7.2.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 36/31


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 85/2017,

annettu 5 päivänä toukokuuta 2017,

ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2019/197]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Elintarvikkeina käytettäviä kaseiineja ja kaseinaatteja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä ja neuvoston direktiivin 83/417/ETY kumoamisesta 25 päivänä marraskuuta 2015 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2203 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Direktiivillä (EU) 2015/2203 kumotaan neuvoston direktiivi 83/417/ETY (2), joka on osa ETA-sopimusta ja joka olisi sen vuoksi poistettava ETA-sopimuksesta.

(3)

Tämä päätös koskee elintarvikkeisiin liittyvää lainsäädäntöä. Elintarvikkeita koskevaa lainsäädäntöä ei sovelleta Liechtensteiniin niin kauan kuin Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen soveltaminen on laajennettu koskemaan Liechtensteinia, kuten ETA-sopimuksen liitteessä II olevan XII luvun johdannossa täsmennetään. Tätä päätöstä ei näin ollen sovelleta Liechtensteiniin.

(4)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä II,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan ETA-sopimuksen liitteessä II oleva XII luku seuraavasti:

1.

Lisätään 121 kohdan (komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/662) jälkeen kohta seuraavasti:

”122.

32015 L 2203: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2203, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, elintarvikkeina käytettäviä kaseiineja ja kaseinaatteja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä ja neuvoston direktiivin 83/417/ETY kumoamisesta (EUVL L 314, 1.12.2015, s. 1).”

2.

Poistetaan 32 kohdan (neuvoston direktiivi 83/417/ETY) teksti.

2 artikla

Direktiivin (EU) 2015/2203 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 6 päivänä toukokuuta 2017, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (*1).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä toukokuuta 2017.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Claude MAERTEN


(1)  EUVL L 314, 1.12.2015, s. 1.

(2)  EYVL L 237, 26.8.1983, s. 25.

(*1)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.