29.3.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 81/16


EUROOPAN YHTEISÖN JA SVEITSIN VALALIITON VÄLISELLÄ AUDIOVISUAALIALAA KOSKEVALLA, EHDOISTA SVEITSIN VALALIITON OSALLISTUMISELLE YHTEISÖN MEDIA 2007 -OHJELMAAN MÄÄRÄÄVÄLLÄ SOPIMUKSELLA PERUSTETUN EU:n JA SVEITSIN SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 1/2011

annettu 21 päivänä tammikuuta 2011,

sopimuksen liitteessä I olevan 1 artiklan päivittämisestä

(2011/193/EU)

SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen audiovisuaalialaa koskevan sopimuksen, jossa määrätään Sveitsin valaliiton osallistumista yhteisön Media 2007 -ohjelmaan koskevat ehdot (1), jäljempänä ”sopimus”, sekä mainitun sopimuksen päätösasiakirjan (2), jotka on molemmat allekirjoitettu Brysselissä 11 päivänä lokakuuta 2007,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimus tuli voimaan 1 päivänä elokuuta 2010.

(2)

Neuvoston direktiivin 89/552/ETY (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2007/65/EY (4) ja kodifioituna (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi), tultua voimaan 19 päivänä joulukuuta 2007 on tarkoituksenmukaista, että sopimuspuolet päivittävät tarvittavalla tavalla viittaukset kyseiseen direktiiviin, kuten sopimuspuolten yhteiseen julistukseen sopimuksen mukauttamisesta uuteen yhteisön direktiiviin sisältyvässä sopimuksen päätösasiakirjassa määrätään sekä päivittävät sopimuksen liitteessä I olevan 1 artiklan sopimuksen 8 artiklan 7 kohdan mukaisesti,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Korvataan sopimuksen liitteessä I oleva 1 artikla seuraavasti:

”1 artikla

Televisiolähetysten vastaanottamista ja edelleen lähettämistä koskeva vapaus

1.   Sveitsi varmistaa unionin jäsenvaltion lainkäyttövaltaan kuuluvien televisiolähetysten vastaanottamisen ja edelleen lähettämisen vapauden alueellaan, sellaisena kuin tämä vapaus määritellään audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 10 päivänä maaliskuuta 2010 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2010/13/EU (5), jäljempänä ”audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi”, seuraavalla tavalla:

Sveitsillä on oikeus

a)

keskeyttää sellaisen unionin jäsenvaltion lainkäyttövaltaan kuuluvan televisiolähetystoiminnan harjoittajan lähetysten edelleen lähettäminen, joka on rikkonut ilmiselvästi, törkeästi ja vakavasti alaikäisten ja ihmisarvon suojelua koskevia sääntöjä, joista on säädetty audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin 27 artiklan 1 tai 2 kohdassa ja/tai 6 artiklassa;

b)

vaatia, että sen lainkäyttövaltaan kuuluvat lähetystoiminnan harjoittajat noudattavat audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin käsittämillä aloilla yksityiskohtaisempia tai tiukempia sääntöjä, edellyttäen, että nämä säännöt ovat oikeasuhteisia ja syrjimättömiä.

2.   Tapauksissa, joissa Sveitsi

a)

on käyttänyt 1 kohdan b alakohdan mukaista vapauttaan määrätä yksityiskohtaisempia tai tiukempia yleistä etua koskevia sääntöjä; sekä

b)

katsoo, että unionin jäsenvaltion lainkäyttövallan piiriin kuuluva lähetystoiminnan harjoittaja tarjoaa televisiolähetyksiä, jotka on kokonaan tai suurimmaksi osaksi suunnattu sen alueelle,

se voi ottaa yhteyden siihen jäsenvaltioon, jolle lainkäyttövalta kuuluu, löytääkseen molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun mahdollisiin aiheutuneisiin ongelmiin. Saatuaan perustellun pyynnön Sveitsiltä sen jäsenvaltion, jolle lainkäyttövalta kuuluu, on kehotettava lähetystoiminnan harjoittajaa noudattamaan kyseisiä yleistä etua koskevia sääntöjä. Sen jäsenvaltion, jolle lainkäyttövalta kuuluu, on tiedotettava Sveitsille kehotuksen perusteella saaduista tuloksista kahden kuukauden kuluessa. Joko Sveitsi tai kyseinen jäsenvaltio voi pyytää komissiota kutsumaan osapuolet yhteyskomitean yhteydessä pidettävään erityiskokoukseen tarkastelemaan asiaa.

3.   Jos Sveitsi arvioi,

a)

että 2 kohdan soveltamisessa saavutetut tulokset eivät ole tyydyttäviä; sekä

b)

että kyseinen lähetystoiminnan harjoittaja on sijoittautunut siihen jäsenvaltioon, jolle lainkäyttövalta kuuluu, kiertääkseen audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin käsittämillä aloilla tiukempia sääntöjä, joita siihen sovellettaisiin siinä tapauksessa, että se olisi sijoittautunut Sveitsiin,

Sveitsi voi toteuttaa asianomaiseen lähetystoiminnan harjoittajaan kohdistettavia asianmukaisia toimenpiteitä.

Tällaisten toimenpiteiden on oltava objektiivisesti katsoen välttämättömiä, niitä on sovellettava ketään syrjimättä ja niiden on oltava suhteutettuja niille asetettuihin tavoitteisiin nähden.

4.   Sveitsi voi toteuttaa tämän artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 3 kohdan nojalla toimenpiteitä ainoastaan, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

a)

se on ilmoittanut sekakomitealle ja sille jäsenvaltiolle, johon lähetystoiminnan harjoittaja on sijoittautunut, aikeestaan toteuttaa tällaisia toimenpiteitä perustellen syyt, joihin se perustaa arvionsa; sekä

b)

sekakomitea on päättänyt, että toimenpiteet ovat oikeasuhteisia ja syrjimättömiä ja erityisesti että Sveitsin 2 ja 3 kohdan mukaisesti tekemä arviointi on asianmukaisesti perusteltu.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se tehdään.

Tehty Brysselissä 21 päivänä tammikuuta 2011.

Sekakomitean puolesta

EU-valtuuskunnan johtaja

Jean-Eric DE COCKBORNE

Sveitsin valtuuskunnan johtaja

J.-F. JAUSLIN


(1)  EUVL L 303, 21.11.2007, s. 11.

(2)  EUVL L 303, 21.11.2007, s. 20.

(3)  EYVL L 298, 17.10.1989, s. 23.

(4)  EUVL L 332, 18.12.2007, s. 27.

(5)  EYVL L 298, 17.10.1989, s. 23. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna 30 päivänä kesäkuuta 1997 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/36/EY (EYVL L 202, 30.7.1997, s. 60) ja viimeksi muutettuna 11 päivänä joulukuuta 2007 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2007/65/EY (EUVL L 332, 18.12.2007, s. 27) ja kodifioituna audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 10 päivänä maaliskuuta 2010 annetuksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 2010/13/EU (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi) (EUVL L 95, 15.4.2010, s. 1).”