31969R0878

Komission asetus (ETY) N:o 878/69, annettu 12 päivänä toukokuuta 1969, sokerialan maksujen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 837/68 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 114 , 13/05/1969 s. 0009 - 0009
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 2 s. 0190
Tanskank. erityispainos: Sarja I Alue 1969(I) s. 0203
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 2 s. 0190
Englannink. erityispainos: Sarja I Alue 1969(I) s. 0216
Kreikank. erityispainos: Luku 03 Nide 4 s. 0133
Espanjank. erityispainos: Luku 03 Nide 3 s. 0095
Portugalink. erityispainos: Luku 03 Nide 3 s. 0095


KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 878/69,

annettu 12 päivänä toukokuuta 1969,

sokerialan maksujen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 837/68 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 18 päivänä joulukuuta 1967 annetun neuvoston asetuksen N:o 1009/67/ETY(1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (ETY) N:o 2100/68(2), ja erityisesti sen 14 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo, että

sokerialan maksujen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 28 päivänä kesäkuuta 1968 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 837/68(3) 7 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan toisessa virkkeessä säädetään, että asetuksen N:o 1009/67/ETY 1 artiklan 1 kohdan d alakohdassa lueteltuihin tuotteisiin sovellettavan maksun laskennan kannalta ratkaiseva kuiva-ainepitoisuus on siirappien ja keinotekoisen hunajan osalta määritettävä painosuhteessa 1:1 laimennetun liuoksen tiheyden perusteella ja jähmeiden tuotteiden osalta kuivaamalla,

tämä säännös on osoittautunut epätäydelliseksi, koska siinä ei säädetä minkäänlaisesta laskentamenetelmästä muiden tuotteiden kuin siirappien, keinotekoisen hunajan ja jähmeiden tuotteiden osalta; tämän vuoksi on tarpeen säätää, että kuiva-ainepitoisuus on määritettävä kaikkien ei-jähmeiden tuotteiden osalta laimennetun liuoksen tiheyden perusteella,

mainitun artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, että asetuksen N:o 1009/67/ETY 1 artiklan 1 kohdan d alakohdassa lueteltuihin tuotteisiin sovellettavaa maksun perusosaa laskettaessa korvataan tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa määritelty maksujen aritmeettinen keskiarvo valkoiseen sokeriin perusmäärän vahvistamista edeltävänä päivänä sovellettavalla maksulla, jos tämä maksu poikkeaa vähintään 0,40 laskentayksikköä mainitusta aritmeettisesta keskiarvosta,

tämän säännöksen tarkoitus, joka on markkinakehityksen mahdollisimman tarkka seuraaminen perusmäärän vahvistamisajankohtana, voidaan saavuttaa varmemmin käyttämällä valkoiseen sokeriin perusmäärän vahvistamispäivänä, eikä tätä vahvistamista edeltävänä päivänä, sovellettavaa maksua, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 837/68 7 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan toinen virke seuraavasti:

"Kuiva-ainepitoisuus määritetään painosuhteessa 1:1 laimennetun liuoksen tiheyden perusteella ja jähmeiden tuotteiden osalta kuivaamalla."

2 artikla

Korvataan 7 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan ilmaus "vahvistamista edeltävänä päivänä" ilmauksella "vahvistamispäivänä".

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä toukokuuta 1969.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean REY

(1) EYVL N:o 308, 18.12.1967, s. 1

(2) EYVL N:o L 309, 24.12.1968, s. 4

(3) EYVL N:o L 151, 30.6.1968, s. 42