31971R0951

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 951/71, annettu 7 päivänä toukokuuta 1971, maito- ja maitotuotealan vientitukien soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1098/68 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 103 , 08/05/1971 s. 0010 - 0010
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 3 s. 0193
Tanskank. erityispainos: Sarja I Alue 1971(I) s. 0226
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 3 s. 0193
Englannink. erityispainos: Sarja I Alue 1971(I) s. 0251
Kreikank. erityispainos: Luku 03 Nide 6 s. 0190
Espanjank. erityispainos: Luku 03 Nide 4 s. 0184
Portugalink. erityispainos: Luku 03 Nide 4 s. 0184


KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 951/71,

annettu 7 päivänä toukokuuta 1971,

maito- ja maitotuotealan vientitukien soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1098/68 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 27 päivänä kesäkuuta 1968 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 804/68(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1253/70(2), ja erityisesti sen 17 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo, että

maito- ja maitotuotealan vientitukia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 27 päivänä heinäkuuta 1968 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 1098/68(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1353/69(4), 1 artiklassa säädetään, että denaturoidun tai rehuseoksiksi jalostetun rasvattoman maitojauheen tukea vahvistettaessa näille tuotteille myönnetyt tuet otetaan huomioon,

eläinten ruokintaan tarkoitetulle rasvattomalle maidolle ja rasvattomalle maitojauheelle myönnettävää tukea koskevista yleisistä säännöistä 15 päivänä heinäkuuta 1968 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 986/68(5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 673/71(6), 2 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan säännösten mukaisesti tästä lähtien asetuksen (ETY) N:o 1098/68 1 artiklassa tarkoitettuja tuotteita vietäessä kannetaan tuen suuruinen summa; tästä syystä vientituki vahvistetaan tulevaisuudessa ottamatta huomioon tukea; asetuksen (ETY) N:o 1098/68 1 artikla on siis tullut merkityksettömäksi, ja se voidaan poistaa,

asetuksen (ETY) N:o 1098/68 2 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, että maidosta ja sokerista koostuvien tuotteiden ennakolta vahvistettua tukea tarkistetaan sakkaroosipitoisuuden osalta valkoisen sokerin interventiohinnan muutoksen vuoksi,

on osoittautunut, ettei tarkistus ilman eri toimenpiteitä ole kaikissa tapauksissa tarpeen; ennakolta vahvistettua tukea saa tarkistaa ainoastaan, jos sokerin vientitukien myöntämistä koskevista yleisistä säännöistä 18 päivänä kesäkuuta 1968 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 766/68(7) 12 artiklan mukaisesti, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 2488/69(8), on säädetty myös tarkistuksesta; tästä syystä asetuksen (ETY) N:o 1098/68 2 artiklan 3 kohdan toinen alakohta olisi siis muutettava, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Poistetaan asetuksen (ETY) N:o 1098/68 1 artikla.

2 artikla

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 1098/68 2 artiklan 3 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

"Jos tuki vahvistetaan ennakolta, huomioon otettava perussumma on kuitenkin vientitodistushakemuksen anomispäivänä voimassa oleva summa. Jos mainitussa tapauksessa asetuksen (ETY) N:o 1009/67/ETY perusteella vahvistettuja sokerin hintoja muutetaan vientitodistuksen anomispäivän ja vientipäivän välisenä aikana, tukea tarkistetaan, jos asetuksen (ETY) N:o 766/68 12 artiklan mukaisesti on säädetty myös tarkistuksesta."

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä toukokuuta 1971.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Franco M. MALFATTI

(1) EYVL N:o L 148, 28.6.1968, s. 13

(2) EYVL N:o L 143, 1.7.1970, s. 1

(3) EYVL N:o L 184, 29.7.1968, s. 10

(4) EYVL N:o L 174, 16.7.1969, s. 10

(5) EYVL N:o L 169, 18.7.1968, s. 4

(6) EYVL N:o L 77, 1.4.1971, s. 9

(7) EYVL N:o L 143, 25.6.1968, s. 6

(8) EYVL N:o L 314, 15.12.1969, s. 12