29.1.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 23/79


EU–SVEITSI-SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 2/2016,

annettu 3 päivänä joulukuuta 2015,

Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen käsitteen ”peräisin olevat tuotteet” (alkuperätuotteet) määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevan pöytäkirjan N:o 3 muuttamisesta [2016/121]

SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Brysselissä 22 päivänä heinäkuuta 1972 allekirjoitetun Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen (1), jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti sen 11 artiklan,

ottaa huomioon käsitteen ”peräisin olevat tuotteet” (alkuperätuotteet) määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevan sopimuksen pöytäkirjan N:o 3, jäljempänä ’pöytäkirja N:o 3’,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen 11 artiklassa viitataan pöytäkirjaan N:o 3, jossa vahvistetaan alkuperäsäännöt sekä EU:n, Sveitsin (Liechtenstein mukaan luettuna), Islannin, Norjan, Turkin, Färsaarten ja Euro–Välimeri-kumppanuuteen osallistuvien (2) välinen alkuperäkumulaatio.

(2)

Pöytäkirjassa N:o 3 olevassa 39 artiklassa määrätään, että 29 artiklassa määrätty sekakomitea voi päättää mainitun pöytäkirjan määräysten muuttamisesta.

(3)

Etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevan alueellisen yleissopimuksen (3), jäljempänä ’yleissopimus’, tarkoituksena on korvata Paneurooppa–Välimerivyöhykkeen maiden välillä tällä hetkellä voimassa olevat alkuperäsääntöpöytäkirjat yhdellä oikeudellisella asiakirjalla.

(4)

EU ja Sveitsi allekirjoittivat yleissopimuksen 15 päivänä kesäkuuta 2011.

(5)

EU talletti hyväksymisasiakirjansa yleissopimuksen tallettajalle 26 päivänä maaliskuuta 2012 ja Sveitsi 28 päivänä marraskuuta 2011. Näin ollen yleissopimus tuli voimaan sen 10 artiklan 3 kohdan mukaisesti EU:n osalta 1 päivänä toukokuuta 2012 ja Sveitsin osalta 1 päivänä tammikuuta 2012.

(6)

Vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistujat ja Moldovan tasavalta on otettu tällä yleissopimuksella mukaan Paneurooppa-Välimerivyöhykkeen alkuperäkumulaatiojärjestelmään.

(7)

Sen vuoksi sopimuksen pöytäkirjaa N:o 3 olisi muutettava siten, että siinä viitataan yleissopimukseen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan käsitteen ”peräisin olevat tuotteet” (alkuperätuotteet) määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskeva sopimuksen pöytäkirja N:o 3 tämän päätöksen liitteenä olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Sitä sovelletaan 1 päivästä helmikuuta 2016.

Tehty Brysselissä 3 päivänä joulukuuta 2015.

Sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Luc DEVIGNE


(1)  EYVL L 300, 31.12.1972, s. 189.

(2)  Algeria, Egypti, Israel, Jordania, Libanon, Marokko, Länsiranta ja Gazan alue, Syyria ja Tunisia.

(3)  EUVL L 54, 26.2.2013, s. 4.


LIITE

”PÖYTÄKIRJA N:o 3

käsitteen ’alkuperätuotteet’ määrittelystä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmistä

1 artikla

Alkuperäsäännöt

Tämän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sovelletaan etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevan alueellisen yleissopimuksen (1), jäljempänä ’yleissopimus’, lisäystä I ja lisäyksen II asiaankuuluvia määräyksiä.

Kaikki yleissopimuksen lisäyksessä I ja lisäyksen II asiaankuuluvissa määräyksissä olevat viittaukset ’asiaankuuluvaan yleissopimukseen’ katsotaan viittauksiksi tähän sopimukseen.

2 artikla

Riitojen ratkaiseminen

Jos yleissopimuksen lisäyksessä I olevassa 32 artiklassa määrätyistä tarkastusmenettelyistä syntyy riita, jota tarkastusta pyytävät ja sen suorittamisesta vastuussa olevat tulliviranomaiset eivät pysty keskenään sopimaan, asia saatetaan sekakomitean ratkaistavaksi.

Tuojan ja tuojamaan tulliviranomaisten väliset riidat ratkaistaan aina kyseisen maan lainsäädännön mukaisesti.

3 artikla

Pöytäkirjan muuttaminen

Sekakomitea voi päättää muuttaa tämän pöytäkirjan määräyksiä.

4 artikla

Yleissopimuksen irtisanominen

1.   Jos joko EU tai Sveitsi ilmoittaa kirjallisesti yleissopimuksen tallettajalle aikeestaan irtisanoa yleissopimus sen 9 artiklan mukaisesti, EU ja Sveitsi aloittavat viipymättä alkuperäsääntöjä koskevat neuvottelut tämän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi.

2.   Yleissopimuksen lisäyksen I ja soveltuvin osin sen lisäyksen II asiaankuuluvia määräyksiä, sellaisina kuin niitä sovelletaan irtisanomishetkellä, sovelletaan edelleen tähän sopimukseen tällaisten uudelleen neuvoteltujen alkuperäsääntöjen voimaantuloon asti. Yleissopimuksen lisäyksen I ja soveltuvin osin sen lisäyksen II asiaankuuluvia määräyksiä tulkitaan kuitenkin irtisanomishetkellä siten, että ainoastaan EU:n ja Sveitsin välinen kahdenvälinen kumulaatio on sallittua.

5 artikla

Siirtymäsäännökset – kumulaatio

Sen estämättä, mitä yleissopimuksen lisäyksessä I olevan 16 artiklan 5 kohdassa ja 21 artiklan 3 kohdassa määrätään, silloin kun kumulaatioon osallistuvien joukossa on ainoastaan EFTA-valtioita, Färsaaret, EU, Turkki, vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvia maita tai alueita ja Moldovan tasavalta, alkuperäselvityksenä voidaan käyttää EUR.1-tavaratodistusta tai alkuperäilmoitusta.”


(1)  EUVL L 54, 26.2.2013, s. 4.