30.7.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 202/12


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 167/2014,

annettu 25 päivänä syyskuuta 2014,

ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) muuttamisesta [2015/1235]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Unionin osien tunnustamisesta mehiläisten varroa-vapaaksi alueeksi sekä varroa-vapaan aseman suojaamiseksi tarvittavien lisätakuiden vahvistamisesta unionin sisäkaupassa ja tuonnissa 11 päivänä lokakuuta 2013 annettu komission täytäntöönpanopäätös 2013/503/EU (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Tämä päätös koskee eläinlääkintään liittyvää lainsäädäntöä. Eläinlääkintää koskevaa lainsäädäntöä ei sovelleta Liechtensteiniin niin kauan kuin Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen soveltaminen on laajennettu koskemaan Liechtensteinia, kuten ETA-sopimuksen liitteen I alakohtaisissa mukautuksissa täsmennetään. Tätä päätöstä ei näin ollen sovelleta Liechtensteiniin.

(3)

Sen vuoksi ETA-sopimuksen liitettä I olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä I olevan 7.2 osan I luvun 58 kohdan (komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 233/2012) jälkeen kohta seuraavasti:

”59.

32013 D 0503: Komission täytäntöönpanopäätös 2013/503/EU, annettu 11 päivänä lokakuuta 2013, unionin osien tunnustamisesta mehiläisten varroa-vapaaksi alueeksi sekä varroa-vapaan aseman suojaamiseksi tarvittavien lisätakuiden vahvistamisesta unionin sisäkaupassa ja tuonnissa (EUVL L 273, 15.10.2013, s. 38)”.

2 artikla

Täytäntöönpanopäätöksen 2013/503/EU islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 26 päivänä syyskuuta 2014, jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (2).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä syyskuuta 2014.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Kurt JÄGER


(1)  EUVL L 273, 15.10.2013, s. 38.

(2)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.