23.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 215/41


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 242/2016,

annettu 2 päivänä joulukuuta 2016,

ETA-sopimuksen liitteen XI (Sähköinen viestintä, audiovisuaaliset palvelut ja tietoyhteiskunta) muuttamisesta [2018/1180]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Taajuusalueen 694–790 MHz käytön yhdenmukaistamisesta langattomien sähköisten laajakaistaviestintäpalvelujen tarjontaan soveltuvia maanpäällisiä järjestelmiä ja joustavaa kansallista käyttöä varten unionissa 28 päivänä huhtikuuta 2016 annettu komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/687 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä XI,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä XI olevan 5czl kohdan (komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/339) jälkeen kohta seuraavasti:

”5czm.

32016 D 0687: komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/687, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2016, taajuusalueen 694–790 MHz käytön yhdenmukaistamisesta langattomien sähköisten laajakaistaviestintäpalvelujen tarjontaan soveltuvia maanpäällisiä järjestelmiä ja joustavaa kansallista käyttöä varten unionissa (EUVL L 118, 4.5.2016, s. 4).”

2 artikla

Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/687 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 3 päivänä joulukuuta 2016, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (*1).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä joulukuuta 2016.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  EUVL L 118, 4.5.2016, s. 4.

(*1)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.