27.5.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 129/50


EU–ALBANIA-VAKAUTUS- JA ASSOSIAATIONEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 1,

annettu 11 päivänä toukokuuta 2015,

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen käsitteen ”alkuperätuotteet” määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevan pöytäkirjan nro 4 korvaamisesta [2015/821]

EU–ALBANIA-VAKAUTUS- JA ASSOSIAATIONEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Luxemburgissa 12 päivänä kesäkuuta 2006 allekirjoitetun Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen (1) ja erityisesti sen 41 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen pöytäkirjan nro 4, joka koskee käsitteen ”alkuperätuotteet” määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, 41 artiklassa viitataan sopimuksen pöytäkirjaan nro 4, jossa annetaan määräykset alkuperäsäännöistä sekä Euroopan unionin, Albanian, Turkin ja minkä hyvänsä unionin vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvan muun maan tai alueen välisestä alkuperäkumulaatiosta.

(2)

Pöytäkirjassa nro 4 olevassa 38 artiklassa määrätään, että 116 artiklassa määrätty vakautus- ja assosiaationeuvosto voi päättää muuttaa pöytäkirjan nro 4 määräyksiä.

(3)

Etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevan alueellisen yleissopimuksen (2), jäljempänä ’yleissopimus’, tarkoituksena on korvata Paneurooppa–Välimerivyöhykkeen maiden välillä tällä hetkellä voimassa olevat alkuperäsääntöpöytäkirjat yhdellä oikeudellisella asiakirjalla. Thessalonikin toimintasuunnitelmassa, jolle Eurooppa-neuvosto antoi tukensa toukokuussa 2003, Albaniaa ja muita vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvia Länsi-Balkanin maita pyydettiin liittymään paneurooppalaiseen diagonaalisen alkuperäkumulaation järjestelmään. Lokakuussa 2007 pidetyn Euro–Välimeri-ministerikonferenssin päätöksellä niitä pyydettiin liittymään yleissopimukseen.

(4)

Unioni allekirjoitti yleissopimuksen 15 päivänä kesäkuuta 2011 ja Albania 27 päivänä kesäkuuta 2011.

(5)

Unioni talletti hyväksymiskirjansa yleissopimuksen tallettajalle 26 päivänä maaliskuuta 2012 ja Albania 5 päivänä maaliskuuta 2012. Näin ollen yleissopimus tuli voimaan sen 10 artiklan 3 kohdan mukaisesti sekä unionin että Albanian osalta 1 päivänä toukokuuta 2012.

(6)

Sen vuoksi pöytäkirja nro 4 olisi korvattava uudella pöytäkirjalla, jossa viitataan yleissopimukseen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen käsitteen ”alkuperätuotteet” määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskeva pöytäkirja nro 4 tämän päätöksen liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Sitä sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 2015 alkaen.

Tehty Brysselissä 11 päivänä toukokuuta 2015.

Vakautus- ja assosiaationeuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. MOGHERINI


(1)  EUVL L 107, 28.4.2009, s. 166.

(2)  EUVL L 54, 26.2.2013, s. 4.


LIITE

Pöytäkirja nro 4

käsitteen ”alkuperätuotteet” määrittelystä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmistä

1 artikla

Sovellettavat alkuperäsäännöt

1.   Tämän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sovelletaan etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevan alueellisen yleissopimuksen (1), jäljempänä ’yleissopimus’, lisäystä I ja lisäyksen II asiaankuuluvia määräyksiä.

2.   Kaikki etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevan alueellisen yleissopimuksen lisäyksessä I ja lisäyksen II asiaankuuluvissa määräyksissä olevat viittaukset ”asiaankuuluvaan yleissopimukseen” katsotaan viittauksiksi tähän sopimukseen.

2 artikla

Riitojen ratkaiseminen

1.   Jos yleissopimuksen lisäyksessä I olevassa 32 artiklassa määrätyistä tarkastusmenettelyistä syntyy riita, jota tarkastusta pyytävät ja tämän tarkastuksen tekemisestä vastaavat tulliviranomaiset eivät pysty keskenään sopimaan, asia saatetaan vakautus- ja assosiaationeuvoston ratkaistavaksi.

2.   Tuojan ja tuojamaan tulliviranomaisten väliset riidat ratkaistaan aina kyseisen maan lainsäädännön mukaisesti.

3 artikla

Pöytäkirjan muuttaminen

Vakautus- ja assosiaationeuvosto voi päättää muuttaa tämän pöytäkirjan määräyksiä.

4 artikla

Yleissopimuksesta eroaminen

1.   Jos joko unioni tai Albania ilmoittaa kirjallisesti yleissopimuksen tallettajalle aikeestaan erota yleissopimuksesta sen 9 artiklan mukaisesti, unioni ja Albania aloittavat viipymättä alkuperäsääntöjä koskevat neuvottelut tämän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi.

2.   Yleissopimuksen lisäyksen I ja soveltuvin osin sen lisäyksen II asiaankuuluvia määräyksiä, sellaisina kuin niitä sovelletaan eroamishetkellä, sovelletaan edelleen tähän sopimukseen tällaisten uudelleen neuvoteltujen alkuperäsääntöjen voimaantuloon asti. Yleissopimuksen lisäyksen I ja soveltuvin osin sen lisäyksen II asiaankuuluvia määräyksiä tulkitaan kuitenkin eroamishetkestä alkaen siten, että ainoastaan unionin ja Albanian välinen kahdenvälinen kumulaatio on sallittua.

5 artikla

Siirtymämääräykset – kumulaatio

Sen estämättä, mitä yleissopimuksen lisäyksessä I olevan 16 artiklan 5 kohdassa ja 21 artiklan 3 kohdassa määrätään, jos kumulaatioon osallistuu ainoastaan EFTA-valtioita, Färsaaret, unioni, Turkki sekä vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvia maita tai alueita, alkuperäselvityksenä voidaan käyttää EUR.1-tavaratodistusta tai alkuperäilmoitusta.


(1)  EUVL L 54, 26.2.2013, s. 4.