7.2.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 36/5


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 70/2017,

annettu 5 päivänä toukokuuta 2017,

ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) muuttamisesta [2019/182]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston direktiivin 2009/156/EY liitteen IV muuttamisesta afrikkalaisen hevosruton diagnosoinnin osalta 14 päivänä lokakuuta 2016 annettu komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1840 olisi (1) otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Luvan antamisesta Marokossa ja Taiwanissa sijaitseville tietyille laboratorioille tehdä raivotautirokotteiden tehokkuutta koirissa, kissoissa ja freteissä mittaavia serologisia valvontatestejä 4 päivänä tammikuuta 2017 annettu komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/9 (2) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(3)

Tämä päätös koskee lainsäädäntöä, joka liittyy muihin eläviin eläimiin kuin kaloihin ja vesiviljeltyihin eläimiin. Tämän alan lainsäädäntöä ei sovelleta Islantiin, kuten ETA-sopimuksen liitteessä I olevan I luvun johdanto-osan 2 kohdassa täsmennetään. Tätä päätöstä ei näin ollen sovelleta Islantiin.

(4)

Tämä päätös koskee eläinlääkintään liittyvää lainsäädäntöä. Eläinlääkintää koskevaa lainsäädäntöä ei sovelleta Liechtensteiniin niin kauan kuin Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen soveltaminen on laajennettu koskemaan Liechtensteinia, kuten ETA-sopimuksen liitteen I alakohtaisissa mukautuksissa täsmennetään. Tätä päätöstä ei näin ollen sovelleta Liechtensteiniin.

(5)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä I,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan ETA-sopimuksen liitteessä I oleva I luku seuraavasti:

1.

Lisätään 4.1 osan 3 kohtaan (neuvoston direktiivi 2009/156/EY) luetelmakohta seuraavasti:

”, sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

32016 D 1840: komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1840, annettu 14 päivänä lokakuuta 2016 (EUVL L 280, 18.10.2016, s. 33).”

2.

Lisätään 8.1 osan 2 kohtaan (neuvoston direktiivi 2009/156/EY) luetelmakohta seuraavasti:

”—

32016 D 1840: komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1840, annettu 14 päivänä lokakuuta 2016 (EUVL L 280, 18.10.2016, s. 33).”

3.

Lisätään 4.2 osan 102 kohdan (komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1235) jälkeen kohta seuraavasti:

”103.

32017 D 0009: komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/9, annettu 4 päivänä tammikuuta 2017, luvan antamisesta Marokossa ja Taiwanissa sijaitseville tietyille laboratorioille tehdä raivotautirokotteiden tehokkuutta koirissa, kissoissa ja freteissä mittaavia serologisia valvontatestejä (EUVL L 3, 6.1.2017, s. 32).

Tätä säädöstä ei sovelleta Islantiin.”

2 artikla

Täytäntöönpanopäätösten (EU) 2016/1840 ja (EU) 2017/9 norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 6 päivänä toukokuuta 2017, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (*1).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä toukokuuta 2017.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Claude MAERTEN


(1)  EUVL L 280, 18.10.2016, s. 33.

(2)  EUVL L 3, 6.1.2017, s. 32.

(*1)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.