22.4.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 127/26


EUROOPAN YHTEISÖN JA SVEITSIN VALALIITON MAATALOUSTUOTTEIDEN KAUPPAA KOSKEVALLA SOPIMUKSELLA PERUSTETUN ELÄINLÄÄKINTÄALAN SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 1/2018,

annettu 12 päivänä kesäkuuta 2018,

sopimuksen liitteen 11 lisäyksen 6 muuttamisesta [2020/554]

ELÄINLÄÄKINTÄALAN SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimuksen maataloustuotteiden kaupasta (1) ja erityisesti sen liitteessä 11 olevan 19 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimus maataloustuotteiden kaupasta, jäljempänä ’maataloussopimus’, tuli voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2002.

(2)

Maataloussopimuksen liitteessä 11 olevan 19 artiklan 1 kohdan nojalla maataloussopimuksella perustetun eläinlääkintäalan sekakomitean, jäljempänä ’eläinlääkintäalan sekakomitea’, vastaa kyseiseen liitteeseen ja sen täytäntöönpanoon liittyvien kysymysten tarkastelemisesta ja liitteessä määrättyjen tehtävien suorittamisesta. Liitteessä 11 olevan 19 artiklan 3 kohdassa eläinlääkintäalan sekakomitea valtuutetaan muuttamaan kyseisen liitteen lisäyksiä, erityisesti niiden mukauttamiseksi ja ajan tasalle saattamiseksi.

(3)

Maataloussopimuksen liitteen 11 lisäyksiä 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 11 muutettiin ensimmäisen kerran eläinlääkintäalan sekakomitean päätöksellä N:o 2/2003 (2).

(4)

Maataloussopimuksen liitteen 11 lisäyksiä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 ja 11 muutettiin viimeksi eläinlääkintäalan sekakomitean päätöksellä N:o 1/2015 (3).

(5)

Sveitsi on hyötynyt useista peräkkäisistä ajanjaksoista, joiden aikana se on voinut soveltaa trikiinitutkimusta koskevaa poikkeusta lihotukseen ja lihakauppoihin tarkoitettujen kotieläiminä pidettävien sikojen ruhoihin ja lihaan pienteurastamoissa. Sveitsissä ei ole havaittu yhtään trikiinitapausta yli 50 vuoteen. Sveitsillä on myös käytössä toimiva havaintajärjestelmä, ja maa on sitoutunut siihen, että Euroopan unionin markkinoille saatettu kotieläiminä pidettävien sikojen liha tarkastetaan aina trikiinin havaitsemiseksi ruhoissa ja lihassa. Sen vuoksi on mahdollista tehdä poikkeuksesta pysyvä.

(6)

Jotta vältetään käytössä olevien ja hyvin toimivien käytäntöjen keskeytyminen ja varmistetaan oikeudellinen jatkuvuus, josta ei aiheutuisi ennakoitavia kielteisiä vaikutuksia, on aiheellista soveltaa tätä päästöstä taannehtivasti 1 päivästä tammikuuta 2017.

(7)

Tämän päätöksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

(8)

Maataloussopimuksen liitteen 11 lisäys 6 olisi sen vuoksi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan maataloussopimuksen liitteen 11 lisäyksen 6 luku seuraavasti:

1)

Luvun "Erityisedellytykset" 4–6 kohta korvataan seuraavasti:

”4)

Sveitsin viranomaiset sitoutuvat siihen, että Euroopan unionin markkinoille saatetut kotieläiminä pidettävien sikojen ruhot ja liha tarkastetaan aina trikiinin havaitsemiseksi.

5)

Sveitsissä käytetään komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1375 (*1) liitteessä I olevassa I ja II luvussa kuvattuja osoitusmenetelmiä trikiinitutkimusten yhteydessä.

6)

Hygieniasta eläinten teurastuksen yhteydessä 23 päivänä marraskuuta 2005 annetun sisäasiainministeriön asetuksen (OHyAb; RS 817.190.1) 8 §:n (1 momentin a kohta ja 3 momentti) säännösten ja eläinperäisistä elintarvikkeista 16 päivänä joulukuuta 2016 annetun sisäasiainministeriön asetuksen (RS 817.022.108) 10 §:n 8 momentin mukaan lihotukseen ja lihakauppoihin tarkoitettujen kotieläiminä pidettävien sikojen ruhot ja liha sekä niistä saadut raakalihavalmisteet, lihavalmisteet ja lihajalosteet, joita ei ole tarkoitettu markkinoille Euroopan unionissa, on varustettava erityisellä terveysmerkillä hygieniasta eläinten teurastuksen yhteydessä 23 päivänä marraskuuta 2005 annetun sisäasiainministeriön asetuksen liitteen 9 viimeisessä alakohdassa esitetyn mallin mukaisesti.

Nämä tuotteet eivät voi olla Euroopan unionin jäsenvaltioiden kanssa käytävän kaupan kohteena 16 päivänä joulukuuta 2016 annetun sisäasiainministeriön asetuksen 10 §:n säännösten mukaisesti.

(*1)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1375, annettu 10 päivänä elokuuta 2015, virallisia lihan trikiinitarkastuksia koskevista erityissäännöistä (EUVL L 212, 11.8.2015, s. 7)."

2)

Poistetaan 7 kohta.

2 artikla

Tämän kahtena kappaleena laaditun päätöksen allekirjoittavat molemmat puheenjohtajat tai muut henkilöt, jotka on valtuutettu toimimaan maataloussopimuksen osapuolten puolesta.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Sitä sovelletaan taannehtivasti 1 päivästä tammikuuta 2017.

Tehty Bernissä 12 päivänä kesäkuuta 2018.

Euroopan unionin puolesta

Valtuuskunnan päällikkö

Koen VAN DYCK

Sveitsin valaliiton puolesta

Valtuuskunnan päällikkö

Hans WYSS


(1)  EYVL L 114, 30.4.2002, s. 132.

(2)  Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisellä maataloustuotteiden kauppaa koskevalla sopimuksella perustetun eläinlääkintäalan sekakomitean päätös N:o 2/2003, tehty 25 päivänä marraskuuta 2003, sopimuksen liitteessä 11 olevien lisäysten 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 11 muuttamisesta (EUVL L 23, 28.1.2004, s. 27).

(3)  Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisellä maataloustuotteiden kauppaa koskevalla sopimuksella perustetun eläinlääkintäalan sekakomitean päätös N:o 1/2015, annettu 17 päivänä joulukuuta 2015, sopimuksen liitteen 11 lisäysten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 ja 11 muuttamisesta (EUVL L 337, 23.12.2015, s. 128).