30.5.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 144/12


ETA:NSEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 8/2013,

annettu 1 päivänä helmikuuta 2013,

ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Farmakologisesti vaikuttavista aineista ja niiden eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien jäämien enimmäismääriä koskevasta luokituksesta annetun asetuksen (EU) N:o 37/2010 liitteen muuttamisesta siltä osin kuin on kyse klosanteelista 14 päivänä maaliskuuta 2012 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 221/2012 (1) olisi otettava osaksi sopimusta.

(2)

Farmakologisesti vaikuttavista aineista ja niiden eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien jäämien enimmäismääriä koskevasta luokituksesta annetun asetuksen (EU) N:o 37/2010 liitteen muuttamisesta siltä osin kuin on kyse triklabendatsolista 14 päivänä maaliskuuta 2012 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 222/2012 (2) olisi otettava osaksi sopimusta.

(3)

Sopimuksen liite II olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä II olevan XIII luvun 13 kohtaan (komission asetus (EU) N:o 37/2010) luetelmakohdat seuraavasti:

”—

32012 R 0221: komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 221/2012, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2012 (EUVL L 75, 15.3.2012, s. 7),

32012 R 0222: komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 222/2012, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2012 (EUVL L 75, 15.3.2012, s. 10)”.

2 artikla

Täytäntöönpanoasetusten (EU) N:o 221/2012 ja (EU) N:o 222/2012 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 2 päivänä helmikuuta 2013, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (3).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä helmikuuta 2013.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Gianluca GRIPPA


(1)  EUVL L 75, 15.3.2012, s. 7.

(2)  EUVL L 75, 15.3.2012, s. 10.

(3)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.