22.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 297/44


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 35/2017

annettu 3 päivänä helmikuuta 2017

ETA-sopimuksen liitteen IX (Rahoituspalvelut) muuttamisesta [2018/1769]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ”ETA-sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Keskusvastapuolia koskevan Japanin sääntelykehyksen vastaavuudesta OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 vaatimusten kanssa 30 päivänä lokakuuta 2014 annettu komission täytäntöönpanopäätös 2014/752/EU (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Keskusvastapuolia koskevan Singaporen sääntelykehyksen vastaavuudesta OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 vaatimusten kanssa 30 päivänä lokakuuta 2014 annettu komission täytäntöönpanopäätös 2014/753/EU (2) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(3)

Keskusvastapuolia koskevan Hongkongin sääntelykehyksen vastaavuudesta OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 vaatimusten kanssa 30 päivänä lokakuuta 2014 annettu komission täytäntöönpanopäätös 2014/754/EU (3) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(4)

Keskusvastapuolia koskevan Australian sääntelykehyksen vastaavuudesta OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 vaatimusten kanssa 30 päivänä lokakuuta 2014 annettu komission täytäntöönpanopäätös 2014/755/EU (4) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(5)

Keskusvastapuolia koskevan Korean tasavallan sääntelykehyksen vastaavuudesta OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 vaatimusten kanssa 13 päivänä marraskuuta 2015 annettu komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/2038 (5) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(6)

Keskusvastapuolia koskevan Etelä-Afrikan sääntelykehyksen vastaavuudesta OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 vaatimusten kanssa 13 päivänä marraskuuta 2015 annettu komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/2039 (6) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(7)

Keskusvastapuolia koskevan Kanadan tiettyjen provinssien sääntelykehyksen vastaavuudesta OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 vaatimusten kanssa 13 päivänä marraskuuta 2015 annettu komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/2040 (7) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(8)

Keskusvastapuolia koskevan Meksikon sääntelykehyksen vastaavuudesta OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 vaatimusten kanssa 13 päivänä marraskuuta 2015 annettu komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/2041 (8) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(9)

Keskusvastapuolia koskevan Sveitsin sääntelykehyksen vastaavuudesta OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 vaatimusten kanssa 13 päivänä marraskuuta 2015 annettu komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/2042 (9) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(10)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä IX,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä IX olevan 31bc kohdan (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 648/2012) jälkeen kohdat seuraavasti:

”31bcaa.

32014 D 0752: komission täytäntöönpanopäätös 2014/752/EU, annettu 30 päivänä lokakuuta 2014, keskusvastapuolia koskevan Japanin sääntelykehyksen vastaavuudesta OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 vaatimusten kanssa (EUVL L 311, 31.10.2014, s. 55).

31bcab.

32014 D 0753: komission täytäntöönpanopäätös 2014/753/EU, annettu 30 päivänä lokakuuta 2014, keskusvastapuolia koskevan Singaporen sääntelykehyksen vastaavuudesta OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 vaatimusten kanssa (EUVL L 311, 31.10.2014, s. 58).

31bcac.

32014 D 0754: komission täytäntöönpanopäätös 2014/754/EU, annettu 30 päivänä lokakuuta 2014, keskusvastapuolia koskevan Hongkongin sääntelykehyksen vastaavuudesta OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 vaatimusten kanssa (EUVL L 311, 31.10.2014, s. 62).

31bcad.

32014 D 0755: komission täytäntöönpanopäätös 2014/755/EU, annettu 30 päivänä lokakuuta 2014, keskusvastapuolia koskevan Australian sääntelykehyksen vastaavuudesta OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 vaatimusten kanssa (EUVL L 311, 31.10.2014, s. 66).

31bcae.

32015 D 2038: komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/2038, annettu 13 päivänä marraskuuta 2015, keskusvastapuolia koskevan Korean tasavallan sääntelykehyksen vastaavuudesta OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 vaatimusten kanssa (EUVL L 298, 14.11.2015, s. 25).

31bcaf.

32015 D 2039: komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/2039, annettu 13 päivänä marraskuuta 2015, keskusvastapuolia koskevan Etelä-Afrikan sääntelykehyksen vastaavuudesta OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 vaatimusten kanssa (EUVL L 298, 14.11.2015, s. 29).

31bcag.

32015 D 2040: komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/2040, annettu 13 päivänä marraskuuta 2015, keskusvastapuolia koskevan Kanadan tiettyjen provinssien sääntelykehyksen vastaavuudesta OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 vaatimusten kanssa (EUVL L 298, 14.11.2015, s. 32).

31bcah.

32015 D 2041: komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/2041, annettu 13 päivänä marraskuuta 2015, keskusvastapuolia koskevan Meksikon sääntelykehyksen vastaavuudesta OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 vaatimusten kanssa (EUVL L 298, 14.11.2015, s. 38).

31bcai.

32015 D 2042: komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/2042, annettu 13 päivänä marraskuuta 2015, keskusvastapuolia koskevan Sveitsin sääntelykehyksen vastaavuudesta OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 vaatimusten kanssa (EUVL L 298, 14.11.2015, s. 42)”.

2 artikla

Täytäntöönpanopäätösten 2014/752/EU, 2014/753/EU, 2014/754/EU, 2014/755/EU, (EU) 2015/2038, (EU) 2015/2039, (EU) 2015/2040, (EU) 2015/2041 ja (EU) 2015/2042 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 4 päivänä helmikuuta 2017, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (*1), tai päivänä, jona 30 päivänä syyskuuta 2016 annettu ETA:n sekakomitean päätös N:o 206/2016 (10) tulee voimaan, sen mukaan, kumpi ajankohta on myöhäisempi.

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä helmikuuta 2017.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Claude MAERTEN


(1)  EUVL L 311, 31.10.2014, s. 55.

(2)  EUVL L 311, 31.10.2014, s. 58.

(3)  EUVL L 311, 31.10.2014, s. 62.

(4)  EUVL L 311, 31.10.2014, s. 66.

(5)  EUVL L 298, 14.11.2015, s. 25.

(6)  EUVL L 298, 14.11.2015, s. 29.

(7)  EUVL L 298, 14.11.2015, s. 32.

(8)  EUVL L 298, 14.11.2015, s. 38.

(9)  EUVL L 298, 14.11.2015, s. 42.

(*1)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.

(10)  EUVL L 46, 23.2.2017, s. 53.