27.10.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 279/28


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 123/2019,

annettu 8 päivänä toukokuuta 2019,

ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2022/2021]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

kosmeettisista valmisteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteen V muuttamisesta 26 päivänä marraskuuta 2018 annettu komission asetus (EU) 2018/1847 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä II,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä II olevan XVI luvun 1a kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1223/2009) luetelmakohta seuraavasti:

”-

32018 R 1847: komission delegoitu asetus (EU) N:o 2018/1847, annettu 26 päivänä marraskuuta 2018 (EUVL L 300, 27.11.2018, s. 1)”.

2 artikla

Asetuksen (EU) 2018/1847 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2019, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (*).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä toukokuuta 2019.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puhemies

Claude MAERTEN


(1)  EUVL L 300, 27.11.2018, s. 1.

(*)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.