26.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 311/1


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 254/2014,

annettu 12 päivänä joulukuuta 2014,

ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) muuttamisesta [2015/2121]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kalsium-D-pantotenaatin ja D-pantenolin hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena 18 päivänä kesäkuuta 2014 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 669/2014 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Mikro-organismeja Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) ja Pediococcus pentosaceus (NCIMB30044) rehun lisäaineina koskevan hyväksynnän epäämisestä 11 päivänä heinäkuuta 2014 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 754/2014 (2) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(3)

Tämä päätös koskee rehuihin liittyvää lainsäädäntöä. Rehuja koskevaa lainsäädäntöä ei sovelleta Liechtensteiniin niin kauan kuin Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen soveltaminen on laajennettu koskemaan Liechtensteinia, kuten ETA-sopimuksen liitteen I alakohtaisissa mukautuksissa täsmennetään. Tätä päätöstä ei näin ollen sovelleta Liechtensteiniin.

(4)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä I,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä I olevan IIluvun 106kohdan (komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 305/2014) jälkeen kohdat seuraavasti:

”107.

32014 R 0669: komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 669/2014, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2014, kalsium-D-pantotenaatin ja D-pantenolin hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena (EUVL L 179, 19.6.2014, s. 62).

108.

32014 R 0754: komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 754/2014, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2014, mikro-organismeja Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) ja Pediococcus pentosaceus (NCIMB30044) rehun lisäaineina koskevan hyväksynnän epäämisestä (EUVL L 205, 12.7.2014, s. 10)”.

2 artikla

Täytäntöönpanoasetusten (EU) N:o 669/2014 ja (EU) N:o754/2014 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 13 päivänä joulukuuta 2014, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (3).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä joulukuuta 2014.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Kurt JÄGER


(1)  EUVL L 179, 19.6.2014, s. 62.

(2)  EUVL L 205, 12.7.2014, s. 10.

(3)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.