22.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 297/4


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 3/2017

annettu 3 päivänä helmikuuta 2017

ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) muuttamisesta [2018/1737]

ETA:n SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ”ETA-sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksen 93/52/ETY liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Italian Puglian alueella sijaitsevan Brindisin maakunnan tunnustamisesta virallisesti vapaaksi luomistaudista (B. melitensis) 11 päivänä lokakuuta 2016 annettu komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1811 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Tämä päätös koskee lainsäädäntöä, joka liittyy muihin eläviin eläimiin kuin kaloihin ja vesiviljeltyihin eläimiin. Tämän alan lainsäädäntöä ei sovelleta Islantiin, kuten ETA-sopimuksen liitteessä I olevan I luvun johdanto-osan 2 kohdassa täsmennetään. Tätä päätöstä ei näin ollen sovelleta Islantiin.

(3)

Tämä päätös koskee eläinlääkintään liittyvää lainsäädäntöä. Eläinlääkintää koskevaa lainsäädäntöä ei sovelleta Liechtensteiniin niin kauan kuin Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen soveltaminen on laajennettu koskemaan Liechtensteinia, kuten ETA-sopimuksen liitteen I alakohtaisissa mukautuksissa täsmennetään. Tätä päätöstä ei näin ollen sovelleta Liechtensteiniin.

(4)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä I,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä I olevan I luvun 4.2 osan 14 kohtaan (komission päätös 93/52/ETY) luetelmakohta seuraavasti:

”—

32016 D 1811: komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1811, annettu 11 päivänä lokakuuta 2016 (EUVL L 276, 13.10.2016, s. 11)”.

2 artikla

Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/1811 norjaksi laadittu teksti, joka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, on todistusvoimainen.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 4 päivänä helmikuuta 2017, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (*1).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä helmikuuta 2017.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Claude MAERTEN


(1)  EUVL L 276, 13.10.2016, s. 11.

(*1)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.