31.10.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 291/22


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 66/2013,

annettu 3 päivänä toukokuuta 2013,

ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta metyylinonyyliketonin lisäämiseksi tehoaineena liitteeseen I 8 päivänä toukokuuta 2012 annettu komission direktiivi 2012/14/EU (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta margosa-uutteen lisäämiseksi tehoaineena liitteeseen I 8 päivänä toukokuuta 2012 annettu komission direktiivi 2012/15/EU (2) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(3)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta suolahapon lisäämiseksi tehoaineena liitteeseen I 10 päivänä toukokuuta 2012 annettu komission direktiivi 2012/16/EU (3) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(4)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta tuotetyypissä 8 tehoaineena käytettävän flufenoksuronin lisäämiseksi liitteeseen I 6 päivänä heinäkuuta 2012 annettu komission direktiivi 2012/20/EU (4) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(5)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta DDA-karbonaatin sisällyttämiseksi tehoaineena direktiivin liitteeseen I 22 päivänä elokuuta 2012 annettu komission direktiivi 2012/22/EU (5) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(6)

Tuotetyypissä 18 käytetyn diklorvossin jättämisestä pois biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY liitteistä I, I A tai I B 10 päivänä toukokuuta 2012 annettu komission päätös 2012/254/EU (6) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(7)

Tuotetyypissä 18 naledin jättämisestä pois biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY liitteistä I, I A tai I B 11 päivänä toukokuuta 2012 annettu komission päätös 2012/257/EU (7) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(8)

Uudesta määräajasta, johon mennessä on jätettävä tiettyjä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun neljätoistavuotisen työohjelman puitteissa tutkittavia aineita koskeva asiakirja-aineisto 20 päivänä elokuuta 2012 annettu komission päätös 2012/483/EU (8) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(9)

ETA-sopimuksen liite II olisi näin ollen muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan ETA-sopimuksen liitteessä II oleva XV luku seuraavasti:

1.

Lisätään 12n kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/8/EY) luetelmakohdat seuraavasti:

”—

32012 L 0014: komission direktiivi 2012/14/EU, annettu 8 päivänä toukokuuta 2012 (EUVL L 123, 9.5.2012, s. 36),

32012 L 0015: komission direktiivi 2012/15/EU, annettu 8 päivänä toukokuuta 2012 (EUVL L 123, 9.5.2012, s. 39),

32012 L 0016: komission direktiivi 2012/16/EU, annettu 10 päivänä toukokuuta 2012 (EUVL L 124, 11.5.2012, s. 36),

32012 L 0020: komission direktiivi 2012/20/EU, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2012 (EUVL L 177, 7.7.2012, s. 25),

32012 L 0022: komission direktiivi 2012/22/EU, annettu 22 päivänä elokuuta 2012 (EUVL L 227, 23.8.2012, s. 7)”.

2.

Lisätään 12zzi kohdan (komission asetus (EU) N:o 493/2012) jälkeen kohdat seuraavasti:

”12zzj.

32012 D 0254: komission päätös 2012/254/EU, annettu 10 päivänä toukokuuta 2012, tuotetyypissä 18 käytetyn diklorvossin jättämisestä pois biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY liitteistä I, I A tai I B (EUVL L 125, 12.5.2012, s. 53).

12zzk.

32012 D 0257: komission päätös 2012/257/EU, annettu 11 päivänä toukokuuta 2012, tuotetyypissä 18 käytetyn naledin jättämisestä pois biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY liitteistä I, I A tai I B (EUVL L 126, 15.5.2012, s. 12).

12zzl.

32012 D 0483: komission päätös 2012/483/EY, annettu 20 päivänä elokuuta 2012, uudesta määräajasta, johon mennessä on jätettävä tiettyjä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun neljätoistavuotisen työohjelman puitteissa tutkittavia aineita koskeva asiakirja-aineisto (EUVL L 226, 22.8.2012, s. 6)”.

2 artikla

Direktiivien 2012/14/EU, 2012/15/EU, 2012/16/EU, 2012/20/EU ja 2012/22/EU sekä päätösten 2012/254/EU, 2012/257/EU ja 2012/483/EU islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 4 päivänä toukokuuta 2013, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (9).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä toukokuuta 2013.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Gianluca GRIPPA


(1)  EUVL L 123, 9.5.2012, s. 36.

(2)  EUVL L 123, 9.5.2012, s. 39.

(3)  EUVL L 124, 11.5.2012, s. 36.

(4)  EUVL L 177, 7.7.2012, s. 25.

(5)  EUVL L 227, 23.8.2012, s. 7.

(6)  EUVL L 125, 12.5.2012, s. 53.

(7)  EUVL L 126, 15.5.2012, s. 12.

(8)  EUVL L 226, 22.8.2012, s. 6.

(9)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.