7.6.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 144/35


EU–CHILE-ASSOSIAATIOKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 2/2015,

annettu 30 päivänä marraskuuta 2015,

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisestä assosioinnista tehdyn sopimuksen liitteessä III olevan III osaston suoraa kuljetusta koskevan 12 artiklan korvaamisesta [2017/958]

EU–CHILE-ASSOSIAATIOKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn sopimuksen (1) ja erityisesti sen liitteessä III olevan 38 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, liitteessä III olevan III osaston 12 artiklassa määrätään, että etuuskohtelua sovelletaan ainoastaan liitteen III vaatimukset täyttäviin tuotteisiin, joiden kuljetus tapahtuu suoraan Chilen tasavallan, jäljempänä ’Chile’, ja Euroopan unionin välillä.

(2)

Chile ja Euroopan unioni ovat tehneet useita kauppamääräyksiä sisältäviä sopimuksia sen jälkeen, kun Euroopan unionin ja Chilen välisen assosiaatiosopimuksen voimaantulon myötä talouden toimijoille tarjoutui mahdollisuus mukauttaa vientistrategiaansa kustannusten säästämiseksi ja markkinakysyntään vastaamisen parantamiseksi.

(3)

Chile ja Euroopan unioni ovat sopineet muuttavansa liitteessä III olevan III osaston 12 artiklaa antaakseen talouden toimijoille lisää joustavuutta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan sopimuksen liitteessä III olevan III osaston suoraa kuljetusta koskeva 12 artikla tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 90 päivää sen päivän jälkeen, jona viimeinen osapuolen ilmoitus tarvittavien kansallisten oikeudellisten menettelyjen saattamisesta päätökseen on toimitettu.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2015.

EU–Chile-assosiaatiokomitean puolesta

Edgardo RIVEROS

Chilen tasavallan ulkoasioista vastaava varaministeri

Roland SCHAEFER

EUH:n Pohjois- ja Etelä-Amerikan asioista vastaava varapääjohtaja


(1)  EUVL L 352, 30.12.2002, s. 3.


LIITE

”12 artikla

Suora kuljetus

1.   Sopimuksen mukaista etuuskohtelua sovelletaan ainoastaan tämän liitteen vaatimukset täyttäviin tuotteisiin, joiden kuljetus tapahtuu suoraan Euroopan unionin ja Chilen välillä. Tuotteet voidaan kuitenkin kuljettaa muiden alueiden kautta ja tässä yhteydessä lastata uudelleen tai varastoida väliaikaisesti näillä alueilla edellyttäen, että tuotteet pysyvät tulliviranomaisten valvonnassa kauttakulku- tai varastointimaassa ja että niille ei tehdä muita toimintoja kuin merkkien, etikettien tai sinettien kiinnittäminen, tavaroiden purkaminen tai uudelleenlastaaminen ja lähetysten jakaminen taikka muita tuotteiden kunnon säilyttämiseksi tarvittavia toimintoja.

2.   Katsotaan, että edellä olevan 1 kohdan mukaisia vaatimuksia on noudatettu, jos tulliviranomaisilla ei ole aihetta toisin epäillä. Tällaisissa tapauksissa tulliviranomaiset voivat vaatia tuojaa esittämään vaatimusten noudattamisesta todisteita, jotka voidaan antaa millä tahansa tavalla ja jotka voivat olla esimerkiksi konossementin kaltaisia sopimusperusteisia kuljetusasiakirjoja tai kollien merkintöihin tai numeroihin perustuvia konkreettisia todisteita taikka muita itse tavaroihin liittyviä todisteita.”