de la marine marchande - (kauppalaivastopooli), Antwerpen

8. Perhe-etuudet:

Caisse de compensation pour allocations familiales pour travailleurs salariés (työntekijöiden perheavustusten korvauskassa), jossa työnantaja on vakuutettu

B. SAKSA

Saksan laitosten toimivallasta säädetään Saksan lainsäädännössä, jollei jäljempänä muuta mainita

1. Sairausvakuutus:

Sovellettaessa asetuksen 25 artiklan 1 kohdan säännöksiä:

Sairausvakuutuslaitos, jossa työtön oli vakuutettu silloin kun hän poistui Saksan liittotasavallan alueelta

Eläkkeenhakijoiden ja eläkeläisten ja heidän perheenjäsentensä sairausvakuutusta varten asetuksen III osaston 1 luvun 4 ja 5 jakson säännösten mukaan:

a) jos työntekijä on vakuutettu paikallisessa yleisessä sairauskassassa (Allgemeine Ortskrankenkasse) tai maaseudun sairauskassassa (Landkrankenkasse) tai jos hän ei ollut vakuutettu missään sairausvakuutuksen laitoksessa:

Allgemeine Ortskrankenkasse Bad Godesberg (paikallinen yleinen sairauskassa Bad Godesberg), Bonn-Bad Godesberg

b) kaikissa muissa tapauksissa:

Sairausvakuutuslaitos, jossa hakija tai eläkeläinen on vakuutettu

2. Ruumiillisen työn tekijöiden, toimihenkilöiden ja kaivostyöntekijöiden eläkevakuutus:

Vapaaehtoisen vakuutuksen piiriin pääsemiseksi ja etuuksia koskevien hakemusten määräämiseksi ja etuuksien myöntämiseksi asetuksen säännösten mukaisesti:

a) Henkilöille, jotka ovat olleet vakuutettuja tai joita pidetään sellaisina yksinomaan Saksan lainsäädännön mukaan tai heidän jälkeenjääneilleen, jos nämä henkilöt tai nämä jälkeenjääneet asuvat muun jäsenvaltion alueella tai ovat toisen jäsenvaltion kansalaisia ja asuvat muun valtion kuin jäsenvaltion alueella:

i) Jos viimeinen maksu maksettiin ruumiillisen työn tekijöiden eläkevakuutusjärjestelmään:

- jos työntekijä asuu Alankomaissa tai on Alankomaiden kansalainen ja asuu muun valtion kuin jäsenvaltion alueella:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (Westfalenin alueellinen vakuutustoimisto), Münster

- jos työntekijä asuu Belgiassa tai on Belgian kansalainen ja asuu muun valtion kuin jäsenvaltion alueella:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Reininmaakunnan alueellinen vakuutustoimisto), Düsseldorf

- jos työntekijä asuu Italiassa tai on Italian kansalainen ja asuu muun valtion kuin jäsenvaltion alueella:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Schwabenin alueellinen vakuutustoimisto), Augsburg

- jos työntekijä asuu Ranskassa tai Luxemburgissa tai on Ranskan tai Luxemburgin kansalainen ja asuu muun valtion kuin jäsenvaltion alueella:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Rheinland-Pfalzin alueellinen vakuutustoimisto), Speyer

Jos viimeinen maksu on kuitenkin suoritettu Landesversicherungsanstalt für das Saarland -nimiselle laitokselle (Saarlandin alueellinen vakuutustoimisto), Saarbrücken, tai Bundesbahnversicherungsanstalt -nimiselle laitokselle (liittotasavallan rautatieläisten vakuutustoimisto), Frankfurt am Main, tai Seekasse -nimiselle laitokselle (merenkulkijoiden vakuutuskassa), Hamburg:

laitos, jolle viimeinen maksu on suoritettu

ii) Jos kuitenkin viimeinen maksu maksettiin:

- toimihenkilöiden eläkevakuutusjärjestelmään:

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (liittotasavallan toimihenkilöiden vakuutuslaitos), Berliini

- merenkulkijoiden eläkevakuutusjärjestelmään:

Seekasse (merenkulkijoiden vakuutuskassa), Hamburg

iii) Jos viimeinen maksu on maksettu kaivostyöntekijöiden eläkevakuutusjärjestelmään tai jos kaivostyöntekijöiden sellaisen eläkkeen saamiseksi vaadittu odotusaika, joka maksetaan sen vuoksi, että kyky harjoittaa toimintaa kaivoksessa (Bergmannsrente) on vähentynyt, on täytetty tai katsotaan täytetyksi:

Bundesknappschaft (liittotasavallan kaivostyöntekijöiden vakuutuskassa), Bochum

b) Henkilöille, jotka ovat olleet vakuutettuja tai joiden katsotaan olleen vakuutettuja Saksan lainsäädännön tai yhden tai useamman muun jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, ja heidän jälkeenjääneilleen:

i) Jos viimeinen maksu Saksan lainsäädännön mukaan on maksettu ruumiillisen työn tekijöiden eläkevakuutusjärjestelmään:

- kun se, jota asia koskee, asuu Saksan liittotasavallan alueella Saarin alueen ulkopuolella

tai

kun hän asuu Saksan liittotasavallan alueen ulkopuolella ja kun viimeinen maksu Saksan lainsäädännön mukaan maksettiin Saarin alueen ulkpuolella sijaitsevalle laitokselle:

- jos viimeinen maksu toisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan on maksettu Alankomaiden eläkevakuutuslaitokselle:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (Westfalenin alueellinen vakuutustoimisto), Münster

- jos viimeinen maksu toisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan on maksettu Belgian eläkevakuutuslaitokselle:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Reininmaakunnan alueellinen vakuutustoimisto), Düsseldorf

- jos viimeinen maksu toisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan on maksettu Italian eläkevakuutuslaitokselle:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Schwabenin alueellinen vakuutustoimisto), Augsburg

- jos viimeinen maksu toisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan on maksettu Ranskan tai Luxemburgin eläkevakuutuslaitokselle:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Rheinland-Pfalzin alueellinen vakuutustoimisto), Speyer

- kun työntekijä asuu Saksan alueella Saarlandissa

tai

jos hän asuu Saksan liittotasavallan alueen ulkopuolella ja jos viimeinen maksu Saksan lainsäädännön mukaan on maksettu eläkevakuutuslaitokselle, joka sijaitsee Saarlandissa:

Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Saarlandin alueellinen vakuutustoimisto), Saarbrücken

- kun viimeinen maksu Saksan lainsäädännön mukaan on maksettu: -Seekasse-nimiselle laitokselle (merenkulkijoiden vakuutuskassa), Hampuri, tai Bundesbahnversicherungsanstalt-nimiselle laitokselle (liittotasavallan rautateiden vakuutustoimisto), Frankfurt am Main:

laitos, jolle maksu on maksettu

ii) Jos viimeinen maksu Saksan lainsäädännön mukaan on maksettu:

- toimihenkilöiden eläkevakuutusjärjestelmään:

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (liittotasavallan toimihenkilöiden vakuutuslaitos), Berliini

- merenkulkijoiden eläkevakuutusjärjestelmään:

Seekasse (merenkulkijoiden vakuutuskassa), Hampuri

iii) Jos viimeinen maksu Saksan lainsäädännön mukaan on maksettu kaivostyöntekijöiden eläkevakuutusjärjestelmään tai jos odotusaika, jota vaaditaan kaivostyöntekijöiden eläkeoikeuden saamiseksi sillä perusteella, että kyky harjoittaa toimintaa kaivoksessa (Bergmannsrente) on vähentynyt, on tai katsotaan olevan täytetty joko ottaen huomioon ainoastaan Saksan vakuutuskaudet tai ottaen huomioon ulkomaiset vakuutuskaudet:

Bundesknappschaft (liittotasavallan kaivostyöntekijöiden vakuutuskassa), Bochum

3. Rauta- ja terästeollisuuden työntekijöiden täydennysvakuutus:

Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Saarlandin alueellinen vakuutustoimisto), Saarbrücken

4. Tapaturmavakuutus (työtapaturmat ja ammattitaudit):

Laitos, joka vastaa kyseisen tapauksen tapaturmavakuutuksesta

5. Työttömyys ja perhe-etuudet:

Bundesanstalt für Arbeit (liittotasavallan työvirasto), Nürnberg

C. RANSKA

1. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 93 artiklan 1 kohdan säännöksiä:

a) yleinen järjestelmä:

Caisse nationale de l'assurance maladie (kansallinen sairausvakuutuskassa), Pariisi

b) Maatalouden järjestelmä:

Caisse centrale de secours mutuels agricoles (maatalouden keskinäisten etuuskassojen keskus), Pariisi

c) Kaivostyöntekijöiden järjestelmä:

Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (kaivostyöntekijöiden kansallinen itsenäinen sosiaaliturvakassa), Pariisi

d) Merenkulkijoiden järjestelmä:

Établissement national des invalides de la marine (työkyvyttömien merenkulkijoiden kansallinen laitos)

2. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 96 artiklan säännöksiä:

a) Yleinen järjestelmä:

Caisse nationale de l'assurance maladie (kansallinen sairausvakuutuskassa), Pariisi

b) Kaivostyöntekijöiden järjestelmä:

Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (kaivostyöntekijöiden kansallinen itsenäinen sosiaaliturvakassa), Pariisi

c) Merenkulkijoiden järjestelmä:

Établissement national des invalides de la marine (työkyvyttömien merenkulkijoiden kansallinen laitos), Pariisi

3. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 98 artiklan säännöksiä:

a) Yleinen järjestelmä:

Caisse nationale d'allocations familiales (kansallinen perheavustuskassa), Pariisi

b) Maatalouden järjestelmä:

Caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles (maatalouden keskinäisen etuuskassan keskus perheavustuksia varten), Pariisi

c) Kaivostyöntekijöiden järjestelmä:

Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (kaivostyöntekijöiden kansallinen itsenäinen sosiaaliturvakassa), Pariisi

d) Merenkulkijoiden järjestelmä:

Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce (kauppalaivaston merenkulkijoiden kansallinen perheavustuskassa) tai Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime (merikalastusteollisuuden kansallinen perheavustusten kassa), tapauksen mukaan

4. Muut toimivaltaiset laitokset ovat ne jotka on määritetty Ranskan lainsäädännön mukaan, nimittäin:

I. RANSKAN EMÄMAA

a) Yleinen järjestelmä:

i) sairaus, äitiys, kuolema (avustus):

Caisse primaire d'assurance maladie (paikallinen sairausvakuutuskassa)

ii) työkyvyttömyys:

aa) yleisesti, paitsi Pariisissa ja Pariisin alueella:

Caisse primaire d'assurance maladie (paikallinen sairausvakuutuskassa)

Pariisissa ja Pariisin alueella:

Caisse régionale d'assurance maladie (alueellinen sairausvakuutuskassa)

bb) erityisjärjestelmä, josta säädetään sosiaaliturvalain L 365-L 382 artiklassa:

Caisse régionale d'assurance maladie (alueellinen sairausvakuutuskassa), Strasbourg

iii) vanhuus:

aa) yleisesti, paitsi Pariisissa ja Pariisin alueella:

Caisse régionale d'assurance maladie (branche vieillesse) (alueellinen sairausvakuutuskassa (vanhuusjaosto))

Pariisissa ja Pariisin alueella:

Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (työntekijöiden kansallinen vanhuusvakuutuskassa), Pariisi

bb) erityisjärjestelmä, josta säädetään sosiaaliturvalain L 365-L 382 artiklassa:

Caisse régionale d'assurance vieillesse (alueellinen vanhuusvakuutuskassa), Strasbourg

tai

Caisse régionale d'assurance maladie (alueellinen sairausvakuutuskassa), Strasbourg

iv) työtapaturmat:

aa) tilapäinen työkyvyttömyys:

Caisse primaire d'assurance maladie (paikallinen sairausvakuutuskassa)

bb) pysyvä työkyvyttömyys:

- eläkkeet:

- 31 päivän joulukuuta 1946 jälkeen sattuneet tapaturmat:

Caisse primaire d'assurance maladie (paikallinen sairausvakuutuskassa)

- ennen 1 päivää tammikuuta 1947 sattuneet tapaturmat:

Työnantaja tai hänen sijastaan toimiva vakuuttaja

- eläkekorotukset:

- 31 päivän joulukuuta 1946 jälkeen sattuneet tapaturmat:

Caisse primaire d'assurance maladie (paikallinen sairausvakuutuskassa)

- ennen 1 päivää tammikuuta 1947 sattuneet tapaturmat:

Caisse des dépóts et consignations (säästö- ja talletuskassa)

v) perhe-etuudet:

Caisse d'allocations familiales (perheavustusten kassa)

vi) työttömyys:

Direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre (työjaostot departementeittain)

b) Maatalouden järjestelmä:

i) sairaus, äitiys, kuolema (avustus), perhe-etuudet:

Caisse de mutualité sociale agricole (maatalouden sosiaalivakuutuksen keskinäinen etuuskassa)

ii) työkyvyttömyys- ja vanhuusvakuutus ja etuudet jälkeenjääneelle puolisolle:

Caisse centrale de secours mutuels agricoles (maatalouden keskinäisen etuuskassan keskus), Pariisi

iii) työtapaturmat:

aa) yleisesti:

Työnantaja tai hänen sijastaan toimiva vakuuttaja

bb) eläkekorotuksia varten:

Caisse des dépôts et consignations (säästö- ja talletuskassa)

iv) työttömyys:

Direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre (työjaostot departementeittain)

c) Kaivostyöntekijöiden järjestelmä:

i) sairaus, äitiys, kuolema (avustus):

Société de secours minière (kaivostyöntekijöiden avustusyhdistys)

ii) työkyvyttömyys, vanhuus, kuolema (eläkkeet):

Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (kaivostyöntekijöiden kansallinen itsenäinen sosiaaliturvakassa), Pariisi

iii) työtapaturmat:

aa) tilapäinen työkyvyttömyys:

Société de secours minière (kaivostyöntekijöiden avustusyhdistys)

bb) pysyvä työkyvyttömyys:

- eläkkeet

- 31 päivän joulukuuta 1946 jälkeen sattuneet tapaturmat:

Union régionale des sociétés de secours minières (kaivostyöntekijöiden avustusyhdistysten alueellinen liitto)

- ennen 1 päivää tammikuuta 1947 sattuneet tapaturmat:

Työnantaja tai hänen sijastaan toimiva vakuuttaja

- eläkekorotukset:

- 31 päivän joulukuuta 1946 jälkeen sattuneet tapaturmat:

Union régionale des sociétés de secours minières (kaivostyöntekijöiden avustusyhdistysten alueellinen liitto)

- ennen 1 päivää tammikuuta 1947 sattuneet tapaturmat:

Caisse des dépôts et consignations (säästö- ja talletuskassa)

iv) perhe-etuudet:

Union régionale des sociétés de secours minières (kaivostyöntekijöiden avustusyhdistysten alueellinen liitto)

v) työttömyys:

Direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre (työjaostot departementeittain)

d) Merenkulkijoiden järjestelmä:

i) sairaus, äitiys, työkyvyttömyys, työtapaturmat, kuolema (avustus) ja eläkkeet työkyvyttömien henkilöiden tai sellaisten henkilöiden jälkeenjääneille, joille on sattunut työtapaturma:

Section "Caisse générale de prévoyance des marins" du quartier des affaires maritimes (merenkulkijoiden yleinen huoltokassa, merenkulkuasianjaoston osasto)

ii) vanhuus, kuolema (eläkkeet):

Section "Caisse de retraite des marins" du quartier des affaires maritimes (merenkulkuasiainjaoston osaston merenkulkijoiden eläkekassa)

iii) perhe-etuudet:

Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce (kauppalaivaston merenkulkijoiden kansallinen perheavustuskassa) tai Caisse nationale d'allocations familiales de la péche maritime (merikalastusteollisuuden kansallinen perheavustuskassa), tapauksen mukaan

iv) työttömyys:

Direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre (työjaostot departementeittain)

II. MERENTAKAISET ALUEET

a) kaikki järjestelmät (paitsi merenkulkijoiden järjestelmä) ja kaikki riskit paitsi perhe-etuudet:

i) yleisesti:

Caisse générale de sécurité sociale (yleinen sosiaaliturvakassa)

ii) eläkekorotuksia varten sellaisten työtapaturmien osalta, jotka ovat sattuneet merentakaisilla alueilla ennen 1 päivää tammikuuta 1952:

Direction départementale de l'entregistrement (rekisteröinnin aluedirektoraatti)

b) Perhe-etuudet:

Caisse d'allocations familiales (perheavustusten kassa)

c) Merenkulkijoiden järjestelmä:

i) kaikki riskit paitsi vanhuus- ja perhe-etuudet:

Section "Caisse générale de prévoyance des marins" du quartier des affaires maritimes (merenkulkijoiden yleinen huoltokassa, merenkulkuasiainjaoston osasto)

ii) vanhuus:

Section "Caisse de retraite des marins" du quartier des affaires maritimes (merenkulkijoiden eläkekassa merenkulkuasiainjaoston osasto)

iii) perhe-etuudet:

Caisse d'allocations familiales (perheavustusten kassa)

D. ITALIA

1. Sairaus (lukuun ottamatta tuberkuloosia) ja äitiys:

"Instituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie" (kansallinen sairausvakuutuslaitos), maakunnalliset toimistot

"Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano" (Bolzanon maakunnallinen sairausvakuutuskassa), Bolzano

"Cassa mutua provinciale di malattia di Trento" (Trenton maakunnallinen sairausvakuutuskassa), Trento

tai laitos, jossa se, jota asia koskee, on vakuutettu

2. Tuberkuloosi:

Istituto nazionale della previdenza sociale (kansallinen sosiaalihuollon laitos), maakunnalliset toimistot

3. Työtapaturmat ja ammattitaudit:

a) yleisesti:

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (kansallinen työtapaturmavakuutuslaitos), maakunnalliset toimistot

b) tarvittaessa myös maatalouden ja metsätalouden työntekijöitä varten:

Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati agricoli (maatalouden työntekijöiden kansallinen huolto- ja aputoimisto)

c) merenkulkijat:

merenkulkijoiden kassa, jossa se, jonka etua asia koskee, on rekisteröity

4. Työkyvyttömyys, vanhuus, jälkeenjääneet (eläkkeet):

a) yleisesti:

Istituto nazionale della previdenza sociale (kansallinen sosiaalihuollon laitos), maakunnalliset toimistot

b) viihdealan työntekijöitä varten:

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (kansallinen huolto- ja avustustoimisto viihdealan työntekijöitä varten), Rooma

c) johtavaa henkilökuntaa varten:

Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (kansallisen huollon laitos teollisuuden johtavaa henkilökuntaa varten), Rooma

d) lehtimiehiä varten:

Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani "G. Amendola" (G. Amendola kansallinen huollon laitos italialaisia lehtimiehiä varten), Rooma

5. Kuolemantapauksen johdosta annettavat avustukset:edellä 1, 2 tai 3 kohdan alla luetellut laitokset tapauksen mukaan

6. Työttömyys (palkatut työntekijät)

a) yleisesti:

Istituto nazionale della previdenza sociale (kansallinen sosiaalihuollon laitos), maakunnalliset toimistot

b) lehtimiehiä varten:

Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani "G. Amendola" (G. Amendola kansallinen huollon laitos italialaisia lehtimiehiä varten), Rooma

7. Perheavustukset

a) yleisesti:

Istituto nazionale della previdenza sociale (kansallinen sosiaalihuollon laitos), maakunnalliset toimistot

b) lehtimiehiä varten:

Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani "G. Amendola" (G. Amendola kansallinen huollon laitos italialaisille lehtimiehille), Rooma

E. LUXEMBURG

1. Sairaus ja äitiys:

a) sovellettaessa asetuksen 28 artiklan 2 kohdan säännöksiä:

eläkkeen maksajana oleva laitos tai laitokset vakuutuskausien mukaisessa suhteessa

b) muissa tapauksissa:

Sairauskassa, jossa työntekijä on vakuutettu työnsä vuoksi tai missä hän oli viimeksi vakuutettu

2. Työkyvyttömyys, vanhuus, kuolema (eläkkeet):

a) toimihenkilöitä varten, mukaan lukien kaivosten tekninen henkilökunta:

Caisse de pension des employés privés (yksityisen sektorin toimihenkilöiden eläkekassa), Luxemburg

b) muissa tapauksissa:

Etablissement d'assurance contre la vieillesse et invalidité (vanhuus- ja työttömyysvakuutuslaitos), Luxemburg

3. Työtapaturmat ja ammattitaudit:

a) maataloudessa tai metsätaloudessa toimivia työntekijöitä varten:

Association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière, Luxemburg (tapaturmavakuutuksen yhdistys, maatalous- ja metsätalousosasto), Luxemburg

b) kaikkia muita vakuutustapahtumia varten:

Association d'assurance contre les accidents, section industrielle (tapaturmavakuutusten yhdistys, teollisuusosasto), Luxemburg

4. Työttömyys:

Administration de l'emploi (työvoimahallinto), Luxemburg

5. Perhe-etuudet:

a) edellä 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa laitoksessa vakuutettuja henkilöitä varten:

Caisse d'allocations familiales des ouvriers près l'Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité (ruumiillisen työn tekijöiden perheavustuskassa vanhuus- ja työkyvyttömyysvakuutuslaitoksen yhteydessä), Luxemburg

b) toimihenkilöitä varten:

Caisse d'allocations familiales des employés près la Caisse de pension des employés privés (toimihenkilöiden perheavustuskassa yksityisen sektorin toimihenkilöiden eläkekassan yhteydessä), Luxemburg

6. Kuolemantapauksen johdosta annettavat avustukset:

Sovellettaessa asetuksen 66 artiklan säännöksiä:se eläkkeen maksajana oleva laitos, jonka on huolehdittava luontoisetuuksista

F. ALANKOMAAT

1. Sairaus ja äitiys:

a) luontoisetuudet:

Ziekenfonds (sairauskassa), jossa asianomainen henkilö on vakuutettu

b) rahaetuudet:

Bedrijfsvereniging (ammatillinen ja kauppayhdistys), jossa vakuutetun henkilön työnantaja on vakuutettu

2. Työkyvyttömyys:

a) jos, myös asetusta soveltamatta, oikeus etuuteen on yksinomaan Alankomaiden lainsäädännön mukaan:

Bedrijfsvereniging (ammatillinen ja kaupallinen yhdistys), jossa vakuutetun henkilön työnantaja on vakuutettu

b) muissa tapauksissa:

Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (uusi yleinen ammatillinen ja kaupallinen yhdistys), Amsterdam

3. Vanhuus, kuolema (eläkkeet):

Sociale Verzekeringsbank (sosiaalivakuutuspankki), Amsterdam

4. Työttömyys:

a) työttömyysvakuutusetuudet:

Bedrijfsvereniging (ammatillinen ja kaupallinen yhdistys), jossa vakuutetun henkilön työnantaja on vakuutettu

b) etuudet julkisilta viranomaisilta:

Asuinpaikan paikallinen viranomainen

5. Perhe-etuudet:

a) jos etuuksiin oikeutettu henkilö asuu Alankomaissa:

Raad van Arbeid (työneuvosto), jonka alueella hän asuu

b) jos etuuksiin oikeutettu henkilö asuu Alankomaiden ulkopuolella mutta hänen työnantajansa asuu Alankomaissa tai hänellä on siellä toimipiakka:

Raad von Arbeid (työneuvosto), jonka alueella työnantaja asuu tai jonne hän on sijoittautunut

c) muissa tapauksissa:

Sociale Verzekeringsbank (sosiaalivakuutuspankki), Amsterdam

6. Ammattitaudit, joihin sovelletaan asetuksen 57 artiklan 3 kohdan säännöksiä:

Sovellettaessa asetuksen 57 artiklan 3 kohdan c alakohdan säännöksiä:

- jos etuus myönnetään ajalta ennen 1 päivää heinäkuuta 1967:

Sociale Verzekeringsbank (sosiaalivakuutuspankki), Amsterdam

- jos etuus myönnetään 30 päivän kesäkuuta 1967 jälkeiseltä ajalta:

Bedrijfsvereniging voor de Mijnindustrie (ammatillinen ja kauppayhdistys kaivosteollisuutta varten), Heerlen

LIITE 3

ASUINPAIKAN LAITOKSET JA OLESKELUPAIKAN LAITOKSET

(Asetuksen 1 artiklan p alakohta ja täytäntöönpanoasetuksen 4 artiklan 3 kohta)

A. BELGIA

I. ASUINPAIKAN LAITOKSET

1. Sairaus ja äitiys:

a) sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 17, 18, 22, 25, 28, 29, 30 ja 32 artiklan säännöksiä:

Vakuutustoimielimet

b) sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 31 artiklan säännöksiä:

i) yleisesti:

Vakuutustoimielimet

ii) merenkulkijoita varten:

Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge - Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden onder Belgische vlag - (Belgian lipun alla purjehtivien merenkulkijoiden avustus- ja huoltokassa), Antwerpen

tai

Vakuutustoimielimet

2. Työkyvyttömyys:

a) Yleinen työkyvyttömyys (ruumiillisen työn tekijät, toimihenkilöt, kaivostyöntekijät):

Institut national d'assurance maladie-invalité, Bruxelles, (kansallinen sairaus- ja työkyvyttömyysvakuutuslaitos, Bryssel) yhdessä vakuutustoimielinten kanssa

sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 105 artiklaa:

Institut national d'assurance maladie-invalité, Bruxelles (kansallinen sairaus- ja työkyvyttömyysvakuutuslaitos, Bryssel)

b) kaivostyöntekijöiden erityinen työkyvyttömyysjärjestelmä:

Fonds national de retraite des ouvriers-mineurs, Bruxelles (kaivostyöntekijöiden kansallinen eläkekassa, Bryssel)

c) merenkulkijoiden työkyvyttömyysjärjestelmä:

Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge - (Belgian lipun alla purjehtivien merenkulkijoiden avustus- ja huoltokassa), Antwerpen

3. Vanhuus, kuolema (eläkkeet):

Office national des pensions pour travailleurs salariés, Bruxelles (työntekijöiden kansallinen eläketoimisto, Bryssel)

4. Työtapaturmat (luontoisetuudet):

Vakuutustoimielimet

5. Ammattitaudit:

Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles (ammattitautikassa, Bryssel)

6. Kuolemantapauksen johdosta annettavat avustukset:

Vakuutustoimielimet yhdessä Institut national d'assurance maladie-invalité, Bruxelles (kansallisen sairaus- ja työkyvyttömyysvakuutuslaitos, Bryssel) -nimisen laitoksen kanssa

7. Työttömyys:

a) yleisesti:

Office national de l'emploi, Bruxelles(kansallinen työvoimatoimisto, Bryssel)

b) merenkulkijoita varten:

Pool des marins de la marine marchande (kauppalaivastopooli), Antwerpen

8. Perhe-etuudet:

Office national des allocations familiales pour travailleurs salariés, Bruxelles (työntekijöiden kansalliset perheavustustoimistot, Bryssel)

II. OLESKELUPAIKAN LAITOKSET

1. Sairaus ja äitiys:

Institut national d'assurance maladie-invalité, Bruxelles (kansallinen sairaus- ja työkyvyttömyysvakuutuslaitos, Bryssel) vakuutustoimielinten kautta

2. Työtapaturmat:

Institut national d'assurance maladie-invalité, Bruxelles (kansallinen sairaus- ja työkyvyttömyysvakuutuslaitos, Bryssel) vakuutustoimielinten kautta

3. Ammattitaudit:

Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles (ammattitautikassa, Bryssel)

B. SAKSA

1. Sairausvakuutus

a) Kaikissa tapauksissa, paitsi asetuksen 19 artiklan 2 kohdan säännöksiä ja täytäntöönpanoasetuksen 17 artiklan säännöksiä sovellettaessa:

Asianomaisen henkilön asuin- tai oleskelupaikalla toimivaltainen Allgemeine Ortskrankenkasse (paikallinen yleinen sairauskassa) tai jollei tällaista laitosta ole, asianomaisen henkilön asuin- tai oleskelupaikalla toimivaltainen Landkrankenkasse (maatalouden sairauskassa)

Kaivostyöntekijöiden järjestelmässä vakuutettujen henkilöiden ja heidän perheenjäsentensä osalta:

Bundesknappschaft (liittotasavallan kaivostyöntekijöiden vakuutuskassa), Bochum

b) Sovellettaessa asetuksen 19 artiklan 2 kohdan säännöksiä ja täytäntöönpanoasetuksen 17 artiklan säännöksiä:

Laitos, jossa asianomainen henkilö oli viimeksi vakuutettu. Jollei tällaista laitosta ole tai kun vakuutettu henkilö oli viimeksi vakuutettu Allgemeine Ortskrankenkasse -nimisessä laitoksessa, Landkrankenkasse -nimisessä laitoksessa (maatalouden sairauskassassa) tai Bundesknappschaft -nimisessä laitoksessa (liittotasavallan kaivostyöntekijöiden vakuutuskassassa): a kohdassa tarkoitetun asianomaisen henkilön asuinpaikan tai oleskelupaikan toimivaltainen laitos.

c) Tuberkuloosin hoitoa varten hoitokeskuksessa:

Asianomaisen henkilön asuinpaikalla tai oleskelupaikalla toimivaltainen ruumiillisen työn tekijöiden eläkevakuutuslaitos

2. Tapaturmavakuutus

a) Luontoisetuudet (poikkeuksena terapeuttinen hoito, joka annetaan tapaturmavakuutuksen mukaan ja proteesit ja apuvälineet) ja rahaetuudet (poikkeuksena eläkkeet, pysyvän hoidon korotukset (Pflegegeld) ja kuolemantapauksen johdosta annettavat avustukset):

Asianomaisen henkilön asuinpaikalla tai oleskelupaikalla toimivaltainen Allgemeine Ortskrankenkasse (paikallinen yleinen sairausvakuutuskassa) tai jollei tällaista laitosta ole, asianomaisen henkilön asuin- tai oleskelupaikalla toimivaltainen Landkrankenkasse (maatalouden sairauskassa)

Kaivostyöntekijöiden järjestelmässä vakuutettuja henkilöitä ja heidän perheenjäseniään varten:

Bundesknappschaft (liittotasavallan kaivostyöntekijöiden vakuutuskassa), Bochum

b) Luontoisetuudet ja rahaetuudet, joiden osalta on poikettu a alakohdan ulkopuolelle ja sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 76 artiklan säännöksiä:

Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (ammatillisten ja kaupallisten yhdistysten liitto teollisuudessa), Bonn

3. Eläkevakuutus:

a) Työntekijöiden eläkevakuutus:

i) asioissa Belgian kanssa:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Reininmaakunnan alueellinen vakuutustoimisto), Düsseldorf

ii) asioissa Ranskan kanssa:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Rheinland-Pfalzin alueellinen vakuutustoimisto), Speyer tai kuten toimivaltainen laitos liitteessä II, Landesversicherungsanstalt Saarland (Saarlandin alueellinen vakuutustoimisto), Saarbrücken

iii) asioissa Italian kanssa:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Schwabenin alueellinen vakuutustoimisto), Augsburg

iv) asioissa Luxemburgin kanssa:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Rheinland-Pfalzin alueellinen vakuutuskassa), Speyer

v) asioissa Alankomaiden kanssa:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (Westfalenin alueellinen vakuutustoimisto), Münster

b) Toimihenkilöiden eläkevakuutus:

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (liittotasavallan toimihenkilöiden laitos), Berliini

c) Kaivostyöntekijöiden eläkevakuutus:

Bundesknappschaft (liittotasavallan kaivostyöntekijöiden vakuutuskassa), Bochum

4. Työttömyysetuudet ja perhe-etuudet:

Asianomaisen henkilön asuinpaikan tai oleskelupaikan toimivaltainen työvoimatoimisto.

C. RANSKA

I. RANSKAN EMÄMAA:

1. Muut riskit kuin työttömyys ja perhe-etuudet:

a) yleisesti:

Asuinpaikan tai oleskelupaikan caisse primaire d'assurance maladie (paikallinen sairausvakuutuskassa)

b) sovellettaessa asetuksen 27 artiklan säännöksiä merenkulkijoiden osalta:

la section "Caisse générale de prévoyance des marins" du Quartier des affaires maritimes (merenkulkijoiden yleinen huoltokassa, merenkulkuasiain jaoston osasto)

c) sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 35 artiklan säännöksiä:

i) yleinen järjestelmä:

aa) yleisesti, paitsi Pariisin ja Pariisin alueen osalta:

Caisse primaire d'assurance maladie (paikallinen sairausvakuutuskassa)

Pariisin ja Pariisin alueen osalta:

Caisse régionale d'assurance maladie (alueellinen sairausvakuutuskassa), Pariisi

bb) sosiaaliturvalain L 365-L 382 artiklassa säädetty erityisjärjestelmä:

Caisse régionale d'assurance maladie (alueellinen sairausvakuutuskassa), Strasbourg

ii) maatalouden järjestelmä:

Caisse de mutualité sociale agricole (maatalouden sosiaalivakuutuksen keskinäinen etuuskassa)

iii) kaivostyöntekijöiden järjestelmä:

Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (kansallinen itsenäinen sosiaaliturvakassa kaivostyöntekijöille), Pariisi

iv) merenkulkijoiden järjestelmä:

la section "Caisse générale de prévoyance des marins" du Quartier des affaires maritimes (merenkulkijoiden yleinen huoltokassa, merenkulkuasiain jaoston osasto)

d) Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 36 artiklan säännöksiä työkyvyttömyyseläkkeiden osalta:

i) yleisesti, paitsi Pariisin ja Pariisin alueen osalta:

Caisse primaire d'assurance maladie (paikallinen sairausvakuutuskassa)

Pariisin ja Pariisin alueen osalta:

Caisse régionale d'assurance maladie (alueellinen sairausvakuutuskassa), Pariisi

ii) sosiaaliturvalain L 365-L 382 artiklassa säädetty erityisjärjestelmä:

Caisse régionale d'assurance maladie (alueellinen sairausvakuutuskassa), Strasbourg

e) Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 35 artiklan säännöksiä vanhuuseläkkeiden osalta:

i) yleinen järjestelmä:

aa) yleisesti, paitsi Pariisin ja Pariisin alueen osalta:

Caisse régionale d'assurance maladie, branche "vieillesse" (alueellinen sairausvakuutuskassa, vanhuusjaosto)

Pariisin ja Pariisin alueen osalta:

Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (kansallinen vanhuusvakuutuskassa palkatuille työntekijöille), Pariisi

bb) sosiaaliturvalain L 365-L 382 artiklassa säädetty erityisjärjestelmä:

Caisse régionale d'assurance vieillesse (alueellinen vanhuusvakuutuskassa), Strasbourg

ii) maatalouden järjestelmä:

Caisse centrale de secours mutuels agricoles (maatalouden keskinäinen etuuksien keskuskassa), Pariisi

iii) kaivostyöntekijöiden järjestelmä:

Caisse autonome nationale de sécurité sociale les mines (kansallinen itsenäinen sosiaaliturvakassa kaivostyöntekijöille), Pariisi

iv) merenkulkijoiden järjestelmä:

la section "Caisse générale de prévoyance des marins" du Quartier des affaires maritimes (merenkulkijoiden yleinen huoltokassa, merenkulkuasiain jaoston osasto)

f) sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 75 artiklan säännöksiä:

Caisse primaire d'assurance maladie (paikallinen sairausvakuutuskassa)

2. Työttömyys:

a) sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 80 artiklan säännöksiä, 81 artiklan säännöksiä ja 82 artiklan 2 kohdan säännöksiä:

Direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre (työn ja työvoiman maakunnallinen yksikkö) paikassa, jossa työskentely, jota varten todistus pyydettiin, suoritettiin

Agence nationale pour l'emploi (kansallisen työvoimatoimiston) paikallistoimisto

Perheenjäsenten asuinpaikan kaupungin viranomaiset

b) sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 83 artiklan 1 ja 2 kohdan säännöksiä ja 97 artiklan säännöksiä:

Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) (teollisuuden ja kaupan työvoimayhdistys) asianomaisen henkilön asuinpaikalla

c) sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 84 artiklan säännöksiä:

i) täydellinen työttömyys:

Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) (teollisuuden ja kaupan työvoimayhdistys) asianomaisen henkilön asuinpaikalla

ii) osittainen työttömyys:

Direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre (työn ja työvoiman maakunnallinen yksikkö) asianomaisen henkilön työskentelypaikalla

d) Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 89 artiklan säännöksiä:

Direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre (työn ja työvoiman maakunnallinen yksikkö)

3. Perhe-etuudet:

Caisse d'allocations familiales (perheavustuskassa) asianomaisen henkilön asuinpaikalla

II. MERENTAKAISET ALUEET

1. Muut riskit kuin perhe-etuudet:

a) yleisesti:

Caisse générale de sécurité sociale (yleinen sosiaaliturvakassa)

b) Merenkulkijat:

i) Työkyvyttömyyseläkkeet:

Section "Caisse générale de prévoyance des marins" du quartier des affaires maritimes (merenkulkijoiden yleinen huoltokassa, merenkulkuasiain jaoston osasto)

ii) Vanhuuseläkkeet:

Section "Caisse de retraite des marins" du quartier des affaires maritimes (merenkulkijoiden eläkekassa, merenkulkuasiain jaoston osasto)

2. Perhe-etuudet:

Asianomaisen henkilön asuinpaikan caisse d'allocations familiales (perheavustusten kassa)

D. ITALIA

1. Sairaus (lukuun ottamatta tuberkuloosia) ja äitiys:

"Instituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie" (kansallinen sairausvakuutuslaitos), maakunnalliset toimistot

"Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano" (Bolzanon maakunnallinen sairausvakuutuskassa), Bolzano

"Cassa mutua provinciale di malattia di Trento" (Trenton maakunnallinen sairausvakuutuskassa), Trento

2. Tuberkuloosi:

Istituto nazionale della previdenza sociale (kansallinen sosiaalihuollon laitos), maakunnalliset toimistot

3. Työtapaturmat ja ammattitaudit:

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (kansallinen työtapaturmavakuutuslaitos), maakunnalliset toimistot

4. Työkyvyttömyys, vanhuus, jälkeenjääneet (eläkkeet):

a) yleisesti:

Istituto nazionale della previdenza sociale (kansallinen sosiaalihuollon laitos), maakunnalliset toimistot

b) viihdealan työntekijöitä varten:

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (kansallinen huolto- ja avustustoimisto viihdealan työntekijöitä varten), Rooma

c) johtavaa henkilökuntaa varten:

Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (kansallisen huollon laitos teollisuuden johtavaa henkilökuntaa varten), Rooma

d) lehtimiehiä varten:

Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani "G. Amendola" (G. Amendola kansallinen huollon laitos italialaisia lehtimiehiä varten), Rooma

5. Kuolemantapauksen johdosta annettavat avustukset:

edellä 1, 2 tai 3 kohdan alla luetellut laitokset tapauksen mukaan

6. Työttömyys (palkatut työntekijät)

a) yleisesti:

Istituto nazionale della previdenza sociale (kansallinen sosiaalihuollon laitos), maakunnalliset toimistot

b) lehtimiehiä varten:

Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani "G. Amendola" (G. Amendola kansallinen huollon laitos italialaisia lehtimiehiä varten), Rooma

7. Perheavustukset

a) yleisesti:

Istituto nazionale della previdenza sociale (kansallinen sosiaalihuollon laitos), maakunnalliset toimistot

b) lehtimiehiä varten:

Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani "G. Amendola" (G. Amendola kansallinen huollon laitos italialaisille lehtimiehille), Rooma

E. LUXEMBURG

1. Sairaus, äitiys:

a) Sovellettaessa asetuksen 19 artiklan säännöksiä, 22 artiklan säännöksiä, 28 artiklan 1 kohdan säännöksiä, 29 artiklan 1 kohdan säännöksiä ja 31 artiklan säännöksiä sekä täytäntöönpanoasetuksen 17, 18, 20, 21, 22, 24, 29, 30 ja 31 artiklan säännöksiä:

Caisse nationale d'assurance maladie des ouvriers (ruumiillisen työn tekijöiden kansallinen sairausvakuutuskassa), Luxemburg

b) Sovellettaessa asetuksen 27 artiklan säännöksiä:

Sairauskassa, joka Luxemburgin lainsäädännön mukaan on toimivaltainen Luxemburgin osaeläkkeiden osalta

2. Työkyvyttömyys, vanhuus, kuolema:

a) toimihenkilöitä varten, mukaan lukien kaivosten tekninen henkilökunta:

Caisse de pension des employés privés (yksityisen sektorin toimihenkilöiden eläkekassa), Luxemburg

b) muissa tapauksissa:

Établissement d'assurance contre la vieillesse et invalidité (vanhuus- ja työttömyysvakuutuslaitos), Luxemburg

3. Työtapaturmat ja ammattitaudit:

a) maataloudessa tai metsätaloudessa toimivia työntekijöitä varten:

Association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière, Luxemburg (tapaturmavakuutuksen yhdistys, maatalous- ja metsätalousosasto), Luxemburg

b) kaikkia muita vakuutustapahtumia varten:

Association d'assurance contre les accidents, section industrielle (tapaturmavakuutusten yhdistys, teollisuusosasto), Luxemburg

4. Työttömyys:

Administration de l'emploi (työvoimahallinto), Luxemburg

5. Perhe-etuudet:

a) edellä 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa laitoksessa vakuutettuja henkilöitä varten:

Caisse d'allocations familiales des ouvriers près l'Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité (ruumiillisen työn tekijöiden perheavustuskassa vanhuus- ja työkyvyttömyysvakuutuslaitoksen yhteydessä), Luxemburg

b) toimihenkilöitä varten:

Caisse d'allocations familiales des employés près la Caisse de pension des employés privés (toimihenkilöiden perheavustuskassa yksityisen sektorin toimihenkilöiden eläkekassan yhteydessä), Luxemburg

F. ALANKOMAAT

1. Sairaus, äitiys, työtapaturmat, ammattitaudit:

a) luontoisetuudet:

i) asuinpaikan laitokset:

yksi asuinpaikan toimivaltaisista sairauskassoista asianomaisen henkilön valinnan mukaan

ii) oleskelupaikan laitokset:

Algemeen Nederlands Onderling Ziekenfonds (Alankomaiden yleinen sairauskassa), Utrecht

b) rahaetuudet:

Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (uusi yleinen ammatillinen ja kaupallinen yhdistys), Amsterdam

2. Työkyvyttömyys:

a) jos oikeus etuuksiin muodostuu asetusta soveltamatta ja yksin Alankomaiden lainsäädännön mukaan:

Toimivaltainen Bedrijfsvereniging (ammatillinen tai kaupallinen yhdistys)

b) kaikissa muissa tapauksissa:

Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (uusi yleinen ammatillinen tai kaupallinen yhdistys), Amsterdam

3. Vanhuus ja kuolema (eläkkeet):

Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 36 artiklan säännöksiä:

a) yleisesti:

Sociale Verzekeringsbank (sosiaalivakuutuspankki), Amsterdam

b) asioissa Belgian kanssa:

Bureau voor Belgische Zaken de sociale verzekering betreffende (Belgian sosiaaliturva-asioiden osasto), Breda

c) asioissa Saksan kanssa:

Bureau voor Duitse Zaken van de Vereniging van Raden van Arbeid (työneuvostojen liiton Saksan asioiden osasto), Nijmegen

4. Työttömyys:

a) työttömyysvakuutusetuudet:

Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (uusi yleinen ammatillinen ja kaupallinen yhdistys), Amsterdam

b) julkisen viranomaisen etuudet:

Asuinpaikan tai oleskelupaikan paikallinen viranomainen

5. Perheavustukset:

Sovellettaessa asetuksen 73 artiklan 2 kohdan säännöksiä ja 74 artiklan 2 kohdan säännöksiä:

Raad van Arbeid (työneuvosto), jonka alueella perheenjäsenet asuvat

LIITE 4

YHTEYSELIMET

(Täytäntöönpanoasetuksen 3 artiklan 1 kohta, 4 artiklan 4 kohta ja 122 artikla)

A. BELGIA

Ministére de la prévoyance sociale, Bruxelles (sosiaalihuoltoministeriö, Bryssel)

B. SAKSA

1. Sairausvakuutus:

Bundesverband der Ortskrankenkassen (kansallinen paikallisten sairauskassojen liitto), Bonn-Bad Godesberg

2. Tapaturmavakuutus:

Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (ammatillisten ja kaupallisten yhdistysten liitto), Bonn

3. Ruumiillisen työn tekijöiden eläkevakuutus:

a) Täytäntöönpanoasetuksen 3 artiklan 2 kohdan säännöksiä sovellettaessa:

Verband Deutscher Rentenversicherungsträger (Saksan eläkevakuutuslaitosten liitto), Frankfurt am Main

b) Täytäntöönpanoasetuksen 51 artiklan ja 53 artiklan 1 kohdan säännöksiä sovellettaessa sekä täytäntöönpanoasetuksen 55 artiklassa tarkoitettu maksava toimielin:

i) asiat Belgian kanssa:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Reininmaakunnan alueellinen vakuutustoimisto), Düsseldorf

ii) asiat Ranskan kanssa:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Rheinland-Pfalzin alueellinen vakuutustoimisto), Speyer tai toimivaltaisena laitoksena liitteen 2 mukaan Landesversicherungsanstalt Saarland (Saarlandin alueellinen vakuutustoimisto), Saarbrücken

iii) asiat Italian kanssa:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Schwabenin alueellinen vakuutustoimisto), Augsburg

iv) asiat Luxemburgin kanssa:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Rheinland-Pfalzin alueellinen vakuutustoimisto), Speyer

v) asiat Alankomaiden kanssa:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (Westfalenin alueellinen vakuutustoimisto), Münster

4. Toimihenkilöiden eläkevakuutus:

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Liittotasavallan toimihenkilöiden vakuutustoimisto), Berliini

5. Kaivostyöntekijöiden eläkevakuutus:

Bundesknappschaft (Liittotasavallan kaivostyöntekijöiden vakuutuskassa), Bochum

6. Rauta- ja terästeollisuuden työntekijöiden lisävakuutus:

Landesversicherungsanstalt Saarland, Abteilung Hüttenknappschaftliche Pensionsversicherung (Saarlandin alueellinen vakuutustoimisto, rauta- ja terästeollisuuden työntekijöiden vakuutusosasto), Saarbrücken

7. Työttömyys ja perhe-etuudet:

Hauptstelle der Bundesanstalt für Arbeit (liittotasavallan työviraston keskuslaitos), Nürnberg

C. RANSKA

1. Yleisesti:

Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants (siirtotyöläisten sosiaaliturvan keskus), Pariisi

2. Kaivostyöntekijöiden järjestelmää varten (työkyvyttömyys, vanhuus ja kuolema (eläkkeet)):

Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (kaivostyöntekijöiden kansallinen itsenäinen sosiaaliturvakassa), Pariisi

D. ITALIA

1. Sairaus (lukuun ottamatta tuberkuloosia), äitiys:

"Instituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie" (kansallinen sairausvakuutuslaitos), maakunnalliset toimistot

2. Työtapaturmat ja ammattitaudit:

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, direzione generale (tapaturmavakuutuksen kansallisen laitoksen yleinen osasto), Rooma

3. Työkyvyttömyys, vanhuus, jälkeenjääneet, tuberkuloosi, työttömyys, perheavustukset:

Istituto nazionale della previdenza sociale, direzione generale (kansallisen sosiaalihuollon laitoksen yleinen osasto), Rooma

E. LUXEMBURG

I. TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUKSEN 53 ARTIKLAN TÄYTÄNTÖÖNPANOA VARTEN:

1. Sairaus, äitiys:

a) sovellettaessa asetuksen 28 artiklan 2 kohtaa:

eläkkeen maksajana oleva laitos tai laitokset vakuutuskausien suhteessa

b) muissa tapauksissa:

sairauskassa, jossa työntekijä on vakuutettu työnsä vuoksi tai jossa hän oli viimeksi vakuutettu

2. Työkyvyttömyys, vanhuus, kuolema (eläkkeet):

a) toimihenkilöitä varten, mukaan lukien kaivosten tekninen henkilökunta:

Caisse de pension des employés privés (yksityisen sektorin toimihenkilöiden eläkekassa), Luxemburg

b) muissa tapauksissa:

Établissement d'assurance contre la vieillesse et invalidité (vanhuus- ja työttömyysvakuutuslaitos), Luxemburg

3. Työtapaturmat ja ammattitaudit:

a) maataloudessa tai metsätaloudessa toimivia työntekijöitä varten:

Association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière, Luxemburg (tapaturmavakuutuksen yhdistys, maatalous- ja metsätalousosasto), Luxemburg

b) kaikkia muita vakuutustapahtumia varten:

Association d'assurance contre les accidents, section industrielle (tapaturmavakuutusten yhdistys, teollisuusosasto), Luxemburg

4. Työttömyys:

Administration de l'emploi (työvoimahallinto), Luxemburg

5. Perhe-etuudet:

a) edellä 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa laitoksessa vakuutettuja henkilöitä varten:

Caisse d'allocations familiales des ouvriers près l'Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité (ruumiillisen työn tekijöiden perheavustuskassa vanhuus- ja työkyvyttömyysvakuutuslaitoksen yhteydessä), Luxemburg

b) toimihenkilöitä varten:

Caisse d'allocations familiales des employés près la Caisse de pension des employés privés (toimihenkilöiden perheavustuskassa yksityisen sektorin toimihenkilöiden eläkekassan yhteydessä), Luxemburg

6. Kuolemantapauksen johdosta annettavat avustukset:

a) sovellettaessa asetuksen 66 artiklan säännöksiä:

Caisse nationale d'assurance maladie des ouvriers (ruumiillisen työn tekijöiden kansallinen sairausvakuutuskassa), Luxemburg

b) muissa tapauksissa:

Laitokset, joita tarkoitetaan 1 kohdan b alakohdassa taikka 2 tai 3 kohdassa sen mukaan mikä vakuutuksen ala vastaa etuuden maksamisesta

II. MUUT TAPAUKSET:

Ministère du travail et de la sécurité sociale (työ- ja sosiaaliturva-asiain ministeriö), Luxemburg

F. ALANKOMAAT

1. Sairaus, äitiys, työkyvyttömyys, työtapaturmat, ammattitaudit ja työttömyys

a) luontoisetuudet:

Ziekenfondsraad (sairauskassojen neuvosto), Amstelveen

b) rahaetuudet:

Nieuwe Algemene Bedrijfsverening (uusi yleinen ammatillinen ja kaupallinen yhdistys), Amsterdam

2. Vanhuus, kuolema (eläkkeet), perhe-etuudet:

a) yleisesti:

Sociale Verzekeringsbank (sosiaalivakuutuspankki), Amsterdam

b) asiat Belgian kanssa:

Bureau voor Belgische Zaken de sociale verzekering betreffende (Belgian sosiaaliturva-asiain osasto), Breda

c) asiat Saksan kanssa:

Bureau voor Duitse Zaken van de Vereniging van Raden van Arbeid (työneuvostojen liiton Saksan asiain osasto), Nijmegen

LIITE 5

KAHDENVÄLISTEN SOPIMUSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSÄÄNNÖKSET, JOTKA JÄÄVÄT VOIMAAN

(Täytäntöönpanoasetuksen 4 artiklan 5 kohta, 5 artikla, 53 artiklan 3 kohta, 104 artikla, 105 artiklan 2 kohta, 116 artikla ja 120 artikla)

Yleisiä huomautuksia

I. Milloin tässä liitteessä olevissa säännöksissä viitataan sopimusten määräyksiin tai asetusten N:o 3, N:o 4 tai N:o 36/63/ETY säännöksiin, nämä viittaukset korvataan viittauksilla vastaaviin asetuksen tai täytäntöönpanoasetuksen säännöksiin, jolleivat sopimusten määräykset jää voimaan sen perusteella, että ne on otettu asetuksen liitteeseen II.

II. Sellaisen sopimuksen irtisanomislauseke, jonka tietyt määräykset otetaan tähän liitteeseen, jää edelleen voimaan noiden säännösten osalta.

1. BELGIA-SAKSA

a) Hallinnollinen sopimus N:o 2, joka on tehty 7 päivänä joulukuuta 1957 tehdyn yleisen sopimuksen (eläkkeiden maksaminen ajalta ennen sopimuksen voimaantuloa) 20 päivänä heinäkuuta 1965 tehdyn lisäsopimuksen N:o 3 täytäntöönpanosta.

b) Siirtotyöläisten sosiaaliturvaa koskevien Euroopan talousyhteisön neuvoston asetusten N:o 3 ja N:o 4 täytäntöönpanosta 20 päivänä heinäkuuta 1965 tehdyn sopimuksen 9 artiklan 1 kohta.

c) Euroopan talousyhteisön neuvoston asetuksen N:o 36/63/ETY 14 artiklan 3 kohdan säännösten ja asetuksen N:o 4 73 artiklan 4 kohdan säännösten täytäntöönpanosta 6 päivänä lokakuuta 1964 tehty sopimus, joka koskee luontoisetuuksien korvaamista eläkeläisille, jotka aiemmin olivat rajatyöntekijöitä.

d) Sopimus sosiaaliturvamaksujen takaisinsuorittamisesta, tehty 29 päivänä tammikuuta 1969.

2. BELGIA-RANSKA

a) Sopimus 17 päivänä tammikuuta 1948 tehdyn lisäsopimuksen (työntekijät kaivoksissa ja vastaavissa yrityksissä) 23 artiklan täytäntöönpanosta, tehty 22 päivänä joulukuuta 1951.

b) Hallinnollinen sopimus, joka on tehty 21 päivänä joulukuuta 1959 ja jolla täydennetään 22 päivänä joulukuuta 1951 tehtyä hallinnollista sopimusta, joka on tehty 17 päivänä tammikuuta 1948 tehdyn lisäsopimuksen (työntekijät kaivoksissa ja vastaavissa yrityksissä) 23 artiklan mukaisesti.

c) Euroopan talousyhteisön neuvoston asetuksen N:o 36/63/ETY 14 artiklan 3 kohdan säännösten ja asetuksen N:o 4 73 artiklan 4 kohdan säännösten täytäntöönpanosta 8 päivänä heinäkuuta 1964 tehty sopimus, joka koskee luontoisetuuksien korvaamista eläkeläisille, jotka aiemmin olivat rajatyöntekijöitä.

d) Belgiassa asuvien ja Ranskassa työskentelevien rajatyöntekijöiden lääkärintarkastuksista ja hallinnollisista tarkastuksista 5 päivänä heinäkuuta 1967 tehdyn sopimuksen I, II ja III jakso.

3. BELGIA-ITALIA

a) Hallinnollisen sopimuksen, joka on tehty 20 päivänä lokakuuta 1950, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 artikla, 24 artiklan toinen ja kolmas kohta ja 28 artiklan 4 kohta sellaisina kuin ne ovat muutettuna 1. korjauksella 10 päivänä huhtikuuta 1952, 2. korjauksella 9 päivänä joulukuuta 1957 ja 3. korjauksella 21 päivänä helmikuuta 1963.

b) Sopimuksen, joka on tehty 21 päivänä helmikuuta 1963, 6, 7, 8 ja 9 artikla niiltä osin kuin ne koskevat siirtotyöläisten sosiaaliturvasta annettujen Euroopan talousyhteisön neuvoston asetusten N:o 3 ja N:o 4 täytäntöönpanoa.

4. BELGIA-LUXEMBURG

a) Hallinnollinen sopimus 16 päivänä marraskuuta 1959 tehdyn sopimuksen täytäntöönpanosta, sellaisena kuin se on muutettuna 12 päivänä helmikuuta 1964 ja 10 päivänä helmikuuta 1966, poikkeuksena 5-9 artikla, tehty 16 päivänä marraskuuta 1959.

b) Sopimus sellaisille eläkeläisille, jotka aiemmin olivat rajatyöntekijöitä, annettujen luontoisetuuksien korvaamisesta Euroopan talousyhteisön neuvoston asetuksen N:o 36/63/ETY 14 artiklan 3 kohdan säännösten ja asetuksen N:o 4 73 artiklan 4 kohdan säännösten täytäntöönpanemiseksi, tehty 24 päivänä heinäkuuta 1964.

c) Sopimus sosiaaliturvamaksujen takaisinsuorittamisesta, tehty 28 päivänä tammikuuta 1961.

5. BELGIA-ALANKOMAAT

a) Sairausvakuutusta, äitiyttä ja kuolemaa (hautausavustus) koskevan sopimuksen, tehty 4 päivänä marraskuuta 1957, 2, 3, 13, ja 15 artikla, 25 artiklan 2 kohta, 26 artiklan 1 ja 2 kohta, 27, 46 ja 48 artikla.

b) Perhe- ja äitiysavustuksia koskevan sopimuksen, tehty 7 päivänä helmikuuta 1964, 6, 9-15 artikla ja 17 artiklan 4 kohta.

c) Kauppalaivaston merenkulkijoiden sairaus-, työkyvyttömyys- ja työttömyysvakuutusta koskevan sopimuksen, tehty 10 päivänä huhtikuuta 1965, 9 artikla, 15 artiklan 2 kohta, 17, 18, 19 ja 37 artikla.

d) Sopimuksen sosiaaliturvamaksujen keräämisestä ja takaisinsuorittamisesta, tehty 21 päivänä maaliskuuta 1968, ja edellä mainitun sopimuksen mukaisesti 25 päivänä marraskuuta 1970 tehty hallinnollinen sopimus.

e) Rajatyöntekijöiden sosiaaliturvasta annetun asetuksen N:o 36/63/ETY 8 artiklan 7 kohdan ja 15 artiklan sekä asetuksen N:o 4 82 artiklan soveltamista koskevan sopimuksen, tehty 22 päivänä tammikuuta 1964, 1 artikla.

f) Eläkkeellä oleville entisille rajatyöntekijöille annettujen luontoisetuuksien korvaamisesta asetuksen N:o 36/63/ETY ja asetuksen N:o 4 73 artiklan 4 kohdan soveltamiseksi 10 päivänä syyskuuta 1964 tehty sopimus.

g) Asetuksen N:o 4 82 artiklan soveltamiseksi 27 päivänä lokakuuta 1971 tehty sopimus.

6. SAKSA-RANSKA

a) Yleisen sopimuksen, joka on tehty 10 päivänä heinäkuuta 1950, täytäntöönpanemiseksi 31 päivänä tammikuuta 1952 tehdyn hallinnollisen sopimuksen N:o 2 2-4 artikla ja 22-28 artikla (Ranskan työtapaturmaeläkkeiden korottaminen).

b) Asetuksen N:o 4 74 artiklan 5 kohdan täytäntöönpanemiseksi 27 päivänä kesäkuuta 1963 tehdyn sopimuksen 1 artikla (sellaisten luontoisetuuksien korvaaminen, jotka on annettu vakuutetun henkilön perheenjäsenille).

7. SAKSA-ITALIA

a) Sopimuksen, joka on tehty 3 päivänä toukokuuta 1953 (eläkkeiden maksaminen), täytäntöönpanemiseksi 6 päivänä joulukuuta 1953 tehdyn sopimuksen 14 artikla, 17 artiklan 1 kohta, 18 artikla, 35 artikla, 38 artiklan 1 kohta, 39 artikla, 42 artikla, 45 artiklan 1 kohta ja 46 artikla.

b) Asetuksen N:o 4 73 artiklan 4 kohdan ja 74 artiklan 5 kohdan täytäntöönpanemiseksi 27 päivänä kesäkuuta 1963 tehdyn sopimuksen 1 ja 2 artikla (sellaisten luontoisetuuksien korvaaminen, jotka on annettu vakuutetun henkilön perheenjäsenille).

c) Sopimus sellaisten kustannusten korvaamisesta saksalaisista toimivaltaisista laitoksista, jotka ovat syntyneet luontoisetuuksien antamisesta Italiassa Italian sairausvakuutuslaitoksesta Saksan liittotasavallassa vakuutettujen italialaisten työntekijöiden perheenjäsenille, tehty 5 päivänä marraskuuta 1968.

8. SAKSA-LUXEMBURG

a) Asetuksen N:o 4 73 artiklan 4 kohdan ja 74 artiklan 5 kohdan täytäntöönpanemiseksi 27 päivänä kesäkuuta 1963 tehdyn sopimuksen 1 ja 2 artikla (sellaisten luontoisetuuksien korvaaminen, jotka on annettu vakuutetun henkilön perheenjäsenille).

b) Sopimus korvauksista luopumisesta, josta säädetään asetuksen N:o 36/63/ETY 14 artiklan 2 kohdassa, niiden kustannusten osalta, jotka syntyvät luontoisetuuksien antamisesta eläkeläiselle, joka on joko entinen rajatyöntekijä tai rajatyöntekijän jälkeenjäänyt, ja hänen perheenjäsenilleen, tehty 9 päivänä joulukuuta 1969.

9. SAKSA-ALANKOMAAT

a) Sopimusta, joka on tehty 29 päivänä maaliskuuta 1951, koskeva 18 päivänä kesäkuuta 1954 tehty sopimus N:o 1, 9 artikla, 10 artiklan 2-5 kohta, 17 artikla, 18 artikla, 19 artikla ja 21 artikla (sairausvakuutus ja eläkkeiden maksaminen).

b) Sopimus sellaisten kustannusten korvauksista luopumisesta, jotka ovat syntyneet työkyvyttömyys-, vanhuus- ja jälkeenjääneiden (eläkevakuutus) vakuutusta koskevista lääkärintarkastuksista ja hallinnollisista tarkastuksista, tehty 27 päivänä toukokuuta 1964.

c) Asetuksen N:o 4 73 artiklan 4 kohdan, 74 artiklan 5 kohdan ja 75 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanemisesta 27 päivänä kesäkuuta 1963 tehdyn sopimuksen 1-4 artikla (vakuutettujen perheenjäsenille annettujen luontoisetuuksien korvaaminen).

d) Sopimus sosiaalivakuutusmaksujen takaisinsuorittamisesta, tehty 21 päivänä tammikuuta 1969.

e) Sopimus korvaamisesta luopumiseksi, josta säädetään asetuksen N:o 36/63/ETY 14 artiklan 2 kohdassa, sellaisten kustannusten osalta, jotka syntyvät luontoisetuuksien antamisesta sairaustapauksessa eläkeläiselle, joka on joko entinen rajatyöntekijä tai rajatyöntekijän jälkeenjäänyt, ja hänen perheenjäsenilleen, tehty 3 päivänä syyskuuta 1969.

10. RANSKA-ITALIA

Yleisen sopimuksen, joka on tehty 31 päivänä maaliskuuta 1948 (ranskalaisten tapaturmaeläkkeiden korottaminen), täytäntöönpanemiseksi 12 päivänä huhtikuuta 1950 tehdyn hallinnollisen sopimuksen 2-4 artikla.

11. RANSKA-LUXEMBURG

a) Asetuksen N:o 3 51 artiklan mukaisesti 24 päivänä helmikuuta 1969 tehty sopimus ja sanotun sopimuksen mukaisesti samana päivänä tehty hallinnollinen sopimus.

b) Asetuksen N:o 36/63/ETY 14 artiklan 3 kohdan mukaisesti eläkkeellä oleville entisille rajatyöntekijöille annettujen luontoisetuuksien korvaamisesta 18 päivänä kesäkuuta 1964 tehty sopimus.

12. RANSKA-ALANKOMAAT

Kirjeenvaihto 5 päivältä toukokuuta ja 21 päivältä kesäkuuta 1960, joka koskee asetuksen N:o 3 23 artiklan 5 kohdan säännöksiä (sellaisten luontoisetuuksien korvaamisesta luopuminen, jotka on annettu vakuutetun henkilön perheenjäsenille ja eläkeläisille ja heidän perheenjäsenilleen).

13. ITALIA-LUXEMBURG

Yleisen sosiaaliturvasopimuksen (sairausvakuutus maatalouden työntekijöille) säännösten yksityiskohtaiseksi täytäntöönpanemiseksi 19 päivänä tammikuuta 1955 tehdyn hallinnollisen sopimuksen 4 artiklan 5 ja 6 kohta.

14. ITALIA-ALANKOMAAT

a) Yleisen sopimuksen (sairausvakuutus), joka on tehty 28 päivänä lokakuuta 1952, täytäntöönpanemiseksi 11 päivänä helmikuuta 1955 tehdyn hallinnollisen sopimuksen 9 artiklan kolmas kohta ja 11 artiklan kolmas kohta.

b) Asetuksen N:o 4 75 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanemisesta 27 päivänä kesäkuuta 1963 tehty sopimus (vakuutettujen perheenjäsenille annettujen luontoisetuuksien korvaaminen).

15. LUXEMBURG-ALANKOMAAT

Kirjeenvaihto 10 päivältä lokakuuta ja 7 päivältä marraskuuta 1960, joka koskee asetuksen N:o 3 23 artiklan 5 kohdan säännöksiä (sellaisten luontoisetuuksien korvaamisesta luopuminen, jotka on annettu vakuutetun henkilön perheenjäsenille ja eläkeläisille ja heidän perheenjäsenilleen).

LIITE 6

MENETTELY ETUUKSIEN MAKSAMISEKSI

(Täytäntöönpanoasetuksen 4 artiklan 6 kohta ja 53 artiklan 1 kohta)

Yleinen huomautus

Erääntyneet saatavat ja muut yksittäiset maksut suoritetaan periaatteessa yhteyselinten kautta. Juoksevat ja sekalaiset maksut suoritetaan tässä liitteessä määrättyä menetelmää noudattaen.

A. BELGIA

Suora maksu.

B. SAKSA

1. Ruumiillisen työn tekijöiden ja toimihenkilöiden eläkevakuutus (työkyvyttömyys, vanhuus, kuolema):

a) Asiat Belgian, Ranskan ja Luxemburgin kanssa:

Suora maksu

b) Asiat Italian ja Alankomaiden kanssa:

Maksu yhteyselinten kautta (täytäntöönpanoasetuksen 53-58 artiklan ja liitteessä 5 olevien määräysten yhteinen täytäntöönpano)

2. Kaivostyöntekijöiden eläkevakuutus (työkyvyttömyys, vanhuus, kuolema):

a) Asiat Belgian ja Luxemburgin kanssa:

Suora maksu

b) Asiat Alankomaiden, Italian ja Ranskan kanssa:

Maksu yhteyselinten kautta (täytäntöönpanoasetuksen 53-58 artiklan ja liitteessä 5 olevien määräysten yhteinen täytäntöönpano)

3. Tapaturmavakuutus:

Asiat kaikkien jäsenvaltioiden kanssa:

Maksu yhteyselinten kautta (täytäntöönpanoasetuksen 53-58 artiklan ja liitteessä 5 olevien määräysten yhteinen täytäntöönpano)

C. RANSKA

1. Kaikki järjestelmät paitsi merenkulkijoiden järjestelmä:

Suora maksu

2. Merenkulkijoiden järjestelmä:

Maksu sen jäsenvaltion maksavan viranomaisen kautta, jossa edunsaaja asuu.

D. ITALIA

1. Työkyvyttömyys- ja vanhuuseläkkeet sekä jälkeenjääneiden eläkkeet:

a) Asiat Belgian ja Ranskan (paitsi Ranskan kaivostyöntekijöiden kassat) kanssa:

Suora maksu

b) Asiat Saksan kanssa ja Ranskan kaivostyöntekijöiden kassojen kanssa:

Maksu yhteyselinten kautta

c) Asiat Alankomaiden ja Luxemburgin kanssa:

Suora maksu

2. Tapaturma- ja ammattitautieläkkeet

Suora maksu

E. LUXEMBURG

Suora maksu

F. ALANKOMAAT

1. Asiat Belgian kanssa:

Suora maksu

2. Asiat Saksan kanssa:

Maksu yhteyselinten kautta (liitteen 5 säännösten täytäntöönpano)

3. Asiat Italian, Luxemburgin ja Ranskan kanssa:

Suora maksu

LIITE 7

PANKIT

(Täytäntöönpanoasetuksen 4 artiklan 7 kohta ja 55 artiklan 3 kohta)

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE 8

PERHE-ETUUKSIEN MYÖNTÄMINEN

(Täytäntöönpanoasetuksen 4 artiklan 8 kohta ja 10 artiklan 2 kohdan d alakohta)

Täytäntöönpanoasetuksen 10 artiklan 2 kohdan d alakohdan säännöksiä sovelletaan asioissa:

- Saksan ja Ranskan välillä

- Saksan ja Luxemburgin välillä

- Ranskan ja Luxemburgin välillä

LIITE 9

LUONTOISETUUKSIEN KESKIMÄÄRÄISEN VUOSITTAISTEN KUSTANNUSTEN LASKEMINEN

(Täytäntöönpanoasetuksen 4 artiklan 9 kohta, 94 artiklan 3 kohdan a alakohta ja 95 artiklan 3 kohdan a alakohta)

A. BELGIA

Laskettaessa luontoisetuuksien keskimääräistä vuosittaista kustannusta otetaan huomioon yleinen sosiaaliturvajärjestelmä.

B. SAKSA

Seuraavat laitokset otetaan huomioon laskettaessa luontoisetuuksien keskimääräistä vuosittaista kustannusta.

1. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 94 artiklan 3 kohdan a alakohdan säännöksiä:

a) Ortskrankenkassen (paikalliset sairauskassat)

b) Landkrankenkassen (maatalouden sairauskassat)

c) Betriebskrankenkassen (yritysten sairauskassat)

d) Innungskrankenkassen (kauppakiltojen sairauskassat)

e) Bundesknappschaft (liittotasavallan kaivostyöntekijöiden vakuutuskassa)

f) Seekasse (merenkulkijoiden vakuutuskassa)

g) Ersatzkassen für Arbeiter (ruumiillisen työn tekijöiden korvauskassat)

h) Ersatzkassen für Angestellte (toimihenkilöiden korvauskassat)

etuuksia antavan kassan mukaan.

2. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 95 artiklan 3 kohdan a alakohdan säännöksiä:

a) Ortskrankenkassen (paikalliset sairauskassat)

b) Landkrankenkassen (maatalouden sairauskassat)

c) Bundesknappschaft (liittotasavallan kaivostyöntekijöiden vakuutuskassa)

etuuksia antavan kassan mukaan.

C. RANSKA

Yleinen sosiaaliturvajärjestelmä otetaan huomioon laskettaessa luontoisetuuksien keskimääräistä vuosittaista kustannusta.

D. ITALIA

Luontoisetuuksien keskimääräiset vuosittaiset kustannukset lasketaan ottamalla huomioon seuraavat järjestelmät:

1. "Instituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie" (kansallinen sairausvakuutuslaitos) -nimisen laitoksen hoitama teollisuuden työntekijöiden ja eläkkeensaajien yleinen järjestelmä.

2. Istituto nazionale della previdenza sociale, direzione generale (kansallisen sosiaalihuollon laitoksen yleinen osasto) -nimisen laitoksen hoitama tuberkuloositapauksissa annettujen etuuksien järjestelmä, lukuun ottamatta maatalouden työntekijöitä.

E. LUXEMBURG

Laskettaessa luontoisetuuksien keskimääräistä vuosittaista kustannusta otetaan huomioon sosiaalivakuutuslain mukaiset sairauskassat.

F. ALANKOMAAT

Laskettaessa luontoisetuuksien keskimääräistä vuosittaista kustannusta otetaan huomioon yleinen sosiaaliturvajärjestelmä.

Kuitenkin tehdään vähennys, jotta otetaan huomioon vaikutukset:

1. työkyvyttömyysvakuutuksesta (arbeidsongeschiktheidsverzekering, WAO)

2. vakuutuksesta erityisiä sairauskustannuksia vastaan (verzekering tegen bijzondere ziektekosten, AWBZ)

LIITE 10

TOIMIVALTAISTEN VIRANOMAISTEN NIMEÄMÄT LAITOKSET JA TOIMIELIMET

(Täytäntöönpanoasetuksen 4 artiklan 10 kohta)

A. BELGIA

1. Sovellettaessa asetuksen 14 artiklan 1 kohdan säännöksiä ja täytäntöönpanoasetuksen 11, 13 ja 14 artiklan säännöksiä:

Office nationale de sécurité sociale, Bruxelles (kansallinen sosiaaliturvatoimisto, Bryssel)

2. Sovellettaessa asetuksen 14 artiklan 2 kohdan säännöksiä ja täytäntöönpanoasetuksen 11 artiklan säännöksiä:

Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge (Belgian lipun alla purjehtivien merenkulkijoiden avustus- ja huoltokassa), Antwerpen

3. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 80 artiklan 2 kohdan säännöksiä, 81 artiklan säännöksiä, 82 artiklan 2 kohdan säännöksiä ja 88 artiklan säännöksiä:

a) yleisesti:

Office nationale de l'emploi, Bruxelles (kansallinen työvoimatoimisto, Bryssel)

b) merenkulkijoita varten:

Pool des marins de la marine marchande (kauppalaivastopooli), Antwerpen

4. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 102 artiklan 2 kohdan säännöksiä:

a) sairaus, äitiys ja työtapaturmat:

Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles (kansallinen sairaus- ja työkyvyttömyysvakuutuslaitos, Bryssel)

b) ammattitaudit:

Fonds des maladies professionelles, Bruxelles (ammattitautikassa, Bryssel)

c) työttömyys:

i) yleisesti:

Office nationale de l'emploi, Bruxelles (kansallinen työvoimatoimisto, Bryssel)

ii) merenkulkijoita varten:

Pool des marins de la marine marchande (kauppalaivastopooli), Antwerpen

d) perhe-etuudet:

Office nationale des allocations familiales pour travailleurs salariés, Bruxelles (työntekijöiden kansallinen perheavustustoimisto, Bryssel)

5. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 113 artiklan 2 kohdan säännöksiä:

Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles - Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel, (kansallinen sairaus- ja työkyvyttömyysvakuutuslaitos, Bryssel)

B. SAKSA

1. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 6 artiklan 1 kohdan säännöksiä:

a) Viimeksi harjoitetun toiminnan luonteen mukaan:

Ruumiillisen työn tekijöiden ja toimihenkilöiden eläkevakuutuslaitokset kuten ne on määritelty liitteessä 2 eri jäsenvaltioita varten

b) Jollei ole mahdollista määrätä viimeisen toiminnan luonnetta:

Ruumiillisen työn tekijöiden eläkevakuutuslaitos, joka on määritelty liitteessä 2 eri jäsenvaltioita varten

c) Henkilöt, jotka Alankomaiden lainsäädännön mukaisesti ovat olleet vakuutettuja yleisen vanhuusvakuutusjärjestelmän (Algemene Ouderdomswet) mukaan sinä aikana, jolloin he harjoittivat Saksan lainsäädännön pakollisen vakuutuksen piiriin kuulumatonta toimintaa:

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (liittotasavallan toimihenkilöiden vakuutuslaitos), Berliini

2. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 11 artiklan säännöksiä:

a) henkilö, joka on sairausvakuutettu:

laitos, jossa hänet on vakuutettu

b) henkilö, joka ei ole sairausvakuutettu:

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (liittotasavallan toimihenkilöiden laitos), Berliini

3. Sovellettaessa:

a) Täytäntöönpanoasetuksen 13 artiklan 2 ja 3 kohdan säännöksiä ja 14 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan säännöksiä:

Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn (paikallinen yleinen sairauskassa Bonn), Bonn

b) täytäntöönpanoasetuksen 13 artiklan 4 kohdan säännöksiä ja 14 artiklan 4 kohdan säännöksiä:

Allgemeine Ortskrankenkasse (paikallinen yleinen sairauskassa Bonn), Bonn, paitsi jos vakuutettu korvauskassassa (Ersatzkasse)

4. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 80 artiklan 2 kohdan säännöksiä, 81 artiklan säännöksiä ja 82 artiklan 2 kohdan säännöksiä:

Arbeitsamt (työvoimatoimisto) Saksan sillä alueella, jossa työntekijä viimeksi asui tai oleskeli, tai jos työntekijä ei ole asunut eikä oleskellut Saksassa työskennellessään siellä, työvoimatoimisto Saksan sillä alueella, jossa työntekijä viimeksi työskenteli

5. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 85 artiklan 2 kohdan säännöksiä:

Arbeitsamt (työvoimatoimisto) alueella, jossa työntekijä viimeksi työskenteli

6. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 91 artiklan 2 kohdan säännöksiä:

Ruumiillisen työn tekijöiden, toimihenkilöiden ja kaivostyöntekijöiden eläkevakuutuslaitokset, jotka on määrätty toimivaltaisiksi laitoksiksi liitteen 2 B jakson 2 kohdassa

7. Sovellettaessa:

a) asetuksen 36 ja 63 artiklan säännöksiä ja täytäntöönpanoasetuksen 102 artiklan 2 kohdan säännöksiä:

Bundesverband der Ortskrankenkassen (paikallisten sairauskassojen kansallinen liitto), Bonn

Tapauksissa, joista säädetään täytäntöönpanoasetuksen liitteen 3 C jakson 2 kohdan b alakohdassa: Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (ammatillisten ja kaupallisten yhdistysten liitto), Bonn

b) asetuksen 75 artiklan säännöksiä ja täytäntöönpanoasetuksen 102 artiklan 2 kohdan säännöksiä:

Bundesanstalt für Arbeit (liittotasavallan työvoimavirasto), Nürnberg

8. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 113 artiklan 2 kohdan säännöksiä:

a) sellaisille työntekijöille epäasianmukaisesti annettujen luontoisetuuksien korvaaminen, jotka ovat esittäneet todistuksen, josta säädetään täytäntöönpanoasetuksen 20 artiklan 2 kohdassa:

Bundesverband der Ortskrankenkassen (paikallisten sairauskassojen kansallinen liitto), Bonn-Bad Godesberg

asetuksen liitteessä V olevan B jakson 5 kohdassa säädetyn kompensaatiorahaston varoilla.

b) sellaisille työntekijöille epäasianmukaisesti annettujen luontoisetuuksien korvaaminen, jotka ovat esittäneet todistuksen, josta säädetään täytäntöönpanoasetuksen 62 artiklan 2 kohdassa

i) jos toimivaltainen laitos olisi ollut sairausvakuutuslaitos, silloin kun asianomaisella henkilöllä olisi ollut oikeus etuuksiin:

Bundesverband der Ortskrankenkassen (paikallisten sairauskassojen kansallinen liitto), Bonn-Bad Godesberg

Asetuksen liitteessä V olevan B jakson 5 kohdassa säädetyn korvauskassan varoilla.

ii) muissa tapauksissa:

Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (ammatillisten ja kaupallisten yhdistysten liitto), Bonn

C. RANSKA

1. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 6 artiklan 1 kohdan säännöksiä:

Direction régionale de la sécurité sociale (sosiaaliturvan alueellinen yksikkö)

2. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 11 artiklan 1 kohdan a alakohdan säännöksiä ja 12 a artiklan säännöksiä:

a) Ranskan emämaa:

i) yleisesti:

Caisse primaire d'assurance maladie (paikallinen sairausvakuutuskassa)

ii) maatalouden järjestelmä:

Caisse de mutualité sociale agricole (maatalouden sairausvakuutuksen keskinäinen etuuskassa)

iii) kaivostyöntekijöiden järjestelmä:

Société de secours minière (kaivostyöntekijöiden avustusyhdistys)

iv) merenkulkijoiden järjestelmä:

Section "Caisse de retraite des marins" du quartier des affaires maritimes (merenkulkijoiden eläkekassa, merenkulkuasioiden jaoston osasto)

b) Merentakaiset alueet:

i) yleisesti:

Caisse générale de sécurité sociale (yleinen sosiaaliturvakassa)

ii) merenkulkijoita varten:

Section "Caisse de retraite des marins" du quartier des affaires maritimes (merenkulkijoiden eläkekassa, merenkulkuasioiden jaoston osasto)

3. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 13 artiklan 2 ja 3 kohdan säännöksiä ja 14 artiklan 3 kohdan säännöksiä:

Caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne (paikallinen Pariisin alueen sairausvakuutuskassa)

4. Sovellettaessa asetuksen 17 artiklan säännöksiä yhdessä 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan säännösten kanssa:

Direction régionale de la sécurité sociale (sosiaaliturvan alueellinen yksikkö)

5. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 80 artiklan säännöksiä, 81 artiklan säännöksiä, 82 artiklan 2 kohdan säännöksiä ja 85 artiklan 2 kohdan säännöksiä:

Direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre (työn ja työvoiman alueellinen yksikkö) paikassa, jossa työtä, jota varten todistusta pyydetään, harjoitetaan

Agence nationale pour l'emploi (kansallinen työvoimatoimisto), paikallisosasto

Perheenjäsenten asuinpaikan kunnalliset viranomaiset

6. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 84 artiklan säännöksiä:

a) täydellinen työttömyys:

Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assédic) (teollisuuden ja kaupan työn yhdistys) asianomaisen henkilön asuinpaikalla

b) osittainen työttömyys:

Direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre (työn ja työvoiman alueellinen yksikkö) asianomaisen henkilön työskentelypaikalla

7. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 89 artiklan säännöksiä:

Direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre (työn ja työvoiman alueellinen yksikkö)

8. Sovellettaessa asetuksen 36 artiklan säännöksiä, 63 artiklan säännöksiä ja 75 artiklan säännöksiä yhdessä täytäntöönpanoasetuksen 102 artiklan 2 kohdan säännösten kanssa:

Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants (siirtotyöläisten sosiaaliturvan keskus), Pariisi

Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce

(Assédic) (kaupan ja teollisuuden työn yhdistys)

9. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 113 artiklan 2 kohdan säännöksiä:

Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants (siirtotyöläisten sosiaaliturvan keskus), Pariisi

D. ITALIA

1. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 6 artiklan 1 kohdan säännöksiä:

Ministero del lavoro e della previdenza sociale (työ- ja sosiaalihuoltoministeriö), Rooma

2. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 11 artiklan 1 kohdan säännöksiä, 13 artiklan 2 ja 3 kohdan säännöksiä ja 14 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan säännöksiä:

"Instituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie" (kansallinen sairausvakuutuslaitos), paikalliset toimistot

3. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 38 artiklan 1 kohdan säännöksiä:

Istituto nazionale della previdenza sociale (kansallinen sosiaalihuollon laitos), maakunnalliset toimistot

4. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 75 artiklan 2 kohdan säännöksiä:

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (kansallinen laitos tapaturmavakuutusta varten), maakunnalliset toimistot

5. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 80 artiklan 2 kohdan säännöksiä, 81 artiklan säännöksiä, 82 artiklan 2 kohdan säännöksiä, 85 artiklan 2 kohdan säännöksiä, 88 artiklan säännöksiä ja 91 artiklan 2 kohdan säännöksiä:

Istituto nazionale della previdenza sociale (kansallinen sosiaalihuollon laitos), maakunnalliset toimistot

6. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 102 artiklan 2 kohdan säännöksiä:

a) Asetuksen 36 artiklan mukaiset korvaukset:

"Instituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie" (kansallinen sairausvakuutuslaitos), Rooma

b) Asetuksen 63 artiklan mukaiset korvaukset:

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (kansallinen tapaturmavakuutuslaitos), Rooma

c) Asetuksen 70 ja 75 artiklan mukaiset korvaukset:

Istituto nazionale della previdenza sociale (kansallinen sosiaalihuollon laitos), Rooma

7. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 113 artiklan 2 kohdan säännöksiä:

a) Sairaus (lukuun ottamatta tuberkuloosia):

"Instituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie" (kansallinen sairausvakuutuslaitos), Rooma

b) Tuberkuloosi:

Istituto nazionale della previdenza sociale (kansallinen sosiaalihuollon laitos), Rooma

c) Työtapaturmat ja ammattitaudit:

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (kansallinen tapaturmavakuutuslaitos), Rooma

E. LUXEMBURG

1. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 6 artiklan 1 kohdan säännöksiä:

Caisse de pension des employés privés (yksityisen sektorin toimihenkilöiden eläkekassa), Luxemburg

tai

Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, Luxemburg (vanhuus- ja työttömyysvakuutuslaitos)

2. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 11 artiklan 1 kohdan säännöksiä, 13 artiklan 2 ja 3 kohdan säännöksiä ja 14 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan säännöksiä:

Ministère du travail et de la sécurité sociale (Työ- ja sosiaaliturvaministeriö), Luxemburg

3. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 22 artiklan 1 kohdan säännöksiä:

Caisse nationale d'assurance-maladie des ouvriers (ruumiillisen työn tekijöiden kansallinen sairausvakuutuskassa), Luxemburg

4. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 80 artiklan 2 kohdan säännöksiä, 81 artiklan säännöksiä, 82 artiklan 2 kohdan ja 89 artiklan säännöksiä:

Office nationale du travail (kansallinen työvoimatoimisto), Luxemburg

5. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 85 artiklan 2 kohdan säännöksiä:

Sairauskassa, jossa asianomainen henkilö oli viimeksi vakuutettu

6. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 91 artiklan 2 kohdan säännöksiä:

a) Työkyvyttömyys, vanhuus, kuolema (eläkkeet):

i) toimihenkilöitä varten (mukaan lukien kaivosten tekninen henkilökunta):

Caisse de pension des employés privés, Luxembourg (eläkekassa toimihenkilöitä varten), Luxemburg

ii) muissa tapauksissa:

Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, Luxembourg (vanhuus- ja työkyvyttömyysvakuutuslaitos), Luxemburg

b) Perhe-etuudet:

i) edellä a alakohdan ii alakohdassa tarkoitetussa laitoksessa vakuutettuja henkilöitä varten:

Caisse d'allocations familiales des ouvriers près l'Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, Luxembourg (työntekijöiden perheavustuskassa vanhuus- ja työkyvyttömyysvakuutuslaitoksessa), Luxemburg

ii) muissa tapauksissa:

Caisse d'allocations familiales des employés près la Caisse de pension des employés privés, Luxembourg (toimihenkilöiden perheavustuskassa yksityisen sektorin toimihenkilöiden eläkekassassa), Luxemburg

7. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 102 artiklan 2 kohdan säännöksiä:

a) sairaus ja äitiys:

Caisse nationale d'assurance maladie des ouvriers (ruumiillisen työn tekijöiden kansallinen sairausvakuutuskassa), Luxemburg

b) työtapaturmat:

Association d'assurance contre les accidents, section industrielle (tapaturmavakuutusyhdistys, teollisuusosasto), Luxemburg

c) työttömyys:

Office national du travail (työvoimatoimisto), Luxemburg

d) perhe-etuudet:

Caisse d'allocations familiales des ouvriers près l'Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité (työntekijöiden perheavustuskassa vanhuus- ja työkyvyttömyysvakuutuslaitoksessa), Luxemburg

8. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 113 artiklan 2 kohdan säännöksiä:

a) sairaus ja äitiys:

Caisse nationale d'assurance maladie des ouvriers (ruumiillisen työn tekijöiden kansallinen sairausvakuutuskassa), Luxemburg

b) työtapaturmat:

Association d'assurance contre les accidents, section industrielle (tapaturmavakuutusyhdistys, teollisuusosasto), Luxemburg

F. ALANKOMAAT

1. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 6 artiklan 1 kohdan säännöksiä, 11 artiklan 1 kohdan säännöksiä, 13 artiklan 2 ja 3 kohdan säännöksiä ja 14 artiklan 1 ja 2 kohdan säännöksiä:

Sociale Verzekeringsraad (sosiaalivakuutusneuvosto), Den Haag

2. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 14 artiklan 3 kohdan säännöksiä sellaisen Euroopan yhteisöjen avustavan henkilökunnan osalta, joka ei asu Alankomaissa (vain luontoisetuuksia varten):

Algemeen Nederlands Onderling Ziekenfonds (Alankomaiden yleinen sairausetuuskassa), Utrecht

3. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 82 artiklan 2 kohdan säännöksiä:

Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (uusi yleinen ammatillinen ja kaupallinen yhdistys), Amsterdam

4. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 102 artiklan 2 kohdan säännöksiä:

a) Asetuksen 36 ja 63 artiklassa säädetyt korvaukset:

Ziekenfondsraad (sairauskassojen neuvosto), Amstelveen

b) Asetuksen 70 artiklassa säädetyt korvaukset:

Algemeen Werkloosheidsfond (yleinen työttömyyskassa), Den Haag

c) Asetuksen 75 artiklassa säädetyt korvaukset:

Sociale Verzekeringsbank (sosiaalivakuutuspankki), Amsterdam