24.7.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 240/4


Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan hallituksen välinen SOPIMUS

siviili-ilmailun turvallisuudesta

EUROOPAN UNIONI

ja

KIINAN KANSANTASAVALLAN HALLITUS,

jäljempänä ’osapuolet’, jotka

TUNNUSTAVAT, että siviili-ilmailutuotteiden suunnittelu, tuotanto ja liikkuminen on jatkuvasti monikansallisempaa;

HALUAVAT edistää siviili-ilmailun turvallisuutta, laatua ympäristön kannalta ja ympäristövaatimusten mukaisuutta sekä helpottaa siviili-ilmailutuotteiden vapaata liikkumista;

HALUAVAT parantaa yhteistyötä ja tehokkuutta siviili-ilmailun turvallisuuteen liittyvissä asioissa;

KATSOVAT, että niiden yhteistyö voi edistää normien ja prosessien kansainvälistä yhdenmukaistamista;

KATSOVAT, että sopimus voi keventää ilmailuteollisuudelle tarpeettomista teknisistä tarkastuksista, arvioinneista ja testauksesta aiheutuvia taloudellisia rasitteita;

TUNNUSTAVAT, että vaatimustenmukaisuutta koskevien havaintojen ja todistusten vastavuoroisen hyväksymisen on annettava yhtä hyvät takeet siitä, että sovellettavia teknisiä määräyksiä tai normeja on noudatettu, kuin ne, jotka osapuolen omat menettelyt antavat;

TUNNUSTAVAT, että tällainen vastavuoroinen tunnustaminen edellyttää myös, että kumpikin osapuoli voi luottaa toisen osapuolen vaatimustenmukaisuuden toteamisprosesseihin kaikilla tämän sopimuksen kattamilla aloilla;

TUNNUSTAVAT osapuolten halun jatkuvaan yhteydenpitoon ja keskinäiseen luottamukseen perustuvaan sääntely-yhteistyöhön siviili-ilmailun turvallisuuden sekä ympäristötestauksen ja -todistusten aloilla;

TUNNUSTAVAT osapuolten kahdenvälisistä, alueellisista ja monenvälisistä sopimuksista johtuvat sitoumukset, jotka liittyvät siviili-ilmailun turvallisuuteen ja ympäristövaatimustenmukaisuuteen,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Tavoitteet

Tämän sopimuksen tavoitteena on

a)

mahdollistaa kummankin osapuolen toimivaltaisten viranomaisten tekemien vaatimustenmukaisuutta koskevien havaintojen ja antamien todistusten vastavuoroinen tunnustaminen tämän sopimuksen liitteissä määrätyn mukaisesti;

b)

edistää siviili-ilmailuteollisuuden monikansallista ulottuvuutta;

c)

edistää ja helpottaa siviili-ilmailutuotteiden ja -palvelujen vapaata liikkumista;

d)

edistää yhteistyötä korkeatasoisen siviili-ilmailun turvallisuuden ja ympäristövaatimustenmukaisuuden saavuttamiseksi.

2 artikla

Määritelmät

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan

a)

’hyväksytyillä organisaatioilla’ oikeushenkilöä, joka on kumman tahansa osapuolen toimivaltaisen viranomaisen sertifioima käyttämään tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluviin asioihin liittyviä oikeuksia;

b)

’todistuksella’ mitä tahansa hyväksyntää, lupakirjaa tai muuta asiakirjaa, joka osoittaa sen tunnustamista, että siviili-ilmailutuote, organisaatio tai henkilö täyttää osapuolten asiaankuuluvasta lainsäädännöstä johtuvat sovellettavat vaatimukset;

c)

’siviili-ilmailutuotteella’ siviili-ilma-alusta, ilma-aluksen moottoria tai ilma-aluksen potkuria taikka siihen asennettua tai asennettavaksi tarkoitettua yksikköä, laitetta tai osaa;

d)

’toimivaltaisella viranomaisella’ valtion virastoa tai yksikköä, jolle osapuoli on tämän sopimuksen soveltamiseksi antanut laillisen oikeuden arvioida siviili-ilmailutuotteiden, palvelujen, toiminnan tai todistusten vaatimustenmukaisuutta ja valvoa niiden käyttöä osapuolen lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella ja joka voi toteuttaa täytäntöönpanon valvontatoimia sen varmistamiseksi, että nämä täyttävät sovellettavat lakisääteiset vaatimukset kyseisen osapuolen lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella;

e)

’nimetyillä edustajilla’ oikeushenkilöä tai luonnollista henkilöä, joka suorittaa laissa säädetysti vaatimustenmukaisuuden arviointia ja tekee havaintoja Kiinan siviili-ilmailuhallinnon puolesta;

f)

’valvonnalla’ toimivaltaisen viranomaisen säännöllisesti suorittamia tarkastuksia sen varmistamiseksi, että sovellettavat oikeudelliset vaatimukset täyttyvät edelleen;

g)

’teknisellä virastolla’ Kiinan kansantasavallan hallituksen osalta Kiinan siviili-ilmailuhallintoa (CAAC) ja Euroopan unionin osalta Euroopan lentoturvallisuusvirastoa (EASA).

3 artikla

Soveltamisala

1.   Tämän sopimuksen mukaisen yhteistyön soveltamisalaan kuuluvat seuraavat alat:

a)

siviili-ilmailutuotteiden lentokelpoisuustodistukset ja valvonta;

b)

siviili-ilmailutuotteiden ympäristötestaus ja -todistukset;

c)

suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden sertifiointi ja valvonta;

d)

huolto-organisaatioiden sertifiointi ja valvonta;

e)

henkilöstön lupakirjat ja koulutus;

f)

lentotoiminta;

g)

ilmaliikennepalvelut ja ilmaliikenteen hallinta; ja

h)

muut alat, joilla sovelletaan Chicagossa 7 päivänä joulukuuta 1944 allekirjoitetun kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen, jäljempänä ’yleissopimus’, liitteitä.

2.   Osapuolet laativat tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvista asioista liitteet ja niihin liittyvät täytäntöönpanojärjestelyt, joissa kuvataan vaatimustenmukaisuutta koskevien havaintojen ja todistusten vastavuoroisen hyväksymisen ehdot, edellytykset ja menetelmät mukaan lukien tarvittaessa sovellettavat siirtymäjärjestelyt, kun ne sopivat, että niiden siviili-ilmailun normit, säännöt, käytännöt, menettelyt ja järjestelmät ovat riittävän samankaltaisia tai yhteensopivia, jotta osapuoli voi hyväksyä toisen osapuolen todistusten ja vaatimustenmukaisuutta koskevien havaintojen olevan sovittujen normien mukaisia. Osapuolten siviili-ilmailujärjestelmien tekniset erot käsitellään liitteissä.

4 artikla

Yleiset velvoitteet

1.   Kumpikin osapuoli hyväksyy toisen osapuolen toimivaltaisten viranomaisten vaatimustenmukaisuutta koskevat havainnot ja todistukset tämän sopimuksen liitteissä vahvistetuin ehdoin ja edellytyksin, mukaan lukien tarvittaessa sovellettavat siirtymäjärjestelyt, jotka ovat erottamaton osa tätä sopimusta.

2.   Ellei tämän sopimuksen liitteissä muuta täsmennetä, tämän sopimuksen ei tulkita tarkoittavan osapuolten normien tai teknisten määräysten vastavuoroista hyväksymistä tai tunnustamista.

3.   Sellaisten nimettyjen edustajien tai hyväksyttyjen organisaatioiden tekemiä havaintoja, jotka on kumman tahansa osapuolen sovellettavan lainsäädännön mukaisesti valtuutettu tekemään samoja havaintoja kuin toimivaltainen viranomainen, on pidettävä yhtä pätevinä kuin toimivaltaisen viranomaisen itsensä tekemiä havaintoja tämän sopimuksen soveltamiseksi.

4.   Osapuolet varmistavat, että niiden toimivaltaiset viranomaiset säilyttävät kykynsä täyttää ja täyttävät tämän sopimuksen ja sen liitteiden mukaiset velvollisuutensa.

5.   Sen varmistamiseksi, että kumpikin osapuoli voi luottaa toisen osapuolen vaatimustenmukaisuuden toteamisprosesseihin, kumpikin tekninen virasto voi osallistua toisen sisäiseen laadunvarmennukseen tämän sopimuksen liitteissä määriteltyjä menettelyjä noudattaen.

5 artikla

Sääntelyvallan säilyttäminen ja suojatoimenpiteet

1.   Minkään tässä sopimuksessa ei voida tulkita rajoittavan osapuolen toimivaltaa

a)

määrittää lainsäädäntö-, sääntely- ja hallintotoimenpiteillään se suojan taso, jota se pitää asianmukaisena turvallisuuden tai ympäristön kannalta taikka muutoin ottaen huomioon tämän sopimuksen soveltamisalaan liittyvät riskit;

b)

toteuttaa kaikki asianmukaiset ja välittömät toimenpiteet, jos on olemassa kohtuullinen riski, että jokin tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluva tuote, palvelu tai toiminta voi

i)

vaarantaa ihmisten tai ympäristön terveyden tai turvallisuuden;

ii)

olla kyseisen osapuolen lainsäädäntö-, sääntely- tai hallintotoimenpiteiden vastainen; tai

iii)

olla muulla tavoin jonkin tämän sopimuksen sovellettavan liitteen soveltamisalaan kuuluvan vaatimuksen vastainen.

2.   Jos jompikumpi osapuoli toteuttaa toimenpiteitä tämän artiklan 1 kohdan nojalla, sen on ilmoitettava tästä kirjallisesti toiselle osapuolelle 15 työpäivän kuluessa tällaisten toimenpiteiden toteuttamisesta ja perusteltava toimenpiteet.

3.   Kumpikaan osapuoli ei pidä tämän artiklan nojalla toteutettuja toimenpiteitä tämän sopimuksen määräysten rikkomuksina tai tulkitse niitä sellaisiksi.

6 artikla

Yhteydenpito

1.   Osapuolet ilmoittavat toisilleen tämän sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä asiaankuuluvat yhteystahot tämän sopimuksen täytäntöönpanoa varten.

2.   Kaikki tämän sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvä yhteydenpito osapuolten ja/tai toimivaltaisten viranomaisten välillä tapahtuu englannin kielellä.

3.   Kumpikin osapuoli antaa toiselle osapuolelle tiedoksi sen toimivaltaisen viranomaisen tai toimivaltaiset viranomaiset.

7 artikla

Sääntely-yhteistyö, keskinäinen avunanto ja avoimuus

1.   Kumpikin osapuoli varmistaa, että toinen osapuoli pidetään ajan tasalla kaikista asiaan liittyvistä osapuolen laeista, asetuksista, normeista ja vaatimuksista ja sen todistusten antamisjärjestelmästä.

2.   Osapuolet ilmoittavat toisilleen asiaan liittyviä lakejaan, asetuksiaan, normejaan ja vaatimuksiaan sekä todistusten antamisjärjestelmäänsä koskevista ehdotetuista merkittävistä muutoksista, siltä osin kuin nämä muutokset voivat vaikuttaa tähän sopimukseen. Ne antavat toisilleen mahdollisuuden esittää huomioita tällaisista muutoksista ja ottavat tällaiset kommentit huomioon niin laajasti kuin käytännössä mahdollista.

3.   Tekniset virastot voivat laatia tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvan sääntely-yhteistyön menettelyjä.

4.   Turvallisuuskysymysten tutkimiseksi ja ratkaisemiseksi osapuolet voivat antaa toisilleen mahdollisuuden osallistua tarkkailijoina toistensa valvontatoimiin asianomaisessa liitteessä esitetyn mukaisesti.

5.   Valvontaa ja tarkastuksia varten kummankin osapuolen toimivaltaiset viranomaiset avustavat toisen osapuolen toimivaltaisia viranomaisia, jotta niillä olisi esteetön pääsy osapuolen toimivaltaan kuuluviin säänneltyihin yhteisöihin.

8 artikla

Turvallisuustietojen vaihto

Osapuolet sopivat 10 artiklan määräyksiä rajoittamatta ja jollei niiden sovellettavasta lainsäädännöstä muuta johdu

a)

antavansa toisilleen pyynnöstä ja hyvissä ajoin teknisillä virastoillansa olevat tiedot onnettomuuksista tai vakavista vaaratilanteista tai poikkeamista, jotka liittyvät tämän sopimuksen liitteiden soveltamisalaan kuuluviin tuotteisiin, palveluihin tai toimintaan; ja

b)

vaihtavansa muita turvallisuustietoja teknisten virastojen laatimia menettelyjä noudattaen.

9 artikla

Yhteistyö täytäntöönpanon valvonnassa

Osapuolet sopivat, jollei sovellettavista laeista ja asetuksista muuta johdu, tarjoavansa pyynnöstä ja edellyttäen, että käytettävissä on tarvittavat resurssit, teknisten virastojensa tai toimivaltaisten viranomaistensa välityksellä keskinäistä yhteistyötä ja apua tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvissa tutkinnoissa tai täytäntöönpanon valvontamenettelyissä. Tämän lisäksi kumpikin osapuoli ilmoittaa toiselle viipymättä tutkinnasta, jos se koskee yhteistä etua.

10 artikla

Omistusoikeuden alaisen datan ja tiedon luottamuksellisuus ja suojaaminen

1.   Kumpikin osapuoli säilyttää toiselta osapuolelta tämän sopimuksen nojalla saamansa datan ja tiedon luottamuksellisuuden, jollei sen omassa lainsäädännössä mahdollisesti asetettavista rajoituksista muuta johdu.

2.   Erityisesti, jollei osapuolten lainsäädännöstä muuta johdu, osapuolet eivät saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle, mukaan lukien yleisö, eivätkä antaa toimivaltaiselle viranomaiselle lupaa luovuttaa kolmannelle osapuolelle, mukaan lukien yleisö, toisiltaan tämän sopimuksen nojalla saamaansa dataa ja tietoa, joka koskee liikesalaisuuksia, teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamia tietoja, luottamuksellisia liike- tai rahoitustietoja, omistusoikeuden suojaamaa dataa tai keskeneräiseen tutkintaan liittyviä tietoja. Tätä tarkoitusta varten tällaista dataa ja tietoa pidetään luottamuksellisena, omistusoikeuden alaisena tai liikesalaisuutena, ja se on selvästi merkittävä sellaiseksi, siten kuin on asianmukaista.

3.   Kun osapuoli tai toimivaltainen viranomainen antaa dataa ja tietoa toiselle osapuolelle tai toisen osapuolen toimivaltaiselle viranomaiselle, se voi nimetä ne datan ja tiedon osat, joita ei saa julkistaa.

4.   Jos osapuoli on eri mieltä toisen osapuolen toimittaman datan ja tiedon nimeämisestä luottamukselliseksi, omistusoikeuden alaiseksi tai liikesalaisuudeksi, nimeämisestä eri mieltä olevan osapuolen on asian käsittelemiseksi pyydettävä toisen osapuolen kuulemista 15 artiklan määräysten mukaisesti.

5.   Kumpikin osapuoli toteuttaa kaikki kohtuulliset varotoimenpiteet, jotka ovat tarpeen tämän sopimuksen nojalla saadun datan ja tiedon suojaamiseksi luvattomalta luovuttamiselta.

6.   Dataa ja tietoa toiselta osapuolelta tämän sopimuksen nojalla vastaanottava osapuoli ei saa omistusoikeuksia teollis- tai tekijänoikeuden alaiseen omaisuuteen, jonka se vastaanottaa toiselta osapuolelta.

11 artikla

Osapuolten sekakomitea

1.   Perustetaan sekakomitea, joka koostuu kummankin osapuolen edustajista. Sekakomitean tehtävänä on varmistaa tämän sopimuksen toimivuus, ja se kokoontuu säännöllisin väliajoin arvioimaan tämän sopimuksen täytäntöönpanon sujuvuutta.

2.   Sekakomitea voi käsitellä mitä tahansa tämän sopimuksen toimivuuteen ja täytäntöönpanoon liittyvää asiaa. Sen tehtävänä on erityisesti

a)

ratkaista kaikki tämän sopimuksen ja sen liitteiden soveltamiseen ja täytäntöönpanoon liittyvät kysymykset;

b)

tarkastella keinoja tämän sopimuksen toimivuuden parantamiseksi ja tarvittaessa antaa osapuolille suosituksia tämän sopimuksen muuttamiseksi 17 artiklan nojalla;

c)

hyväksyä liitteisiin tehtävät muutokset;

d)

koordinoida valmistelu ja hyväksyä uusia liitteitä 17 artiklan nojalla; ja

e)

hyväksyä tarvittaessa sääntely-yhteistyöhön ja avoimuuteen liittyvät työmenetelmät kaiken 3 artiklassa tarkoitetun toiminnan osalta.

3.   Sekakomitea laatii ja vahvistaa työjärjestyksensä.

12 artikla

Kustannusten kattaminen

Kumpikin osapuoli pyrkii varmistamaan, että kaikki palkkiot tai maksut, joita sen tekninen virasto perii oikeushenkilöiltä tai luonnollisilta henkilöiltä, joiden toimintaa säännellään tällä sopimuksella, ovat oikeudenmukaisia ja kohtuullisia ja vastaavat tarjottuja palveluja eivätkä muodosta kaupan estettä.

13 artikla

Muut sopimukset

1.   Jollei tämän sopimuksen liitteissä muuta täsmennetä, velvollisuudet, jotka johtuvat kumman tahansa osapuolen sellaisen kolmannen maan kanssa tekemistä sopimuksista, joka ei ole tämän sopimuksen osapuoli, eivät tämän sopimuksen nojalla vaikuta toiseen osapuoleen.

2.   Tullessaan voimaan tämä sopimus korvaa Kiinan kansantasavallan hallituksen ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden kahdenväliset lentoturvallisuussopimukset tai -järjestelyt kaikkien 3 artiklan määräysten mukaan toteutettujen tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien seikkojen osalta.

3.   Tämän sopimuksen tullessa voimaan teknisten virastojen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet muuttaakseen tai tapauksen mukaan irtisanoakseen niiden väliset aiemmat järjestelyt.

4.   Jollei tämän artiklan 2 kohdasta muuta johdu, tämä sopimus ei vaikuta muista kansainvälistä sopimuksista johtuviin osapuolten oikeuksiin eikä velvoitteisiin.

14 artikla

Soveltaminen

1.   Tätä sopimusta sovelletaan Kiinan kansantasavallan siviili-ilmailun sääntelyjärjestelmään ja Euroopan unionin siviili-ilmailun sääntelyjärjestelmään.

2.   Osapuolten yhteisenä tavoitteena on maksimoida tämän sopimuksen hyödyt laajentamalla se mahdollisesti kattamaan kolmansia maita. Tätä tarkoitusta varten 11 artiklalla perustettu sekakomitea tarkastelee tarvittaessa edellytyksiä ja menettelyjä, mukaan lukien tähän sopimuksen tarvittavat muutokset, joita kolmansien maiden tähän sopimukseen liittyminen edellyttäisi.

15 artikla

Neuvottelut ja riitojen ratkaisu

1.   Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan tämän sopimuksen mukaista yhteistyötä koskevat riitansa mahdollisimman alhaisella teknisellä tasolla neuvottelemalla tämän sopimuksen liitteissä olevien määräysten mukaisesti.

2.   Jos riitaa ei saada ratkaistua tämän artiklan 1 kohdassa määrätyllä tavalla, kumpi tahansa tekninen virasto voi viedä riidan 11 artiklalla perustetun sekakomitean käsiteltäväksi, joka neuvottelee asiasta.

3.   Sen estämättä, mitä tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa määrätään, kumpi tahansa osapuoli voi pyytää neuvotteluja toisen osapuolen kanssa mistä tahansa tähän sopimukseen liittyvästä asiasta. Toisen osapuolen on aloitettava neuvottelut 45 päivän kuluessa osapuolten sopimana ajankohtana.

16 artikla

Vastavuoroista tunnustamista koskevien velvoitteiden noudattamisen keskeyttäminen

1.   Osapuoli voi keskeyttää joko kokonaan tai osittain tämän sopimuksen liitteen mukaisten tunnustamista koskevien velvoitteidensa noudattamisen, jos toinen osapuoli ei täytä tämän sopimuksen ja sen liitteiden mukaisia velvoitteitaan.

2.   Ennen tunnustamista koskevien velvoitteidensa noudattamisen keskeyttämistä osapuolen on pyydettävä 15 artiklan mukaisia neuvotteluja. Jos jotain liitettä koskevaa riitaa ei saada ratkaistua neuvotteluissa, kumpi tahansa osapuoli voi ilmoittaa toiselle osapuolelle aikomuksestaan keskeyttää riidan kohteena olevien, asianomaisen liitteen mukaisten vaatimustenmukaisuutta koskevien havaintojen ja todistusten tunnustaminen. Ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti ja niissä on eriteltävä keskeytyksen perusteet.

3.   Tällainen keskeytys tulee voimaan 30 päivän kuluttua ilmoituspäivästä, jollei keskeytyksen aloittanut osapuoli ennen tämän määräajan päättymistä ilmoita kirjallisesti toiselle osapuolelle ilmoituksensa peruuttamisesta. Tällainen keskeytys ei vaikuta niiden osapuolen kyseessä olevan toimivaltaisen viranomaisen antamien vaatimustenmukaisuutta koskevien havaintojen ja todistusten voimassaoloon, jotka on annettu ennen keskeytyksen voimaantuloa. Voimaantullut keskeytys voidaan peruuttaa välittömästi osapuolten välisellä kirjeenvaihdolla.

17 artikla

Voimaantulo, irtisanominen ja muuttaminen

1.   Tämä sopimus ja sen liitteet tulevat voimaan sitä päivää seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona osapuolet ovat toimittaneet toisilleen diplomaattinootit, joilla ne vahvistavat saattaneensa päätökseen tämän sopimuksen voimaan saattamiseksi tarvittavat menettelynsä.

2.   Tämä sopimus ja sen liitteet ovat molempia osapuolia sitovia ja voimassa siihen asti, kun jompikumpi osapuoli irtisanoo sen.

3.   Osapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen milloin tahansa ilmoittamalla siitä toiselle osapuolelle kirjallisesti kuusi kuukautta etukäteen, jollei kyseistä irtisanomisilmoitusta peruuteta osapuolten yhteisellä suostumuksella ennen tämän määräajan päättymistä.

4.   Koko tämän sopimuksen tai minkä tahansa sen liitteen irtisanomista koskevan ilmoituksen jälkeen osapuolten on edelleen täytettävä tämän sopimuksen tai sen liitteiden mukaiset velvollisuutensa irtisanomisen voimaantulopäivään asti.

5.   Tämän sopimuksen irtisanominen ei vaikuta osapuolten tämän sopimuksen ja sen liitteiden ehtojen mukaisesti antamien todistusten voimassaoloon.

6.   Osapuolet voivat muuttaa tätä sopimusta yhteisellä kirjallisella suostumuksella. Tämän sopimuksen muutos tulee voimaan päivänä, jona vastaanotetaan viimeinen kirjallinen ilmoitus, jolla osapuoli ilmoittaa toiselle osapuolelle saattaneensa päätökseen muutoksen voimaantulon edellyttämät sisäiset menettelynsä. Liitteisiin tehtävistä muutoksista on tehtävä päätös 11 artiklalla perustetussa sekakomiteassa.

7.   Jos jompikumpi osapuoli haluaa muuttaa tätä sopimusta poistamalla tai lisäämällä yhden tai useamman liitteen ja säilyttämällä muut liitteet, osapuolet pyrkivät muuttamaan tätä sopimusta yksimielisesti tämän artiklan menettelyjä noudattaen. Jos muiden liitteiden säilyttämisestä ei päästä yksimielisyyteen, tämän sopimuksen voimassaolo päättyy kuuden kuukauden kuluttua ilmoituspäivästä, elleivät osapuolet muuta sovi.

8.   Yksittäiset liitteet, jotka laaditaan 3 artiklan määräysten mukaisesti tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen, tulevat voimaan 11 artiklalla perustetussa sekakomiteassa tehtävällä päätöksellä.

TÄMÄN VAKUUDEKSI tätä varten asianmukaisesti valtuutetut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty kahtena kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, kroaatin, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin, viron ja kiinan kielellä, ja kukin teksti on yhtä todistusvoimainen. Jos tulkintaeroja esiintyy, englanninkielistä toisintoa sovelletaan ensisijaisesti.

Image 1

Image 2


LIITE I

LENTOKELPOISUUS- JA YMPÄRISTÖSERTIFIOINTI

1.   SOVELTAMISALA

1.1

Tämä liite kattaa 1) vaatimustenmukaisuutta koskevien havaintojen, todistusten ja asiakirjojen vastavuoroisen tunnustamisen ja 2) teknisen avun seuraavilta osin:

a)

siviili-ilmailutuotteiden, jäljempänä ’tuotteet’, lentokelpoisuus ja jatkuva lentokelpoisuus;

b)

suunnittelu- ja tuotanto-organisaatiot; ja

c)

melu-, polttoaine- ja pakokaasupäästöt, mukaan lukien tapauksen mukaan hiilidioksidipäästöt.

1.2

Käytetyt tai uudistetut moottorit, potkurit, osat ja laitteet eivät kuulu tämän liitteen soveltamisalaan, kun niitä tarkastellaan yksittäin. Käytetyt ilma-alukset kuuluvat tämän liitteen soveltamisalaan.

1.3

Kiinan kansantasavallan jatkuvan lentokelpoisuuden valvonnan osana annetut osien valmistajan hyväksynnät eivät kuulu tämän liitteen soveltamisalaan.

2.   MÄÄRITELMÄT

2.1

Tässä liitteessä tarkoitetaan

a)

’ilma-aluksen arviointiraportilla’ ilma-aluksen arviointiryhmän Kiinan siviili-ilmailusäännöstön CCAR-21-R4 15 luvun mukaista raporttia. Ilma-aluksen arviointiraportti ei varsinaisesti kuulu CAAC:n tyyppihyväksyntätodistukseen tai tyyppihyväksyntätodistuksen vahvistamiseen vaan arviointi tehdään CAAC:n järjestelmässä ilma-aluksen arviointiryhmässä tyyppihyväksyntätodistuksen haltijan vastuulle kuuluvien tyyppikohtaisten lentotoimintanäkökohtien tueksi;

b)

’laitekortilla’ viejänä toimivan osapuolen lakisääteisessä valvonnassa olevan henkilön tai organisaation antamaa vakuutusta, jonka mukaan uusi siviili-ilmailutuote, muu kuin kokonainen ilma-alus, on hyväksytyn suunnitelman mukainen ja turvallisessa toimintakunnossa. CAAC:n AAC-038-lomake ja EASA 1 -lomake ovat laitekortteja;

c)

’sertifiointiviranomaisella’ viranomaista, joka on antanut suunnittelutodistuksen tuotteen suunnitteluvaltion velvollisuudet hoitavan viranomaisen ominaisuudessa;

d)

tyyppisuunnitelmien muutokset jaetaan suuriin ja pieniin muutoksiin. ”Pieni muutos” on muutos, joka ei vaikuta merkittävästi tuotteen massaan, tasapainoon, rakennelujuuteen, luotettavuuteen, käyttöominaisuuksiin, melutasoon, polttoainepäästöihin, pakokaasupäästöihin tai muihin ominaisuuksiin, jotka vaikuttavat tuotteen lentokelpoisuuteen. Kaikki muut muutokset ovat ”suuria muutoksia”;

e)

’suunnittelutodistuksella’ osapuolen antamaa tunnustusta sille, että siviili-ilmailutuotteen suunnittelu tai suunnittelun muutos on lentokelpoisuusvaatimusten mukainen ja täyttää tapauksen mukaan asianomaisen osapuolen voimassa olevan lainsäädännön ympäristönsuojelua koskevat vaatimukset erityisesti melu-, polttoaine- tai pakokaasupäästöjen osalta;

f)

’suunnitteluun vaikuttavilla lentotoimintavaatimuksilla’ sellaisia lentotoimintavaatimuksia, ympäristövaatimukset mukaan luettuina, jotka vaikuttavat joko tuotteen suunnittelun ominaispiirteisiin tai tuotteen käyttöä tai huoltoa koskeviin suunnittelutietoihin, joiden perusteella se soveltuu tietynkaltaiseen lentotoimintaan;

g)

’viennillä’ menettelyä, jossa siviili-ilmailutuote luovutetaan sääntelyjärjestelmästä toiseen;

h)

’lentokelpoisuustodistuksella vientiä varten’ viejänä toimivan osapuolen – tai käytetyn ilma-aluksen osalta ilma-aluksen rekisteröintivaltion, josta tuote viedään, toimivaltaisen viranomaisen – antamaa vakuutusta, jonka mukaan kokonainen ilma-alus on maahantuovan osapuolen ilmoittamien lentokelpoisuus- ja ympäristövaatimusten mukainen;

i)

’viejänä toimivalla osapuolella’ osapuolta, jonka tuotannon valvontajärjestelmästä siviili-ilmailutuote viedään;

j)

’tuonnilla’ menettelyä, jossa viety siviili-ilmailutuote sisällytetään sääntelyjärjestelmään;

k)

’maahantuovalla osapuolella’ osapuolta, johon siviili-ilmailutuote tuodaan;

l)

’muutoksen suunnitteluhyväksynnällä’ Kiinan siviili-ilmailuhallinnon antamaa suunnittelutodistusta, jolla hyväksytään muun organisaation tai henkilön kuin tyyppisuunnitteluhyväksynnän haltijan tekemät pienet muutokset hyväksyttyyn tyyppisuunnitelmaan;

m)

’käyttöönsoveltuvuustiedoilla’ tietokokonaisuutta, joka ilma-alusten valmistajien on laadittava ja jolle on saatava EASAn hyväksyntä asetuksen (EU) N:o 748/2012 21.A.15 kohdan d alakohdan mukaisesti. Käyttöönsoveltuvuustiedot hyväksytään osana Euroopan unionin teknisen viraston antamaa tyyppihyväksyntätodistusta tyyppihyväksyntätodistuksen haltijan vastuulle kuuluvien tyyppikohtaisten lentotoimintanäkökohtien tueksi;

n)

’tuotantotodistuksella’ osapuolen antamaa todistusta organisaatiolle, joka on asianomaisessa osapuolessa sovellettavan voimassa olevan tuotantosäännöstön mukainen;

o)

’vahvistavalla viranomaisella’ teknistä virastoa, joka automaattisesti hyväksyy tai vahvistaa sertifiointiviranomaisen antaman todistuksen tässä liitteessä täsmennetyn mukaisesti.

3.   SERTIFIOINNIN VALVONTAKOMITEA

3.1   Sertifioinnin valvontakomitean perustaminen ja kokoonpano

3.1.1

Perustetaan teknisten virastojen yhteisesti johtama tekninen koordinointielin, sertifioinnin valvontakomitea, joka on vastuussa osapuolten sekakomitealle. Se koostuu kunkin teknisen viraston edustajista.

3.1.2

Sertifioinnin valvontakomitea vahvistaa työjärjestyksensä.

3.1.3

Yhteinen johto voi kutsua ylimääräisiä osallistujia helpottamaan sertifioinnin valvontakomitean tehtävien hoitamista.

3.2   Tehtävät

3.2.1

Sertifioinnin valvontakomitea kokoontuu säännöllisin väliajoin varmistaakseen tämän liitteen toimivuuden ja täytäntöönpanon. Sen tehtäviin kuuluvat erityisesti seuraavat:

a)

auttaa minimoimaan eroja osapuolten sääntelyjärjestelmissä, normeissa ja sertifiointimenettelyissä;

b)

laatii, hyväksyy ja tarkistaa 4.2 kohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanomenettelyt;

c)

vaihtaa tietoja merkittävistä turvallisuuskysymyksistä ja laatii tarvittaessa toimintasuunnitelmat niiden ratkaisemiseksi;

d)

ratkaisee tämän liitteen täytäntöönpanoon vaikuttavat tekniset ongelmat, jotka kuuluvat toimivaltaisten viranomaisten vastuulle;

e)

kehittää tarvittaessa tehokkaita keinoja yhteistyöhön, tekniseen apuun ja tiedonvaihtoon turvallisuus- ja ympäristövaatimusten, sertifiointijärjestelmien sekä laadunhallinta- ja standardointijärjestelmien aloilla;

f)

esittää osapuolten sekakomitealle ehdotuksia tämän liitteen muuttamisesta;

g)

määrittää 5.2.2 kohdan määräysten mukaisesti menetelmät, joiden avulla varmistetaan, että kumpikin osapuoli voi jatkuvasti luottaa toisen osapuolen vaatimustenmukaisuuden toteamisprosesseihin;

h)

analysoi g alakohdassa tarkoitettujen menetelmien täytäntöönpanoa ja toteuttaa niihin liittyvät toimet.

3.2.2

Sertifioinnin valvontakomitea raportoi ratkaisemattomista kysymyksistä osapuolten sekakomitealle ja varmistaa osapuolten sekakomitean tämän liitteen osalta tekemien päätösten täytäntöönpanon.

4.   TÄYTÄNTÖÖNPANO

4.1   Toimivaltaiset viranomaiset

4.1.1

Suunnittelun sertifioinnin alalla toimivaltaiset viranomaiset ovat:

a)

Kiinan kansantasavallan hallituksen puolesta Kiinan siviili-ilmailuhallinto (CAAC); ja

b)

Euroopan unionin puolesta Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA).

4.1.2

Tuotannon sertifioinnin alalla toimivaltaiset viranomaiset ovat:

a)

Kiinan kansantasavallan hallituksen puolesta Kiinan siviili-ilmailuhallinto (CAAC); ja

b)

Euroopan unionin puolesta Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA) ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset.

4.2   Tekniset täytäntöönpanomenettelyt

4.2.1

Sertifioinnin valvontakomitea laatii tämän liitteen täytäntöönpanon helpottamiseksi työmenettelyt, joita kutsutaan teknisiksi täytäntöönpanomenettelyiksi, määrittelemällä erityisesti toimivaltaisten viranomaisten välisen rajapinnan vaatimukset ja toiminnan.

4.2.2

Teknisissä täytäntöönpanomenettelyissä käsitellään eroja osapuolten lentokelpoisuus- ja ympäristösertifiointijärjestelmissä.

4.3   Luottamuksellisen ja omistusoikeuksien alaisen datan ja tiedon vaihtaminen ja suojaaminen

4.3.1

Tämän liitteen soveltamisalaan kuuluvassa toiminnassa vaihdettavaan dataan ja tietoon sovelletaan tämän sopimuksen 10 artiklan määräyksiä.

4.3.2

Vahvistamistoiminnassa vaihdettava data ja tieto on luonteeltaan ja sisällöltään rajoitettava siihen, mikä on tarpeen sovellettavien teknisten vaatimusten noudattamisen osoittamiseen teknisissä täytäntöönpanomenettelyissä esitetyn mukaisesti.

4.3.3

Toimivaltaisen viranomaisen tai teknisen viraston pyytämää dataa tai tietoa koskevat riidat olisi käsiteltävä alimmalta tasolta alkaen ja tarvittaessa ylemmälle tasolle siirtyen teknisissä täytäntöönpanomenettelyissä esitetyn mukaisesti. Molemmat osapuolet pidättävät itsellään oikeuden viedä riita ratkaistavaksi sertifioinnin valvontakomiteaan.

4.4   Suunnittelu

4.4.1   Yleiset määräykset

4.4.1.1

Tämä liite koskee kaikkia suunnittelutodistuksia ja niiden muutoksia tämän liitteen 1 kohdassa määritellyn soveltamisalan puitteissa ja erityisesti seuraavia:

a)

tyyppihyväksyntätodistukset, mukaan lukien tapauksen mukaan käyttöönsoveltuvuustiedot;

b)

lisätyyppihyväksyntätodistukset, mukaan lukien tapauksen mukaan käyttöönsoveltuvuustiedot;

c)

muutostöiden suunnitteluhyväksynnät;

d)

korjaussuunnitelman hyväksynnät;

e)

osien ja laitteiden hyväksynnät.

4.4.1.2

Euroopan teknisen viraston antamia rajoitettuja tyyppihyväksyntätodistuksia ja Kiinan teknisen viraston antamia rajoitetun lentokelpoisuusluokan ilma-alusten tyyppihyväksyntätodistuksia käsitellään teknisissä virastoissa tapauskohtaisesti teknisissä täytäntöönpanomenettelyissä esitetyn mukaisesti.

4.4.1.3

Osapuolet sopivat, jollei tämän liitteen 5 kohdassa määritellyistä pätevyyden ylläpidon vaatimuksista muuta johdu, että tämän liitteen soveltamiseksi

a)

Euroopan sääntelyjärjestelmässä suunnitteluorganisaation valmiutta hoitaa tehtävänsä valvotaan riittävästi suunnitteluorganisaatioiden sertifiointijärjestelmän avulla;

b)

Kiinan sääntelyjärjestelmässä suunnitteluorganisaation valmius varmistetaan suunnittelunvarmistusjärjestelmällä ja teknisen viraston tekemillä suorilla tarkastuksilla. Tämä järjestelmä takaa riippumattomuudeltaan vastaavantasoisen vaatimustenmukaisuuden tarkastuksen.

4.4.1.4

Suunnittelutodistusta koskeva hakemus on jätettävä sertifiointiviranomaisen välityksellä vahvistavalle viranomaiselle tarvittaessa ja teknisissä täytäntöönpanomenettelyissä esitetyn mukaisesti.

4.4.2   Vahvistavan viranomaisen osallistumisaste

4.4.2.1

Vahvistavan viranomaisen osallistumisaste tämän liitteen 4.4.5 kohdassa määritellyissä ja teknisissä täytäntöönpanomenettelyissä eritellyissä vahvistamisprosesseissa määräytyy pääasiassa seuraavien tekijöiden mukaan:

a)

toisen osapuolen toimivaltaisen viranomaisen kokemus ja näytöt sertifiointiviranomaisena;

b)

kyseisen vahvistavan viranomaisen aiempi kokemus vahvistamistoimista toisen osapuolen toimivaltaisen viranomaisen kanssa;

c)

vahvistettavan suunnitelman luonne sekä hakijan toiminta vahvistavan viranomaisen kanssa ja kokemus siitä; ja

d)

5.2 kohdassa määriteltyjen pätevyyden hankkimista ja ylläpitoa koskevien arviointien tulokset.

4.4.2.2

Vahvistava viranomainen käyttää tietyn tuoteryhmän ensimmäisessä vahvistamisessa erityismenettelyjä ja -tarkastusta erityisesti sertifiointiviranomaisen prosessien ja menetelmien osalta teknisissä täytäntöönpanomenettelyissä esitetyn mukaisesti. Jos tietyssä tuoteryhmässä esitetään lisähakemuksia, jotka vastaanotetaan, ennen kuin ensimmäinen vahvistaminen on saatu päätökseen, vahvistava viranomainen määrittää tapauskohtaisesti, onko käytettävä erityismenettelyjä ja -tarkastusta ja missä määrin.

4.4.2.3

Sertifioinnin valvontakomitea mittaa, seuraa ja tarkastelee säännöllisesti edellä mainittujen periaatteiden tehokasta täytäntöönpanoa käyttäen teknisissä täytäntöönpanomenettelyissä määriteltyä metriikkaa.

4.4.3   Sertifiointiperusteet

4.4.3.1

Vahvistavan viranomaisen on tyyppihyväksyntätodistuksen antamisessa käytettävä sen omaan vastaavaan tuotteeseen sovellettavia lentokelpoisuusnormeja, jotka olivat voimassa sertifiointiviranomaisen vahvistamana sertifiointihakemuksen tosiasiallisena jättöpäivänä, ja täydennettävä niitä tarvittaessa teknisillä lisäehdoilla teknisissä täytäntöönpanomenettelyissä määritellyn mukaisesti.

4.4.3.2

Tyyppihyväksyntätodistuksen vahvistamisprosessissa käytettävät ympäristönsuojeluvaatimukset ovat sen osapuolen, josta vahvistava viranomainen on, sovellettavat vaatimukset sinä päivänä, jona vahvistavalle viranomaiselle jätetään hakemus vahvistamista varten.

4.4.3.3

Vahvistava viranomainen täsmentää tarvittaessa

a)

vapautukset sovellettavista normeista;

b)

poikkeamat sovellettavista normeista;

c)

korvaavat tekijät, jotka antavat vastaavan turvallisuustason, jos sovellettavia normeja ei noudateta.

4.4.3.4

Vahvistava viranomainen määrittelee mahdolliset erityisehdot, joita sovelletaan tai aiotaan soveltaa, jos asiaankuuluvissa lentokelpoisuussäännöissä ei ole annettu riittävän tarkkoja tai asianmukaisia turvallisuusvaatimuksia tuotteelle seuraavista syistä:

a)

tuotteessa on uusia tai epätavallisia suunnitteluominaisuuksia verrattuna niihin suunnitteluperiaatteisiin, joihin sovellettava lentokelpoisuussääntö perustuu;

b)

tuotteen aiottu käyttötarkoitus on epätavallinen; tai

c)

muiden samankaltaisten tuotteiden käytöstä tai tuotteista, joilla on samankaltaisia suunnitteluominaisuuksia, saatujen kokemusten perusteella on käynyt ilmi, että turvallisuutta vaarantavia vikoja voi syntyä.

4.4.3.5

Määritellessään vapautuksia, poikkeuksia, korvaavia tekijöitä tai erityisehtoja vahvistavan viranomaisen on otettava asianmukaisesti huomioon sertifiointiviranomaisen vapautukset, poikkeukset, korvaavat tekijät tai erityisehdot, eivätkä ne saa olla vahvistettaville tuotteille vaativampia, kuin ne olisivat sen omille vastaaville tuotteille. Vahvistavan viranomaisen on ilmoitettava sertifiointiviranomaiselle tällaisista vapautuksista, poikkeuksista tai erityisehdoista.

4.4.4   Suunnittelun sertifiointiprosessi

4.4.4.1

Sertifiointiviranomaisen on varmistettava, että vahvistava viranomainen saa käyttöönsä kaiken asiaankuuluvan datan ja tiedon, sellaisina kuin ne määritellään teknisissä täytäntöönpanomenettelyissä, jota vahvistava viranomainen tarvitsee perehtyäkseen ja ollakseen jatkuvasti perehtynyt vahvistettavina olevien siviili-ilmailutuotteiden suunnitteluun ja sertifiointiin.

4.4.4.2

Vahvistava viranomainen antaa tyyppihyväksyntätodistuksensa ilma-alukselle, moottorille tai potkurille, kun

a)

sertifiointiviranomainen on antanut oman todistuksensa;

b)

sertifiointiviranomainen vahvistaa vahvistavalle viranomaiselle, että tuote on 4.4.3 kohdassa olevien sertifiointiperusteiden mukainen;

c)

kaikki vahvistavan viranomaisen vahvistamismenettelyssä esiin tuomat ongelmat on ratkaistu; ja

d)

hakija täyttää hallinnolliset lisävaatimukset, sellaisina kuin ne määritellään teknisissä täytäntöönpanomenettelyissä.

4.4.4.3

Saadakseen ja pitääkseen voimassa tämän liitteen määräysten mukaisesti vahvistetun suunnittelutodistuksen hakijan on pidettävä sertifiointiviranomaisen saatavilla ja säilytettävä kaikki olennaiset suunnittelutiedot, piirustukset ja testausraportit, mukaan lukien tiedot sertifioidun tuotteen tarkastuksista, jotta käytössä on tuotteen jatkuvan lentokelpoisuuden ja sovellettavien ympäristönsuojeluvaatimusten noudattamisen varmistamisen edellyttämät tiedot.

4.4.5   Vahvistaminen ja automaattisen hyväksynnän prosessit

4.4.5.1

Vahvistava viranomainen hyväksyy automaattisesti tai vahvistaa suunnittelutodistukset, jotka sertifiointiviranomainen on antanut tai joita se on parhaillaan antamassa:

a)

vahvistettavien todistusten osalta vahvistava viranomainen antaa oman todistuksensa vahvistamisprosessissa, joka edellyttää 4.4.2 kohdassa olevien periaatteiden mukaan määriteltyä kohtuullista osallistumisastetta, teknisissä täytäntöönpanomenettelyissä esitetyn mukaisesti;

b)

automaattisesti hyväksyttävien todistusten osalta vahvistava viranomainen tunnustaa ja hyväksyy sertifiointiviranomaisen todistukset ilman teknistä tutkintaa tai vahvistamista. Tässä tapauksessa vahvistava viranomainen tunnustaa sertifiointiviranomaisen antaman todistuksen vastaavan sen itsensä oman lainsäädäntönsä ja menettelyjensä mukaisesti antamaa todistusta. Vahvistava viranomainen ei anna omaa vastaavaa todistusta.

4.4.5.2

Jollei 4.4.2 kohdan määräyksistä muuta johdu, teknisissä täytäntöönpanomenettelyissä määritellyn vahvistamisprosessin on perustuttava niin pitkälti kuin mahdollista toisen teknisen viraston tekemiin teknisiin arviointeihin, testeihin, tarkastuksiin ja vaatimustenmukaisuuden sertifiointeihin.

4.4.5.3

Todistusten hyväksymistä ja vahvistamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt esitetään tämän liitteen 9 kohdassa (Lisäys 1 – Todistusten hyväksymistä ja vahvistamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt).

4.4.6   Todistusten siirtäminen

4.4.6.1

Jos suunnittelutodistuksen haltija siirtää todistuksensa toiselle yhteisölle, suunnittelutodistuksesta vastaavan teknisen viraston on ilmoitettava viipymättä toiselle tekniselle virastolle siirrosta ja käytettävä todistusten siirtoon sovittua menettelyä, sellaisena kuin se on määritelty teknisissä täytäntöönpanomenettelyissä.

4.4.7   Suunnitteluun vaikuttavat lentotoimintavaatimukset

4.4.7.1

Tekniset virastot varmistavat, että ne vaihtavat tarvittaessa suunnitteluun vaikuttaviin lentotoimintavaatimuksiin liittyvää dataa ja tietoa vahvistamisprosessin aikana.

4.4.7.2

Jos tekniset virastot ovat niin sopineet, vahvistava viranomainen voi joidenkin suunnitteluun vaikuttavien lentotoimintavaatimusten osalta hyväksyä sertifiointiviranomaisen vaatimustenmukaisuusilmoituksen.

4.4.8   Tyyppikohtaiset operatiiviset asiakirjat ja tiedot

4.4.8.1

Sertifiointiviranomainen hyväksyy tai sallii jotkin tyyppihyväksyntätodistuksen haltijan esittämät tyyppikohtaiset operatiiviset asiakirjat ja tiedot, joihin kuuluvat käyttöönsoveltuvuustiedot Euroopan unionin järjestelmässä ja ilma-aluksen arviointiraportit Kiinan järjestelmässä.

4.4.8.2

Vahvistava viranomainen voi joko automaattisesti hyväksyä nämä operatiiviset asiakirjat ja tiedot tai vahvistaa ne teknisissä täytäntöönpanomenettelyissä esitetyn mukaisesti.

4.4.9   Rinnakkaissertifiointi

4.4.9.1

Hakijan ja molempien teknisten virastojen yhteisestä sopimuksesta voidaan tapauksen mukaan käyttää rinnakkaissertifiointiprosessia teknisissä täytäntöönpanomenettelyissä esitetyn mukaisesti. Molemmat tekniset virastot tunnustavat tällaisen prosessin mahdolliset hyödyt.

4.5   Tuotanto

4.5.1

Koska osapuolten siviili-ilmailutuotteiden tuotantojärjestelmien katsotaan olevan riittävän yhdenmukaiset, maahantuova osapuoli hyväksyy toisen osapuolen tuotannon sertifiointi- ja valvontajärjestelmän tämän liitteen soveltamisalan puitteissa, jollei 4.5.2–4.5.10 kohdan määräyksistä muuta johdu.

4.5.2

Jollei 4.5.4 ja 4.5.5 kohdan määräyksistä muuta johdu ja jollei teknisten virastojen välillä ole toisin sovittu, maahantuovan osapuolen tekninen virasto ei anna tuotantohyväksyntää valmistajalle, joka on pääasiallisesti sijoittautunut viejänä toimivaan osapuoleen.

4.5.3

Edellä 4.5.1 kohdan määräyksiä sovelletaan myös

a)

kun suunnitteluvaltion tehtäviä hoitaa kolmas maa edellyttäen, että viejänä toimivan osapuolen toimivaltainen viranomainen on vahvistanut ja pannut täytäntöön menettelyt suunnitteluvaltion viranomaisen kanssa suunnittelutodistuksen haltijan ja tuotantotodistuksen haltijan välisen rajapinnan valvomiseksi;

b)

osien ja laitteiden tuotantoon, kun tuottaja on erillisen tuotantotodistuksen haltija, joka on pääasiallisesti sijoittautunut osapuolten alueiden ulkopuolelle;

c)

teknisten virastojen tapauskohtaisen tarkastelun perusteella moottorien ja potkureiden tuotantoon, kun tuottaja on erillisen tuotantotodistuksen haltija, joka on pääasiallisesti sijoittautunut osapuolten alueiden ulkopuolelle.

4.5.4

Osapuolet sopivat, että viejänä toimivan osapuolen toimivaltaisen viranomaisen sellaisille organisaatioille, jotka ovat pääasiallisesti sijoittautuneet kyseisen osapuolen alueelle ja jotka on hyväksytty 4.5.1 kohdan määräysten mukaisesti, antama tuotantotodistus voidaan ulottaa koskemaan myös tuotantopaikkoja ja -tiloja, jotka sijaitsevat toisen osapuolen alueella tai kolmannen maan alueella, riippumatta siitä, mikä on näiden tuotantopaikkojen ja -tilojen oikeudellinen asema ja minkä tyyppisiä ilmailutuotteita niissä tuotetaan. Tässä tapauksessa viejänä toimivan osapuolen toimivaltainen viranomainen vastaa näiden tuotantopaikkojen ja -tilojen valvonnasta eikä maahantuova osapuoli anna omaa todistustaan samalle tuotteelle.

4.5.5

Teknisten virastojen välisiä järjestelyjä tuotannon valvomiseksi toisen osapuolen alueella sijaitsevissa tuotantopaikoissa ja -tiloissa tämän sopimuksen voimaantulohetkellä ei saa muuttaa ilman molempien teknisten virastojen suostumusta.

4.5.6

Erillisiä tuotantotodistuksia, jotka toisen osapuolen tekninen virasto on antanut toisen osapuolen alueella sijaitseville tuotanto-organisaatiolle ja jotka ovat edelleen voimassa tämän sopimuksen tullessa voimaan, on tarkasteltava tapauskohtaisesti teknisissä virastoissa. Joidenkin tuotantotodistusten voimassaolo voidaan tuotantotodistusten haltijoita kuullen lakkauttaa kohtuullisessa ajassa.

4.5.7

Tapauksissa, joissa tuotantotodistuksen haltijaa sääntelee yhden osapuolen toimivaltainen viranomainen ja suunnittelutodistuksen haltijaa sääntelee toisen osapuolen toimivaltainen viranomainen, teknisten virastojen on laadittava menetelmät, joilla määritetään kunkin osapuolen velvollisuudet suunnittelutodistuksen haltijan ja tuotantotodistuksen haltijan välisen rajapinnan valvomiseksi.

4.5.8

Vietäessä siviili-ilmailutuotteita tämän liitteen puitteissa, kun suunnittelutodistuksen haltija ja tuotanto-organisaatio eivät ole sama oikeushenkilö, suunnittelutodistuksen haltijan on otettava käyttöön asianmukaiset järjestelyt tuotanto-organisaation kanssa varmistaakseen riittävän koordinoinnin tuotannon ja suunnittelun välillä sekä asianmukaisen tuen kyseisen siviili-ilmailutuotteen jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpidolle.

4.5.9

Euroopan unionin teknisen viraston virallisessa julkaisussa julkaistaan ja ajantasaistetaan säännöllisesti luettelo kiinalaisista tuotantotodistuksen haltijoista, mukaan lukien Kiinan TSO-hyväksynnän (Technical Standard Order Approval) haltijat, joiden tuotanto on Euroopan unionissa hyväksyttyä.

4.5.10

Kiinan ilmailun sääntelyjärjestelmän ”tyyppihyväksyntätodistuksen mukaisen tuotannon” vaatimusten mukaan tai Euroopan unionin ilmailun sääntelyjärjestelmän ”tuotanto ilman tuotanto-organisaation hyväksyntää” -menetelmässä valmistettuja tuotteita tarkastellaan tapauskohtaisesti teknisissä virastoissa.

4.6   Vientitodistukset ja lomakkeet

4.6.1   Lomakkeet

4.6.1.1

Viejänä toimivan osapuolen lomakkeita ovat seuraavat:

a)

kun viejänä toimiva osapuoli on Kiinan kansantasavalta: CAAC:n lomake AAC-157 uusille ja käytetyille ilma-aluksille ja lomake AAC-038 muille uusille tuotteille;

b)

kun viejänä toimiva osapuoli on Euroopan unioni: EASA-lomake 27 uusille ja käytetyille ilma-aluksille ja EASA-lomake 1 muille uusille tuotteille.

4.6.2   Uudet ilma-alukset

4.6.2.1

Teknisissä täytäntöönpanomenettelyissä esitetyn mukaisesti viejänä toimivan osapuolen toimivaltaisen viranomaisen tai tapauksen mukaan hyväksytyn tuotanto-organisaation on annettava lentokelpoisuustodistus vientiä varten (CAAC:n lomake 157 tai EASA-lomake 27), jossa todistetaan, että ilma-alus

a)

on maahantuovan osapuolen tämän liitteen mukaisesti hyväksymän tyyppisuunnittelun mukainen;

b)

on turvallisessa toimintakunnossa, mihin sisältyy maahantuovan osapuolen ilmoittamien sovellettavien lentokelpoisuusmääräysten noudattaminen; ja

c)

täyttää kaikki asetetut lisävaatimukset, joista maahantuova osapuoli on ilmoittanut.

4.6.2.2

Jollei tämän liitteen 4.5 kohdan määräyksistä muuta johdu, maahantuovan osapuolen on hyväksyttävä uusien ilma-alusten osalta viejänä toimivan osapuolen antamat lentokelpoisuustodistukset vientiä varten.

4.6.3   Käytetyt ilma-alukset

4.6.3.1

Sellaisten käytettyjen ilma-alusten osalta, joiden suunnittelutodistuksen on antanut maahantuova osapuoli, sen rekisteröintivaltion, josta tuote viedään, toimivaltaisen viranomaisen on annettava lentokelpoisuustodistus vientiä varten, jossa todistetaan, että ilma-alus

a)

on maahantuovan osapuolen tämän liitteen mukaisesti hyväksymän tyyppisuunnittelun mukainen;

b)

on turvallisessa toimintakunnossa, mihin sisältyy maahantuovan osapuolen ilmoittamien sovellettavien lentokelpoisuusmääräysten noudattaminen;

c)

on huollettu asianmukaisesti sen käyttöiän ajan hyväksyttyjä menettelyjä ja menetelmiä käyttäen, mistä ovat todisteena matkapäiväkirjat ja huoltokirjanpito; ja

d)

täyttää kaikki asetetut lisävaatimukset, joista maahantuova osapuoli on ilmoittanut.

4.6.3.2

Käytetyn ilma-aluksen voi viedä ainoastaan silloin, kun on olemassa joko tyyppihyväksyntätodistuksen taikka rajoitetun tyyppihyväksyntätodistuksen tai rajoitetun lentokelpoisuusluokan tyyppihyväksyntätodistuksen haltija kyseisen ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpidon tukea varten.

4.6.3.3

Kummankin osapuolen on tuotannon valvontajärjestelmässään valmistettujen käytettyjen ilma-alusten osalta pyydettäessä autettava toista osapuolta hankkimaan dataa ja tietoa seuraavista:

a)

ilma-aluksen kokoonpano sen lähtiessä valmistajalta; ja

b)

ilma-aluksen myöhemmät muutokset ja korjaukset, jotka se on hyväksynyt.

4.6.3.4

Maahantuova osapuoli voi pyytää tarkastus- ja huoltokirjat teknisissä täytäntöönpanomenettelyissä esitetyllä tavalla.

4.6.3.5

Jos viejänä toimivan osapuolen toimivaltainen viranomainen ei vientiin aiotun käytetyn ilma-aluksen lentokelpoisuustilanteen arviointiprosessissa pysty täyttämään kaikkia 4.6.3.1–4.6.3.3 kohdassa mainittuja vaatimuksia, sen on

a)

ilmoitettava tästä maahantuovan osapuolen toimivaltaiselle viranomaiselle;

b)

sovitettava yhteen maahantuovan osapuolen toimivaltaisen viranomaisen kanssa teknisissä täytäntöönpanomenettelyissä esitetyllä tavalla se, hyväksyvätkö vai hylkäävätkö ne poikkeaman sovellettavista vaatimuksista; ja

c)

dokumentoitava kaikki tuotetta vietäessä sallitut poikkeamat.

4.6.4   Uusi siviili-ilmailutuote lukuun ottamatta kokonaisia ilma-aluksia

4.6.4.1

Teknisissä täytäntöönpanomenettelyissä esitetyn mukaisesti viejänä toimivan osapuolen toimivaltaisen viranomaisen tai tapauksen mukaan hyväksytyn tuotanto-organisaation on annettava laitekortti (CAAC:n lomake AAC-038 tai EASA-lomake 1), jossa todistetaan, että uusi siviili-ilmailutuote (lukuun ottamatta kokonaisia ilma-aluksia)

a)

on maahantuovan osapuolen hyväksymien suunnittelutietojen mukainen;

b)

on turvallisessa toimintakunnossa; ja

c)

täyttää kaikki asetetut lisävaatimukset, joista maahantuova osapuoli on ilmoittanut.

4.6.4.2

Jollei tämän liitteen 4.5 kohdan määräyksistä muuta johdu, maahantuovan osapuolen on hyväksyttävä viejänä toimivan osapuolen laitekortti.

4.7   Jatkuva lentokelpoisuus

4.7.1

Tekniset virastot sitoutuvat ryhtymään toimiin turvallisuutta vaarantavien vikojen korjaamiseksi tuotteissa, joiden osalta ne toimivat sertifiointiviranomaisena.

4.7.2

Osapuolen toimivaltainen viranomainen avustaa pyynnöstä toisen osapuolen toimivaltaista viranomaista määrittämään jatkuvan lentokelpoisuuden kannalta tarpeellisiksi katsottavat toimenpiteet sellaisten siviili-ilmailutuotteiden osalta, jotka on suunniteltu tai valmistettu sen suunnittelu- tai tuotantojärjestelmässä.

4.7.3

Kun tämän liitteen soveltamisalaan kuuluvia tuotteita koskevat käyttövaikeudet tai muut mahdolliset turvallisuuskysymykset johtavat sertifiointiviranomaisen suorittamaan tutkintaan, toisen osapuolen teknisen viraston on pyynnöstä annettava tukea tässä tutkinnassa ja vaihdettava merkityksellisiä tietoja, joita se on saanut sen säännellyiltä yhteisöiltä kyseisen tuotteen vaurioista, toimintahäiriöistä, vioista tai muista poikkeamista.

4.7.4

Todistuksen haltijan raportointivelvoitteiden sertifiointiviranomaiseen nähden ja tällä liitteellä käyttöön otetun tietojenvaihtomekanismin katsotaan täyttävän kunkin todistuksen haltijan velvollisuuden ilmoittaa vaurioista, toimintahäiriöistä, vioista ja muista poikkeamista vahvistavalle viranomaiselle.

4.7.5

Edellä olevissa 4.7.1–4.7.4 kohdassa tarkoitetut toimet turvallisuutta vaarantavien vikojen korjaamiseksi ja turvallisuustietojen vaihtaminen määritellään teknisissä täytäntöönpanomenettelyissä.

4.7.6

Osapuolen teknisen viraston on ilmoitettava toisen osapuolen tekniselle virastolle kaikki pakolliset jatkuvaa lentokelpoisuutta koskevat tiedot, jotka liittyvät yhden osapuolen valvontajärjestelmässä suunniteltuihin tai valmistettuihin siviili-ilmailutuotteisiin ja jotka kuuluvat tämän liitteen soveltamisalaan.

4.7.7

Kumman tahansa osapuolen teknisen viraston antamaan todistukseen tehtävistä lentokelpoisuustilannetta koskevista muutoksista on ilmoitettava viipymättä toisen osapuolen tekniselle virastolle.

5.   TOIMIVALTAISTEN VIRANOMAISTEN PÄTEVYYS

5.1   Havaintojen ja todistusten hyväksymistä koskevat pätevyysvaatimukset

5.1.1

Kumpikin osapuoli ylläpitää jäsenneltyä ja tehokasta sertifiointi- ja valvontajärjestelmää tämän liitteen soveltamisalaan kuuluvien eri toimintojen osalta, mukaan lukien seuraavat:

a)

oikeus- ja sääntelyrakenne, jolla varmistetaan erityisesti sääntelyvalta säänneltyihin yhteisöihin nähden;

b)

organisaatiorakenne, mukaan lukien selkeä kuvaus vastuunjaosta;

c)

riittävät resurssit, mukaan lukien asianmukaiset pätevyysvaatimukset täyttävä henkilöstö, jolla on riittävä tietämys, kokemus ja koulutus;

d)

toimintaperiaatteissa ja menettelyissä dokumentoidut asianmukaiset prosessit;

e)

dokumentointi ja kirjanpito;

f)

vakiintunut tarkastusohjelma sääntelykehyksen yhdenmukaisen täytäntöönpanotason varmistamiseksi valvontajärjestelmän eri osa-alueilla.

5.2   Toimivaltaisten viranomaisten pätevyysvaatimukset ja pätevyyden ylläpito

5.2.1   Toimivaltaisten viranomaisten pätevyysvaatimukset

5.2.1.1

Jollei 5.2.1.3 kohdan määräyksistä muuta johdu, 4.1 kohdassa lueteltujen toimivaltaisten viranomaisten katsotaan täyttävän 5.1 kohdassa määritellyt vaatimukset ennen tämän sopimuksen allekirjoittamista aloitetun luottamuksen lisäämiseen tähtäävän prosessin seurauksena.

5.2.1.2

Erityisesti ensimmäisten keskinäisten arviointien perusteella osapuolten oli mahdollista päätellä, että tämän sopimuksen allekirjoittamishetkellä molempien osapuolten turvallisuusvalvontajärjestelmät olivat riittävän yhteensopivat tämän liitteen tekemiseksi.

5.2.1.3

Osapuolet sopivat, että suunnittelun ja tuotannon aloilla todistuksiin, hyväksyntöihin ja vaatimustenmukaisuutta koskeviin havaintoihin turvaudutaan toimivaltaisten viranomaisten tämän liitteen mukaisissa hyväksymis- ja vahvistamisprosesseissa eritasoisesti siirtymäkauden ajan.

5.2.1.4

Toistuvia keskinäisiä arviointeja jatketaan osapuolten välillä teknisissä täytäntöönpanomenettelyissä esitetyn mukaisesti.

5.2.2   Toimivaltaisten viranomaisten pätevyyden ylläpitovaatimukset

5.2.2.1

Molemminpuolisen luottamuksen säilyttämiseksi toistensa järjestelmiin teknisten virastojen on arvioitava säännöllisesti, miten toisen osapuolen toimivaltaiset viranomaiset täyttävät 5.1 kohdassa asetetut pätevyysvaatimukset.

5.2.2.2

Näitä jatkuvia keskinäisiä arviointeja koskevat yksityiskohtaiset säännöt määritellään teknisissä täytäntöönpanomenettelyissä.

5.2.2.3

Toimivaltaisten viranomaisten on sallittava tällaiset arvioinnit ja varmistettava, että säännellyt yhteisöt mahdollistavat pääsyn molemmille teknisille virastoille.

5.2.2.4

Jos tekninen virasto katsoo, ettei toimivaltaisen viranomaisen tekninen pätevyys enää ole riittävä tai että toimivaltaisen viranomaisen tekemien vaatimustenmukaisuutta koskevien havaintojen tai sen antamien todistusten hyväksyminen olisi keskeytettävä, tekniset virastot neuvottelevat asiasta korjaavien toimien määrittämiseksi.

5.2.2.5

Jos luottamusta ei saada palautettua molempien hyväksymillä keinoilla, kumpi tahansa tekninen virasto voi viedä asian sertifioinnin valvontakomitean käsiteltäväksi.

5.2.2.6

Jos asiaa ei saada ratkaistua sertifioinnin valvontakomitean tasolla, kumpi tahansa osapuoli voi saattaa asian sekakomitean käsiteltäväksi tämän sopimuksen 15 artiklan ja tämän liitteen 3.2.2 kohdan mukaisesti.

6.   YHTEYDENPITO

6.1

Kaikki viestit toimivaltaisten viranomaisten välillä, myös teknisissä täytäntöönpanomenettelyissä eritellyt asiakirjat, laaditaan englannin kielellä.

6.2

Tekniset virastot voivat tapauskohtaisesti sopia poikkeuksista.

7.   TEKNISET NEUVOTTELUT

7.1

Tämän sopimuksen 15 artiklan mukaisesti teknisten virastojen on käsiteltävä tämän liitteen täytäntöönpanoon liittyvät asiat neuvottelemalla.

7.2

Teknisten virastojen on pyrittävä kaikin tavoin ratkaisemaan asiat mahdollisimman alhaisella teknisellä tasolla käyttäen teknisissä täytäntöönpanomenettelyissä esitettyä prosessia ennen asian viemistä sekakomitean käsiteltäväksi.

8.   SERTIFIOINNIN TUKEMINEN

8.1

Pyynnöstä ja yhteisestä sopimuksesta toimivaltaiset viranomaiset voivat resurssien salliessa antaa teknistä apua, dataa ja tietoa toisilleen suunnitteluun, tuotantoon ja ympäristösertifiointiin liittyvässä sertifioinnissa ja jatkuvan lentokelpoisuuden valvonnassa. Prosessi tällaisen tuen antamista varten kuvataan teknisissä täytäntöönpanomenettelyissä.

8.2

Edellä 8.1 kohdan nojalla pyydettävä ja annettava tuki ei vaikuta tässä liitteessä vahvistettuihin muihin datan ja tiedon vaihtamista koskeviin velvoitteisiin.

8.3

Tuki voi teknisissä täytäntöönpanomenettelyissä esitetyn mukaisesti koskea seuraavia seikkoja, muttei ole rajoitettu niihin:

a)

vaatimustenmukaisuuden määrittäminen;

b)

seuranta ja valvonta.

8.4

Tukea voidaan pyytää myös sellaisten käytettyjen ilma-alusten maahantuontiin liittyen, jotka on aiemmin viety jommastakummasta osapuolesta. Kummankin osapuolen toimivaltainen viranomainen voi avustaa toisen osapuolen toimivaltaista viranomaista tietojen saamisessa ilma-aluksen kokoonpanosta sen vientihetkellä.

9.   LISÄYS 1 – TODISTUSTEN HYVÄKSYMISTÄ JA VAHVISTAMISTA KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET SÄÄNNÖT

9.1   Euroopan unionin sääntelyjärjestelmässä annetut todistukset

Todistus

Hyväksyminen/Vahvistaminen

Huomautus

Euroopan unionin toimivaltaisen viranomaisen antama tyyppihyväksyntätodistus

Vahvistetaan

Vahvistetaan liitteen 4.4.2 kohdassa dokumentoitujen osallistumisasteen periaatteiden ja teknisten täytäntöönpanomenettelyjen mukaisesti; jotkin tiedot, joita ovat erityisesti seuraavat, hyväksytään automaattisesti teknisissä täytäntöönpanomenettelyissä esitetyn mukaisesti:

a)

lentokäsikirja;

b)

moottoriasennuskäsikirja (moottorin tyyppihyväksyntätodistusta varten);

c)

vaatimus lentokelpoisuusrajoituksista (mukaan luettuina lentokelpoisuusrajoituksia koskevat ohjeet ja tyyppihyväksynnän huoltovaatimukset);

d)

rakennekorjauskäsikirja;

e)

sähköjohdotusjärjestelmien (EWIS) jatkuvaa lentokelpoisuutta koskevat ohjeet;

f)

paino- ja tasapainotuskäsikirja.

EU:n toimivaltaisen viranomaisen antama lisätyyppihyväksyntätodistus, EU:n toimivaltaisen viranomaisen hyväksymät merkittävät suuret muutokset

Vahvistetaan

Merkittävä lisätyyppihyväksyntätodistus, merkittävä suuri muutos: vahvistetaan tämän liitteen 4.4.2 kohdassa dokumentoitujen osallistumisasteen periaatteiden ja teknisten täytäntöönpanomenettelyjen mukaisesti. Jotkin merkittävät lisätyyppihyväksyntätodistukset tai merkittävät suuret muutokset vahvistetaan teknisissä täytäntöönpanomenettelyissä esitetyn mukaisesti virtaviivaistetussa vahvistamisprosessissa, joka rajoittuu tekniseen perehdyttämiseen ilman vahvistavan viranomaisen osallistumista vaatimustenmukaisuuden osoittavaan toimintaan.

Muu kuin merkittävä lisätyyppihyväksyntätodistus: vahvistetaan teknisissä täytäntöönpanomenettelyissä esitetyssä hallinnollisessa prosessissa.

Muut kuin merkittävät suuret muutokset ja suuret korjaukset

Hyväksytään automaattisesti

 

EU:n toimivaltaisen viranomaisen antama TSO-hyväksyntä (Technical Standard Order Approval)

Vahvistetaan

Vahvistetaan teknisissä täytäntöönpanomenettelyissä esitetyssä hallinnollisessa prosessissa.

Pienet muutokset ja korjaukset, jotka EU:n toimivaltainen viranomainen tai hyväksytty organisaatio on hyväksynyt EU:n lainsäädännön nojalla

Hyväksytään automaattisesti

 

9.2   Kiinan sääntelyjärjestelmässä annetut todistukset

Todistus

Hyväksyminen

Huomautus

Kiinan teknisen viraston antama tyyppihyväksyntätodistus

Vahvistetaan

Vahvistamisprosessi liitteen 4.4.2 kohdassa dokumentoitujen osallistumisasteen periaatteiden ja teknisten täytäntöönpanomenettelyjen mukaisesti

Kiinan teknisen viraston antama lisätyyppihyväksyntätodistus;

Kiinan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymät suuret muutokset ja korjaukset

Vahvistetaan

Vahvistamisprosessi liitteen 4.4.2 kohdassa dokumentoitujen osallistumisasteen periaatteiden ja teknisten täytäntöönpanomenettelyjen mukaisesti

Kiinan toimivaltaisen viranomaisen antama TSO-hyväksyntä (Technical Standard Order Approval)

Vahvistetaan

Vahvistamisprosessi liitteen 4.4.2 kohdassa dokumentoitujen osallistumisasteen periaatteiden ja teknisten täytäntöönpanomenettelyjen mukaisesti. Jotkin TSO-hyväksynnät vahvistetaan teknisissä täytäntöönpanomenettelyissä esitetyn mukaisesti virtaviivaistetussa vahvistamisprosessissa, joka rajoittuu tekniseen perehdyttämiseen ilman vahvistavan viranomaisen osallistumista vaatimustenmukaisuuden osoittavaan toimintaan.

Kiinan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymät pienet muutokset ja korjaukset

Hyväksytään automaattisesti

 

9.3   Täytäntöönpanomääräykset

9.3.1

Edellä olevissa taulukoissa tarkoitettu hallinnollinen prosessi ei sisällä teknistä tutkintaa: kun vahvistava viranomainen on vastaanottanut teknisissä täytäntöönpanomenettelyissä esitetyn mukaisen täydellisen hakemuspaketin, vahvistavan viranomaisen on annettava vahvistettu todistus enintään kolmesta viiteen viikon kuluessa sen mukaan, kuinka monimutkaisesta tuotteesta on kyse.

9.3.2

Sertifiointiviranomainen tekee luokitukset pieniin / suuriin ja merkittäviin / muihin kuin merkittäviin tässä liitteessä määriteltyjen perusteiden ja määritelmien mukaan, joita tulkitaan sertifiointiviranomaisen sovellettavien sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti.

9.3.3

Määritettäessä, onko tietty lisätyyppihyväksyntätodistus tai suuri muutos merkittävä vai ei, sertifiointiviranomainen arvioi muutosta ottaen huomioon kaikki aiemmat asiaa koskevat suunnittelumuutokset ja kaikki siihen liittyvät muutokset tuotteen tyyppihyväksyntätodistukseen sisältyvissä sovellettavissa sertifiointieritelmissä. Yhden seuraavista perusteista täyttäviä muutoksia pidetään automaattisesti merkittävinä:

a)

yleistä konfiguraatiota tai rakenneperiaatteita ei ole säilytetty;

b)

muutettavan tuotteen sertifioinnissa käytetyt oletukset eivät enää pidä paikkaansa.