7.12.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/2


Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välinen

PÖYTÄKIRJA

Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta


1 artikla

Yleiset periaatteet

Pöytäkirja liitteineen ja lisäyksineen on erottamaton osa Euroopan unionin (EU) ja Marokon kuningaskunnan välillä 28 päivänä helmikuuta 2007 tehtyä kalastuskumppanuussopimusta, jäljempänä ’kalastussopimus’, joka kuuluu Euroopan unionin ja Marokon välillä 26 päivänä helmikuuta 1996 tehdyn Euro–Välimeri-assosiaatiosopimuksen, jäljempänä ’assosiaatiosopimus’, piiriin. Sillä edistetään assosiaatiosopimuksen yleisten tavoitteiden saavuttamista ja pyritään varmistamaan kalavarojen kestävyys ekologisella, taloudellisella ja yhteiskunnallisella tasolla.

Tämän pöytäkirjan täytäntöönpanossa noudatetaan assosiaatiosopimuksen 1 artiklaa, joka koskee vuoropuhelun ja yhteistyön kehittämistä, ja kyseisen sopimuksen 2 artiklaa, joka koskee ihmisoikeuksien ja demokratian periaatteiden kunnioittamista.

2 artikla

Soveltamiskausi, kesto ja kalastusmahdollisuudet

Kalastussopimuksen 5 artiklan nojalla myönnetyt kalastusmahdollisuudet vahvistetaan tähän pöytäkirjaan liitetyssä taulukossa tämän pöytäkirjan soveltamisen alkamispäivästä lähtien neljäksi vuodeksi.

Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan, jollei tämän pöytäkirjan 4 ja 5 artiklassa toisin määrätä.

Kalastussopimuksen 6 artiklan mukaisesti EU:n jäsenvaltion alukset voivat harjoittaa kalastusta Marokon kalastusalueella vain, jos niillä on tämän pöytäkirjan mukaisesti ja tämän pöytäkirjan liitteessä kuvattuja yksityiskohtaisia sääntöjä noudattaen myönnetty lisenssi.

3 artikla

Taloudellinen korvaus

1.   Pöytäkirjan arvioitu vuotuinen kokonaisarvo on 40 000 000 euroa 2 artiklassa tarkoitetulla kaudella. Tämä kokonaissumma jakautuu seuraavasti:

a)

30 000 000 euroa kalastussopimuksen 7 artiklassa tarkoitettuna taloudellisena korvauksena jakautuen seuraavasti:

i)

16 000 000 euroa taloudellisena korvauksena kalavaroihin pääsystä;

ii)

14 000 000 euroa tukena Marokon kuningaskunnan alakohtaisen kalastuspolitiikan kehittämiseen;

b)

10 000 000 euroa, joka vastaa varustajien maksettaviksi kalastussopimuksen 6 artiklan mukaisesti myönnettävien kalastuslisenssien mukaisesti arviolta tulevia maksuja tämän pöytäkirjan liitteessä olevan I luvun D ja E jaksossa määrättyjä yksityiskohtaisia sääntöjä noudattaen.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan, jollei tämän pöytäkirjan 4, 5, 6 ja 8 artiklassa toisin määrätä.

3.   Edellä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu EU:n taloudellinen korvaus maksetaan ensimmäisenä vuonna viimeistään kolmen kuukauden kuluttua tämän pöytäkirjan soveltamisen alkamispäivästä ja seuraavina vuosina viimeistään pöytäkirjan vuosipäivänä, jollei tämän pöytäkirjan 6 artiklan 9 kohdassa toisin määrätä.

4.   Edellä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu taloudellinen korvaus maksetaan Marokon kuningaskunnan valtiovarain hallinnasta vastaavalle viranomaiselle (Trésorier Générale du Royaume) Marokon kuningaskunnan valtionkassassa olevalle tilille, jota koskevat tiedot Marokon viranomaiset antavat.

5.   Marokon viranomaisilla on yksinomainen toimivalta päättää kyseisen korvauksen käyttötarkoituksesta, jollei tämän pöytäkirjan 6 artiklassa toisin määrätä.

4 artikla

Tieteellisen tutkimustyön ja koekalastuksen yhteensovittaminen

1.   Kalastussopimuksen 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti sopimuspuolet sitoutuvat varmistamaan, että säännöllisesti ja tarpeen mukaan pidetään tieteellisiä kokouksia, joissa tarkastellaan tämän pöytäkirjan hallinnoinnista ja teknisestä seurannasta vastaavan sekakomitean esille tuomia tieteellisiä kysymyksiä. Kalastussopimuksen 10 artiklassa tarkoitettu sekakomitea vahvistaa tieteellisten kokousten toimeksiannon, kokoonpanon ja tehtävät.

2.   Sopimuspuolet sitoutuvat edistämään vastuullista kalastusta Marokon kalastusalueella ja noudattamaan periaatetta, joka kieltää kyseisillä vesillä kalastavien eri laivastojen syrjimisen.

3.   Kalastussopimuksen 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti sopimuspuolet neuvottelevat keskenään tiedekomitean kokousten päätelmien perusteella kalastussopimuksen 10 artiklassa tarkoitetussa sekakomiteassa toteuttaakseen tarvittaessa ja yhteisestä sopimuksesta toimenpiteitä kalavarojen kestävän hoidon turvaamiseksi.

4.   Tutkimustarkoituksissa ja tieteellisen tiedon parantamiseksi voidaan sekakomitean pyynnöstä harjoittaa koekalastusta Marokon kalastusalueella. Koekalastuksen toteutusta koskevat yksityiskohtaiset säännöt vahvistetaan tämän pöytäkirjan IV luvun määräysten mukaisesti.

5 artikla

Kalastusmahdollisuuksien tarkistaminen

1.   Sekakomitea voi tarkistaa 2 artiklassa tarkoitettuja kalastusmahdollisuuksia yhteisestä sopimuksesta sikäli kuin kyseisellä tarkistuksella pyritään Marokon kalavarojen kestävyyteen.

2.   Lisäyksen tapauksessa 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdassa tarkoitettua taloudellista korvausta nostetaan suhteessa kalastusmahdollisuuksiin ja aikaan. Lisäystä kuitenkin mukautetaan niin, ettei EU:n maksaman taloudellisen korvauksen kokonaismäärä ole kaksi kertaa suurempi kuin 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdassa mainittu määrä. Jos sopimuspuolet sopivat 2 artiklassa tarkoitettujen kalastusmahdollisuuksien vähentämisestä, taloudellista korvausta alennetaan vastaavasti suhteessa kalastusmahdollisuuksiin ja aikaan.

3.   Kalastusmahdollisuuksien jakautumista eri alusluokkien kesken voidaan niin ikään tarkistaa sopimuspuolten yhteisestä sopimuksesta ottaen huomioon niiden kantojen kestävyysedellytykset, joihin tällainen uudelleenjako voisi vaikuttaa. Sopimuspuolet sopivat taloudellisen korvauksen vastaavasta mukautuksesta, jos se on kalastusmahdollisuuksien uudelleenjaon vuoksi perusteltua.

6 artikla

Tuki Marokon kuningaskunnan alakohtaisen kalastuspolitiikan kehittämiseen

1.   Tämän pöytäkirjan 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohdassa tarkoitetulla taloudellisella korvauksella edistetään Marokon kuningaskunnan alakohtaisen kalastuspolitiikan kehittymistä ja täytäntöönpanoa kalatalousalan kehittämistä koskevan Halieutis-strategian mukaisesti.

2.   Marokko kohdentaa tämän korvauksen ja hallinnoi sitä sopimuspuolten määrittelemien, sekakomiteassa yhteisesti hyväksyttyjen tavoitteiden ja niihin liittyvien vuotuisten ja monivuotisten ohjelmien perusteella ja Halieutis-strategian mukaisesti sekä toteutettavien hankkeiden vaikutuksista tehtyyn arvioon perustuen.

3.   Marokko ilmoittaa EU:lle 1 kohdassa tarkoitetun korvauksen osoittamisesta pöytäkirjan ensimmäisen voimassaolovuoden osalta heti, kun suuntaviivat, tavoitteet ja arvioinnissa käytettävät perusteet ja indikaattorit on hyväksytty sekakomiteassa. Marokko toimittaa unionille tiedon varojen osoittamisesta vuosittain ennen edeltävän vuoden 30 päivää syyskuuta.

4.   Sopimuspuolet hyväksyvät näihin suuntaviivoihin, tavoitteisiin ja arvioinnissa käytettäviin perusteisiin ja indikaattoreihin tehtävät muutokset sekakomiteassa.

5.   Marokko toimittaa tiedon tämän pöytäkirjan mukaisen alakohtaisen tuen osana toteutettujen hankkeiden edistymisestä sekakomitean tarkasteltavaksi.

6.   Hankkeiden luonteen ja niiden toteuttamisajan mukaan Marokko esittelee sekakomiteassa raportin hankkeista, jotka on saatettu päätökseen tämän pöytäkirjan mukaisen alakohtaisen tuen osana, mukaan lukien hankkeiden odotetut taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset, erityisesti vaikutukset työllisyyteen ja investointeihin sekä kaikki toteutettujen toimien mitattavissa olevat vaikutukset ja maantieteellinen jakautuminen. Näitä tietoja tarkastellaan sellaisten indikaattoreiden perusteella, jotka määritellään tarkemmin sekakomiteassa.

7.   Lisäksi Marokko esittelee ennen pöytäkirjan voimassaolon päätymistä loppuraportin tämän pöytäkirjan mukaisen alakohtaisen tuen täytäntöönpanosta, mukaan lukien edellisissä kohdissa luetellut tekijät.

8.   Sopimuspuolet seuraavat alakohtaisen tuen täytäntöönpanoa tarvittaessa tämän pöytäkirjan voimassaolon päättymisen jälkeen ja mahdollisten keskeytysjaksojen aikana tässä pöytäkirjassa määrättyjen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

9.   Tämän pöytäkirjan 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohdassa määrätty erityinen taloudellinen korvaus maksetaan erissä käyttäen lähtökohtana analyysia, joka tehdään alakohtaisen tuen täytäntöönpanon tuloksista ja ohjelmatyön aikana havaituista tarpeista.

10.   Operatiivinen täytäntöönpanokehys määritellään sekakomiteassa.

7 artikla

EU:n toimijoiden taloudellinen integroituminen Marokon kalatalousalaan

Sopimuspuolet kannustavat voimassa olevan lainsäädännön ja asetusten mukaisesti yhteydenpitoon ja myötävaikuttavat talouden toimijoiden väliseen yhteistyöhön seuraavilla aloilla:

kalastukseen sidoksissa olevan teollisuuden kehittäminen, erityisesti alusten rakentaminen ja korjaaminen sekä materiaalien ja pyydysten valmistaminen,

ammatillisiin tietoihin liittyvien vaihtojen kehittäminen ja johtotason henkilöstön kouluttaminen merikalastuksen alalla,

kalastustuotteiden kaupan pitäminen,

markkinointi,

vesiviljely.

8 artikla

Pöytäkirjan soveltamisen keskeyttäminen erilaisen tulkinnan tai soveltamisen vuoksi

1.   Sopimuspuolten väliset erimielisyydet, jotka liittyvät tämän pöytäkirjan määräysten tulkintaan ja soveltamiseen, edellyttävät sopimuspuolten kuulemista kalastussopimuksen 10 artiklassa määrätyssä sekakomiteassa, joka kutsutaan tarvittaessa koolle ylimääräiseen istuntoon.

2.   Tämän pöytäkirjan soveltaminen voidaan toisen sopimuspuolen aloitteesta keskeyttää, jos sopimuspuolten välinen erimielisyys katsotaan vakavaksi ja jos siitä ei ole päästy sovintoon sekakomiteassa 1 kohdan mukaisesti käydyissä kuulemisissa.

3.   Pöytäkirjan soveltamisen keskeyttäminen edellyttää, että asianomainen sopimuspuoli ilmoittaa aikeestaan kirjallisesti viimeistään kolme kuukautta ennen päivää, jona kyseinen keskeytys tulisi voimaan.

4.   Jos pöytäkirjan täytäntöönpano keskeytetään, sopimuspuolet jatkavat neuvottelemista löytääkseen erimielisyyteen sovintoratkaisun. Kun erimielisyys on saatu ratkaistua, pöytäkirjaa aletaan jälleen soveltaa. Taloudellisen korvauksen määrää alennetaan vastaavasti suhteessa pöytäkirjan soveltamisen keskeytymisen kestoon.

9 artikla

Pöytäkirjasta johtuvien teknisten velvollisuuksien noudattamatta jättäminen

Tämän pöytäkirjan määräysten ja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti Marokko varaa itselleen oikeuden soveltaa liitteissä vahvistettuja seuraamuksia, jos tämän pöytäkirjan määräyksiä ja pöytäkirjan soveltamisesta johtuvia velvollisuuksia ei noudateta.

10 artikla

Sähköinen tiedonvaihto

Marokko ja EU sitoutuvat ottamaan mahdollisimman pian käyttöön tarvittavat järjestelmät kaikkien pöytäkirjan tekniseen hallinnointiin liittyvien tietojen ja asiakirjojen sähköiseen vaihtoon, kuten saalistiedot, alusten VMS-tiedot ja ilmoitukset alueelle tulosta ja sieltä poistumisesta.

11 artikla

Sovellettavat kansallisen lainsäädännön säännökset

Tämän pöytäkirjan ja sen liitteen mukaisesti toimivien alusten toimintaan ja erityisesti jälleenlaivaukseen, satamapalveluiden käyttöön ja tavaroiden hankintaan sovelletaan Marokon kansallista lainsäädäntöä.

12 artikla

Voimaantulo

Tämä pöytäkirja ja sen liite tulevat voimaan päivänä, jona sopimuspuolet ilmoittavat tätä varten tarvittavien sisäisten menettelyjen saattamisesta päätökseen.

Kalastusmahdollisuudet

Pienimuotoinen kalastus

Pohjakalastus

Teollinen pelaginen kalastus

Teollinen pelaginen kalastus, muut kuin pakastusalukset

Pohjoisen alueen pelaginen kalastus: nuotat

Eteläisen alueen pienimuotoinen kalastus: siimat ja vapapyydykset

Pohjoisen alueen pienimuotoinen kalastus: pohjasiimat

Pienimuotoinen tonnikalankalastus: vapapyydykset

Pohjasiimat ja pohjatroolit

Pelagiset tai puolipelagiset troolit

Pelagiset tai puolipelagiset troolit

 

 

 

 

 

Kanta C

Kiintiö:

80 000 tonnia

20 alusta

10 alusta

35 alusta

27 alusta

16 alusta

18 alusta

Съставено в Брюксел на осемнадесети ноември две хиляди и тринадесета година.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de noviembre de dos mil trece.

V Bruselu dne osmnáctého listopadu dva tisíce třináct.

Udfærdiget i Bruxelles den attende november to tusind og tretten.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten November zweitausenddreizehn.

Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta novembrikuu kaheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δεκατρία.

Done at Brussels on the eighteenth day of November in the year two thousand and thirteen.

Fait à Bruxelles, le dix-huit novembre deux mille treize.

Sastavljeno u Bruxellesu osamnaestog studenoga dvije tisuće trinaeste.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto novembre duemilatredici.

Briselē, divi tūkstoši trīspadsmitā gada astoņpadsmitajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai tryliktų metų lapkričio aštuonioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenharmadik év november havának tizennyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmintax-il jum ta’ Novembru tas-sena elfejn u tlettax.

Gedaan te Brussel, de achttiende november tweeduizend dertien.

Sporządzono w Brukseli dnia osiemnastego listopada roku dwa tysiące trzynastego.

Feito em Bruxelas, em dezoito de novembro de dois mil e treze.

Întocmit la Bruxelles la optsprezece noiembrie două mii treisprezece.

V Bruseli osemnásteho novembra dvetisíctrinásť.

V Bruslju, dne osemnajstega novembra leta dva tisoč trinajst.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.

Som skedde i Bryssel den artonde november tjugohundratretton.

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Кралство Мароко

Por el Reino de Marruecos

Za Marocké království

For Kongeriget Marokko

Für das Königreich Marokko

Maroko Kuningriigi nimel

Για τo Βασιλείου του Μαρόκου

For the Kingdom of Marocco

Pour le Royaume du Maroc

Za Kraljevinu Maroko

Per il Regno de Marocco

Marokas Karalistes vārdā –

Maroko Karalystės vardu

A Marokkói Királyság részéről

Għar-Renju tal-Marokk

Voor het Koninkrijk Marokko

W imieniu Królestwa Marokańskiego

Pelo Reino de Marrocos

Pentru Regatul Maroc

Za Marocké král'ovstvo

Za Kraljevino Maroko

Marokon kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Marocko

Image

Image


LIITE

EUROOPAN UNIONIN ALUSTEN MAROKON KALASTUSALUEELLA HARJOITTAMAA KALASTUSTA KOSKEVAT EDELLYTYKSET

I   LUKU

LISENSSIHAKEMUSTA JA LISENSSIN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

A.   Lisenssihakemus

1.

Ainoastaan kelpoisuusehdot täyttäville aluksille voidaan myöntää kalastuslisenssi Marokon kalastusalueella.

2.

Jotta alus täyttäisi kelpoisuusehdot, sen varustajalla, päälliköllä ja aluksella itsellään ei saa olla kalastuskieltoa Marokossa eikä alus saa olla laillisesti rekisteröity LIS-alukseksi.

3.

Näiden tilanteen Marokon hallintoviranomaisiin nähden on oltava järjestyksessä niin, että ne ovat täyttäneet kaikki aikaisemmat niiden Marokossa tapahtuneeseen kalastustoimintaan liittyneet velvollisuutensa Euroopan unionin (EU) kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti.

4.

EU:n toimivaltaiset viranomaiset, jäljempänä ’komissio’, toimittavat maatalous-, maaseudun kehittämis- ja merikalastusministeriön merikalastusosastolle, jäljempänä ’merikalastusosasto’, vähintään 20 päivää ennen haettavien lisenssien voimassaoloajan alkamista luettelot aluksista, jotka haluavat harjoittaa kalastustoimintaa pöytäkirjaan liitetyissä teknisissä selvityksissä vahvistetuissa rajoissa. Luettelot toimitetaan merikalastusosaston käyttämien ohjelmien kanssa yhteensopivassa muodossa olevana sähköisenä tiedostona.

Luetteloissa mainitaan alusten lukumäärä kalastusluokittain ja alueittain sekä kunkin aluksen pääasialliset ominaisuudet, otsakkeittain eritellyt maksujen määrä ja pyydys/pyydykset, jota/joita käytetään haettuna aikana.

Luokassa ”teollinen pelaginen kalastus” luettelossa mainitaan kunkin aluksen osalta myös haettu kiintiö kuukausittaisina arvioina saalistonneista. Jos tietyn kuukauden aikana saaliit täyttävät aluksen ennakoidun kuukausittaisen kiintiön ennen asianomaisen kuukauden loppua, varustajan on mahdollista toimittaa merikalastusosastolle komission välityksellä tarkistettu arvio kuukausittaisista saaliista ja hakemus ennakoidun kuukausittaisen kiintiön korottamisesta.

Jos tietyn kuukauden aikana saaliit jäävät alle aluksen ennakoidun kuukausittaisen kiintiön, vastaava kiintiön tai maksun määrä siirretään seuraavalle kuukaudelle.

5.

Kalastusluokittain ryhmitellyt yksittäiset lisenssihakemukset toimitetaan merikalastusosastolle samaan aikaan kuin 4 ja 5 kohdassa tarkoitetut luettelot lisäyksessä 1 olevan mallin mukaisesti.

6.

Jokaiseen lisenssihakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat:

lippujäsenvaltion asianmukaisesti oikeaksi todistama jäljennös vetoisuustodistuksesta,

uusi ja oikeaksi todistettu värivalokuva, jossa alus on senhetkisessä tilassaan sivulta nähtynä. Valokuvan on oltava kooltaan vähintään 15 × 10 cm,

todistus kalastuslisenssimaksujen, muiden maksujen ja tarkkailijakustannusten suorittamisesta. Luokassa ”teollinen pelaginen kalastus” maksutodistus on toimitettava ennen sen kuukauden ensimmäistä päivää, jona toimintaa on tarkoitus harjoittaa sallitulla kalastusalueella teknisessä selvityksessä todetulla tavalla,

muut asiakirjat tai todistukset, jotka tämän pöytäkirjan nojalla vaaditaan alustyypin mukaisesti sovellettavissa erityismääräyksissä.

7.

Uusittaessa tämän pöytäkirjan mukaista kalastuslupaa vuodelta toiselle sellaisen aluksen osalta, jonka tekniset ominaisuudet eivät ole muuttuneet, uusimishakemukseen liitetään yksinomaan todistus kalastuslisenssimaksun, muiden maksujen ja tarkkailijakustannusten suorittamisesta.

8.

Lisenssihakemukset ja kaikki 6 kohdassa mainitut asiakirjat, jotka sisältävät kalastuslisenssien laatimiseen tarvittavat tiedot, voidaan toimittaa merikalastusosaston käyttämien ohjelmien kanssa yhteensopivassa muodossa olevana sähköisenä tiedostona.

B.   Lisenssien myöntäminen

1.

Merikalastusosasto toimittaa kaikkien alusten kalastuslisenssit komissiolle EU:n Marokossa sijaitsevan edustuston, jäljempänä ’edustusto’, välityksellä 15 päivän kuluessa saatuaan kaikki edellä 6 kohdassa tarkoitetut asiakirjat. Merikalastusosasto ilmoittaa tarvittaessa komissiolle syyt, joiden vuoksi lisenssiä ei ole myönnetty.

2.

Kalastuslisenssit laaditaan pöytäkirjan liitteenä oleviin teknisiin selvityksiin sisältyvien tietojen mukaisesti, ja niissä mainitaan kalastusalue, etäisyys rannikosta, tiedot satelliittivälitystä käyttävästä sijainnin koko ajan kertovasta paikantamisjärjestelmästä (VMS-transponderin sarjanumero), sallitut pyydykset, pääasialliset kohdelajit, sallitut silmäkoot, sallitut sivusaaliit sekä luokan ”teollinen pelaginen kalastus” osalta aluksen sallittujen saaliiden ennakoidut kuukausittaiset kiintiöt. Aluksen ennakoitua kuukausittaista kiintiötä voidaan korottaa teknisessä selvityksessä vahvistettujen saalismäärien rajoissa.

3.

Kalastuslisenssit voidaan myöntää ainoastaan aluksille, jotka ovat täyttäneet kaikki vaadittavat hallinnolliset muodollisuudet.

4.

Sopimuspuolet tekevät yhteistyötä edistääkseen sähköisen lisenssijärjestelmän käyttöön ottamista.

C.   Lisenssien voimassaoloaika ja käyttö

1.

Lisenssin voimassaoloaika on kalenterivuosi, paitsi ensimmäisellä kaudella, joka käynnistyy soveltamisen alkamispäivästä ja loppuu 31 päivänä joulukuuta, ja viimeisellä kaudella, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta ja loppuu pöytäkirjan soveltamisen päättymispäivänä.

2.

Kalastuslisenssi on voimassa ainoastaan sen kauden, jolta lupamaksu on maksettu, sekä kyseisessä lisenssissä mainitun kalastusalueen, pyydystyyppien ja kalastusluokan osalta.

3.

Kukin kalastuslisenssi myönnetään määrätylle alukselle, eikä sitä voi siirtää. Kuitenkin todistettavan ylivoimaisen esteen johdosta, esimerkiksi jos alus on menetetty tai joutuu olemaan pitkään paikoillaan vakavan teknisen vian takia ja lippuvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat tämän asianmukaisesti todenneet, aluksen lisenssi korvataan EU:n pyynnöstä mahdollisimman pian uudella sellaiselle toiselle alukselle myönnettävällä lisenssillä, joka kuuluu samaan kalastusluokkaan kuin edellinen alus ja jonka vetoisuus ei ylitä sen vetoisuutta.

4.

Haverin kärsineen aluksen varustajan tai tämän edustajan on palautettava peruutettu lisenssi merikalastusosastolle.

5.

Kalastuslisenssi on säilytettävä koko ajan sillä aluksella, jota se koskee, ja se on esitettävä tarkastusten yhteydessä viranomaisille, joilla on valtuudet tehdä tarkastuksia.

6.

Kalastuslisenssien voimassaoloaika on yksi kalenterivuosi, puoli vuotta tai kolme kuukautta. Puoli vuotta vastaa kuuden kuukauden kautta, joka alkaa joko 1 päivänä tammikuuta tai 1 päivänä heinäkuuta, lukuun ottamatta pöytäkirjan ensimmäistä ja viimeistä soveltamisjaksoa. Neljännesvuosi vastaa kolmen kuukauden kautta, joka alkaa joko 1 päivänä tammikuuta, 1 päivänä huhtikuuta, 1 päivänä heinäkuuta tai 1 päivänä lokakuuta, lukuun ottamatta pöytäkirjan ensimmäistä ja viimeistä soveltamisjaksoa.

D.   Kalastuslisenssimaksut ja muut maksut

1.

Vuosittaiset kalastuslisenssimaksut vahvistetaan Marokon voimassa olevassa lainsäädännössä.

2.

Lisenssimaksut kattavat sen kalenterivuoden, jonka kuluessa lisenssi on myönnetty, ja ne on maksettava silloin kun kuluvan vuoden ensimmäinen lisenssihakemus jätetään. Lisenssimaksut kattavat kaikki niihin liittyvät maksut tai verot, lukuun ottamatta satamamaksuja tai palveluista aiheutuvia kustannuksia.

3.

Kalastuslisenssimaksujen lisäksi kullekin alukselle lasketaan maksut pöytäkirjaan liittyvissä teknisissä selvityksissä vahvistettujen määrien perusteella.

4.

Maksu lasketaan suhteutettuna kalastuslisenssin tosiasialliseen voimassaoloaikaan ottaen huomioon mahdolliset rauhoitusajat.

5.

Kaikista kalastuslisenssejä koskevan lainsäädännön muutoksista on ilmoitettava komissiolle vähintään kaksi kuukautta ennen niiden soveltamista.

E.   Maksamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt

Kalastuslisenssimaksut, muut maksut ja tarkkailijakustannukset maksetaan ennen kalastuslisenssien myöntämistä Marokon maatalous- ja merikalastusministeriössä valtiovarain hallinnasta vastaavalle viranomaiselle Marokossa sijaitsevassa Bank Al Maghribissa avatulle pankkitilille nro 0018100078000 20110750201.

Luokan ”teollinen pelaginen kalastus” troolareille myönnetyistä kiintiöistä maksettavat maksut suoritetaan seuraavasti:

varustajan hakemasta aluksen ennakoidusta kuukausittaisesta kiintiöstä maksettava maksu suoritetaan ennen kalastustoiminnan aloittamista tai kunkin kuukauden ensimmäisenä päivänä,

jos ennakoitua kuukausittaista kiintiötä korotetaan I luvun A jakson 4 kohdassa vahvistetulla tavalla, Marokon viranomaiset perivät korotusta vastaavan maksun ennen kalastustoiminnan jatkamista,

jos ennakoitu kuukausittainen kiintiö ylitetään ja kiintiötä mahdollisesti korotetaan, ylitystä vastaavaa maksu kerrotaan kolmella. Todellisten saaliiden perusteella laskettu kuukausittainen saldo maksetaan kahden kuukauden kuluessa pyyntikuukauden jälkeen.

II   LUKU

TONNIKALA-ALUKSIIN SOVELLETTAVAT MÄÄRÄYKSET

1.

Maksuksi vahvistetaan 35 euroa Marokon kalastusalueella pyydettyä tonnia kohti.

2.

Lisenssit myönnetään kalenterivuodeksi sen jälkeen kun on maksettu 7 000 euron kiinteämääräinen ennakko alusta kohti.

3.

Ennakko lasketaan suhteutettuna lisenssin voimassaoloaikaan.

4.

Laajasti vaeltavia kalalajeja koskevan lisenssin saaneiden alusten päälliköiden on pidettävä tämän liitteen lisäyksessä 6 olevan mallin mukaista kalastuspäiväkirjaa.

5.

Heidän on myös toimitettava jäljennös mainitusta kalastuspäiväkirjasta toimivaltaisille viranomaisilleen viimeistään 15 päivää saaliiden purkamisen jälkeen. Kyseiset viranomaiset toimittavat jäljennökset viipymättä komissiolle, joka toimittaa ne merikalastusosastolle.

6.

Komissio toimittaa merikalastusosastolle ennen 30 päivää huhtikuuta maksutilityksen edeltäneen kalastusvuoden maksuista varustajien laatimien ja pyyntitietojen vahvistamisesta vastaavien jäsenvaltioiden ja Marokon tieteellisten laitosten, kuten IRD:n (Institut de Recherche pour le Développement), IEO:n (Instituto Español de Oceanografía), IPMA:n (Instituto Português do Mar e da Atmosfera) ja INRH:n (Institut National de Recherche Halieutique), varmentamien saalisilmoitusten perusteella.

7.

Pöytäkirjan viimeisen soveltamisvuoden osalta edellistä kalastusvuotta koskeva maksutilitys toimitetaan neljän kuukauden kuluessa pöytäkirjan päättymisestä.

8.

Lopullinen tilitys toimitetaan asianomaisille varustajille, joilla on merikalastusosaston hyväksymistä koskevan ilmoituksen saatuaan 30 päivää aikaa täyttää velvollisuutensa ja suorittaa maksut. Komissio toimittaa merikalastusosastolle euromääräisen todistuksen maksusta, jonka varustaja on suorittanut ensimmäisen luvun E jaksossa mainitulle Marokon valtiovarain hallinnasta vastaavan viranomaisen tilille, viimeistään puolentoista kuukauden kuluttua mainitusta ilmoituksesta.

9.

Jos tilityksessä vahvistettu summa on kuitenkin pienempi kuin edellä tarkoitettu ennakko, erotusta ei palauteta.

10.

Varustajien on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kalastuspäiväkirjan jäljennökset toimitetaan ja mahdolliset lisämaksut maksetaan 5 ja 8 kohdassa mainittujen määräaikojen puitteissa.

11.

Jos 5 ja 8 kohdassa määrättyjä velvollisuuksia ei noudateta, kalastuslisenssi peruutetaan ilman eri toimenpiteitä, kunnes varustaja täyttää velvollisuutensa.

III   LUKU

KALASTUSALUEET

Marokko ilmoittaa EU:lle ennen pöytäkirjan soveltamisen alkamispäivää Marokon perusviivan ja kalastusalueen sekä kaikkien kalastusalueen sisäpuolella olevien alueiden, joilla kalastus on kielletty, maantieteelliset koordinaatit, lukuun ottamatta Marokon Välimerellä sijaitsevaa aluetta itään pisteestä 35°47′18″ N – 5°55′33″ W (Cap Spartel), joka ei kuulu tämän pöytäkirjan soveltamisalaan.

Kutakin luokkaa koskevat kalastusalueet Marokon kalastusalueella Atlantin valtamerellä määritellään teknisissä selvityksissä (lisäys 2).

IV   LUKU

KOEKALASTUKSEN TOTEUTUSTA KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET SÄÄNNÖT

Sopimuspuolet päättävät yhdessä i) EU:n toimijat, jotka harjoittavat koekalastusta, ii) siihen sopivimman ajan ja iii) edellytykset, joita siihen sovelletaan. Merikalastusosasto toimittaa alusten tutkimustyön helpottamiseksi tieteelliset ja muut käytettävissä olevat perustavanlaatuiset tiedot. Sopimuspuolet sopivat koekalastusta tukevasta tieteellisestä pöytäkirjasta, joka toimitetaan asianomaisille toimijoille.

Marokon kalastusala kytketään tiiviisti toimintaan mukaan (koekalastuksen täytäntöönpanoedellytysten yhteensovittaminen ja asiaa koskeva vuoropuhelu).

Koekalastusmatkojen kesto on enintään kuusi ja vähintään kolme kuukautta, jolleivät sopimuspuolet yhteisestä sopimuksesta toisin päätä.

Komissio toimittaa Marokon viranomaisille koekalastuslisenssejä koskevat hakemukset. Se toimittaa teknisen aineiston, josta käyvät ilmi

aluksen tekniset ominaisuudet,

aluksen päällystöllä kalastuksesta oleva asiantuntemuksen taso,

ehdotus matkan teknisistä parametreista (kesto, pyydys, tutkimusalueet jne.),

rahoitustapa.

Tarvittaessa merikalastusosasto järjestää teknisiä ja rahoituksellisia näkökohtia koskevan vuoropuhelun komission ja mahdollisesti asianomaisten varustajien kanssa.

Ennen koekalastusmatkan alkua EU:n alusten on käytävä marokkolaisessa satamassa, jotta niille voidaan tehdä tämän liitteen IX luvun 1.1 ja 1.2 kohdassa määrätyt tarkastukset.

Varustajien on toimitettava ennen matkaa merikalastusosastolle ja komissiolle seuraavat tiedot:

aluksella jo olevia saaliita koskeva saalisilmoitus,

matkan aikana käytettävän pyydyksen teknisiä ominaisuuksia koskevat tiedot,

vakuutus Marokon kalastuslainsäädännön noudattamisesta.

Merellä tehtävän koekalastusmatkan aikana varustajien on

toimitettava viikoittain raportti merikalastusosastolle ja komissiolle päivittäisistä ja kullakin vedolla saaduista saaliista ja ilmoitettava raportissa kalastusta koskevat tekniset tiedot (sijainti, syvyys, päivämäärä ja kellonaika, saaliit sekä muut havainnot ja huomautukset),

ilmoitettava VMS:n avulla aluksen sijainti, nopeus ja kurssi,

huolehdittava, että aluksella on marokkolainen tai Marokon viranomaisten valitsema tieteellinen tarkkailija. Tarkkailijan tehtävänä on kerätä saaliiden perusteella tieteellisiä tietoja ja ottaa saaliista näytteitä. Tarkkailijaa on kohdeltava kuten aluksen päällystöä, ja varustajan on vastattava hänen oleskelukustannuksistaan. Tarkkailijan aluksella olon aikaa, oleskelun kestoa sekä alukselle tulon- ja alukselta lähdön satamaa koskeva päätös tehdään yhdessä Marokon viranomaisten kanssa. Elleivät sopimuspuolet toisin päätä, alus ei ole velvollinen palaamaan satamaan useammin kuin kerran kahdessa kuukaudessa,

toimitettava aluksensa tarkastettavaksi ennen kuin se lähtee Marokon kalastusalueelta, jos Marokon viranomaiset sitä pyytävät,

noudatettava Marokon kalastuslainsäädäntöä.

Tieteellisen tutkimusmatkan aikana saadut saaliit sivusaaliineen ovat varustajan omaisuutta edellyttäen, että sekakomitean antamia asiaa koskevia määräyksiä ja tieteellisen pöytäkirjan määräyksiä noudatetaan.

Merikalastusosasto nimeää yhteyshenkilön, jonka tehtävänä on käsitellä kaikkia ennalta arvaamattomia ongelmia, jotka saattaisivat haitata koekalastuksen kehittämistä.

V   LUKU

MAROKON KALASTUSALUEELLA TÄMÄN SOPIMUKSEN NOJALLA TOIMIVIEN EU:N KALASTUSALUSTEN SATELLIITTISEURANTAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

Yleiset määräykset

1.

Satelliitin avulla toimivaa paikannusta ja sijainnin määrittämistä koskevaa Marokon lainsäädäntöä sovelletaan EU:n aluksiin, jotka harjoittavat tai aikovat harjoittaa kalastustoimintaa Marokon kalastusalueella tämän pöytäkirjan nojalla. Lippuvaltion on valvottava, että sen lipun alla purjehtivat alukset noudattavat kyseistä lainsäädäntöä.

2.

Satelliittiseurantaa varten Marokon viranomaiset ilmoittavat EU:lle Marokon kalastusalueen koordinaatit (leveys- ja pituusasteet) ja kaikki kalastuskieltoalueet.

i)

Merikalastusosasto toimittaa nämä tiedot komissiolle ennen tämän pöytäkirjan soveltamisen alkamispäivää.

ii)

Nämä tiedot toimitetaan sähköisessä muodossa desimaaliasteina N/S DD.ddd (WGS84).

iii)

Kaikista näiden tietojen muutoksista on ilmoitettava viipymättä.

3.

Lippuvaltio ja Marokko nimittävät kumpikin VMS-yhteyshenkilön.

i)

Lippuvaltion ja Marokon kalastuksen tarkkailu- ja valvontakeskus ilmoittavat toisilleen ennen pöytäkirjan soveltamisen alkamispäivää VMS-yhteyshenkilönsä yhteystiedot (nimi, osoite, puhelin, faksi, sähköposti).

ii)

Kaikista VMS-yhteyshenkilöiden yhteystietojen muutoksista on ilmoitettava viipymättä.

VMS-tiedot

4.

Aluksen maantieteellinen sijainti määritetään siten, että virheen on oltava alle 100 metriä ja luotettavuusvälin 99 prosenttia.

5.

Kun kalastussopimuksen nojalla kalastava alus, jota valvotaan satelliitin avulla tämän pöytäkirjan mukaisesti, saapuu Marokon kalastusalueelle, lippuvaltion kalastuksen tarkkailu- ja valvontakeskus toimittaa sijaintiraportit viipymättä Marokon kalastuksen tarkkailu- ja valvontakeskukselle. Viestit välitetään seuraavalla tavalla:

i)

Sähköisesti suojattua yhteyskäytäntöä käyttäen.

ii)

Vähintään kahden tunnin välein.

iii)

Lisäyksessä 3 vahvistetussa muodossa.

iv)

Sijaintiraportteina.

6.

Lisäksi VMS-tiedot yksilöidään seuraavasti:

i)

Ensimmäinen kirjattu sijainti Marokon kalastusalueelle saapumisen jälkeen merkitään koodilla ”ENT”.

ii)

Kaikki seuraavat sijainnit merkitään koodilla ”POS”.

iii)

Ensimmäinen kirjattu sijainti Marokon kalastusalueelta poistumisen jälkeen merkitään koodilla ”EXI”.

iv)

Manuaalisesti 13 kohdan mukaisesti välitetyt sijainnit merkitään koodilla ”MAN”.

7.

Satelliittiseurantajärjestelmän ohjelmiston ja laitteiden on oltava seuraavanlaiset:

i)

Luotettavat ja suojatut käsin tehtäviä muutoksia vastaan.

ii)

Täysin automaattiset ja aina toimintakykyiset riippumatta ympäröivistä olosuhteista ja säätilasta.

8.

Alukselle tietojen välittämiseksi asennetun satelliittivälitystä käyttävän sijainnin koko ajan kertovasta järjestelmän poistaminen, katkaiseminen, tuhoaminen, vahingoittaminen ja toimintakyvyttömäksi tekeminen on kiellettyä. Samoin on kiellettyä tarkoituksellisesti muuttaa, ohjata muualle tai väärentää kyseisen järjestelmän tuottamia tai rekisteröimiä tietoja.

9.

Alusten päälliköiden on aina varmistettava, että

i)

tietoja ei muuteta;

ii)

satelliittiseurantalaitteistoon liittyvän antennin tai antennien toimintaa ei estetä;

iii)

satelliittiseurantalaitteiston virransyöttöä ei katkaista;

iv)

satelliittiseurantalaitteistoa ei irroteta.

10.

Sopimuspuolet sopivat vaihtavansa pyynnöstä satelliittiseurannassa käytettäviä laitteita koskevia tietoja sen tarkistamiseksi, että kaikki laitteet noudattavat täysin toisen sopimuspuolen vaatimuksia tässä esitettyjen määräysten noudattamiseksi, ja myös luodakseen mahdolliset vaihtokäytänteet, jos saalistietojen siirron mahdollistavat toiminnot integroidaan.

Alukselle asennettujen seurantalaitteiden tekninen häiriö tai vika

11.

Jos ilmenee tekninen häiriö tai vika, joka vaikuttaa kalastusalukselle asetettuun jatkuvan seurannan mahdollistavaan seurantajärjestelmään, lippuvaltion on ilmoitettava asiasta viipymättä merikalastusosastolle ja komissiolle.

12.

Epäkunnossa oleva laite vaihdetaan 10 työpäivän kuluessa siitä, kun sen rikkoutumisesta on saatu vahvistus. Määräajan kuluttua kyseisen aluksen on joko lähdettävä Marokon kalastusalueelta tai palattava johonkin Marokon satamaan korjausta varten.

13.

Siihen saakka, kun laite vaihdetaan, aluksen päällikkö toimittaa sähköisesti, radiolla tai faksilla neljän tunnin välein manuaalisesti kokonaissijaintiraportin, jonka on sisällettävä aluksen päällikön 5 kohdassa määrättyjen edellytysten mukaisesti kirjaamat sijaintiraportit.

14.

Kyseiset manuaaliset viestit lähetetään lippuvaltion kalastuksen tarkkailu- ja valvontakeskukselle, joka toimittaa ne viipymättä Marokon kalastuksen tarkkailu- ja valvontakeskukselle.

Tilanne, jossa Marokon kalastuksen tarkkailu- ja valvontakeskus ei saa VMS-tietoja

15.

Jos Marokon kalastuksen tarkkailu- ja valvontakeskus toteaa, ettei lippuvaltio ilmoita 5 kohdassa määrättyjä tietoja, siitä ilmoitetaan viipymättä komissiolle ja asianomaiselle lippuvaltiolle.

16.

Tietojen toimittamisessa epäonnistuvan lippuvaltion kalastuksen tarkkailu- ja valvontakeskuksen ja/tai Marokon kalastuksen tarkkailu- ja valvontakeskuksen on viipymättä ilmoitettava kaikista viestintään ja sijainti-ilmoitusten vastaanottamiseen kalastuksen tarkkailu- ja valvontakeskusten välillä liittyvistä toimintahäiriöistä teknisen ratkaisun löytämiseksi mahdollisimman pian. Komissiolle on ilmoitettava kyseisten kahden kalastuksen tarkkailu- ja valvontakeskuksen löytämästä ratkaisusta.

17.

Kaikki keskeytyksen aikana lähettämättä jääneet viestit on lähetettävä heti, kun viestintäyhteydet on palautettu lippuvaltion kalastuksen tarkkailu- ja valvontakeskuksen ja Marokon kalastuksen tarkkailu- ja valvontakeskuksen välille.

18.

Lippuvaltion kalastuksen tarkkailu- ja valvontakeskus ja Marokon kalastuksen tarkkailu- ja valvontakeskus sopivat yhdessä ennen tämän pöytäkirjan voimaantuloa vaihtoehtoisista sähköisistä viestintävälineistä, joita käytetään VMS-tietojen toimittamiseksi, jos kalastuksen tarkkailu- ja valvontakeskus on epäonnistunut viestinnässä, ja ne ilmoittavat toisilleen viipymättä kaikista muutoksista.

19.

Viestinnän epäonnistuminen Marokon kalastuksen tarkkailu- ja valvontakeskuksen ja EU:n lippuvaltion kalastuksen tarkkailu- ja valvontakeskuksen välillä ei saa vaikuttaa kalastusalusten tavanomaiseen kalastustoimintaan. Tietojen lähetykset, joista on päätetty 4.4 kohdan mukaisesti, on kuitenkin toteutettava viipymättä.

20.

Marokko ilmoittaa asiasta toimivaltaisille yksiköilleen, jottei EU:n alusten katsottaisi rikkoneen määräyksiä tilanteessa, jossa VMS-tietoja ei ole lähetetty viestinnän epäonnistuttua tarkkailu- ja valvontakeskuksessa. Se ilmoittaa myös 4.4 kohdan mukaisesti päätetystä lähetystavasta.

VMS-tietojen suojeleminen

21.

Tässä esitettyjen määräysten mukaisesti toiselle sopimuspuolelle toimitetut valvontaa koskevat tiedot on tarkoitettu yksinomaan Marokon viranomaisten harjoittamaan tämän sopimuksen nojalla kalastavan EU:n laivaston valvontaan ja seurantaan sekä tutkimuksiin, joita Marokko toteuttaa kalastuksen hoidon ja kehittämisen yhteydessä.

22.

Kyseisiä tietoja ei voida koskaan mistään syystä toimittaa kolmansille osapuolille.

23.

Tässä esitettyjen määräysten tulkintaa tai soveltamista koskevat riidat edellyttävät sopimuspuolten välisiä neuvotteluita kalastussopimuksen 10 artiklassa määrätyssä tältä osin toimivaltaisessa sekakomiteassa.

24.

Sopimuspuolet voivat tarvittaessa sopia tarkistavansa näitä määräyksiä kalastussopimuksen 10 artiklassa määrätyssä sekakomiteassa.

VI   LUKU

SAALIIDEN ILMOITTAMINEN

1)   Kalastuspäiväkirja

1.

Alusten päälliköiden on käytettävä erityisesti Marokon kalastusalueella harjoitettavaa kalastusta varten laadittua kalastuspäiväkirjaa, jonka malli esitetään liitteen lisäyksessä 7, ja pidettävä se ajan tasalla mainitun kalastuspäiväkirjan käyttöohjeissa esitettyjen määräysten mukaisesti.

2.

Varustajien on toimitettava jäljennös mainitusta kalastuspäiväkirjasta toimivaltaisille viranomaisilleen viimeistään 15 päivää saaliiden purkamisen jälkeen. Kyseiset viranomaiset toimittavat jäljennökset viipymättä komissiolle, joka toimittaa ne merikalastusosastolle.

3.

Jos varustajat eivät noudata edellä olevan 1 ja 2 kohdan määräyksiä, kalastuslisenssi peruutetaan ilman eri toimenpiteitä, kunnes varustaja täyttää velvollisuutensa. Komissiolle tiedotetaan viipymättä tällaisesta päätöksestä.

2)   Vuosineljänneksittäin tehtävät saalisilmoitukset

1.

Komissio ilmoittaa merikalastusosastolle ennen kunkin vuosineljänneksen kolmannen kuukauden loppua saalismäärät, jotka EU:n alukset ovat pyytäneet edeltävän vuosineljänneksen aikana, tämän liitteen lisäyksissä 8 ja 9 esitettyjen mallien mukaisesti.

2.

Tiedot ilmoitetaan kuukausittain, ja ne eritellään luokittain, aluksittain ja kalalajeittain kaikkien kalastuspäiväkirjassa mainittujen lajien osalta.

3.

Tiedot toimitetaan myös merikalastusosastolle ministeriössä käytettävien ohjelmien kanssa yhteensopivassa muodossa olevana sähköisenä tiedostona.

3)   Tietojen luotettavuus

Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa asiakirjoissa olevien tietojen on kuvattava kalastuksen todellista tilannetta, jotta niitä voidaan käyttää kantojen kehityksen seurannan perustana.

4)   Siirtyminen sähköiseen järjestelmään

Sopimuspuolet ovat vahvistaneet kaikkien saaliisiin ja ilmoituksiin liittyvien tietojen (ERS-tiedot) sähköiseksi vaihtamiseksi (”sähköinen raportointijärjestelmä”) käytännön, joka esitetään lisäyksessä 11. Sopimuspuolten aikomuksena on panna kyseinen käytäntö täytäntöön ja korvata saalisilmoitusten paperiversio ERS-tiedoilla heti, kun Marokko on ottanut käyttöön tarvittavat laitteet ja ohjelmistot.

5)   Purkamiset Marokon ulkopuolella

Varustajien on toimitettava ilmoitukset tämän pöytäkirjan mukaisesti puretuista saaliista toimivaltaisille viranomaisilleen viimeistään 15 päivää saaliiden purkamisen jälkeen. Kyseiset viranomaiset toimittavat jäljennökset viipymättä edustustolle, joka toimittaa ne eteenpäin.

VII   LUKU

MAROKKOLAISTEN MERIMIESTEN OTTAMINEN ALUKSELLE

1.

Tämän sopimuksen nojalla kalastuslisenssin saaneiden varustajien on otettava alukselle koko Marokon kalastusalueella olonsa ajaksi marokkolaisia merimiehiä lisäyksessä 2 esitetyissä teknisissä selvityksissä vahvistettujen määräysten mukaisesti.

2.

Varustajat valitsevat aluksilleen otettavat merimiehet merenkulkualan koulusta valmistuneiden virallisesta luettelosta, jonka merikalastusosasto toimittaa komissiolle ja jonka komissio puolestaan toimittaa asianomaisille lippuvaltioille. Luettelo saatetaan ajan tasalle vuosittain 1 päivänä helmikuuta. Varustajat saavat valita valmistuneiden joukosta vapaasti ne merimiehet, jotka ovat pätevimpiä ja joilla on sopivin kokemus.

3.

Marokkolaisten merimiesten työsopimukset, joista yksi kappale annetaan sopimuksen allekirjoittajille, laaditaan varustajien edustajan/edustajien ja merimiesten ja/tai heidän ammattiyhdistystensä taikka edustajiensa välillä yhdessä Marokon toimivaltaisen viranomaisen kanssa. Nämä sopimukset takaavat merimiehille heihin sovellettavan sosiaaliturvajärjestelmän edut, joihin kuuluvat henki-, sairaus- ja tapaturmavakuutus.

4.

Varustajan tai hänen edustajansa on toimitettava jäljennös työsopimuksesta merikalastusosastolle edustuston välityksellä heti, kun asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat hyväksyneet työsopimuksen.

5.

Varustajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava edustuston välityksellä merikalastusosastolle kullekin alukselle palvelukseen otettujen marokkolaisten merimiesten nimet ja asema miehistössä.

6.

Edustusto toimittaa merikalastusosastolle 1 päivänä helmikuuta ja 1 päivänä elokuuta aluskohtaisen puolivuosittaisen yhteenvedon EU:n aluksille otetuista marokkolaisista merimiehistä mainiten heidän rekisterinumeronsa.

7.

Kansainvälisen työjärjestön (ILO) julistusta työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista sovelletaan täysimääräisesti EU:n kalastusaluksille otettuihin merimiehiin. Tämä koskee erityisesti järjestäytymisvapautta ja työntekijöiden kollektiivisen neuvotteluoikeuden tosiasiallista tunnustamista sekä syrjimättömyyttä työmarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen yhteydessä.

8.

Varustajat maksavat marokkolaisten merimiesten palkan. Se vahvistetaan varustajien tai heidän edustajiensa ja asianomaisten marokkolaisten merimiesten tai heidän edustajiensa välisellä yhteisellä sopimuksella ennen lisenssien myöntämistä. Marokkolaisten merimiesten palkkausehdot eivät voi kuitenkaan olla huonommat kuin ne, joita sovelletaan marokkolaisiin miehistöihin; niiden on oltava ILO:n vaatimusten mukaisia eikä missään tapauksessa niitä huonompia.

9.

Jos yksi tai useampi merimies ei saavu paikalle aluksen sovitulla lähtöhetkellä, alus voi aloittaa suunnitellun kalastusmatkansa sen jälkeen kun lähtösataman toimivaltaisille viranomaisille on ilmoitettu, että vaadittu merimiesten määrä on vajaa, ja miehistöluettelo on saatettu ajan tasalle. Mainitut viranomaiset ilmoittavat asiasta merikalastusosastolle.

10.

Varustajan on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että aluksessa on sopimuksessa vaadittu määrä merimiehiä viimeistään seuraavan kalastusmatkan aikana.

11.

Jos marokkolaisia merimiehiä ei oteta alukselle jostakin muusta kuin edellä olevassa kohdassa tarkoitetusta syystä, asianomaisten EU:n alusten varustajien on maksettava kolmen kuukauden kuluessa kiinteämääräinen 20 euron summa Marokon kalastusalueella vietetyltä päivältä kutakin marokkolaista merimiestä kohti, jota ei otettu alukselle.

12.

Tämä rahasumma käytetään marokkolaisten merimiesten koulutukseen, ja se maksetaan Marokossa sijaitsevassa Bank Al Maghribissa avatulle pankkitilille nro 0018100078000 20110750201.

13.

Jos varustaja jättää toistuvasti ottamatta alukselle määrätyn määrän marokkolaisia merimiehiä, kalastuslisenssi peruutetaan, 9 kohdassa määrättyä tapausta lukuun ottamatta, ilman eri toimenpiteitä, kunnes varustaja täyttää tämän velvollisuuden. Edustustolle tiedotetaan viipymättä tällaisesta päätöksestä.

VIII   LUKU

KALASTUKSEN SEURANTA JA TARKKAILU

A.   Kalastuksen tarkkailu

1.

Aluksille, joilla on lupa kalastaa tämän pöytäkirjan nojalla Marokon kalastusalueella, on päästettävä Marokon nimeämiä tarkkailijoita seuraavien edellytysten mukaisesti:

1.1

Hyväksytyistä aluksista, joiden vetoisuus ylittää 100 GT, 25 prosentille on otettava tarkkailijoita kunakin vuosineljänneksenä.

1.2

Teollista pelagista kalastusta harjoittaville aluksille on otettava pysyvästi tieteellinen tarkkailija koko niiden Marokon kalastusalueella tapahtuvan toiminnan ajaksi.

1.3

Muita EU:n kalastusaluksia, joiden vetoisuus on enintään 100 GT, tarkkaillaan enintään 10 kalastusmatkan ajan vuodessa kalastusluokkaa kohti.

1.4

Merikalastusosasto laatii luettelon aluksista, joiden on määrä ottaa tarkkailija, sekä luettelon alukselle otettavista nimetyistä tarkkailijoista. Luettelot toimitetaan edustustolle heti, kun ne on laadittu.

1.5

Merikalastusosasto ilmoittaa asianomaisille varustajille edustuston välityksellä alukselle sijoitettavan tarkkailijan nimen lisenssin myöntämisen yhteydessä tai viimeistään 15 päivää ennen tarkkailijan suunniteltua alukselle saapumista.

2.

Pelagisilla troolareilla tarkkailija on pysyvästi. Muissa kalastusluokissa tarkkailijoiden aluksella olon ajaksi vahvistetaan yksi kalastusmatka alusta kohti.

3.

Varustaja tai hänen edustajansa ja Marokon viranomaiset sopivat yhdessä tarkkailijan alukselle ottamista koskevista edellytyksistä.

4.

Tarkkailijan alukselle nousu tapahtuu varustajan valitsemassa satamassa nimettyjen alusten luettelon tiedoksi antamista seuraavan ensimmäisen Marokon kalastusalueella tapahtuvan kalastusmatkan alussa.

5.

Asianomaisten varustajien on ilmoitettava viimeistään kaksi viikkoa ennen tarkkailijoiden suunniteltua alukselle nousua päivämäärät ja Marokon satamat.

6.

Jos tarkkailija nousee alukselle muussa kuin kotimaassaan, varustajan on vastattava tarkkailijan matkakuluista. Jos alus poistuu Marokon kalastusalueelta marokkolaisen tarkkailijan ollessa aluksella, on kaikin keinoin pyrittävä varmistamaan tarkkailijan paluu Marokkoon niin pian kuin mahdollista varustajan kustannuksella.

7.

Jos tarkkailija joutuu tekemään turhan matkan siksi, ettei varustaja ole noudattanut sitoumuksiaan, varustaja on velvollinen maksamaan tarkkailijan matkakulut ja vastaavassa asemassa olevien marokkolaisten virkamiesten päivärahaa vastaavan korvauksen jokaiselta päivältä, jonka tarkkailija on toimettomana. Samoin varustajan on maksettava tarkkailijalle edellä kuvatut päivärahat, jos alukselle ottaminen viivästyy varustajasta johtuvasta syystä.

Kaikista päivärahoja koskevan sääntelyn muutoksista on ilmoitettava edustustolle vähintään kaksi kuukautta ennen niiden soveltamista.

8.

Jos tarkkailija ei saavu sovittuun paikkaan sovittuna aikana tai sitä seuraavien kahdentoista tunnin kuluessa, varustaja vapautuu ilman eri toimenpiteitä velvollisuudestaan ottaa kyseinen tarkkailija alukselle.

9.

Tarkkailijaa on kohdeltava kuten aluksen päällystöä. Hänen tehtävänään on

9.1

tehdä havaintoja alusten kalastustoiminnasta;

9.2

tarkastaa kalastusta harjoittavien alusten sijainti;

9.3

ottaa näytteitä biologisiin tarkoituksiin tieteellisten ohjelmien mukaisesti;

9.4

laatia luettelo käytetyistä pyydyksistä;

9.5

tarkastaa Marokon kalastusalueella pyydettyjä saaliita koskevat tiedot kalastuspäiväkirjasta;

9.6

tarkastaa sivusaaliiden prosenttiosuudet ja arvioida kaupan pidettävien kala-, äyriäis- ja pääjalkaislajien poisheitetyt määrät;

9.7

ilmoittaa faksilla tai radiolla kalastustiedot, mukaan luettuna aluksella olevien pääasiallisten ja sivusaaliiden määrä.

10.

Aluksen päällikön on huolehdittava kaikin hänen vastuulleen kuuluvin tavoin tarkkailijan fyysisestä ja henkisestä turvallisuudesta tämän suorittaessa tehtäviään.

11.

Tarkkailijalla on oltava käytettävissään kaikki tehtäviensä suorittamiseksi tarvittavat keinot. Aluksen päällikön on annettava hänen käyttöönsä tehtävän suorittamiseen tarvittavat viestintävälineet, kalastustoimintaan suoraan liittyvät asiakirjat, kuten kalastuspäiväkirja ja lokikirja, sekä huolehdittava hänen pääsystään aluksen eri osiin hänen tehtäviensä helpottamiseksi.

12.

Aluksella olonsa aikana tarkkailijan on

1.

kaikin mahdollisin tavoin huolehdittava siitä, ettei hänen alukseen tulonsa ja siellä olonsa keskeytä tai haittaa kalastustoimintaa;

2.

kohdeltava hyvin aluksella olevia varusteita ja laitteistoja sekä kunnioitettava aluksen kaikkien asiakirjojen luottamuksellisuutta.

13.

Tarkkailujakson lopussa ennen alukselta poistumistaan tarkkailija laatii toimintakertomuksen, joka toimitetaan Marokon toimivaltaisille viranomaisille ja jonka jäljennös toimitetaan edustustolle. Hän allekirjoittaa sen aluksen päällikön läsnä ollessa; päällikkö voi lisätä tai pyytää lisäämään siihen kaikki tarpeellisina pitämänsä huomiot, jotka hän vahvistaa allekirjoituksellaan. Tarkkailija antaa aluksen päällikölle jäljennöksen kertomuksesta poistuessaan alukselta.

14.

Tarkkailijoille järjestetään aluksella olevien mahdollisuuksien mukaan varustajan kustannuksella samantasoinen ruokailu ja majoitus kuin päällystöllekin.

15.

Tarkkailijan palkasta ja sosiaalimaksuista huolehtivat Marokon toimivaltaiset viranomaiset.

16.

Tarkkailijoiden aluksella olosta aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi Marokolle varustajien maksettavaksi lankeavan maksun lisäksi määrätään ”tieteellisten tarkkailijoiden kustannukset” -nimellä kulkeva maksu, jonka laskentaperustana on 5,5 euroa / GT / vuosineljännes, jokaiselta Marokon kalastusalueella kalastusta harjoittavalta alukselta.

Nämä maksut maksetaan tämän liitteen I luvun E jaksossa esitettyjen yksityiskohtaisten maksusääntöjen mukaisesti.

17.

Jos edellä olevan 4 kohdan määräyksiä ei noudateta, kalastuslisenssi peruutetaan ilman eri toimenpiteitä, kunnes varustaja täyttää velvollisuutensa. Edustustolle tiedotetaan viipymättä tällaisesta päätöksestä.

B.   Yhdistetty kalastuksenseurantajärjestelmä

1.

Sopimuspuolet ottavat käyttöön saaliiden maissa tapahtuvan purkamisen valvontaa koskevan yhdistetyn seuranta- ja tarkkailujärjestelmän, jolla pyritään parantamaan valvonnan tehokkuutta tämän pöytäkirjan määräysten noudattamisen varmistamiseksi.

2.

Sopimuspuolet laativat yhteisestä seurannasta vuotuisen suunnitelman, joka kattaa kaikki tähän pöytäkirjaan sisältyvät kalastusluokat.

3.

Sitä varten kummankin sopimuspuolen toimivaltaiset viranomaiset nimeävät edustajansa, jonka nimen ne antavat tiedoksi toiselle sopimuspuolelle, osallistumaan saaliiden purkamisen valvontaan ja tarkkailemaan purkamistapahtuman toteuttamista.

4.

Marokon viranomaisen edustaja osallistuu tarkkailijana Marokon kalastusalueella kalastaneiden alusten saaliiden purkamista koskeviin tarkastuksiin, joita jäsenvaltioiden kansalliset valvontayksiköt suorittavat.

5.

Hän seuraa kansallisten valvontaviranomaisten mukana näiden tarkastuskäynneillä satamiin, aluksille, satamalaitureille, ensimyyntimarkkinoille, kalakauppoihin, kylmävarastoihin ja muihin saaliiden purkamiseen ja ennen ensimyyntiä tapahtuvaan varastointiin liittyviin tiloihin, ja hänen on saatava tutustua tarkastusten kohteena oleviin asiakirjoihin.

6.

Marokon viranomaisen edustaja laatii ja esittää raportin tarkastuksista, joihin hän on osallistunut. Jäljennös raportista toimitetaan edustustolle.

7.

Merikalastusosasto esittää edustustolle kuukautta edeltäkäsin pyynnön osallistua suunniteltuihin tarkastuskäynteihin purkamissatamissa.

8.

EU:n kalastustarkastajat voivat komission pyynnöstä osallistua tarkkailijoina Marokon viranomaisten suorittamiin tarkastuksiin, jotka koskevat EU:n alusten saaliiden purkamistoimia Marokon satamissa.

9.

Näitä toimia koskevat yksityiskohtaiset säännöt määritellään sopimuspuolten toimivaltaisten viranomaisten yhteisestä sopimuksesta.

IX   LUKU

VALVONTA

1.   Tekniset tarkastuskäynnit

1.1

Kerran vuodessa sekä teknisiä ominaisuuksia koskevien tietojen muuttuessa tai haettaessa kalastusluokan muutosta siten, että käytetään eri pyydyksiä, EU:n alusten, joilla on tämän pöytäkirjan määräysten mukainen kalastuslisenssi, on saavuttava johonkin Marokon satamaan voimassa olevassa lainsäädännössä säädettyjen tarkastusten suorittamista varten. Tarkastukset on tehtävä 48 tunnin kuluessa aluksen satamaan saapumisesta.

1.2

Tarkastuskäynnin päätteeksi aluksen päällikölle myönnetään todistus, joka on voimassa yhtä kauan kuin lisenssikin ja jota pidennetään automaattisesti niiden alusten osalta, jotka sinä vuonna uusivat lisenssinsä. Enimmäisvoimassaoloaika on kuitenkin vuosi. Todistus on säilytettävä pysyvästi aluksessa.

1.3

Teknisen tarkastuskäynnin tarkoituksena on valvoa teknisten ominaisuuksien noudattamista ja aluksen pyydyksiä, tarkastaa alukselle asennetun, satelliitin avulla toimivan ja sijainnin kertovan paikannuslaitteen toiminta ja varmistaa, että marokkolaista miehistöä koskevia määräyksiä noudatetaan.

1.4

Tarkastuskäynteihin liittyvistä kuluista vastaavat varustajat, ja ne määritellään Marokon lainsäädännössä vahvistettujen tariffien mukaan. Ne eivät saa ylittää muiden alusten samoista palveluista tavallisesti maksamia määriä.

1.5

Jos edellä olevan 1.1 ja 1.2 kohdan määräyksiä ei noudateta, kalastuslisenssi peruutetaan ilman eri toimenpiteitä, kunnes varustaja täyttää velvollisuutensa. Edustustolle tiedotetaan viipymättä tällaisesta päätöksestä.

2.   Alueelle saapuminen ja siltä poistuminen

2.1

EU:n alusten, joilla on tämän pöytäkirjan määräysten mukainen lisenssi, on ilmoitettava vähintään kuusi tuntia edeltäkäsin merikalastusosastolle aikomuksestaan tulla Marokon kalastusalueelle tai poistua sieltä sekä seuraavat tiedot:

2.1.1

viestin lähettämisen päivämäärä ja aika;

2.1.2

aluksen sijainti V luvun 5 kohdan mukaisesti;

2.1.3

aluksella olevat saaliit kilogrammoina ja lajeittain yksilöitynä 3-kirjaimisella koodilla;

2.1.4

viestin tyyppi, esimerkiksi ”saalis saavuttaessa” (COE) tai ”saalis poistuttaessa” (COX).

2.2

Nämä ilmoitukset tehdään ensisijaisesti faksilla, mutta jos aluksella ei ole faksia, ne tehdään radiolla (ks. tältä osin lisäyksessä 10 annetut tiedot).

2.3

Luokkaan ”teollinen pelaginen kalastus” kuuluvien alusten tapauksessa vaaditaan merikalastusosaston ennakkolupa, jotta alus voi lopullisesti poistua Marokon kalastusalueelta. Lupa annetaan 24 tunnin kuluessa aluksen päällikön tai varustajan esittämästä pyynnöstä, paitsi jos pyyntö on esitetty juuri ennen viikonloppua, jolloin lupa annetaan seuraavana maanantaina. Jos pyyntö evätään, merikalastusosasto ilmoittaa aluksen varustajalle ja Euroopan komissiolle viipymättä pyynnön epäämisen syyt.

2.4

Alus, joka tavataan kalastamasta ilman merikalastusosastolle tehtyä ennakkoilmoitusta, katsotaan ilman lisenssiä kalastavaksi alukseksi.

2.5

Varustajan on ilmoitettava kalastuslisenssihakemuksessa aluksen faksi- ja puhelinnumerot ja päällikön sähköpostiosoite.

3.   Valvontamenettely

3.1

Niiden EU:n alusten päälliköiden, joilla on tämän pöytäkirjan mukainen lisenssi, on sallittava kalastustoiminnan tarkastamisesta ja valvonnasta vastaavien Marokon virkamiesten alukselle pääsy ja helpotettava näiden tehtävien suorittamista.

3.2

Näiden viranomaisten läsnäolo aluksella ei saa kestää kauempaa kuin on tehtävien suorittamiseksi tarpeen.

3.3

Kunkin tarkastuksen jälkeen aluksen päällikölle annetaan todistus.

4.   Aluksen pysäyttäminen

4.1

Merikalastusosaston on annettava edustustolle mahdollisimman pian ja viimeistään 48 tunnin kuluessa tieto jokaisesta Marokon kalastusalueella tapahtuneesta EU:n aluksen pysäyttämisestä ja kaikista alukseen sovelletuista seuraamuksista.

4.2

Komissiolle on samanaikaisesti toimitettava lyhyt selvitys pysäyttämiseen johtaneista olosuhteista ja syistä.

5.   Aluksen pysäyttämistä koskeva selvitys

5.1

Aluksen päällikön on allekirjoitettava Marokon valvontaviranomaisten laatima selvitys.

5.2

Allekirjoitus ei aiheuta muutoksia aluksen päällikön oikeuksiin ja puolustuskeinoihin, joihin hän voi turvautua sen rikkomisen osalta, josta häntä epäillään.

5.3

Päällikön on ohjattava aluksensa Marokon valvontaviranomaisten osoittamaan satamaan. Marokon voimassa olevaa merikalastuslainsäädäntöä rikkonut alus pidetään satamassa, kunnes pysäyttämistä koskevat tavanomaiset hallinnolliset muodollisuudet on saatu täytettyä.

6.   Rikkomisen selvittäminen

6.1

Epäilty rikkominen on ennen mahdollisen oikeudellisen menettelyn aloittamista pyrittävä sovittamaan sovittelumenettelyllä. Tämä menettely päättyy viimeistään kolmantena työpäivänä pysäyttämisestä lukien.

6.2

Sovittelumenettelyn tapauksessa sovellettavan sakon suuruus määritellään Marokon kalastuslainsäädännön mukaisesti.

6.3

Jos asiaa ei ole saatu ratkaistua sovittelumenettelyllä ja jos se viedään toimivaltaisen oikeusviranomaisen käsiteltäväksi, varustajan on asetettava Marokon toimivaltaisen viranomaisen osoittamaan pankkiin vakuus, jonka määrä vahvistetaan ottaen huomioon pysäytyksestä aiheutuneet kustannukset, sakkojen määrä ja korvaukset, jotka rikkomisesta vastuussa olevien olisi maksettava.

6.4

Vakuutta ei voi peruuttaa ennen kuin oikeuskäsittely on päättynyt. Vakuus vapautetaan heti, kun oikeudellinen menettely päättyy ilman, että tuomiota annetaan. Jos päällikkö tuomitaan sakkoon, joka on määrältään vakuutta pienempi, Marokon toimivaltainen viranomainen vapauttaa jäännöksen.

6.5

Alus päästetään lähtemään satamasta

heti kun sovittelumenettelystä johtuvat velvoitteet on täytetty,

tai, oikeuskäsittelyn ollessa kesken, heti kun edellä 6.3 kohdassa tarkoitettu vakuus on asetettu ja Marokon toimivaltaiset viranomaiset ovat sen hyväksyneet.

7.   Jälleenlaivaus

7.1

Saaliiden jälleenlaivaus merellä on kiellettyä Marokon kalastusalueella. EU:n teolliset pelagiset troolarit, joilla on tämän pöytäkirjan määräysten mukainen lisenssi ja jotka haluavat suorittaa jälleenlaivauksen Marokon kalastusalueella, voivat kuitenkin tehdä sen jossakin Marokon satamassa tai muussa Marokon toimivaltaisten viranomaisten osoittamassa paikassa saatuaan siihen ensin luvan merikalastusosastolta. Jälleenlaivaus on tehtävä tarkkailijan tai merikalastusosaston edustajan ja valvontaviranomaisten valvonnassa. Tämän määräyksen rikkominen johtaa Marokon voimassa olevan lainsäädännön mukaisiin seuraamuksiin.

7.2

Kyseisten alusten varustajien on ennen jälleenlaivausta ilmoitettava merikalastusosastolle vähintään 24 tuntia etukäteen seuraavat tiedot:

jälleenlaivausta aikovien kalastusalusten nimet,

rahtialuksen nimi, lippuvaltio, rekisterinumero ja kutsutunnus,

jälleenlaivattava määrä tonneina lajeittain,

saaliiden määräpaikka,

jälleenlaivauksen päivämäärä ja viikonpäivä.

7.3

Marokko pidättää itselleen oikeuden kieltää jälleenlaivaus, jos rahtialus on syyllistynyt laittomaan, ilmoittamattomaan tai sääntelemättömään kalastukseen joko Marokon kalastusalueella tai sen ulkopuolella.

7.4

Jälleenlaivaus rinnastetaan Marokon kalastusalueelta poistumiseen. Alusten on sen vuoksi toimitettava merikalastusosastolle saalisilmoitukset ja ilmoitettava, aikovatko ne jatkaa kalastusta vai poistua Marokon kalastusalueelta.

7.5

Saaliin purkamista tai jälleenlaivausta jossakin Marokon satamassa suorittavien sellaisten EU:n teollisten pelagisten troolareiden päälliköiden, joilla on tämän pöytäkirjan määräysten mukainen lisenssi, on sallittava marokkolaisten tarkastajien tarkastustoimet ja helpotettava niitä. Kunkin satamassa tehdyn tarkastuksen jälkeen aluksen päällikölle annetaan todistus.

X   LUKU

SAALIIN PURKAMINEN ALUKSESTA

Sopimuspuolet, jotka ovat tietoisia siitä, että integraatiota on parannettava kummankin kalastusalan kehittämiseksi yhdessä, ovat sopineet seuraavista määräyksistä, jotka koskevat sellaisten EU:n alusten, joilla on tämän pöytäkirjan määräysten mukainen lisenssi, Marokon kalastusalueella pyytämien saaliiden purkamista osittain Marokon satamissa.

Pakollinen purkaminen on tehtävä tähän pöytäkirjaan liitetyissä teknisissä selvityksissä vahvistettujen määräysten mukaisesti.

Taloudelliset kannustimet:

1.

Purkaminen

EU:n tonnikala-aluksille ja RSW-aluksille (jotka toimivat pienten pelagisten lajien kantojen C parissa), joilla on tämän pöytäkirjan määräysten mukainen lisenssi ja jotka purkavat jossakin Marokon satamassa 25 prosenttia enemmän kuin teknisissä selvityksissä nro 5 ja 6 määrätyt pakolliset purkamiset, saavat maksusta 5 prosentin alennuksen jokaiselta kyseisen pakollisen kynnyksen ylittävältä tonnilta.

2.

Soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt

Purkamistoimien aikana kalahallin on laadittava punnitustodistus, joka toimii tuotteiden jäljitettävyyden perustana.

Jos tuotteita myydään kalahallissa, laaditaan ilmoitus myynnistä ja vähennyksistä.

Punnitustodistuksen sekä myyntiä ja vähennyksiä koskevan ilmoituksen jäljennökset toimitetaan merikalastusosaston purkamissataman paikallisosastolle (Délégation des pêches maritimes). Kun merikalastusosasto on ne hyväksynyt, asianomaisille varustajille ilmoitetaan heille palautettavat määrät. Nämä määrät vähennetään maksettaviksi tulevista maksuista seuraavia lisenssejä haettaessa.

3.

Arviointi

Taloudellisten kannustimien tasoa mukautetaan sekakomiteassa sen mukaan, millaisia sosioekonomisia vaikutuksia toteutetuilla purkamisilla on ollut.

4.

Seuraamukset, jos purkamiseen liittyviä velvoitteita ei noudateta

Jos pakollisen purkamisvelvoitteen alaisiin luokkiin kuuluvat alukset eivät noudata kyseistä velvoitetta asiaan liittyvissä teknisissä selvityksissä määrätyllä tavalla, niiden seuraavia maksuja korotetaan 5 prosenttia. Jos rikkominen toistuu, seuraamuksia käsitellään sekakomiteassa.

Lisäykset

1)

Lisenssinhakulomake

2)

Tekniset selvitykset

3)

VMS-viestien välittäminen Marokossa, sijaintiraportti

4)

Kalastusalueiden koordinaatit

5)

Marokon kalastuksen tarkkailu- ja valvontakeskuksen yhteystiedot

6)

ICCAT:n kalastuspäiväkirja tonnikalan pyyntiä varten

7)

Kalastuspäiväkirja (muu kalastus)

8)

Saalisilmoituslomake (teollinen pelaginen kalastus)

9)

Saalisilmoituslomake (muu kuin teollinen pelaginen kalastus ja tonnikalankalastus)

10)

Marokon merikalastusosaston radioasemaa koskevat tiedot

11)

ERS-käytäntö

Lisäys 1

KALASTUSSOPIMUS MAROKKO – EUROOPAN UNIONI

KALASTUSLISENSSIHAKEMUS

KALASTUSLUOKAN NUMERO

Image

Lisäys 2

Kalastuksen edellytykset kussakin luokassa määritellään yhteisestä sopimuksesta kunakin vuonna ennen lisenssien myöntämistä.

Kalastuksen tekninen selvitys Nro 1

Pohjoisen alueen pienimuotoinen kalastus: pelaginen

Alusten sallittu määrä

20

Sallittu pyydys

Nuotta

Alueen olosuhteita vastaava sallittu enimmäiskoko: 500 m × 90 m.

Lamparanuotan käyttö on kielletty.

Alustyyppi

< 100 GT

Maksu

75 euroa / GT / vuosineljännes

Sallitun alueen maantieteelliset rajat

Leveyspiirin 34°18′00″ pohjoispuolella

Alueen laajentaminen leveyspiiriin 33°25′00″ sallitaan kerrallaan 5 aluksen osalta; alusten on tällöin vuoroteltava ja oltava tieteellisen tarkkailijan valvonnassa.

2 meripeninkulman rajan ulkopuolella

Pyydettävät lajit

Sardiini, sardelli ja muut pienet pelagiset lajit

Velvoite purkaa saaliit aluksesta Marokossa

30 % ilmoitetuista saaliista

Rauhoitusaika

Kaksi kuukautta: helmi- ja maaliskuu

Velvoite ottaa alukselle marokkolaisia merimiehiä

3 marokkolaista merimiestä kullakin aluksella

Huomautuksia

Viiden nuotta-aluksen toiminnan laajennusta etelään leveyspiiriltä 34°18′00″ N arvioidaan, kun pöytäkirjaa on sovellettu vuoden verran, jotta voitaisiin mitata paikallisen laivaston kanssa tapahtuvaa mahdollista vuorovaikutusta ja vaikutuksia kalavaroihin.

Kalastuksen tekninen selvitys Nro 2

Pohjoisen alueen pienimuotoinen kalastus

Alusten sallittu määrä

35

Sallittu pyydys

Pohjasiima

Luokka a) < 40 GT: koukkujen sallittu enimmäismäärä siimaa kohti: 10 000 syötillä varustettua siimaan kiinnitettyä käyttövalmista koukkua, enintään 5 pohjasiimaa.

Luokka b) ≥ 40 GT ja < 150 GT: 15 000 syötillä varustettua siimaan kiinnitettyä käyttövalmista koukkua, enintään 8 pohjasiimaa.

Alustyyppi

a)

< 40 GT: 32 lisenssiä

b)

≥ 40 GT ja < 150 GT: 3 lisenssiä

Maksu

67 euroa / GT / vuosineljännes

Sallitun alueen maantieteelliset rajat

Leveyspiirin 34°18′ N pohjoispuolella

Alueen laajentaminen leveyspiiriin 33°25′00″ sallitaan kerrallaan 4 aluksen osalta (1); alusten on tällöin vuoroteltava ja oltava tieteellisen tarkkailijan valvonnassa.

6 meripeninkulman rajan ulkopuolella.

Pyydettävät lajit

Huotrakala, hammasahvenet ja muut pohjalajit

Velvoite purkaa saaliit aluksesta Marokossa

Purkaminen on vapaaehtoista.

Rauhoitusaika

15.3.–15.5.

Sivusaaliit

0 % miekkakalaa ja pelagisia hailajeja

Velvoite ottaa alukselle marokkolaisia merimiehiä

< 100 GT: vapaaehtoinen

≥ 100 GT: 1 marokkolainen merimies

Huomautuksia

Neljän pitkäsiima-aluksen toiminnan laajennusta etelään leveyspiiriltä 34°18′00″ N arvioidaan, kun pöytäkirjaa on sovellettu vuoden verran, jotta voitaisiin mitata paikallisen laivaston kanssa tapahtuvaa mahdollista vuorovaikutusta ja vaikutuksia kalavaroihin.

Kalastuksen tekninen selvitys Nro 3

Eteläisen alueen pienimuotoinen kalastus

Alusten sallittu määrä

10

Sallitut pyydykset

Siima ja vapa

Alustyyppi

< 80 GT

Maksu

67 euroa / GT / vuosineljännes

Sallitun alueen maantieteelliset rajat

Leveyspiirin 30°40′00″ N eteläpuolella

3 meripeninkulman rajan ulkopuolella

Pyydettävät lajit

Kotkakala, hammasahvenet

Velvoite purkaa saaliit aluksesta Marokossa

Purkaminen on vapaaehtoista.

Rauhoitusaika

Nuotta sallittu syöttikalojen pyyntiin

Silmäkoko 8 mm syöttikalojen pyynnissä.

Nuottaa käytetään 3 meripeninkulman rajan ulkopuolella.

Sivusaaliit

0 % pääjalkaisia ja äyriäisiä

5 % muita pohjalajeja

Velvoite ottaa alukselle marokkolaisia merimiehiä

2 marokkolaista merimiestä kullakin aluksella

Kalastuksen tekninen selvitys Nro 4

Pohjakalastus

Alusten sallittu määrä

16 alusta: 5 troolaria ja 11 pitkäsiima-alusta

Sallittu pyydys

Troolarit:

Pohjatrooli:

Troolinperän silmäkoko 70 mm

Troolinperän kaksinkertaistaminen on kielletty

Troolinperään käytetyn langan kaksinkertaistaminen on kielletty

Pitkäsiima-alukset:

Pohjasiima:

Enintään 20 000 koukkua alusta kohti

Alustyyppi

 

Troolarit:

Enimmäisvetoisuus 600 GT alusta kohti

 

Pitkäsiima-alukset:

Enimmäisvetoisuus 150 GT alusta kohti

Maksu

60 euroa / GT / vuosineljännes

Sallitun alueen maantieteelliset rajat

Leveyspiirin 29°N eteläpuolella

200 metrin syvyyskäyrän ulkopuolella troolareiden osalta;

12 meripeninkulman rajan ulkopuolella pitkäsiima-alusten osalta

Pyydettävät lajit

Kummeliturska, huotrakala, pompano/sarda

Velvoite purkaa saaliit aluksesta Marokossa

30 % saaliista kullakin kalastusmatkalla

Rauhoitusaika

Sivusaaliit

0 % pääjalkaisia ja äyriäisiä, 5 % pohjalla eläviä haikaloja

Velvoite ottaa alukselle marokkolaisia merimiehiä

4 marokkolaista merimiestä kullakin pitkäsiima-aluksella

7 marokkolaista merimiestä kullakin troolarilla

Kalastuksen tekninen selvitys Nro 5

Tonnikalan kalastus

Alusten sallittu määrä

27

Sallitut pyydykset

Siima ja uistelusiima

Sallitun alueen maantieteelliset rajat

3 meripeninkulman rajan ulkopuolella

Marokon koko Atlantin puoleinen kalastusalue, lukuun ottamatta suoja-aluetta, joka sijaitsee pisteet 33°30′N/7°35′W ja 35°48′N/6°20′W yhdistävän linjan itäpuolella.

Kohdelaji

Tonnikalat

Velvoite purkaa saaliit aluksesta Marokossa

25 % ilmoitetuista saalista, jotka koostuvat boniitista (Katsuwonus pelamis), sardasta (Sarda sarda) ja kuningasmakrillista/ kuulamakrillista (Auxis thazard) kullakin kalastusmatkalla.

Rauhoitusaika

Nuotta sallittu syöttikalojen pyyntiin

8 mm:n silmäkoko syöttikalastuksessa, nuotta 3 meripeninkulman rajan ulkopuolella

Maksut

35 euroa pyydetyltä tonnilta

Ennakko

7 000 euron kiinteä ennakkomaksu suoritetaan vuosilisenssiä haettaessa

Velvoite ottaa alukselle marokkolaisia merimiehiä

3 marokkolaista merimiestä kullakin aluksella

Kalastuksen tekninen selvitys Nro 6

Teollinen pelaginen kalastus

Alusten sallittu määrä

18

Sallitut pyydykset

Pelaginen tai semipelaginen trooli

Myönnetty kiintiö

80 000 tonnia vuodessa,

enintään 10 000 tonnia kuukaudessa koko laivaston osalta,

paitsi elokuusta lokakuuhun, jolloin saaliiden kuukausittainen enimmäismäärä nostetaan 15 000 tonniin.

Alustyyppi

Teollinen pelaginen troolari

Alusten sallittu lukumäärä

Alusten, joilla on lupa kalastaa, jakautuminen:

10 alusta, joiden vetoisuus on yli 3 000 GT

3 alusta, joiden vetoisuus on 150–3 000 GT

5 alusta, joiden vetoisuus on yli alle 150 GT.

Aluskohtainen enimmäisvetoisuus

7 765 GT ottaen huomioon EU:n kalastuslaivaston rakenteen

Sallitun alueen maantieteelliset rajat

Leveyspiirin 29°N eteläpuolella

15 meripeninkulman rajan ulkopuolella pakastustroolareiden osalta

8 meripeninkulman rajan ulkopuolella RSW-alusten osalta.

Pyydettävät lajit

Sardiinit, sardinella-suku, makrillit, piikkimakrillit ja sardellit

Saaliiden koostumus (lajiryhmittäin)

piikkimakrillit/makrillit/sardellit: 65 %;

sardiini/sardinella-suku: 33 %;

sivusaaliit: 2 %

Saaliiden koostumusta voidaan tarkistaa sekakomiteassa.

Velvoite purkaa saaliit aluksesta Marokossa

25 % saaliista kullakin kalastusmatkalla

Rauhoitusaika

Hyväksyttyjen kalastusalusten on noudatettava kaikkia merikalastusosaston määräämiä rauhoitusaikoja sallitulla kalastusalueella ja lopetettava kalastustoiminta kokonaan. (2).

Sallittu verkko

Pelagisen tai semipelagisen troolin auki levitetyn silmän koon on oltava vähintään 40 mm.

Pelagisen tai semipelagisen troolin perä voidaan vahvistaa punoksella, jonka auki levitetyn silmän koko on vähintään 400 mm ja jonka köydet ovat vähintään puolentoista (1,5) metrin päässä toisistaan, lukuun ottamatta köyttä, joka sijaitsee troolin peräosassa ja joka ei saa olla lähempänä kuin kahden metrin päässä troolinperän ikkunasta.

Troolinperän vahvistaminen tai kaksinkertaistaminen muulla tavoin on kiellettyä, eikä troolilla saa missään tapauksessa tavoitella muita lajeja kuin sallittuja pieniä pelagisia lajeja.

Sivusaaliit

2 % muita lajeja

Sivusaaliissa sallittujen lajien luettelo vahvistetaan Eteläisen Atlantin pieniä pelagisia lajeja koskevassa Marokon lainsäädännössä.

Teollinen jalostus

Saaliiden teollinen jalostaminen kalajauhoksi ja/tai kalaöljyksi on ehdottomasti kielletty.

Murskaantuneet tai vaurioituneet kalat sekä saaliiden käsittelyjätteet voidaan kuitenkin jalostaa kalajauhoksi tai kalaöljyksi edellyttäen, ettei määrä ylitä 5 prosentin rajaa sallituista kokonaissaaliista.

Maksut

Teolliset pelagiset pakastustroolarit:

100 €/tonnia ennakkoa kuukausittain

Teolliset pelagiset troolarit, muut kuin pakastusalukset:

35 €/tonnia ennakkoa kuukausittain

Jos sallitut saaliit ylitetään, maksu kerrotaan kolmella.

Velvoite ottaa alukselle marokkolaisia merimiehiä

Aluksen vetoisuus < 150 GT:

2 marokkolaista merimiestä

150 GT ≤ aluksen vetoisuus < 1 500 GT:

4 marokkolaista merimiestä

1 500 GT ≤ aluksen vetoisuus < 5 000 GT:

8 marokkolaista merimiestä

5 000 GT ≤ aluksen vetoisuus < 7 765 GT:

16 marokkolaista merimiestä


(1)  Jos tilanne osoittautuu suotuisaksi, vuoden kuluttua voidaan sekakomitean annettua asiasta lausunnon tarkistaa niiden alusten määrää, jotka voivat toimia laajennetulla alueella.

(2)  Merikalastusosasto ilmoittaa komissiolle etukäteen tällaisista päätöksistä sekä kalastuskieltojaksoista ja -alueista.

Lisäys 3

VMS-VIESTIEN VÄLITTÄMINEN MAROKOSSA

SIJAINTIRAPORTTI

Tieto

Koodi

Pakollinen (P) / Vapaaehtoinen (V)

Sisältö

Tietueen alku

SR

P

Järjestelmätieto, joka osoittaa tietueen alun

Vastaanottaja

AD

P

Viestin yksityiskohta – Vastaanottaja – kolmikirjaiminen maakoodi (ISO-3166)

Lähettäjä

FR

P

Viestin yksityiskohta – Lähettäjä – kolmikirjaiminen maakoodi (ISO-3166)

Lippuvaltio

FS

P

Viestin yksityiskohta – Lippuvaltio – kolmikirjaiminen maakoodi (ISO-3166)

Viestityyppi

TM

P

Viestin yksityiskohta – Viestityyppi (ENT, POS, EXI)

Radiokutsutunnus (IRCS)

RC

P

Alukseen liittyvä yksityiskohta – Aluksen kansainvälinen radiokutsutunnus (IRCS)

Sopimuspuolen sisäinen viitenumero

IR

V

Alukseen liittyvä yksityiskohta – sopimuspuolen yksilöllinen numero – kolmikirjaiminen maakoodi (ISO-3166), jota seuraa numero

Ulkoinen rekisterinumero

XR

P

Alukseen liittyvä yksityiskohta – aluksen kyljessä oleva numero (ISO 8859.1)

Leveysaste

LT

P

Aluksen sijaintiin liittyvä yksityiskohta – sijainti asteina ja desimaaliasteina N/S DD.ddd (WGS84)

Pituusaste

LG

P

Aluksen sijaintiin liittyvä yksityiskohta – sijainti asteina ja desimaaliasteina E/W DD.ddd (WGS84)

Kurssi

CO

P

Aluksen kurssi 360°:n asteikolla

Nopeus

SP

P

Aluksen nopeus solmuina kymmenyksen tarkkuudella

Pvm

DA

P

Aluksen sijaintiin liittyvä yksityiskohta – sijainnin kirjaamisen päivä (UTC) (VVVVKKPP)

Klo

TI

P

Aluksen sijaintiin liittyvä yksityiskohta – sijainnin kirjaamisen kellonaika (UTC) (TTMM)

Tietueen loppu

ER

P

Järjestelmätieto, joka osoittaa tietueen lopun

Seuraavat tiedot on annettava tietojen toimittamisen yhteydessä, jotta Marokon kalastuksen tarkkailu- ja valvontakeskus pystyy tunnistamaan tiedot lähettävän kalastuksen tarkkailu- ja valvontakeskuksen:

Kalastuksen tarkkailu- ja valvontakeskuksen IP-osoite ja/tai verkkoaluetunnus

SSL-varmenne (koko varmennepalveluketju)

Tietojen välittämisessä käytetään seuraavaa rakennetta:

1.

Käytettyjen kirjasinten on oltava standardin ISO 8859.1 mukaisia.

2.

Viestin alku ilmoitetaan kaksinkertaisella vinoviivalla (//) ja kentän koodilla SR.

3.

Jokainen tietoelementti merkitään omalla koodillaan ja erotetaan muista tietoelementeistä kaksinkertaisella vinoviivalla (//).

4.

Kentän koodi ja tieto erotetaan yksinkertaisella vinoviivalla (/).

5.

Viestin loppu ilmoitetaan koodilla ER, jota seuraa kaksinkertainen vinoviiva (//).

6.

Vapaaehtoiset tietoelementit lisätään viestin alun ja lopun väliin.

Lisäys 4

KALASTUSALUEIDEN KOORDINAATIT

Tekninen selvitys

Luokka

Kalastusalue (leveysaste)

Etäisyys rannikosta

1

Pohjoisen alueen pienimuotoinen kalastus: pelaginen

34°18′00″ N – 35°48′00″ N (ulotetaan pisteeseen 33°25′00″ N teknisen selvityksen nro 1 edellytysten mukaisesti)

2 mpk:n rajan ulkop.

2

Pohjoisen alueen pienimuotoinen kalastus: pitkäsiima

34°18′00″ N – 35°48′00″ N (ulotetaan pisteeseen 33°25′00″ N teknisen selvityksen nro 2 edellytysten mukaisesti)

6 mpk:n rajan ulkop.

3

Eteläisen alueen pienim. kalastus

Etelään pisteestä 30°40′00″

3 mpk:n rajan ulkop.

4

Pohjakalastus

Etelään pisteestä 29°00′00″

Pitkäsiima-alukset: 12 mpk:n rajan ulkop.

Troolarit: 200 metrin syvyyskäyrän ulkop.

5

Tonnikalan kalastus

Koko Atlantin puoleinen alue lukuun ottamatta seuraavien pisteiden rajaamaa suoja-aluetta: 35°48′ N; 6°20′ W/33°30′ N; 7°35′ W

3 mpk:n rajan ulkop.; syöttien kalastuksessa 3 mpk:n rajan ulkop.

6

Teollinen pelaginen kalastus

Etelään pisteestä 29°00′00″ N

15 mpk:n rajan ulkop. (pakastusalukset)

8 mpk:n rajan ulkop. (RSW-alukset)

Merikalastusosasto ilmoittaa komissiolle ennen pöytäkirjan voimaantuloa Marokon perusviivan, kalastusalueen ja niiden alueiden, joilla merenkulku ja kalastus on kiellettyä, maantieteelliset koordinaatit. Merikalastusosasto ilmoittaa myös viimeistään kuukautta aikaisemmin kaikista muutoksista näihin rajoihin.

Lisäys 5

MAROKON KALASTUKSEN TARKKAILU- JA VALVONTAKESKUKSEN YHTEYSTIEDOT

Marokon kalastuksen tarkkailu- ja valvontakeskuksen nimi: CNSNP (Centre National de Surveillance des Navires de Pêche)

Keskuksen puhelinnumero: +212 5 37 68 81 45/46

Keskuksen faksinumero: +212 5 37 68 83 29/82

Keskuksen sähköpostiosoite:

 

cnsnp@mpm.gov.ma

 

cnsnp.radio@mpm.gov.ma

Radioaseman yhteystiedot:

Kutsutunnus: CNM

Taajuusalueet

Aluksen lähetystaajuus

Aluksen vastaanottotaajuus

8

8 285 khz

8 809 khz

12

12 245 khz

13 092 khz

16

16 393 khz

17 275 khz

VMS-tietojen tiedonsiirtokäytännöstä vastaavien tahojen sähköpostiosoitteet:

 

boukhanfra@mpm.gov.ma

 

belhad@mpm.gov.ma

 

abida@mpm.gov.ma

Lisäys 6

ICCAT:n KALASTUSPÄIVÄKIRJA TONNIKALAN PYYNTIÄ VARTEN

Image

Lisäys 7

KALASTUSPÄIVÄKIRJA (MUU KUIN TONNIKALA)

Muuhun kuin tonnikalankalastukseen liittyvän kalastuspäivänkirjan muoto laaditaan yhteisestä sopimuksesta ennen tämän pöytäkirjan voimaantuloa.

Image

Lisäys 8

Image

Lisäys 9

Image

Lisäys 10

MAROKON MERIKALASTUSOSASTON RADIOASEMAA KOSKEVAT TIEDOT

MMSI:

242 069 000

Kutsutunnus:

CNM

Sijaintipaikka:

Rabat

Taajuusalue:

1,6–30 MHz

Lähetyslaji:

SSB-AIA-J2B

Lähetysteho:

800 W


Työskentelytaajuudet

Taajuusalueet

Kanavat

Lähetys

Vastaanotto

Taajuusalue 8

831

8 285 KHz

8 809 KHz

Taajuusalue 12

1206

12 245 KHz

13 092 KHz

Taajuusalue 16

1612

16 393 KHz

17 275 KHz


Aseman toiminta-aika

Ajanjakso

Kellonaika

Arkipäivisin

Klo 8.30–16.30

Lauantaisin, sunnuntaisin ja yleisinä vapaapäivinä

Klo 9.30–14.00


VHF:

Kanava 16

Kanava 70 ASN

Radioteleksi:

 

 

 

Tyyppi:

DP-5

 

Lähetyslaji:

ARQ-FEC

 

Numero:

31356

Faksi:

 

 

 

Numerot

212 5 37 68 8329

Lisäys 11

KALASTUSTOIMINTAAN LIITTYVIEN TIETOJEN SÄHKÖISEN VÄLITYSJÄRJESTELMÄN MÄÄRITTELY- JA TÄYTÄNTÖÖNPANOKÄYTÄNTÖ (ERS-JÄRJESTELMÄ)

Yleiset määräykset

1.

Kaikilla EU:n kalastusaluksilla on oltava sen ajan, kun alus on Marokon kalastusalueella, sähköinen järjestelmä, jäljempänä ’ERS-järjestelmä’, jolla voidaan kirjata ja toimittaa kalastustoimia koskevat tiedot, jäljempänä ’ERS-tiedot’.

2.

Jos EU:n aluksella ei ole ERS-järjestelmää tai jos kyseinen järjestelmä ei toimi, alus ei saa siirtyä Marokon kalastusalueelle kalastamaan.

3.

ERS-tiedot toimitetaan aluksen lippuvaltion menettelyjen mukaisesti lippuvaltion kalastuksen tarkkailu- ja valvontakeskukselle.

4.

Lippuvaltion kalastuksen tarkkailu- ja valvontakeskus toimittaa alukselta tulleet luonteeltaan pikaiset viestit (COE, COX, PNO) automaattisesti ja viipymättä Marokon kalastuksen tarkkailu- ja valvontakeskukselle. Päivittäiset saalisilmoitukset (FAR) toimitetaan automaattisesti ja viipymättä Marokon kalastuksen tarkkailu- ja valvontakeskukselle.

5.

Lippuvaltio ja Marokko varmistavat, että niiden kalastuksen tarkkailu- ja valvontakeskuksilla on tietotekniikkalaitteet ja -ohjelmistot, jotka tarvitaan ERS-tietojen automaattiseen toimittamiseen XML-muodossa (saatavilla Euroopan komission meri- ja kalastusasioiden pääosaston sivustolla), ja että ne noudattavat menettelyjä, joilla ERS-tiedot kirjataan ja tallennetaan koneellisesti luettavissa olevassa muodossa vähintään kolmen vuoden ajan.

6.

Muotoon tehtävät muutokset tai päivitykset kirjataan ja päivätään, ja niiden on oltava toiminnassa kuuden kuukauden kuluttua muutoksesta.

7.

ERS-tietojen toimittamisessa käytetään Euroopan komission EU:n puolesta hallinnoimia sähköisiä viestintävälineitä (DEH eli Data Exchange Highway).

8.

Lippuvaltio ja Marokko nimittävät kumpikin ERS-yhteyshenkilön.

9.

ERS-yhteyshenkilö nimitetään vähintään kuudeksi kuukaudeksi.

10.

Lippuvaltion ja Marokon kalastuksen tarkkailu- ja valvontakeskus ilmoittavat toisilleen ERS-yhteyshenkilönsä yhteystiedot (nimi, osoite, puhelin, faksi, sähköposti) heti, kun ERS-järjestelmä on toiminnassa. Kaikista ERS-yhteyshenkilöiden yhteystietojen muutoksista on ilmoitettava viipymättä.

ERS-tietojen laatiminen ja toimittaminen

11.

EU:n kalastusalusten on

a)

laadittava päivittäin ERS-tiedot jokaisesta Marokon kalastusalueella vietetystä päivästä;

b)

kirjattava nuotan tai troolin jokaisen vetokerran tai pitkäsiiman jokaisen nostokerran osalta kaikkien saaliiksi saatujen ja alukselle otettujen lajien määrät kohdelajeittain tai sivusaaliittain tai poisheitettyjen saaliiden määrät;

c)

kirjattava kunkin Marokon myöntämässä kalastusluvassa eritellyn lajin osalta myös se, että saaliita ei ole saatu;

d)

yksilöitävä kukin laji FAO:n 3-kirjaimisella koodilla;

e)

ilmoitettava määrät kilogrammoina elopainoa tai tarvittaessa kappalemääränä;

f)

kirjattava ERS-tietoihin kunkin lajin osalta jälleenlaivatut ja/tai puretut määrät;

g)

kirjattava ERS-tietoihin joka kerran, kun Marokon kalastusalueelle tullaan (COE) tai siltä lähdetään (COX), tieto, jossa eritellään kunkin Marokon myöntämässä kalastusluvassa eritellyn lajin osalta määrät, jotka aluksella ovat kullakin tulo- ja lähtökerralla;

h)

toimitettava päivittäin ERS-tiedot lippuvaltion kalastuksen tarkkailu- ja valvontakeskukselle sähköisesti ja 4 kohdassa tarkoitetussa XML-muodossa viimeistään klo 23.59 (UTC).

12.

Kirjattujen ja toimitettujen ERS-tietojen paikkansapitävyydestä on vastuussa päällikkö.

13.

Lippuvaltion kalastuksen tarkkailu- ja valvontakeskus toimittaa automaattisesti ja mahdollisimman pian ERS-tiedot Marokon kalastuksen tarkkailu- ja valvontakeskukselle 5 kohdassa tarkoitetussa XML-muodossa.

14.

Marokon kalastuksen tarkkailu- ja valvontakeskus vahvistaa kaikkien ERS-viestien saannin vastausviestillä (RET).

15.

Marokon kalastuksen tarkkailu- ja valvontakeskus käsittelee ERS-tietoja luottamuksellisesti.

Toimintahäiriö aluksen ERS-järjestelmässä ja/tai ERS-tietojen toimituksessa aluksen ja lippuvaltion kalastuksen tarkkailu- ja valvontakeskuksen välillä

16.

Lippuvaltio ilmoittaa viipymättä päällikölle ja/tai lippunsa alla purjehtivan aluksen omistajalle tai hänen edustajalleen kaikista alukselle asennetun ERS-järjestelmän teknisistä toimintahäiriöistä tai siitä, ettei ERS-tietojen lähettäminen aluksen ja lippuvaltion kalastuksen tarkkailu- ja valvontakeskuksen välillä onnistu.

17.

Lippuvaltio ilmoittaa Marokolle havaitusta häiriöstä ja toteutetuista korjaavista toimista.

18.

Jos aluksen ERS-järjestelmä on epäkunnossa, päällikön ja/tai omistajan on varmistettava, että ERS-järjestelmä korjataan tai vaihdetaan 10 työpäivän kuluessa. Jos alus käy välisatamassa näiden 10 työpäivän kuluessa, se ei saa jatkaa kalastustoimintaansa Marokon kalastusalueella ennen kuin sen ERS-järjestelmä on täysin toimiva, paitsi jos Marokko antaa tähän luvan.

19.

Kalastusalus ei saa lähteä satamasta ERS-järjestelmänsä teknisen häiriön jälkeen ennen kuin

a)

järjestelmä on uudestaan toimintakuntoinen lippuvaltiota tyydyttävällä tavalla, tai

b)

se saa lippuvaltion luvan. Viimeksi mainitussa tapauksessa lippuvaltio tiedottaa Marokolle päätöksestään ennen aluksen lähtöä.

20.

Kaikkien EU:n alusten, joiden ERS-järjestelmä on epäkunnossa niiden toimiessa Marokon kalastusalueella, on toimitettava päivittäin viimeistään klo 23.59 (UTC) ERS-tiedot lippuvaltion kalastuksen tarkkailu- ja valvontakeskukselle jollakin muulla käytettävissä olevalla sähköisellä viestintävälineellä.

21.

Lippuvaltion kalastuksen tarkkailu- ja valvontakeskus toimittaa 11 kohdassa tarkoitetut ERS-tiedot, joita ei ole voitu toimittaa Marokolle toimintahäiriön vuoksi, Marokon kalastuksen tarkkailu- ja valvontakeskukselle jossain muussa yhteisesti sovitussa vaihtoehtoisessa sähköisessä muodossa. Tämä vaihtoehtoinen lähetys on etusijalla, koska tavallisesti sovellettavia lähettämisen määräaikoja ei voida noudattaa.

22.

Jos Marokon kalastuksen tarkkailu- ja valvontakeskus ei saa jonkin aluksen ERS-tietoja kolmen peräkkäisen päivän kuluessa, Marokko voi määrätä aluksen palaamaan heti Marokon nimeämään satamaan tutkintaa varten.

Viestinnän epäonnistuminen kalastuksen tarkkailu- ja valvontakeskuksessa – Marokon kalastuksen tarkkailu- ja valvontakeskus ei saa ERS-tietoja

23.

Jos kalastuksen tarkkailu- ja valvontakeskus ei saa ERS-tietoja, sen ERS-yhteyshenkilö ilmoittaa asiasta viipymättä toisen kalastuksen tarkkailu- ja valvontakeskuksen ERS-yhteyshenkilölle ja toimii tarpeen mukaan tarvittavan ajan yhteistyössä ongelman ratkaisemiseksi.

24.

Lippuvaltion kalastuksen tarkkailu- ja valvontakeskus ja Marokon kalastuksen tarkkailu- ja valvontakeskus sopivat yhdessä vaihtoehtoisista sähköisistä viestintävälineistä, joita käytetään ERS-tietojen toimittamiseksi, jos kalastuksen tarkkailu- ja valvontakeskus on epäonnistunut viestinnässä, ja ne ilmoittavat toisilleen viipymättä kaikista muutoksista.

25.

Jos Marokon kalastuksen tarkkailu- ja valvontakeskus ilmoittaa, ettei ERS-tietoja ole saatu, lippuvaltion kalastuksen tarkkailu- ja valvontakeskuksen on yksilöitävä ongelman syyt ja toteutettava tarkoituksenmukaiset toimenpiteet ongelman ratkaisemiseksi. Lippuvaltion kalastuksen tarkkailu- ja valvontakeskus ilmoittaa Marokon kalastuksen tarkkailu- ja valvontakeskukselle ja EU:lle analyysinsä tuloksista ja toteutetuista toimenpiteistä 24 tunnin kuluessa.

26.

Jos ongelman ratkaiseminen kestää kauemmin kuin 24 tuntia, lippuvaltion kalastuksen tarkkailu- ja valvontakeskuksen on toimitettava viipymättä puuttuvat ERS-tiedot Marokon kalastuksen tarkkailu- ja valvontakeskukselle käyttäen jotakin 24 kohdassa tarkoitettua vaihtoehtoista sähköisiä keinoa.

27.

Marokko ilmoittaa asiasta toimivaltaisille yksiköilleen, jottei EU:n alusten katsottaisi rikkoneen määräyksiä tilanteessa, jossa ERS-tietoja ei ole lähetetty viestinnän epäonnistuttua kalastuksen tarkkailu- ja valvontakeskuksessa.

Kalastuksen tarkkailu- ja valvontakeskuksen huoltotoimet

28.

Kalastuksen tarkkailu- ja valvontakeskuksen suunnitelluista huoltotoimista (huolto-ohjelma), jotka voivat vaikuttaa ERS-tietojen vaihtoon, on ilmoittava toiselle kalastuksen tarkkailu- ja valvontakeskukselle vähintään 72 tuntia etukäteen ja ilmoitettava mahdollisuuksien mukaan huoltotöiden päivämäärä ja kesto. Tiedot huoltotoimista, joita ei ollut suunniteltu, on ilmoitettava mahdollisimman pian toiselle kalastuksen tarkkailu- ja valvontakeskukselle.

29.

Huoltotoimien aikana ERS-tietojen lähettäminen voi odottaa siihen saakka, kun järjestelmä on uudelleen toiminnassa. Asianomaiset ERS-tiedot lähetetään siis heti huoltotöiden jälkeen.

30.

Jos huoltotoimet kestävät yli 24 tuntia, ERS-tiedot lähetetään toiselle kalastuksen tarkkailu- ja valvontakeskukselle käyttäen jotakin 24 kohdassa tarkoitettua vaihtoehtoista sähköistä keinoa.

31.

Marokko ilmoittaa asiasta toimivaltaisille yksiköilleen, jottei EU:n alusten katsottaisi rikkoneen määräyksiä tilanteessa, jossa ERS-tietoja ei ole lähetetty kalastuksen tarkkailu- ja valvontakeskuksen huoltotoimien vuoksi.