31959S0005

Päätös N:o 5/59, tehty 21 päivänä tammikuuta 1959, hiilialan yritysten mahdollisuudesta lykätä maksua koskevien määrien maksamista

Virallinen lehti nro 005 , 27/01/1959 s. 0109 - 0110
Suomenk. erityispainos Alue 1 Nide 1 s. 0018
Ruotsink. erityispainos Alue 1 Nide 1 s. 0018
Tanskank. erityispainos: Sarja I Alue 1959-1962 s. 0005
Englannink. erityispainos: Sarja I Alue 1959-1962 s. 0005
Kreikank. erityispainos: Luku 01 Nide 1 s. 0017
Espanjank. erityispainos: Luku 01 Nide 1 s. 0012
Portugalink. erityispainos: Luku 01 Nide 1 s. 0012


PÄÄTÖS N:o 5/59,

tehty 21 päivänä tammikuuta 1959,

hiilialan yritysten mahdollisuudesta lykätä maksua koskevien määrien maksamista

KORKEA VIRANOMAINEN, joka

ottaa huomioon perustamissopimuksen 49 ja 50 artiklassa tarkoitettujen maksujen määräytymisperustetta ja kantamista koskevista edellytyksistä 23 päivänä joulukuuta 1952 tehdyn päätöksen N:o 2/52 (Yhteisön virallinen lehti N:o 1, 30 päivältä joulukuuta 1952, sivu 3), sellaisena kuin se on muutettuna 25 päivänä kesäkuuta 1954 tehdyllä päätöksellä N:o 30/54 (Yhteisön virallinen lehti N:o 18, 1 päivältä elokuuta 1954, sivu 469), 19 päivänä marraskuuta 1955 tehdyllä päätöksellä N:o 31/55 (Yhteisön virallinen lehti N:o 21, 28 päivältä marraskuuta 1955, sivu 906) ja 21 päivänä tammikuuta 1959 tehdyllä päätöksellä N:o 4/59 (tämän Euroopan yhteisöjen virallisen lehden numerossa),

sekä katsoo, että

hiilialan yrityksillä on tällä hetkellä vakavia menekkiin liittyviä vaikeuksia, minkä vuoksi kivihiilen, kivihiilikoksin ja kivihiilipuristeiden varastot ovat kasvaneet poikkeuksellisen paljon useilla yhteisön kivihiilikentillä,

tämän vuoksi on päätöksen N:o 2/52, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä N:o 4/59, 4 a artiklassa esitetyn periaatteen mukaisesti tarpeen määrätä niiden yritysten, jota asia koskee, mahdollisuudesta lykätä maksua koskevien määrien maksamista varastoitujen tonnistojen mukaisesti, kunnes nämä saadaan liikkeelle varastosta,

jo vuoden 1958 aikana ilmenneiden menekkivaikeuksien vuoksi suunniteltujen toimenpiteiden on tultava voimaan 31 päivästä joulukuuta 1957 ja maksun maksamisen lykkäämistä on siten sovellettava varastoituihin määriin, jotka ovat suurempia kuin 31 päivänä joulukuuta 1957 olleet määrät, ja

tällaisen järjestelmän soveltamiseksi yritysten on ilmoitettava varastoidut tonnistot; jos maksamisen lykkäämiseen oikeuden saanut yritys ei myöhemmin edelleen toimita tietoja varastojen kehityksestä, sen on katsottava saaneen varastoidut tonnistot liikkeelle,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

1) Kunnes toisin määrätään, hiilialan yritykset voivat pyynnöstä lykätä verotettavaa ja 31 päivän joulukuuta 1957 jälkeen varastoitua tuotantoaan koskevan maksun maksamista siltä osin kuin varastoitujen määrien kokonaismäärä on suurempi kuin 31 päivänä joulukuuta 1957 varastoidut määrät. Varastoitujen määrien vahvistamisessa otetaan huomioon kivihiili, kivihiilikoksi ja kivihiilipuristeet pohjasakkoja lukuun ottamatta. Kivihiilikoksi muunnetaan sitä vastaavaksi kivihiileksi suhteessa 1:1,33.

2) Korkoa ei kanneta määrien, joiden maksamista on lykätty, erääntymistä edeltävältä ajalta.

3) Jo maksetut määrät, joiden maksamista voidaan lykätä, palautetaan pyynnöstä.

2 artikla

Kun varastoidut määrät saadaan liikkeelle, näitä määriä koskevan maksun määrä maksetaan seuraavan kuukauden 25 päivänä.

3 artikla

Pyynnöt 31 päivään tammikuuta 1959 asti varastoitua tuotantoa koskevan maksun maksamisen lykkäämisestä on toimitettava korkean viranomaisen maksutoimistoon viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 1959. Näissä pyynnöissä on ilmoitettava varastoidut tonnistot 31 päivänä joulukuuta 1957 ja 31 päivänä tammikuuta 1959.

4 artikla

1) Pyynnöt 31 päivän tammikuuta 1959 jälkeen varastoitua tuotantoa koskevan maksun maksamisen lykkäämisestä on toimitettava korkean viranomaisen maksutoimistoon kunkin kuukauden 20 päivänä edellisen kuukauden osalta ja ensimmäisen kerran 20 päivänä maaliskuuta 1959. Näissä pyynnöissä on ilmoitettava:

- varastossa olleet määrät edellisen kuukauden viimeisenä päivänä,

- varastossa olleet määrät viimeistä edellisen kuukauden viimeisenä päivänä.

2) Yrityksellä on oikeus vähentää se määrä, jonka maksamisen lykkäämistä se pyytää, maksun osalta saman kuukauden 25 päivänä sen maksettavaksi tulevasta summasta.

5 artikla

1) Niin kauan kuin maksua koskevien summien maksamista lykätään tämän päätöksen nojalla, yrityksen on ilmoitettava kunkin kuukauden 20 päivänä korkean viranomaisen maksutoimistoon varastossa olleet määrät edellisen kuukauden viimeisenä päivänä.

2) Tällaisten ilmoitusten puuttuessa korkea viranomainen voi edellä 2 artiklan mukaisesti katsoa, että varastoidut tonnistot on saatu liikkeelle.

6 artikla

Virheelliset ilmoitukset antavat aiheen perustamissopimuksen 47 artiklan kolmannessa kohdassa tarkoitettujen rangaistuskeinojen soveltamiselle.

7 artikla

Tämä päätös tulee voimaan yhteisössä 1 päivänä helmikuuta 1959.

Korkea viranomainen käsitteli tätä päätöstä ja teki sen kokouksessaan 21 päivänä tammikuuta 1959.

Korkean viranomaisen puolesta

Puheenjohtaja

Paul FINET