31958R0001

Asetus N:o 1 Euroopan talousyhteisössä käytettäviä kieliä koskevista järjestelyistä

Virallinen lehti nro 017 , 06/10/1958 s. 0385 - 0386
Suomenk. erityispainos Alue 1 Nide 1 s. 0014
Ruotsink. erityispainos Alue 1 Nide 1 s. 0014
Tanskank. erityispainos: Sarja I Alue 1952-1958 s. 0059
Englannink. erityispainos: Sarja I Alue 1952-1958 s. 0059
Kreikank. erityispainos: Luku 01 Nide 1 s. 0014
Espanjank. erityispainos: Luku 01 Nide 1 s. 0008
Portugalink. erityispainos: Luku 01 Nide 1 s. 0008


ASETUS N:o 1 Euroopan talousyhteisössä käytettäviä kieliä koskevista järjestelyistä

EUROOPAN TALOUSYHTEISÖN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon perustamissopimuksen 217 artiklan, jonka mukaan neuvosto antaa yksimielisesti säännöt yhteisön toimielimissä käytettävistä kielistä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteisön tuomioistuimen työjärjestyksen määräysten soveltamista,

sekä katsoo, että

kaikki ne neljä kieltä, joilla perustamissopimus on laadittu, ovat virallisia kieliä yhdessä tai useammassa yhteisön jäsenvaltiossa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Yhteisön toimielinten viralliset kielet ja työkielet ovat hollannin, italian, ranskan ja saksan kieli.

2 artikla

Jäsenvaltion tai jäsenvaltion lainkäyttövaltaan kuuluvan henkilön yhteisön toimielimille osoittamat asiakirjat laaditaan millä tahansa virallisella kielellä lähettäjän valinnan mukaan. Vastaus laaditaan samalla kielellä.

3 artikla

Yhteisön toimielimen jäsenvaltiolle tai jäsenvaltion lainkäyttövaltaan kuuluvalle henkilölle osoittamat asiakirjat laaditaan kyseisen jäsenvaltion kielellä.

4 artikla

Asetukset ja muut yleisesti sovellettavat säädökset laaditaan neljällä virallisella kielellä.

5 artikla

Yhteisöjen virallinen lehti julkaistaan neljällä virallisella kielellä.

6 artikla

Yhteisön toimielimet voivat antaa työjärjestyksissään yksityiskohtaiset säännöt näiden kielten käyttämistä koskevien järjestelyjen soveltamisesta.

7 artikla

Yhteisön tuomioistuimen oikeudenkäyntimenettelyssä käytettäviä kieliä koskevat järjestelyt vahvistetaan tuomioistuimen työjärjestyksessä.

8 artikla

Kun on kyse sellaisesta jäsenvaltiosta, jossa on useampia virallisia kieliä, käytettävä kieli määräytyy kyseisen valtion pyynnöstä kyseisen valtion lainsäädännön yleisten sääntöjen perusteella.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä huhtikuuta 1958.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

V. LAROCK