29.10.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 386/40


KAUPPAAN LIITTYVIEN KYSYMYSTEN KOKOONPANOSSA OLEVAN ASSOSIAATIOKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 2/2021,

annettu 8 päivänä lokakuuta 2021,

Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisen assosiaatiosopimuksen liitteessä XVI-B vahvistettua 1. vaihetta koskevasta myönteisestä arvioinnista [2021/1887]

KAUPPAAN LIITTYVIEN KYSYMYSTEN KOKOONPANOSSA OLEVA ASSOSIAATIOKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisen assosiaatiosopimuksen ja erityisesti sen 146 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välinen assosiaatiosopimus, jäljempänä ’sopimus’, allekirjoitettiin 27 päivänä kesäkuuta 2014, ja se tuli voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2016.

(2)

Sopimuksen johdanto-osassa tunnustetaan Georgian sitoutuminen lainsäädäntönsä asteittaiseen lähentämiseen asiaankuuluvilla aloilla unionin lainsäädäntöön sopimuksen mukaisesti ja lainsäädännön tehokkaaseen täytäntöönpanoon, mikä edistää Georgian tiiviimmästä poliittisesta assosioitumisesta ja taloudellisesta yhdentymisestä unioniin koituvien etujen tarjoamista kaikille Georgian kansalaisille, mukaan lukien konfliktin jakamat yhteisöt.

(3)

Sopimuksen 147 artiklan mukaisesti sopimuksen osapuolet sopivat, että osapuolten markkinoiden tehokas ja vastavuoroinen avautuminen tapahtuu asteittain ja samanaikaisesti.

(4)

Sopimuksen 146 artiklan mukaan Georgia varmistaa, että sen julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö lähennetään asteittain julkisia hankintoja koskevaan unionin säännöstöön ja että lähentäminen unionin säännöstöön toteutetaan peräkkäisissä vaiheissa sopimuksen liitteessä XVI-B olevan aikataulun mukaisesti.

(5)

Sopimuksen 146 artiklan mukaisesti kauppaan liittyvien kysymysten kokoonpanossa oleva assosiaatiokomitea tekee päätöksen kustakin sopimuksen liitteessä XVI-B vahvistetusta vaiheesta kyseisen komitean antaman myönteisen arvion perusteella.

(6)

Sopimuksen liitteessä XVI-B vahvistetaan vaatimukset, jotka Georgian on täytettävä 1. vaiheen päätökseen saattamiseksi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Annetaan myönteinen lausunto kattavasta etenemissuunnitelmasta, jonka Georgian hallitus on hyväksynyt ”pitkälle menevää ja laaja-alaista vapaakauppa-aluetta (DCFTA) koskevan sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien Georgian ja EU:n välisten velvoitteiden mukaisista julkisten hankintojen alalle suunnitteluista muutoksista”31 päivänä maaliskuuta 2016 annetulla Georgian valtioneuvoston asetuksella nro 536, sellaisena kuin se on muutettuna 22 päivänä tammikuuta 2018 annetulla Georgian valtioneuvoston asetuksella nro 154 ja 12 päivänä kesäkuuta 2020 annetulla Georgian valtioneuvoston asetuksella nro 974.

2 artikla

Annetaan tämän päätöksen liitteessä esitettyjen syiden perusteella myönteinen arvio siitä, että Georgia on saattanut päätökseen sopimuksen liitteessä XVI-B vahvistetun 1. vaiheen.

3 artikla

Tämä sopimus on laadittu bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, kroaatin, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin, viron ja georgian kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 8 päivänä lokakuuta 2021.

Kauppaan liittyvien kysymysten kokoonpanossa olevan assosiaatiokomitean puolesta

Puheenjohtaja

Genadi ARVELADZE

Sihteerit

Mariam GABUNIA

Rikke MENGEL-JØRGENSEN


LIITE

Sopimuksen julkisia hankintoja koskevassa 8 luvussa tarkoitetun liitteen XVI-B mukaisesti 1. vaiheen päätökseen saattaminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä:

1)

Sopimuksen seuraavien määräysten täytäntöönpano:

a)

143 artiklan 2 kohta;

b)

144 artikla;

2)

Sopimuksen 145 artiklassa määrätyn uudistusstrategian hyväksyminen.

Vaatimus 1) a)

Ensimmäisen vaatimuksen ensimmäisen osan osalta sopimuksen 143 artiklan 2 kohdassa todetaan, että

”Georgia nimittää erityisesti:

a)

keskushallinnon tason toimeenpanevan elimen, jonka tehtävänä on taata johdonmukainen politiikka ja sen toteutus kaikilla julkisiin hankintoihin liittyvillä aloilla. Kyseinen elin helpottaa ja koordinoi tämän luvun täytäntöönpanoa ja ohjaa asteittaista lähentämistä tämän sopimuksen liitteessä XVI-B tarkoitettuun unionin säännöstöön;

b)

puolueettoman ja riippumattoman elimen, jonka tehtävänä on hankintaviranomaisten tai -yksiköiden julkisten hankintojen yhteydessä tekemien päätösten uudelleentarkastelu. Tässä yhteydessä ’riippumaton ’ tarkoittaa sitä, että elimen on oltava julkinen viranomainen, joka on erillinen kaikista hankintayksiköistä ja talouden toimijoista. Kyseisen elimen tekemiin päätöksiin voidaan soveltaa oikeudellista valvontaa.”

Sopimuksen 143 artiklan 2 kohdan a alakohdassa määrätty vaatimus täytettiin 23 päivänä huhtikuuta 2014 annetulla Georgian valtioneuvoston asetuksella nro 306.

Georgian keskushallinnon tason toimeenpaneva elin, jonka tehtävänä on taata johdonmukainen politiikka ja sen toteutus kaikilla julkisiin hankintoihin liittyvillä aloilla, on Georgian valtion hankintavirasto, jäljempänä ’SPA’. SPA on julkisoikeuden mukainen itsenäinen juridinen yksikkö, jolla on valtuudet varmistaa julkisia hankintoja koskevan lain, jäljempänä ’PPL-laki’, määräysten noudattaminen ja noudattaminen.

SPA perustettiin 5 päivänä kesäkuuta 2001 annetulla Georgian presidentin asetuksella nro 223, joka perustui Georgian parlamentin 9 päivänä joulukuuta 1998 hyväksymään PPL-lakiin. Myöhemmin SPA ja Georgian kilpailuvirasto, jäljempänä ’GCA’, yhdistettiin. Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen SPA ja GCA on jaettu kahdeksi erilliseksi elimeksi, jotta DCFTA-sopimuksen vaatimukset täyttyisivät kaikilta osin. Näin ollen SPA:n nykyinen asema määritettiin 23 päivänä huhtikuuta 2014 annetulla Georgian valtioneuvoston asetuksella nro 306.

SPA:n toimintaa ohjaavat Georgian perustuslaki, kansainväliset sopimukset, kuten sopimus, sekä Georgian SPA:ta koskeva laki ja SPA:n perussääntö. Georgian hallitus valvoo SPA:n toimintaa. Georgian hallitus myös hyväksyy SPA:n rakenteen ja perussäännön.

Georgian pääministeri nimittää ja erottaa SPA:n puheenjohtajan.

SPA:n henkilöstö otetaan palvelukseen ja ylennetään työlainsäädännön mukaisesti. Vakinaista henkilöstöä on tällä hetkellä 123, joista 22 on palkattu määräaikaisella sopimuksella, mikä vaikuttaa riittävältä SPA:n nykyisin hoitamiin tehtäviin nähden.

SPA on saanut Georgian valtionhallinnossa sekä kansainvälisissä rahoituslaitoksissa, avunantajayhteisössä ja kansainvälisissä sidosryhmissä hyvän maineen elimenä, joka hoitaa tehtävänsä ja kantaa vastuunsa tehokkaalla ja vaikuttavalla tavalla. SPA:lla on keskeinen asema sopimuksessa määrättyjen velvoitteiden täyttämisen helpottamisessa ja koordinoinnissa, ja se ohjaa Georgian lainsäädännön asteittaista lähentämistä sopimuksen liitteessä XVI-B tarkoitettuun unionin säännöstöön. SPA:lla on valmiudet tukea tehokkaasti Georgian julkisia hankintoja koskevan järjestelmän (mukaan lukien lainsäädäntöympäristö ja koko talousjärjestelmä) kehittämistä.

SPA:ta koskevassa Georgian laissa sille annetut tehtävät kattavat yleiset vaatimukset, joita suositellaan tällaisia elimiä koskevissa kansainvälisissä käytännöissä oikeudellisen kehyksen parantamisen tukemiseksi sekä hankintaviranomaisten ja talouden toimijoiden toiminnallisten valmiuksien tehostamiseksi. SPA hoitaa sääntely-, seuranta-, neuvonta- ja koulutustehtävät asianmukaisesti.

Lisäksi SPA:lle kuuluvat seuraavat toiminnot:

julkisia hankintoja koskevan prosessin seuraaminen;

alemman tason säädösten valmistelu ja antaminen julkisia hankintoja koskevan prosessin hallinnoimiseksi;

hankintajärjestelmän tilanteen tutkiminen ja arviointi hankintaviranomaisilta saatujen raporttien perusteella ja ehdotusten tekeminen Georgian hallitukselle asiaankuuluvien päätösten tekemiseksi;

vakio- ja erityiskoulutusohjelmien ja metodologisten välineiden valmistelu sekä seminaarien ja koulutuksen järjestäminen keskusviranomaisille, paikallisille itsehallintoviranomaisille, tiedotusvälineiden edustajille ja muille asiasta kiinnostuneille henkilöille;

yhdennetyn hankintatietokannan perustaminen, päivittäminen ja valvominen;

neuvontapalvelujen tarjoaminen hankintaviranomaisille;

nykyaikaisen tieto- ja viestintätekniikan käyttöönoton tukeminen hankintajärjestelmässä;

julkisten hankintojen yhdennetyn tietojärjestelmän toiminnan tukeminen ja sähköisen asiakirjavirran varmistaminen hankintamenettelyjen aikana;

hankintamenettelyjen aikana syntyneiden riitojen käsitteleminen;

hankintamenettelyjen lainmukaisuuden valvominen ja hankintamenettelyjen sääntelypolitiikan määrittäminen;

mustan ja valkoisen listan ylläpitäminen;

hankintakohteen tunnistaminen ja/tai liittäminen luokitusjärjestelmään;

tiettyjä hankintakohteita koskevien konsolidoitujen tarjouskilpailujen järjestäminen;

vuosikertomuksen laatiminen omasta toiminnastaan ja sen toimittaminen Georgian hallitukselle viimeistään kunkin vuoden 15 päivänä toukokuuta ja julkaiseminen SPA:n verkkosivustolla.

Sopimuksen 143 artiklan 2 kohdan b alakohdassa määrätty vaatimus täytettiin 2 päivänä heinäkuuta 2020 annetulla Georgian lailla nro 6730.

Georgian lailla nro 6730 kumottiin entinen muutoksenhakuelin (riitojenratkaisuneuvosto) ja perustettiin uusi riippumaton ja puolueeton julkinen elin. Uusi hallintoelin toimii tutkintaelimenä, joka käsittelee julkisia hankintoja, julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia sekä käyttöoikeussopimuksia koskevia valituksia. Georgian lailla nro 6730 tehdyt muutokset koskivat myös tapauksia, joissa hankintasopimuksia tehdään ”yksinkertaistetuilla” (suorilla ja yhdestä lähteestä tulevilla) menettelyillä. Esimerkkinä mainittakoon menettely, jossa haetaan valtion hankintaviraston hyväksyntää julkisten hankintojen toteuttamiseksi ”yksinkertaistetuilla” hankinnoilla ”asian kiireellisyyden vuoksi”.

Sopimuksen 143 artiklan 2 kohdan b alakohdassa edellytettyä riippumattomuutta ja puolueettomuutta koskevat asianmukaiset takeet vahvistetaan Georgian laissa nro 6730.

Vaatimus 1) b)

Mitä tulee ensimmäisen vaatimuksen toiseen osaan, sopimuksen 144 artiklan mukaan osapuolten on täytettävä kaikki hankintasopimusten tekemistä koskevat perussäännöt julkaisemista, hankintasopimusten tekemistä ja oikeussuojaa koskevien mainitun artiklan 2–15 kohdan mukaisesti. Nämä perussäännöt johtuvat suoraan julkisia hankintoja koskevista säännöistä ja periaatteista, sellaisina kuin ne sisältyvät julkisia hankintoja koskevaan unionin säännöstöön, mukaan lukien syrjimättömyyden, tasa-arvoisen kohtelun, avoimuuden ja suhteellisuuden periaate.

Kyseiset periaatteet on sisällytetty Georgian julkisia hankintoja koskeviin sääntöihin, sillä Georgia otti käyttöön sähköisen hankintajärjestelmän vuonna 2010 ja hyväksyi 6 päivänä huhtikuuta 2017 lain nro 617 julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta.

Georgia otti vuonna 2010 käyttöön sähköisen hankintajärjestelmän luomalla ”GE-GP-järjestelmän” eli Georgian julkisia hankintoja koskevan yhdennetyn tietojärjestelmän. Sähköisen hankintajärjestelmän käyttöönoton jälkeen 100 prosenttia Georgian julkisista hankinnoista on toteutettu kyseisen järjestelmän kautta, mikä varmistaa avoimuuden ja edistää kilpailua. Sähköisen hankintajärjestelmän avoimuus on täysin unionin julkaisuperiaatteiden mukainen, sillä kaikki hankintailmoituksiin ja hankintasopimusten tekemiseen liittyvät tiedot ovat täysin avoimia ilman rajoituksia.

SPA laati PPL-lain muuttamista koskevan luonnoksen täyttääkseen joitakin muita sopimuksen 144 artiklassa määrättyjä perusvaatimuksia ja korjatakseen PPL-laissa olevat vaatimustenvastaiset kohdat. Georgian hallitus hyväksyi ehdotetut muutokset joulukuussa 2016 ja toimitti ne tämän jälkeen Georgian parlamentille. Georgian parlamentti hyväksyi kyseiset muutokset 6 päivänä huhtikuuta 2017 Georgian lailla nro 617. Muutokset koskivat seuraavia: a) perusperiaatteet; b) tekniset eritelmät; ja c) määräajat.

a)

PPL-lain muutos koski sen 2 artiklan c alakohtaa ja 13 artiklaa. Muutoksella otettiin käyttöön yhdenvertaisen kohtelun ja suhteellisuuden periaatteet, joita ei ollut aiemmin mainittu.

b)

PPL-lain muutos koski myös sen 12-1 artiklan 6 kohtaa. Muutoksella otettiin käyttöön suorituskyvyn yleinen kuvaus sekä tekniset ja/tai toiminnalliset kriteerit rakennusurakoiden ja tavara- ja palveluhankintojen ominaisuuksien määrittelemiseksi. Uuden määräyksen nojalla hankintaviranomaiset voivat laatia eritelmiä suorituskyvyn ja teknisten ja/tai toiminnallisten kriteerien perusteella, minkä ansiosta voidaan jättää tarjouksia, joissa otetaan huomioon markkinoilla olevien teknisten ratkaisujen moninaisuus. Muutoksen myötä tarjousvaatimuksia laadittaessa etusija annetaan suorituskyvylle ja toiminnallisille kriteereille.

c)

Muutoksella otettiin käyttöön kohtuulliset määräajat tarjouspyynnön tekemiselle ja tarjouskilpailun ehtoihin tutustumiselle.

Kyseiset PPL-lain muutokset tulivat voimaan 19 päivänä heinäkuuta 2017. Uusilla muutoksilla on myös pidennetty unionin kynnysarvojen alapuolelle jäävien tarjousten jättämisen määräaikoja. Tällä hetkellä kunkin unionin kynnysarvojen ala- ja yläpuolelle jäävän menettelytyypin määräajat ovat seuraavat:

Menettely

Kohde

Rahamääräinen kynnysarvo

Määräaika

Sähköinen tarjous

Tavara- ja palveluhankintasopimukset

5 000 –150 000 GEL

7 vrk

Yli 150 000 GEL

10 vrk

Rakennusurakkasopimukset

5 000 –300 000 GEL

10 vrk

Yli 300 000 GEL

20 vrk

Unionin kynnysarvo ylittyy

Tavara- ja palveluhankintasopimukset

Vähintään 135 000 euroa

30 vrk

Rakennusurakkasopimukset

Vähintään 5 225 000 euroa

Vaatimus 2)

Sopimuksen liitteessä XVI-B vahvistettua 1. vaihetta koskevan toisen vaatimuksen osalta on tarpeen hyväksyä sopimuksen 145 artiklassa määrätty etenemissuunnitelma. Assosiaatiosopimuksen 145 artiklan 1 kohdassa määrätään, että Georgian on toimitettava ennen asteittaisen lähentämisen aloittamista kauppaan liittyvien kysymysten kokoonpanossa olevalle assosiaatiokomitealle kattava etenemissuunnitelma sopimuksen IV osaston 8 luvun täytäntöönpanemiseksi sekä aikataulut ja välitavoitteet. Kyseiseen etenemissuunnitelmaan, joka sopimuksen mukaan noudattaa liitteessä XVI-B vahvistettuja vaiheita ja aikatauluja, on sisällyttävä kaikki uudistukset, jotka liittyvät lainsäädännön lähentämisen unionin säännöstöön ja institutionaalisten valmiuksien kehittämisen.

Georgian hallitus hyväksyi 31 päivänä maaliskuuta 2016 etenemissuunnitelman pitkälle menevää ja laaja-alaista vapaakauppa-aluetta (DCFTA) koskevan sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien Georgian ja EU:n välisten velvoitteiden mukaisista julkisten hankintojen alalle suunnitteluista muutoksista annetulla asetuksella nro 536. Kyseistä asetusta muutettiin 22 päivänä tammikuuta 2018 annetulla Georgian valtioneuvoston asetuksella nro 154 ja 12 päivänä kesäkuuta 2020 annetulla Georgian valtioneuvoston asetuksella nro 974.

Etenemissuunnitelma sisältää kaikki uudistukset, jotka koskevat lainsäädännön lähentämistä unionin säännöstöön ja institutionaalisten valmiuksien kehittämistä, ja siinä noudatetaan sopimuksen liitteessä XVI-B vahvistettuja vaiheita ja aikatauluja sopimuksen 145 artiklan mukaisesti.