30.5.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 144/20


ETA:NSEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 15/2013,

annettu 1 päivänä helmikuuta 2013,

ETA-sopimuksen liitteen VI (Sosiaaliturva) muuttamisesta

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksella (EU) N:o 1244/2010 (1) muutetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 987/2009 (2); nämä molemmat asetukset on otettu osaksi ETA-sopimusta, mistä syystä liitteessä VI olevassa 2 kohdassa olisi viitattava asetukseen (EU) N:o 1244/2010.

(2)

ETA-sopimuksen liite VI olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä VI olevaan 2 kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 987/2009) luetelmakohta seuraavasti:

”—

32010 R 1244: komission asetus (EU) N:o 1244/2010, annettu 9 päivänä joulukuuta 2010 (EUVL L 338, 22.12.2010, s. 35).”

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 2 päivänä helmikuuta 2013, jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (3).

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä helmikuuta 2013.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Gianluca GRIPPA


(1)  EUVL L 338, 22.12.2010, s. 35.

(2)  EUVL L 284, 30.10.2009, s. 1.

(3)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.