31.10.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 291/19


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 64/2013,

annettu 3 päivänä toukokuuta 2013,

ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Unionin yhteensovitetusta monivuotisesta valvontaohjelmasta vuosiksi 2013, 2014 ja 2015 kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja niiden pinnalla olevien torjunta-ainejäämien enimmäismäärien noudattamisen varmistamiseksi ja kuluttajien kyseisille torjunta-ainejäämille altistumisen arvioimiseksi 31 päivänä elokuuta 2012 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 788/2012 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 788/2012 kumotaan komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1274/2011 (2), joka on otettu osaksi ETA-sopimusta ja joka olisi näin ollen poistettava ETA-sopimuksesta.

(3)

Tämä päätös koskee elintarvikkeisiin liittyvää lainsäädäntöä. Elintarvikkeita koskevaa lainsäädäntöä ei sovelleta Liechtensteiniin, niin kauan kuin Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen soveltaminen on laajennettu koskemaan Liechtensteinia, kuten sopimuksen liitteessä II olevan XII luvun johdannossa todetaan. Tätä päätöstä ei näin ollen sovelleta Liechtensteiniin.

(4)

ETA-sopimuksen liite II olisi näin ollen muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan ETA-sopimuksen liitteessä II oleva XII luku seuraavasti:

1.

Poistetaan 68 kohdan (komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1274/2011) teksti.

2.

Lisätään 73 kohdan (komission asetus (EU) N:o 1048/2012) jälkeen seuraava:

”74.

32012 R 0788: komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 788/2012, annettu 31 päivänä elokuuta 2012, unionin yhteensovitetusta monivuotisesta valvontaohjelmasta vuosiksi 2013, 2014 ja 2015 kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja niiden pinnalla olevien torjunta-ainejäämien enimmäismäärien noudattamisen varmistamiseksi ja kuluttajien kyseisille torjunta-ainejäämille altistumisen arvioimiseksi (EUVL L 235, 1.9.2012, s. 8).

Tätä sopimusta sovellettaessa asetuksen säännöksiä koskevat seuraavat mukautukset:

a)

Lisätään 1 artiklaan seuraava:

”Islanti voi vuosina 2013, 2014 ja 2015 jatkaa samojen 61:n torjunta-aineen näytteenottoa ja analysointia, joita se on seurannut markkinoillaan vuonna 2012 olleissa elintarvikkeissa.”

b)

Lisätään liitteessä II olevaan 5 kohtaan seuraava:

”IS

12 (*)

15 (**)

NO

12 (*)

15 (**)” ”

2 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 788/2012 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 4 päivänä toukokuuta 2013, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (3).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä toukokuuta 2013.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Gianluca GRIPPA


(1)  EUVL L 235, 1.9.2012, s. 8.

(2)  EUVL L 325, 8.12.2011, s. 24.

(3)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.