6.8.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 206/3


Euroopan unionin ja Ukrainan välillä Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisellä assosiaatiosopimuksella siipikarjanlihalle ja siitä tehdyille lihavalmisteille myönnetyn etuuskohtelun muuttamisesta kirjeenvaihtona tehty

SOPIMUS

A.   Euroopan unionin kirje

Arvoisa Herra,

Minulla on kunnia viitata Euroopan unionin ja Ukrainan, jäljempänä ’osapuolet’, välillä käytyihin siipikarjanlihalle ja siitä tehdyille lihavalmisteille myönnettyä etuuskohtelua koskeviin neuvotteluihin, jotka saatiin päätökseen 19 päivänä maaliskuuta 2019.

Kyseiset neuvottelut johtivat seuraavaan sopimukseen:

(1)

Korvataan Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen, jäljempänä ’assosiaatiosopimus’, IV osaston 1 luvussa olevassa lisäyksessä liitteeseen I-A olevassa A kohdassa oleva kohta ”Siipikarjanliha ja siitä tehdyt lihavalmisteet” seuraavasti:

Siipikarjanliha ja siitä tehdyt lihavalmisteet

0207 11 (30-90)

0207 12 (10-90)

0207 13 (10-20-30–50-60-70–99) (*1)

0207 14 (10-20-30–50-60-70–99) (*1)

0207 24 (10-90)

0207 25 (10-90)

0207 26 (10-20-30–50-60-70–80–99)

0207 27 (10-20-30–50-60-70–80–99)

0207 32 (15-19-51–59–90)

0207 33 (11-19-59–90)

0207 35 (11-15-21–23-25-31–41-51-53–61-63-71–79–99)

0207 36 (11-15-21–23-31-41–51-53-61–63-79-90)

0210 99 (39)

1602 31 (11-19-30–90)

1602 32 (11-19-30–90)

1602 39 (21)

50 000 tonnia vuodessa nettopainona ilmaistuna + 18 400 tonnia vuodessa nettopainona ilmaistuna ja asteittainen lisäys 800 tonnia vuodessa nettopainona ilmaistuna vuonna 2020 ja vuonna 2021

+ 20 000 tonnia vuodessa nettopainona ilmaistuna (CN-koodi 0207 12 (10-90))

(2)

Korvataan assosiaatiosopimuksen IV osaston 1 luvun liitteessä I-A olevan EU:n tulliluettelon neljännessä sarakkeessa ”Vaiheluokka” oleva teksti tekstillä ”50 000 tonnia vuodessa nettopainona ilmaistuna + 18 400 tonnia vuodessa nettopainona ilmaistuna ja asteittainen lisäys 800 tonnia vuodessa nettopainona ilmaistuna vuonna 2020 ja vuonna 2021” seuraavien vuoden 2008 CN-nimikkeistön tullinimikkeiden osalta:

 

0207 11 (30-90)

 

0207 13 (10-20-30-50-60-70-99)

 

0207 14 (10-20-30-50-60-70-99)

 

0207 24 (10-90)

 

0207 25 (10-90)

 

0207 26 (10-20-30-50-60-70-80-99)

 

0207 27 (10-20-30-50-60-70-80-99)

 

0207 32 (15-19-51-59-90)

 

0207 33 (11-19-59-90)

 

0207 35 (11-15-21-23-25-31-41-51-53-61-63-71-79-99)

 

0207 36 (11-15-21-23-31-41-51-53-61-63-79-90)

 

0210 99 (39)

 

1602 31 (11-19-30-90)

 

1602 32 (11-19-30-90)

 

1602 39 (21)

(3)

Korvataan assosiaatiosopimuksen IV osaston 1 luvun liitteessä I-A olevan EU:n tulliluettelon neljännessä sarakkeessa ”Vaiheluokka” oleva teksti vuoden 2008 CN-nimikkeistön tullinimikkeen 0207 12 (10-90) osalta tekstillä ”50 000 tonnia vuodessa nettopainona ilmaistuna + 18 400 tonnia vuodessa nettopainona ilmaistuna ja asteittainen lisäys 800 tonnia vuodessa nettopainona ilmaistuna vuonna 2020 ja vuonna 2021 + 20 000 tonnia vuodessa nettopainona ilmaistuna”.

(4)

Sen kalenterivuoden, jona tämä kirjeenvaihtona tehty sopimus tulee voimaan, jäljellä olevaa osaa koskevaan, assosiaatiosopimuksessa vahvistettuun voimassa olevaan siipikarjanlihaa ja siitä tehtyjä lihavalmisteita koskevaan kiintiöön lisättävä 50 000 tonnin lisämäärä lasketaan suhteellisesti.

(5)

Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen siipikarjanlihan ja siitä tehtyjen lihavalmisteiden yhteenlasketun tullikiintiön ylittävään tuontiin sovelletaan assosiaatiosopimuksen IV osaston 1 luvun liitteessä I-A olevassa EU:n tulliluettelossa tullinimikkeille 0207 13 70 ja 0207 14 70 vahvistettua suosituimmuustullia, joka on 100,8 euroa/100 kg netto.

Tämä kirjeenvaihtona tehty sopimus tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona assosiaatiosopimuksen 484 artiklassa tarkoitettu tallettaja on vastaanottanut osapuolten viimeisen ilmoituksen.

Tätä kirjeenvaihtona tehtyä sopimusta sovelletaan sen voimaantuloon asti väliaikaisesti sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä, jona assosiaatiosopimuksen 484 artiklassa tarkoitettu tallettaja on vastaanottanut

unionin ilmoituksen tätä varten tarvittavien menettelyjen saattamisesta päätökseen; ja

Ukrainan ilmoituksen menettelyjensä ja sovellettavan lainsäädäntönsä mukaisen ratifioinnin saattamisesta päätökseen,

sen mukaan kumpi näistä on myöhemmin.

Olisin kiitollinen, jos voisitte vahvistaa Ukrainan olevan yhtä mieltä edellä olevasta.

Vastaanottakaa, Arvoisa Herra, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Съставено в Киев на тридесети юли две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Kiev, el treinta de julio de dos mil diecinueve.

V Kyjevě dne třicátého července dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Kiev, den tredivte juli to tusind og nitten.

Geschehen zu Kiew am dreißigsten Juli zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta juulikuu kolmekümnendal päeval Kiievis.

Έγινε στο Κίεβο την τριακοστή ημέρα του Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Kyiv on the thirtieth day of July in the year two thousand and nineteen.

Fait à Kiev, le trente juillet de l'année deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Kijevu tridesetog srpnja dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Kiev, addì trenta luglio duemiladiciannove.

Kijevā, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada trīsdesmitajā jūlijā.

Priimta Kijeve du tūkstančiai devynioliktų metų liepos trisdešimtą dieną.

Kelt Kijevben, a kétezertizenkilencedik év július havának harmincadik napján.

Magħmul f'Kiev fit-tletin jum ta' Lulju fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Kiev, dertig juli tweeduizend negentien.

Sporządzono w Kijowie dnia trzydziestego lipca dwa tysiące dziewiętnastego roku.

Feito em Kiev, aos treze dias do mês de julho do ano dois mil e dezanove.

Întocmit la Kiev la treizeci iulie în anul două mii nouăsprezece.

V Kyjeve tridsiateho júla dvetisícdevätnásť.

V Kijevu, dne tridesetega julija leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Kiovassa kolmantenakymmenentenä päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Utfärdat i Kiev den trettionde juli år tjugohundranitton.

Учинено в Києві тридцятого липня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

За Европейския съюз

Роr la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

За ЄвропейськийСоюз

Image 1

B.   Ukrainan kirje

Arvoisa Rouva,

Minulla on kunnia ilmoittaa vastaanottaneeni seuraavan tänään päivätyn siipikarjanlihalle ja siitä tehdyille lihavalmisteille myönnettyä etuuskohtelua koskevan kirjeenne:

”Minulla on kunnia viitata Euroopan unionin ja Ukrainan, jäljempänä ’osapuolet’, välillä käytyihin siipikarjanlihalle ja siitä tehdyille lihavalmisteille myönnettyä etuuskohtelua koskeviin neuvotteluihin, jotka saatiin päätökseen 19 päivänä maaliskuuta 2019.

Kyseiset neuvottelut johtivat seuraavaan sopimukseen:

(1)

Korvataan Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen, jäljempänä ’assosiaatiosopimus’, IV osaston 1 luvussa olevassa lisäyksessä liitteeseen I-A olevassa A kohdassa oleva kohta ”Siipikarjanliha ja siitä tehdyt lihavalmisteet” seuraavasti:

Siipikarjanliha ja siitä tehdyt lihavalmisteet

0207 11 (30-90)

0207 12 (10-90)

0207 13 (10-20-30–50-60-70–99) (*2)

0207 14 (10-20-30–50-60-70–99) (*2)

0207 24 (10-90)

0207 25 (10-90)

0207 26 (10-20-30–50-60-70–80–99)

0207 27 (10-20-30–50-60-70–80–99)

0207 32 (15-19-51–59–90)

0207 33 (11-19-59–90)

0207 35 (11-15-21–23-25-31–41-51-53–61-63-71–79–99)

0207 36 (11-15-21–23-31-41–51-53-61–63-79-90)

0210 99 (39)

1602 31 (11-19-30–90)

1602 32 (11-19-30–90)

1602 39 (21)

50 000 tonnia vuodessa nettopainona ilmaistuna + 18 400 tonnia vuodessa nettopainona ilmaistuna ja asteittainen lisäys 800 tonnia vuodessa nettopainona ilmaistuna vuonna 2020 ja vuonna 2021

+ 20 000 tonnia vuodessa nettopainona ilmaistuna (CN-koodi 0207 12 (10-90))

(2)

Korvataan assosiaatiosopimuksen IV osaston 1 luvun liitteessä I-A olevan EU:n tulliluettelon neljännessä sarakkeessa ”Vaiheluokka” oleva teksti tekstillä ”50 000 tonnia vuodessa nettopainona ilmaistuna + 18 400 tonnia vuodessa nettopainona ilmaistuna ja asteittainen lisäys 800 tonnia vuodessa nettopainona ilmaistuna vuonna 2020 ja vuonna 2021” seuraavien vuoden 2008 CN-nimikkeistön tullinimikkeiden osalta:

 

0207 11 (30-90)

 

0207 13 (10-20-30-50-60-70-99)

 

0207 14 (10-20-30-50-60-70-99)

 

0207 24 (10-90)

 

0207 25 (10-90)

 

0207 26 (10-20-30-50-60-70-80-99)

 

0207 27 (10-20-30-50-60-70-80-99)

 

0207 32 (15-19-51-59-90)

 

0207 33 (11-19-59-90)

 

0207 35 (11-15-21-23-25-31-41-51-53-61-63-71-79-99)

 

0207 36 (11-15-21-23-31-41-51-53-61-63-79-90)

 

0210 99 (39)

 

1602 31 (11-19-30-90)

 

1602 32 (11-19-30-90)

 

1602 39 (21)

(3)

Korvataan assosiaatiosopimuksen IV osaston 1 luvun liitteessä I-A olevan EU:n tulliluettelon neljännessä sarakkeessa ”Vaiheluokka” oleva teksti vuoden 2008 CN-nimikkeistön tullinimikkeen 0207 12 (10-90) osalta tekstillä ”50 000 tonnia vuodessa nettopainona ilmaistuna + 18 400 tonnia vuodessa nettopainona ilmaistuna ja asteittainen lisäys 800 tonnia vuodessa nettopainona ilmaistuna vuonna 2020 ja vuonna 2021 + 20 000 tonnia vuodessa nettopainona ilmaistuna”.

(4)

Sen kalenterivuoden, jona tämä kirjeenvaihtona tehty sopimus tulee voimaan, jäljellä olevaa osaa koskevaan, assosiaatiosopimuksessa vahvistettuun voimassa olevaan siipikarjanlihaa ja siitä tehtyjä lihavalmisteita koskevaan kiintiöön lisättävä 50 000 tonnin lisämäärä lasketaan suhteellisesti.

(5)

Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen siipikarjanlihan ja siitä tehtyjen lihavalmisteiden yhteenlasketun tullikiintiön ylittävään tuontiin sovelletaan assosiaatiosopimuksen IV osaston 1 luvun liitteessä I-A olevassa EU:n tulliluettelossa tullinimikkeille 0207 13 70 ja 0207 14 70 vahvistettua suosituimmuustullia, joka on 100,8 euroa/100 kg netto.

Tämä kirjeenvaihtona tehty sopimus tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona assosiaatiosopimuksen 484 artiklassa tarkoitettu tallettaja on vastaanottanut osapuolten viimeisen ilmoituksen.

Tätä kirjeenvaihtona tehtyä sopimusta sovelletaan sen voimaantuloon asti väliaikaisesti sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä, jona assosiaatiosopimuksen 484 artiklassa tarkoitettu tallettaja on vastaanottanut

unionin ilmoituksen tätä varten tarvittavien menettelyjen saattamisesta päätökseen; ja

Ukrainan ilmoituksen menettelyjensä ja sovellettavan lainsäädäntönsä mukaisen ratifioinnin saattamisesta päätökseen,

sen mukaan kumpi näistä on myöhemmin.”.

Minulla on kunnia vahvistaa, että Ukraina hyväksyy edellä olevan ja että kirjeenne ja tämä kirje muodostavat ehdotuksenne mukaisesti sopimuksen.

Vastaanottakaa, Arvoisa Rouva, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Учинено в Києві тридцятого липня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Съставено в Киев на тридесети юли две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Kiev, el treinta de julio de dos mil diecinueve.

V Kyjevě dne třicátého července dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Kiev, den tredivte juli to tusind og nitten.

Geschehen zu Kiew am dreißigsten Juli zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta juulikuu kolmekümnendal päeval Kiievis.

Έγινε στο Κίεβο την τριακοστή ημέρα του Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Kyiv on the thirtieth day of July in the year two thousand and nineteen.

Fait à Kiev, le trente juillet de l'année deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Kijevu tridesetog srpnja dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Kiev, addì trenta luglio duemiladiciannove.

Kijevā, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada trīsdesmitajā jūlijā.

Priimta Kijeve du tūkstančiai devynioliktų metų liepos trisdešimtą dieną.

Kelt Kijevben, a kétezertizenkilencedik év július havának harmincadik napján.

Magħmul f'Kiev fit-tletin jum ta' Lulju fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Kiev, dertig juli tweeduizend negentien.

Sporządzono w Kijowie dnia trzydziestego lipca dwa tysiące dziewiętnastego roku.

Feito em Kiev, aos treze dias do mês de julho do ano dois mil e dezanove.

Întocmit la Kiev la treizeci iulie în anul două mii nouăsprezece.

V Kyjeve tridsiateho júla dvetisícdevätnásť.

V Kijevu, dne tridesetega julija leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Kiovassa kolmantenakymmenentenä päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Utfärdat i Kiev den trettionde juli år tjugohundranitton.

За Украϊну

За Украйна

Por Ucrania

Za Ukrajinu

For Ukraine

Für die Ukraine

Ukraina nimel

Για την Ουκρανία

For Ukraine

Pour l'Ukraine

Za Ukrajinu

Per l'Ucraina

Ukrainas vārdā

Ukrainos vardu

Ukrajna részéről

Għall-Ukrajna

Voor Oekraïne

W imieniu Ukrainy

Pela Ucrânia

Pentru Ucraina

Za Ukrajinu

Za Ukrajino

Ukrainan puolesta

På Ukrainas vägnar

Image 2


(*1)  Selkeyden vuoksi todetaan, että assosiaatiosopimuksen IV osaston 1 luvussa olevassa lisäyksessä liitteeseen I-A olevassa EU:n tulliluettelossa esitettyihin tullinimikkeisiin 0207 13 70 ja 0207 14 70 sovelletaan kolmannessa sarakkeessa ”Määrä” vahvistettua tullikiintiötä.

(*2)  Selkeyden vuoksi todetaan, että assosiaatiosopimuksen IV osaston 1 luvussa olevassa lisäyksessä liitteeseen I-A olevassa EU:n tulliluettelossa esitettyihin tullinimikkeisiin 0207 13 70 ja 0207 14 70 sovelletaan kolmannessa sarakkeessa ”Määrä” vahvistettua tullikiintiötä.