31968R0259

Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68, annettu 29 päivänä helmikuuta 1968, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen vahvistamisesta sekä yhteisöjen virkamiehiin tilapäisesti sovellettavien erityisten toimenpiteiden laatimisesta

Virallinen lehti nro L 056 , 04/03/1968 s. 0001 - 0007
Suomenk. erityispainos Alue 1 Nide 1 s. 0039
Tanskank. erityispainos: Sarja I Alue 1968(I) s. 0030
Ruotsink. erityispainos Alue 1 Nide 1 s. 0039
Englannink. erityispainos: Sarja I Alue 1968(I) s. 0030
Kreikank. erityispainos: Luku 01 Alue 1 Nide 1 s. 0108
Espanjank. erityispainos: Luku 01 Nide 1 s. 0129
Portugalink. erityispainos: Luku 01 Nide 1 s. 0129


NEUVOSTON ASETUS (ETY, EURATOM, EHTY) N:o 259/68,

annettu 29 päivänä helmikuuta 1968,

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen vahvistamisesta sekä yhteisöjen virkamiehiin tilapäisesti sovellettavien erityisten toimenpiteiden laatimisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yhteisen neuvoston ja yhteisen komission perustamisesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 24 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan ja erityisesti sen 7 sekä 12-16 artiklan,

ottaa huomioon toimeksiannon, joka annettiin komissiolle 8 päivänä huhtikuuta 1965 Brysselissä Euroopan yhteisöjen yhteisen neuvoston ja yhteisen komission perustamista koskevan sopimuksen allekirjoittamiseksi kokoontuneen konferenssin päätösasiakirjan liitteessä I,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon edustajakokouksen lausunnon  (1),

ottaa huomioon yhteisön tuomioistuimen lausunnon,

sekä katsoo, että

neuvoston tehtävänä on antaa määräenemmistöllä komission ehdotuksesta ja kuultuaan muita toimielimiä, joita asia koskee, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot, ja

näissä henkilöstösäännöissä ja palvelussuhteen ehdoissa on taattava, että yhteisöillä on käytettävissään mahdollisimman riippumattomia, päteviä, suorituskykyisiä ja luotettavia virkamiehiä ja muuta henkilöstöä, jotka on otettu palvelukseen mahdollisimman laajalta maantieteelliseltä alueelta Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioiden kansalaisten joukosta, samalla kun taataan se, että näille virkamiehille ja muulle henkilöstölle annetaan mahdollisuus hoitaa tehtäviään oloissa, jotka takaavat yksikköjen moitteettoman toiminnan,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot

1 artikla

Korvataan Euroopan talousyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Euroopan hiili- ja teräsyhteisön virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt tämän asetuksen 2 artiklassa säädetyillä Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavilla henkilöstösäännöillä.

Korvataan Euroopan talousyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Euroopan hiili- ja teräsyhteisön muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot tämän asetuksen 3 artiklassa säädetyillä Euroopan yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevilla palvelussuhteen ehdoilla.

2 artikla

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt määritetään Euroopan talousyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön  (2) virkamiehiin sovellettavissa henkilöstösäännöissä, jotka ovat voimassa tämän asetuksen tullessa voimaan, jollei seuraavista muutoksista muuta johdu:

1. Korvataan otsikko "Euroopan talousyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt" otsikolla "Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt".

2. 7 artikla

Lisätään 2 kohdan toiseen alakohtaan sanojen "yhteisöjen perustamissopimukset" jälkeen sanat "tai Euroopan yhteisöjen yhteisen neuvoston ja yhteisen komission perustamisesta tehty sopimus".

3. 10 artikla

Lisätään toiseen alakohtaan ensimmäisen virkkeen jälkeen virke seuraavasti: "Komissio kuulee komiteaa kaikista henkilöstösääntöjen tarkistamista koskevista ehdotuksista; se antaa lausuntonsa komission asettamassa määräajassa".

4. 17 ja 18 artikla

Korvataan sanat "yhteisön, johon hän kuuluu" ja "yhteisölle, johon tämä virkamies kuuluu" sanoilla "yhteisöjen" ja "yhteisölle, jonka toimintaan hänen tehtävänsä liittyvät".

5. 23 artikla

Korvataan sanat "pöytäkirjat, jotka koskevat" ja "pöytäkirjoissa, jotka koskevat" sanoilla "pöytäkirjan, joka koskee" ja "pöytäkirjassa, joka koskee".

6. 24 artikla

Korvataan ensimmäisessä kohdassa sanat "kukin yhteisö avustaa alaisuuteensa kuuluvaa virkamiestä" sanoilla "yhteisöt avustavat virkamiestä".

Korvataan toisessa kohdassa sanat "se korvaa" sanoilla "ne korvaavat yhteisvastuullisesti".

7. 63 artikla

Korvataan ensimmäisessä kohdassa sanat "sen maan valuuttana, jossa yhteisön, jonka palveluksessa hän on, väliaikainen kotipaikka on" sanoilla "Belgian frangeina".

Korvataan kolmannessa kohdassa sanat "sen maan valuuttana, jossa yhteisön, jonka palveluksessa hän on, väliaikainen kotipaikka on" sanoilla "kuin Belgian frangeina".

8. 64 artikla

Korvataan ensimmäisessä kohdassa sanat "sen maan valuuttana, jossa yhteisön, jonka palveluksessa hän on, väliaikainen kotipaikka on" sanoilla "kuin Belgian frangeina".

Korvataan toisessa kohdassa sanat "neuvosto vahvistaa yhteisellä sopimuksella komissioiden ehdotuksesta" sanoilla "neuvosto vahvistaa komission ehdotuksesta".

9. 65 artikla

Korvataan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa sanat "neuvostot suorittavat" ja "komissiot" sanoilla "neuvosto suorittaa" ja "komissio".

Korvataan 1 kohdan toisessa alakohdassa sanat "neuvostot tutkivat" sanoilla "neuvosto tutkii".

Korvataan 2 kohdassa sanat "neuvostot päättävät yhteisellä sopimuksella" sanoilla "neuvosto päättää".

Korvataan 3 kohdassa sanat "neuvostot päättävät komissioiden ehdotuksesta" sanoilla "neuvosto päättää komission ehdotuksesta".

10. 82 artikla

Korvataan 2 kohdassa sanat "Jos neuvostot 65 artiklan 1 kohdan soveltamiseksi päättävät" ja "nämä samat toimielimet tekevät 65 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti samanaikaisesti päätöksen" sanoilla "Jos neuvosto 65 artiklan 1 kohdan soveltamiseksi päättää" ja "tämä sama toimielin tekee 65 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti samanaikaisesti päätöksen".

11. 83 artikla

Lisätään 1 kohtaan toinen alakohta seuraavasti: "Neuvosto päättää määräenemmistöllä komission ehdotuksesta henkilöstösääntökomitean annettua lausuntonsa Euroopan hiili- ja teräsyhteisön entisten henkilöstösääntöjen 83 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun eläkerahaston varojen käytöstä."

Korvataan 4 kohdassa sanat "neuvostojen pyynnöstä" sanoilla "neuvoston pyynnöstä".

12. 91 artikla

Korvataan 1 kohdassa sanat "yksi yhteisöistä" sanoilla "yhteisöt".

13. VIII Osasto

Korvataan osaston otsikossa sanat "Euroopan atomienergiayhteisön" sanoilla "yhteisöjen".

14. 92 artikla

Korvataan ensimmäisessä kohdassa sanat "Euroopan atomienergiayhteisön virkamiehiin" sanoilla "yhteisöjen virkamiehiin".

15. 93, 95, 99 ja 100 artikla

Korvataan näissä artikloissa sanat "Euroopan atomienergiayhteisön neuvosto" ja "Euroopan atomienergiayhteisön komissio" vastaavasti sanoilla "neuvosto" ja "komissio".

16. 95 artikla

Korvataan ensimmäisessä kohdassa sanat "Kuuden vuoden ajan henkilöstösääntöjen voimaantulosta alkaen" sanoilla "31 päivään joulukuuta 1968 asti".

Korvataan toisessa kohdassa sanat "Tämän jakson päättyessä" sanoilla "Tätä päivämäärää seuraavaksi jaksoksi".

17. 107 artikla

Korvataan vastaavasti 3 kohdassa sanat "yhteisölle, jonka palveluksessa hän on" ja "yhteisö" sanoilla "yhteisöille" ja "yhteisö".

18. Liite I B

Korvataan otsikossa sanat "Euroopan atomienergiayhteisön" sanalla "yhteisöjen".

19. Liite III - 1 artikla

Korvataan 1 kohdan a alakohdassa sanat "yhden tai kaikkien kolmen yhteisön sisäinen kilpailu" sanoilla "yhteisöjen sisäinen kilpailu".

20. Liite VII - 4 a, 14 a ja 14 b artikla

Korvataan sana "neuvostot" sanalla "neuvosto".

21. Liite VII - 13 artikla, ja liite VIII - 11, 12 ja 13 artikla

Korvataan sanat "yhteisö, jonka palveluksessa tämä on" ja "yhteisöön, jonka palveluksessa hän on" sanoilla "yhteisöt" ja "yhteisöihin".

22. Liite VIII - 11 ja 46 artikla

Korvataan sanat "yhden yhteisöistä" ja "yhdelle yhteisöistä" sanoilla "yhteisöjen" ja "yhteisöille".

23. Liite VIII - 12 a artikla

Lisätään 12 artiklan jälkeen 12 a artikla seuraavasti:

"12 a artikla

Virkamiehellä, joka on lopullisesti eronnut tehtävistään ennen 1 päivää heinäkuuta 1969 oltuaan palveluksessa vähemmän kuin 11 vuotta, ja jolla on oikeus virkavuosiin perustuvaan eläkkeeseen, on oikeus valita kyseisen eläkkeen ja palveluksen päättymistä koskevan lisän välillä, joka lasketaan 12 artiklan a-d alakohdan säännösten mukaisesti."

24. Liite VIII - 45 artikla

Korvataan toisessa alakohdassa sanat "sen yhteisön puolesta, jonka palveluksessa kyseinen virkamies oli" sanoilla "yhteisöjen puolesta".

Korvataan neljännessä kohdassa sanat "yhteisön valtioista" sanoilla "yhteisöjen valtioista".

25. Liite VIII - 47 artikla

Korvataan 47 artikla seuraavasti:

"Jos ulkopuolinen on vastuussa virkamiehen työkyvyttömyyden tai kuoleman aiheuttamisesta, virkamiehen tai tämän oikeuden omistajien oikeudet siirtyvät vastuussa olevia ulkopuolisia vastaan käytävässä oikeudenkäynnissä suoraan yhteisöille tästä eläkejärjestelmästä niille johtuvien velvollisuuksien rajoissa".

26. Liite VIII - 51 artikla

Korvataan vastaavasti sanat "yhteisölle, jonka palveluksessa muuhun henkilöstöön kuuluva oli" ja "Yhteisö, jonka palveluksessa muuhun henkilöstöön kuuluva oli, huolehtii" vastaavasti sanoilla "yhteisöille" ja "Yhteisöt huolehtivat".

Edellä 1 kohdassa määriteltyjä henkilöstösääntöjä sekä niitä Euroopan talousyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön neuvostojen tai Euroopan yhteisöjen neuvostojen antamia täytäntöönpanoasetuksia, joita sovelletaan tämän asetuksen voimaantullessa, sovelletaan edelleen täysimääräisesti kaikkiin niihin virkamiehiin, entisiin virkamiehiin ja heidän oikeudenomistajiinsa, joihin ennen tämän asetuksen voimaantuloa sovellettiin Euroopan talousyhteisön, Euroopan atomienergiayhteisön tai Euroopan hiili- ja teräsyhteisöjen henkilöstösääntöjä.

Euroopan hiili- ja teräsyhteisön henkilöstösääntöjen 93-105 artiklaa sovelletaan edelleen niihin virkamiehiin, joihin sovelletaan näiden henkilöstösääntöjen 92 artiklaa tämän asetuksen voimaantulohetkellä.

3 artikla

Euroopan yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot määritetään tämän asetuksen voimaantullessa sovellettavissa Euroopan talousyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön  (3) henkilöstöä koskevissa palvelussuhteen ehdoissa, jollei seuraavista muutoksista muuta johdu:

1. 1 artikla

Korvataan sanat "yksi yhteisöistä" sanalla "yhteisöt".

2. 2 artikla

Lisätään c alakohtaan sanojen "yhteisöjen perustamissopimuksissa" jälkeen sanat "tai Euroopan yhteisöjen yhteisen neuvoston ja komission perustamissopimuksessa".

3. 5 artikla

Korvataan sanat "yksi yhteisöistä" sanoilla "yksi yhteisöjen toimielimistä".

4. 10, 94 ja 95 artikla

Korvataan sanat "Euroopan atomienergiayhteisön komissio" sanalla "komissio".

5. 33 ja 40 artikla

Korvataan sanat "yksi kolmesta Euroopan yhteisöstä" sanalla "yhteisöt".

6. 42 artikla

Korvataan toisessa kohdassa sanat "yhteisön talousarvio, jonka mukaan tälle maksetaan palkkaa" sanoilla "yhteisöjen talousarvio".

7. 43, 48 ja 75 artikla

Korvataan sanat "yhteisö, jonka palveluksessa muuhun henkilöstöön kuuluva on" ja "yhteisö, jonka palveluksessa tämä on" sanalla "yhteisöt".

8. 70 ja 98 artikla

Korvataan sanat "yksi kolmesta Euroopan yhteisöstä" sanalla "yhteisöt".

9. 87 artikla

Korvataan toisessa kohdassa sana "yhteisö" sanalla "yhteisöt".

10. 94 ja 95 artikla

Korvataan sanat "Euroopan atomienergiayhteisön neuvosto" sanalla "neuvosto".

Edellä 1 kohdassa määriteltyjä palvelussuhteen ehtoja sekä niitä Euroopan talousyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön neuvostojen tai Euroopan yhteisöjen neuvostojen antamia täytäntöönpanoasetuksia, joita sovelletaan tämän asetuksen voimaantullessa, sovelletaan edelleen täysimääräisesti kaikkiin niihin muuhun henkilöstöön kuuluviin, entisiin muuhun henkilöstöön kuuluviin ja heidän oikeudenomistajiinsa, joihin ennen tämän asetuksen voimaantuloa sovellettiin Euroopan talousyhteisön, Euroopan atomienergiayhteisön tai Euroopan hiili- ja teräsyhteisöjen palvelussuhteen ehtoja.

II LUKU Komission virkamiehiin tilapäisesti sovellettavat erityissäännökset

4 artikla

1. Komissio voi viranhoitoon liittyvien seikkojen vuoksi ja yksikköjensä toiminnan järkeistämiseksi tai työpaikkojen lukumäärän vähentämisestä aiheutuvien tarpeiden huomioon ottamiseksi 30 päivään kesäkuuta 1968 asti toteuttaa virkamiehiinsä kohdistuvia henkilöstösääntöjen 47 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä tehtävistä lopullisesti erottamiseksi.

2. Jos komissio aikoo toteuttaa 1 kohdassa säädettyjä toimenpiteitä muiden kuin A 1 ja A 2 palkkaluokkiin kuuluvien virkamiesten osalta, se vahvistaa palkkaluokittaisen luettelon virkamiehistä, joita nämä toimenpiteet koskevat, saatuaan lausunnon sekakomitealta ja ottaen huomioon virkamiesten pätevyyden, tehokkuuden, käytöksen yksikössä, perhesuhteet ja palvelusvuodet.

Tähän luetteloon kirjattu virkamies voi valita joko 1 kohdassa tarkoitetun tehtävien hoidon lopullisen päättymisen tai siirron käytettäväksi erityistehtäviin. Jälkimmäisessä tapauksessa sovelletaan henkilöstösääntöjen 41 artiklan 3, 4 ja 5 kohdan säännöksiä.

Jos virkamies aikoo valita vakinaisesta palveluksesta pois siirtymisen, hänen on ilmoitettava valinnastaan kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hän sai tiedon siitä, että hänet on merkitty 1 kohdassa tarkoitettuun luetteloon uhalla, että hän menettää valintaoikeuden.

>TAULUKON PAIKKA>

3. Jos se viranhoitoon liittyvien seikkojen perusteella on mahdollista, komissio ottaa huomioon virkamiesten pyynnöt siitä, että heidän tehtäviensä hoito päättyisi lopullisesti 1 kohdan mukaan.

4. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet eivät ole missään tapauksessa kurinpitotoimenpiteitä.

5. Komissio ei voi 30 päivään kesäkuuta 1968 asti tehdä päätöstä, joka koskisi siirtämistä erityistehtäviin käytettäväksi tai virkamiehen erottamista toimesta viranhoitoon liittyvien seikkojen perusteella, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan säännösten soveltamista.

5 artikla

1. Virkamiehellä, jota 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu toimenpide koskee, on oikeus:

a) kuuden kuukauden ajan kuukausittain suoritettavaan, viimeisen palkkansa suuruiseen korvaukseen, ja

b) jäljempänä 2 kohdassa esitetyn taulukon perusteella määrätyn ajan kuukausittain suoritettavaan korvaukseen, joka on:

- 85 prosenttia peruspalkasta, seitsemännestä kuukaudesta kahdenteentoista kuukauteen,

- 70 prosenttia peruspalkasta, kolmannestatoista kuukaudesta kuudenteenkymmenenteenkuudenteen kuukauteen, ja

- 60 prosenttia peruspalkasta näiden yli menevältä ajalta.

Oikeus tähän korvauksen päättyy viimeistään sinä päivänä, jolloin virkamies täyttää 65 vuotta.

2. Jotta voitaisiin määritellä virkamiehen iän mukaisesti jakso, jolta hän saa 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun korvauksen, virkamiehen palveluksessaoloaikaan sovelletaan jäljempänä taulukossa vahvistettua kerrointa; tämän jakson pituus pyöristetään tarvittaessa välittömästi alempaan kuukausien lukumäärään.

3. Edellä 1 kohdassa säädettyyn korvaukseen sovelletaan henkilöstösääntöjen 82 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti vahvistettua korjauskerrointa siinä yhteisöjen maassa, jossa edunsaajan asuinpaikka todistetusti on.

Jos edunsaajan asuinpaikka on yhteisöjen ulkopuolisessa maassa, korvaukseen sovelletaan Brysselissä voimassaolevaa korjauskerrointa.

4. Edellä 1 kohdassa säädetystä korvauksesta vähennetään kyseessä olevan virkamiehen uusissa tehtävissään tänä aikana saama palkka siltä osin, kuin nämä palkat yhdessä tämän korvauksen kanssa ovat suuremmat kuin virkamiehen tehtäviään hoitaessaan saama viimeinen kokonaispalkka. Tähän palkkaan sovelletaan 3 kohdassa tarkoitettua korjauskerrointa.

5. Perhelisien kokonaismäärä on edelleen maksettava siinä tapauksessa, että virkamies saa 1 kohdassa säädetyn korvauksen.

6. Virkamiehellä on korvaukseen oikeutetulta ajalta oikeus saada itselleen ja hänen vakuutuksensa kattamille henkilöille Euroopan yhteisöjen toimielimien yhteisen sairausvakuutusjärjestelmän mukaiset etuudet edellyttäen, että virkamies maksaa palkkaluokkansa ja tasonsa mukaisesti peruspalkan perusteella lasketun vakuutusmaksun ja että hän ei voi olla vakuutettu muussa järjestelmässä sairauden varalta.

7. Virkamies säilyttää korvaukseen oikeutettavana aikana edelleen enintään viiden vuoden ajan oikeuden palkkaluokkansa ja tasonsa mukaiseen vanhuuseläkkeeseen edellyttäen, että hän maksaa henkilöstösäännöissä säädetyt maksut tämän kauden aikana. Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 5 artiklan määräyksiä sovellettaessa tämä kausi katsotaan palveluksessaoloajaksi.

Jos virkamies on otettu uudelleen jonkin Euroopan yhteisöjen toimielimen palvelukseen ja hän saa sillä perusteella jälleen eläkeoikeudet, ensimmäisen alakohdan säännöksiä ei enää sovelleta häneen hänen uutena palveluksessaoloaikanaan sen ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun kauden osalta, joka on vielä jäljellä uudelleen palvelukseen otettaessa. Virkamies voi kuitenkin pyytää, että hänen eläkemaksunsa sekä eläkeoikeutensa lasketaan sen peruspalkan perusteella, joka liittyy hänen edellisen tehtävänsä palkkaluokkaan ja tasoon.

Henkilöstösääntöjen 77 artiklaa sovellettaessa virkamies, joka saa 1 kohdassa säädetyn korvauksen, rinnastetaan sellaiseen virkamieheen, joka on erotettu palveluksesta viranhoitoon liittyvien seikkojen vuoksi.

Tämän kauden päättyessä eläkeoikeuden saa ilman, että virkamieheen sovelletaan henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevassa 9 artiklassa säädettyä vähennystä edellyttäen, että hän on täyttänyt 55 vuotta.

Vahvistettaessa jälkeenjääneen eläkkeen määrää, jonka tämän kauden aikana kuolleen virkamiehen leski saa, sovelletaan henkilöstösääntöjen 79 artiklan toisen kohdan säännöksiä.

8. Jos virkamies saa näitä säännöksiä sovellettaessa oikeuden eläkkeeseen ennen kuin hän on täyttänyt 60 vuotta, virkamiehellä on oikeus huollettavana olevaa lasta koskevaan lisään kunkin henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevassa 2 artiklassa tarkoitetun huollettavana olevan lapsen osalta.

9. Saadakseen uudelleenasettautumiskorvauksen virkamiehen ei tarvitse täyttää henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 6 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua määräaikaa koskevaa edellytystä.

10. Henkilöstösääntöjen 107 artiklan sekä Euroopan hiili- ja teräsyhteisön virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 102 artiklan 2 kohdan määräysten soveltamiseksi virkamies, johon on sovellettu 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua toimenpidettä, rinnastetaan virkamieheen, johon on sovellettu henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artiklaa.

6 artikla

1. Virkamies, johon on kohdistettu 4 artiklan 1 kohdassa säädetty toimenpide, kun hän on ollut palveluksessa vähemmän kuin 11 vuotta, voi luopua lopullisesti eläkeoikeuksistaan. Tässä tapauksessa virkamies saa lisän, joka on määrätty henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevassa 12 artiklassa tarkoitettujen edellytysten mukaisesti. Häneen ei sovelleta tämän asetuksen 5 artiklan 7 ja 8 kohdan eikä 7 artiklan säännöksiä.

Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 12 artiklan c alakohdan määräysten soveltamiseksi tosiasiallisesti suoritettuun palveluksessaoloaikaan sisältyy kausi, jonka aikana virkamiehellä on ollut oikeus 5 artiklassa säädettyyn korvaukseen, sekä hänen hyväkseen tarvittaessa 5 artiklan 10 kohdan mukaisesti luettu kausi.

2. Virkamiehen, joka aikoo valita 1 kohdan säädösten soveltamisen, on ilmoitettava valinnastaan kuuden kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolloin hän sai tiedon 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta toimenpiteestä uhalla, että hän menettää valintaoikeuden.

Edellä 1 kohdassa tarkoitetusta lisästä vähennetään määrät, jotka olisi maksettu eläkkeinä ennen tämän artiklan soveltamista.

7 artikla

1. Virkamiehet, joita tarkoitetaan 2 artiklan viimeisessä alakohdassa ja henkilöstösääntöjen 102 artiklan 5 kohdassa, lukuun ottamatta ennen 1 päivää tammikuuta 1962 Euroopan hiili- ja teräsyhteisön henkilöstösääntöjen mukaan palkkaluokkaan A 1 tai A 2 kuuluneita virkamiehiä, ja joihin on sovellettu 4 artiklan 1 kohdassa säädettyjä toimenpiteitä, voivat pyytää, että heidän palkkansa ja muut etunsa määritettäisiin Euroopan hiili- ja teräsyhteisön henkilöstösääntöjen 34 artiklan ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön yleisen asetuksen 50 artiklan mukaisesti.

2. Virkamiehet, jotka ennen 1 päivää tammikuuta 1962 kuuluivat Euroopan hiili- ja teräsyhteisön henkilöstösääntöjen mukaan A 1 tai A 2 palkkaluokkaan ja joihin on sovellettu 4 artiklan 1 kohdan toimenpiteitä, voivat pyytää, että heidän palkkansa ja muut etunsa määritettäisiin Euroopan hiili- ja teräsyhteisön henkilöstösääntöjen 42 artiklan perusteella.

8 artikla

1. Komissio voi ennen kuin se toteuttaa 4 artiklan 1 kohdan mukaisen toimenpiteen pyytää yksikön edun nimissä virkamiestä, jota asia koskee, ilmoittamaan, haluaako hän tulla siirretyksi toimeen, joka vastaa hänen palkkaluokkansa edellyttämää tasoa välittömästi alempaa tasoa.

Jos virkamies suostuu siihen, hänet voidaan siirtää tällaiseen toimeen sen estämättä, mitä henkilöstösääntöjen 7 artiklan 1 kohdassa säädetään.

2. Virkamies, jonka osalta on tehty 1 kohdan toisen alakohdan mukainen päätös, säilyttää edelleen palkkaluokkansa sekä kaikki siihen kuuluvat oikeudet. Hänellä on ensisijainen oikeus tulla siirretyksi kaikkiin palkkaluokkaansa vastaaviin avoimiksi tuleviin tai perustettuihin toimiin, jos hänellä on kyseiseen toimeen vaadittava pätevyys.

III LUKU Siirtymä- ja loppusäännökset

9 artikla

Asettautumiskorvaukseen, uudelleenasettautumiskorvaukseen ja erorahaan, joihin sellaisella virkamiehellä voi olla oikeus, joka on vuoden 1968 aikana nimitetty virkaan tai joka on osoitettu uuteen palveluspaikkaan taikka lopullisesti eronnut tehtävistään, sovelletaan 117,5 prosentin korjauskerrointa.

10 artikla

Siihen asti kun henkilöstökomitea perustetaan, minkä on tapahduttava viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1968, tämän komitean tehtäviä hoitaa komitea, jossa on ennen tämän asetuksen voimaantuloa valittuja henkilöstökomitean tai henkilöstökomiteoiden jäseniä.

11 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä helmikuuta 1968.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. COUVE DE MURVILLE


(1) EYVL N:o C 10, 14.2.1968, s. 44 ja 45.  

(2) Neuvostojen asetus N:o 31 (ETY), 11 (Euratom), 18.12.1961, EYVL N:o 45, 14.6.1962, s. 2. 1385/62 ottaen huomioon siihen ennen tämän asetuksen voimaantuloa tehdyt muutokset  

(3) Neuvostojen asetus N:o 31 (ETY), 11 (Euratom), 18.12.1961, EYVL N:o 45, 14.6.1962, s.1385/62, sellaisena kuin se muutettuna ennen tämän asetuksen voimaantuloa.