22.12.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 334/62


EU–EGYPTI-ASSOSIAATIONEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 1/2015,

annettu 21 päivänä syyskuuta 2015,

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Egyptin arabitasavallan assosiaation perustavan Euro–Välimeri-sopimuksen käsitteen ”alkuperätuotteet” (”peräisin olevat tuotteet”) määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevan pöytäkirjan 4 korvaamisesta [2015/2435]

EU–EGYPTI-ASSOSIAATIONEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Egyptin arabitasavallan assosiaation perustavan Euro–Välimeri-sopimuksen (1) ja erityisesti sen 27 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Egyptin arabitasavallan assosiaation perustavan Euro–Välimeri-sopimuksen käsitteen ”alkuperätuotteet” (”peräisin olevat tuotteet”) määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevan pöytäkirjan 4,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Egyptin arabitasavallan assosiaation perustavan Euro–Välimeri-sopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, 27 artiklassa viitataan sopimuksen pöytäkirjaan 4, jäljempänä ’pöytäkirja 4’, jossa annetaan määräykset alkuperäsäännöistä sekä Euroopan unionin, Egyptin ja muiden etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevan alueellisen yleissopimuksen (2), jäljempänä ’yleissopimus’, sopimuspuolten välisestä alkuperäkumulaatiosta.

(2)

Pöytäkirjassa 4 olevassa 39 artiklassa määrätään, että sopimuksen 74 artiklalla perustettu assosiaationeuvosto voi päättää kyseisen pöytäkirjan määräysten muuttamisesta.

(3)

Yleissopimuksen tarkoituksena on korvata Paneurooppa–Välimeri-vyöhykkeen maiden välillä tällä hetkellä voimassa olevat alkuperäsääntöpöytäkirjat yhdellä oikeudellisella asiakirjalla.

(4)

Unioni allekirjoitti yleissopimuksen 15 päivänä kesäkuuta 2011 ja Egypti 9 päivänä lokakuuta 2013.

(5)

Unioni talletti hyväksymisasiakirjansa yleissopimuksen tallettajalle 26 päivänä maaliskuuta 2012 ja Egypti 23 päivänä huhtikuuta 2014. Näin ollen yleissopimus tuli voimaan sen 10 artiklan 3 kohdan mukaisesti unionin osalta 1 päivänä toukokuuta 2012 ja Egyptin osalta 1 päivänä kesäkuuta 2014.

(6)

Sen vuoksi pöytäkirja 4 olisi korvattava uudella pöytäkirjalla, jossa viitataan yleissopimukseen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Egyptin arabitasavallan assosiaation perustavan Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirja 4, joka koskee käsitteen ”alkuperätuotteet” (”peräisin olevat tuotteet”) määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä, tämän päätöksen liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Sitä sovelletaan 1 päivästä helmikuuta 2016.

Tehty Brysselissä 21 päivänä syyskuuta 2015.

Assosiaationeuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. MOGHERINI


(1)  EUVL L 304, 30.9.2004, s. 39.

(2)  EUVL L 54, 26.2.2013, s. 4.


LIITE

”PÖYTÄKIRJA 4

käsitteen ’alkuperätuotteet’ määrittelystä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmistä

1 artikla

Sovellettavat alkuperäsäännöt

1.   Tämän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sovelletaan etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevan alueellisen yleissopimuksen (1), jäljempänä ’yleissopimus’, lisäystä I ja lisäyksen II asiaankuuluvia määräyksiä.

2.   Kaikki etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevan alueellisen yleissopimuksen lisäyksessä I ja lisäyksen II asiaankuuluvissa määräyksissä olevat viittaukset ’asiaankuuluvaan sopimukseen’ katsotaan viittauksiksi tähän sopimukseen.

2 artikla

Riitojen ratkaiseminen

1.   Jos yleissopimuksen lisäyksessä I olevassa 32 artiklassa määrätyistä tarkastusmenettelyistä syntyy riita, jota tarkastusta pyytävät ja tämän tarkastuksen tekemisestä vastaavat tulliviranomaiset eivät pysty keskenään sopimaan, riita saatetaan assosiaationeuvoston ratkaistavaksi.

2.   Tuojan ja tuojamaan tulliviranomaisten väliset riidat ratkaistaan aina kyseisen maan lainsäädännön mukaisesti.

3 artikla

Pöytäkirjan muuttaminen

Assosiaationeuvosto voi päättää tämän pöytäkirjan määräysten muuttamisesta.

4 artikla

Yleissopimuksesta eroaminen

1.   Jos joko Euroopan unioni tai Egypti ilmoittaa kirjallisesti yleissopimuksen tallettajalle aikeestaan erota yleissopimuksesta sen 9 artiklan mukaisesti, unioni ja Egypti aloittavat viipymättä alkuperäsääntöjä koskevat neuvottelut tämän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi.

2.   Yleissopimuksen lisäyksen I ja soveltuvin osin sen lisäyksen II asiaankuuluvia määräyksiä, sellaisina kuin niitä sovelletaan irtisanomishetkellä, sovelletaan edelleen tähän sopimukseen tällaisten uudelleen neuvoteltujen alkuperäsääntöjen voimaantuloon asti. Yleissopimuksen lisäyksen I ja soveltuvin osin sen lisäyksen II asiaankuuluvia määräyksiä tulkitaan kuitenkin eroamishetkestä alkaen siten, että ainoastaan Euroopan unionin ja Egyptin välinen kahdenvälinen kumulaatio on sallittua.”


(1)  EUVL L 54, 26.2.2013, s. 4.