22011A0514(04)

Pöytäkirja kulttuuriyhteistyöstä

Virallinen lehti nro L 127 , 14/05/2011 s. 1418 - 1426


Pöytäkirja

kulttuuriyhteistyöstä

Osapuolet, jotka

OVAT RATIFIOINEET kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemisesta ja edistämisestä 20 päivänä lokakuuta 2005 Pariisissa tehdyn Unescon yleissopimuksen, jäljempänä "Unescon yleissopimus", joka tuli voimaan 18 päivänä maaliskuuta 2007, 15.10 artiklan (Voimaantulo) 3 kohdassa määrätyn menettelyn mukaisesti, aikovat panna Unescon yleissopimuksen tehokkaasti täytäntöön ja tehdä yhteistyötä sen periaatteiden mukaisesti sekä kehittämällä erilaisia toimia sen määräysten mukaisesti,

TUNNUSTAVAT kulttuuriteollisuuden tärkeyden sekä kulttuurihyödykkeet ja -palvelut moniulotteisiksi toiminnoiksi, joilla on kulttuurinen, taloudellinen ja sosiaalinen arvo,

TUNNUSTAVAT, että tällä sopimuksella tuettu prosessi kuuluu yleiseen strategiaan, jonka tarkoituksena on edistää tasapuolista kasvua sekä vahvistaa taloudellista, kaupallista ja kulttuurista yhteistyötä osapuolten välillä,

MUISTUTTAVAT, että tämän pöytäkirjan tavoitteita täydennetään ja tuetaan muissa yhteyksissä hallinnoitavilla jo olemassa olevilla sekä tulevaisuudessa luotavilla politiikan välineillä, joiden tarkoituksena on

a) VAHVISTAA osapuolten kulttuuriteollisuuden kapasiteettia ja itsenäisyyttä;

b) EDISTÄÄ paikallista ja alueellista kulttuurisisältöä;

c) TUNNUSTAA, suojella ja edistää kulttuurista moninaisuutta, mikä on edellytys onnistuneelle kulttuurienväliselle vuoropuhelulle; ja

d) TUNNUSTAA, suojella ja edistää kulttuuriperintöä ja edistää kulttuuriperinnön tunnustamista paikallisväestön keskuudessa sekä tunnustaa kulttuuriperinnön arvo erilaisten kulttuuri-identiteettien toteuttamiselle,

KOROSTAVAT osapuolten välisen kulttuuriyhteistyön helpottamisen tärkeyttä, mikä tarkoittaa sitä, että otetaan tapauskohtaisesti huomioon muun muassa osapuolten kulttuuriteollisuuden kehittymisaste, kulttuurivaihdon taso ja rakenteellinen epätasapaino sekä mahdolliset järjestelyt, joilla edistetään paikallista ja alueellista kulttuurisisältöä,

SOPIVAT SEURAAVAA:

1 artikla

Soveltamisala, tavoitteet ja määritelmät

1. Tässä pöytäkirjassa määrätään puitteet, joissa osapuolet tekevät yhteistyötä helpottaakseen kulttuuritoimintojen, -hyödykkeiden ja -palvelujen, muun muassa audiovisuaaliala mukaan luettuna, kulttuurivaihtoa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän sopimuksen muita määräyksiä.

2. Audiovisuaalipalvelujen jättäminen seitsemännen luvun (Palvelukauppa, sijoittautuminen ja sähköinen kauppa) soveltamisalan ulkopuolelle ei rajoita tästä pöytäkirjasta johtuvia oikeuksia ja velvoitteita. Osapuolilla on oikeus turvautua 3 ja 3 a artiklassa määrättyihin menettelyihin kaikissa tämän pöytäkirjan täytäntöönpanoon liittyvissä kysymyksissä.

3. Osapuolet pyrkivät tekemään yhteistyötä, jonka tavoitteena on parantaa kulttuuritoimintojen, -hyödykkeiden ja -palvelujen kulttuurivaihdon edellytyksiä ja korjata kulttuurivaihtoon mahdollisesti liittyvää rakenteellista epätasapainoa ja epäsymmetrisiä malleja, sekä säilyttävät ja kehittävät samalla valmiuksiaan laatia ja toteuttaa omaa kulttuuripolitiikkaa kulttuurista moninaisuutta suojellen ja edistäen.

4. Tätä pöytäkirjaa sovellettaessa

kulttuurisella moninaisuudella, kulttuurisisällöllä, kulttuuri-ilmaisuilla, kulttuuritoiminnoilla, -hyödykkeillä ja -palveluilla sekä kulttuuriteollisuudella on sama merkitys kuin Unescon yleissopimuksessa määritelty ja käytetty merkitys; ja

taiteilijoilla ja muilla kulttuurin ammattilaisilla ja harjoittajilla tarkoitetaan luonnollisia henkilöitä, jotka toteuttavat kulttuuritoimintaa, tuottavat kulttuurihyödykkeitä tai osallistuvat kulttuuripalvelujen suoraan tarjoamiseen.

A JAKSO

YLEISET MÄÄRÄYKSET

2 artikla

Kulttuurivaihto ja kulttuurinen vuoropuhelu

1. Osapuolet pyrkivät edistämään valmiuksiaan määrittää ja kehittää kulttuuripolitiikkaansa kehittämällä kulttuuriteollisuuttaan sekä osapuolten kulttuurihyödykkeiden ja -palvelujen vaihtomahdollisuuksia, myös mahdollistamalla paikallisen ja alueellisen kulttuurisisällön edistämistä koskevien järjestelyjen hyödyntäminen.

2. Osapuolet tekevät vuoropuhelun puitteissa yhteistyötä edistääkseen tietojenvaihtoa ja yhteisymmärrystä kulttuuri- ja audiovisuaaliasioissa sekä teollis- ja tekijänoikeuksien parhaisiin käytäntöihin liittyvissä asioissa. Vuoropuhelu toteutetaan kulttuuriyhteistyökomiteassa ja tarvittaessa muilla sopivilla foorumeilla.

3 artikla

Kulttuuriyhteistyökomitea

1. Viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tämän pöytäkirjan soveltamisen aloittamisesta perustetaan kulttuuriyhteistyökomitea. Kulttuuriyhteistyökomitea muodostuu kunkin osapuolen hallinnossa toimivista johtavista virkamiehistä, joilla on asiantuntemusta ja kokemusta kulttuurikysymyksistä ja -käytännöistä.

2. Kulttuuriyhteistyökomitea kokoontuu tämän pöytäkirjan ensimmäisen soveltamisvuoden kuluessa ja sen jälkeen tarvittaessa ja vähintään kerran vuodessa seuraamaan tämän pöytäkirjan täytäntöönpanoa.

3. Poiketen viidennentoista luvun (Institutionaaliset määräykset, yleiset määräykset ja loppumääräykset) institutionaalisista määräyksistä kauppakomitealla ei ole toimivaltaa käsitellä tätä pöytäkirjaa, ja kulttuuriyhteistyökomitea suorittaa tämän pöytäkirjan osalta kaikki kauppakomitean tehtävät, jos sellaiset tehtävät ovat tämän pöytäkirjan täytäntöönpanon kannalta merkityksellisiä.

4. Kukin osapuoli nimeää hallinnostaan yksikön, joka toimii kansallisena yhteyspisteenä toiseen osapuoleen nähden tämän pöytäkirjan täytäntöönpanoa varten.

5. Kukin osapuoli perustaa yhden tai useamman kulttuuriyhteistyötä käsittelevän kansallisen neuvoa-antavan ryhmän, joka muodostuu tämän pöytäkirjan aloilla toimivista kulttuuri- ja audiovisuaalialan edustajista ja jota kuullaan tämän pöytäkirjan täytäntöönpanoon liittyvissä kysymyksissä.

6. Osapuoli voi pyytää toisen osapuolen kanssa kulttuuriyhteistyökomiteassa käytäviä neuvotteluja kaikista yhteisen edun mukaisista asioista, jotka johtuvat tästä pöytäkirjasta. Kulttuuriyhteistyökomitean on sen jälkeen järjestettävä neuvottelu viipymättä ja pyrittävä kaikin keinoin saamaan aikaan molempia osapuolia tyydyttävä ratkaisu. Tässä yhteydessä kulttuuriyhteistyökomitea voi pyytää neuvoja toisen tai kummankin osapuolen kansalliselta neuvoa-antavalta ryhmältä (ryhmiltä), ja kukin osapuoli voi pyytää neuvoja omalta kansalliselta neuvoa-antavalta ryhmältään (ryhmiltään).

3 a artikla

Riitojen ratkaiseminen

Jolleivät osapuolet toisin sovi ja vain siinä tapauksessa, että tämän pöytäkirjan 3 artiklan 6 kohdassa tarkoitettuun asiaan ei ole löydetty tyydyttävää ratkaisua sanotussa kohdassa määritetyssä neuvottelumenettelyssä, tähän pöytäkirjaan sovelletaan neljättätoista lukua (Riitojen ratkaiseminen) seuraavin muutoksin:

a) Kaikkia neljännessätoista luvussa (Riitojen ratkaiseminen) olevia viittauksia kauppakomiteaan pidetään viittauksina kulttuuriyhteistyökomiteaan;

b) Sovellettaessa 14.5 artiklaa (Välimiespaneelin asettaminen) osapuolet pyrkivät sopimaan sellaisista välimiehistä, joilla on tarvittavat tiedot ja kokemusta tämän pöytäkirjan kattamista asiakokonaisuuksista. Jos osapuolet eivät pääse sopimukseen välimiespaneelin kokoonpanosta, valinta suoritetaan 14.5 artiklan 3 kohdan mukaisesti arvalla c alakohdan mukaisesti laaditusta luettelosta eikä 14.18 artiklan (Välimiesten luettelo) mukaisesti laaditusta luettelosta;

c) Kulttuuriyhteistyökomitea laatii asettamisensa jälkeen viipymättä luettelon 15 henkilöstä, jotka ovat halukkaita ja kykeneviä toimimaan välimiehinä. Kumpikin osapuoli ehdottaa viittä henkilöä välimiehinä toimimista varten. Osapuolet valitsevat myös viisi henkilöä, jotka eivät ole kummankaan osapuolen kansalaisia ja jotka toimivat välimiespaneelin puheenjohtajana. Kulttuuriyhteistyökomitea varmistaa, että luettelossa on aina 15 henkilöä. Välimiehillä on oltava tietoa ja kokemusta tämän pöytäkirjan soveltamisalasta. Välimiehinä toimiessaan heidän on oltava riippumattomia ja toimittava yksilöinä, he eivät saa ottaa ohjeita miltään organisaatiolta tai hallitukselta riitaan liittyvissä kysymyksissä ja heidän on noudatettava liitettä 14-C (Välimiespaneelien jäsenten ja sovittelijoiden käytännesäännöt);

d) Valitessaan 14.11 artiklan 2 kohdan (Välitystuomioiden noudattamatta jättämisestä seuraavat väliaikaiset korjaavat toimenpiteet) nojalla keskeytettäviä velvoitteita tämän pöytäkirjan yhteydessä syntyneessä riidassa valituksen tehnyt osapuoli voi keskeyttää ainoastaan tästä pöytäkirjasta johtuvia velvoitteita; ja

e) Sen estämättä, mitä 14.11 artiklan 2 kohdassa määrätään, valitessaan keskeytettäviä velvoitteita muissa kuin tämän pöytäkirjan yhteydessä syntyneissä riidoissa valituksen tehnyt osapuoli ei saa keskeyttää tästä pöytäkirjasta johtuvia velvoitteita.

4 artikla

Taiteilijat ja muut kulttuurin ammattilaiset ja harjoittajat

1. Osapuolet pyrkivät helpottamaan asiaa koskevan lainsäädäntönsä mukaisesti sellaisten toisen osapuolen taiteilijoiden ja muiden kulttuurin ammattilaisten ja harjoittajien maahantuloa ja väliaikaista oleskelua alueellaan, jotka eivät voi hyödyntää seitsemännen luvun (Palvelukauppa, sijoittautuminen ja sähköinen kauppa) perusteella tehtyjä sitoumuksia ja jotka ovat joko

a) toisen osapuolen taiteilijoita, näyttelijöitä, teknikkoja ja muita kulttuurin ammattilaisia ja harjoittajia, jotka osallistuvat elokuvien tai televisio-ohjelmien kuvaamiseen; tai

b) taiteilijoita ja muita kulttuurin ammattilaisia ja harjoittajia, kuten kuvataiteilijoita, esittäviä taiteilijoita ja kouluttajia, säveltäjiä, kirjailijoita, viihdetaiteilijoita ja muita vastaavia kulttuuritoimintoihin, kuten musiikin äänittämiseen ja kulttuuritapahtumien, muun muassa kirjamessujen ja festivaalien, järjestämiseen aktiivisesti osallistuvia toisen osapuolen ammattilaisia ja kulttuurin harjoittajia,

edellyttäen, että nämä edustajat eivät harjoita suoraa myyntiä suurelle yleisölle eivätkä itse henkilökohtaisesti tarjoa palveluja tai saa palkkaa sen osapuolen alueella, jolla he oleskelevat tilapäisesti, sijaitsevasta lähteestä, eivätkä tarjoa palveluja sellaisen oikeushenkilön, joka ei ole kaupallisesti läsnä sen osapuolen alueella, jolla taiteilija tai muu kulttuurin ammattilainen tai harjoittaja oleskelee tilapäisesti, ja kyseisen osapuolen kuluttajan välillä tehdyn sopimuksen nojalla.

2. Maahantulo ja oleskelu osapuolten alueella 1 kohdan mukaisesti, silloin kun se sallitaan, saa kestää enintään 90 päivää 12 kuukauden ajanjaksoa kohti.

3. Osapuolet pyrkivät helpottamaan asiaa koskevan lainsäädäntönsä mukaisesti seuraavien taiteilijoiden ja muiden kulttuurin ammattilaisten ja harjoittajien koulutusta sekä lisäämään yhteyksiä heidän välillään:

a) teatterituottajat, kuorot, orkesterit ja musiikkiryhmät;

b) kirjailijat, säveltäjät, kuvanveistäjät, viihdetaiteilijat ja muut yksittäiset taiteilijat;

c) taiteilijat ja muut kulttuurin ammattilaiset ja harjoittajat, jotka osallistuvat sirkusten, viihdepuistojen ja muiden viihdepalvelujen suoraan tarjontaan; ja

d) taiteilijat ja muut kulttuurin ammattilaiset ja harjoittajat, jotka osallistuvat tanssi- ja diskopalvelujen suoraan tarjontaan sekä tanssinopettajat.

B JAKSO

ALAKOHTAISET MÄÄRÄYKSET

A ALAJAKSO

Audiovisuaalisia teoksia koskevat määräykset

5 artikla

Audiovisuaaliset yhteistuotannot

1. Tässä pöytäkirjassa tarkoitetaan yhteistuotannolla sekä Korean että EU-osapuolen tuottajien tuottamaa audiovisuaalista teosta, johon kyseiset tuottajat ovat sijoittaneet tämän pöytäkirjan edellytysten mukaisesti [1].

2. Osapuolet kannustavat tekemään uusia ja toteuttamaan nykyisiä yhteistuotantosopimuksia yhden tai useamman Euroopan unionin jäsenvaltion ja Korean välillä. Osapuolet vahvistavat, että Euroopan unionin jäsenvaltiot ja Korea voivat myöntää rahoituksellisia etuja yhteistuotantona tuotetuille audiovisuaalisille teoksille, sellaisina kuin ne on määritelty asianomaisissa nykyisissä tai tulevissa kahdenvälisissä yhteistuotantosopimuksissa, joiden osapuolina ovat yksi tai useampi Euroopan unionin jäsenvaltio ja Korea.

3. Osapuolet helpottavat asiaa koskevan lainsäädäntönsä mukaisesti EU-osapuolen ja Korean tuottajien välisiä yhteistuotantoja, myös mahdollistamalla paikallisen ja alueellisen kulttuurisisällön edistämistä koskevien järjestelyjen hyödyntäminen yhteistuotannoissa.

4. Yhteistuotantona tuotetut audiovisuaaliset teokset ovat oikeutettuja hyötymään 3 kohdassa tarkoitetusta paikallista ja alueellista kulttuurisisältöä edistävästä EU-osapuolen järjestelystä siten, että niille annetaan direktiivin 89/552/ETY, sellaisena kuin se on direktiivillä 2007/65/EY tai myöhemmin tehdyillä muutoksilla muutettuna, 1 artiklan n kohdan i alakohdan mukainen eurooppalaisen teoksen asema direktiivin 89/552/ETY, sellaisena kuin se on direktiivillä 2007/65/EY tai myöhemmin tehdyillä muutoksilla muutettuna, 4 artiklan 1 kohdassa ja 3 i artiklan 1 kohdassa säädettyjen, audiovisuaaliteosten edistämiseen liittyvien vaatimusten täyttämiseksi [2].

5. Yhteistuotantona tuotetut audiovisuaaliset teokset ovat oikeutettuja hyötymään 3 kohdassa tarkoitetuista paikallista ja alueellista kulttuurisisältöä edistävistä Korean järjestelyistä siten, että niille annetaan korealaisen teoksen asema elokuvien ja videotuotteiden edistämisestä annetun lain (Promotion of Motion Pictures and Video Products Act, Act No. 9676, annettu 21. toukokuuta 2009) tai siihen myöhemmin tehtyjen muutosten 40 artiklan ja yleisradiotoimintaa koskevan lain (Broadcasting Act, Act No. 9280, annettu 31. joulukuuta 2008) tai siihen myöhemmin tehtyjen muutosten 71 artiklan sekä Notice on Programming Ratio -tiedonannon (Korean viestintäkomission tiedonanto nro 2008–135, annettu 31. joulukuuta 2008) tai siihen myöhemmin tehtyjen muutosten soveltamiseksi [3].

6. Oikeus hyötyä 4 ja 5 kohdassa tarkoitetuista paikallisen ja alueellisen kulttuurisisällön edistämistä koskevista järjestelyistä myönnetään yhteistuotannoille seuraavin edellytyksin:

a) Yhteistuotetut audiovisuaaliteokset toteutetaan sellaisten yritysten välillä, jotka ovat nyt ja vastaisuudessa Euroopan unionin jäsenvaltion tai Korean ja/tai Euroopan unionin jäsenvaltion kansalaisten tai Korean kansalaisten omistuksessa joko suoraan tai osake-enemmistön kautta;

b) Yhteistuotannossa mukana olevien liikeyritysten vastaavan johtajan (johtajien) tai päällikön (päälliköiden) on oltava tapauksen mukaan Euroopan unionin jäsenvaltion tai Korean kansalainen (kansalaisia) ja pystyttävä osoittamaan kotipaikkansa olevan näissä valtioissa;

c) Kuhunkin yhteistuotettuun audiovisuaaliseen teokseen, animaatioteokset pois luettuina, on osallistuttava tuottajia kahdesta Euroopan unionin jäsenvaltiosta. Animaatioteoksiin on osallistuttava tuottajia kolmesta Euroopan unionin jäsenvaltiosta. Euroopan unionin kunkin jäsenvaltion tuottajan tai tuottajien rahoitusosuuden on oltava vähintään 10 prosenttia;

d) EU-osapuolen tuottajien rahoitusosuudet (yhteenlaskettuna) ja Korean tuottajien rahoitusosuudet (yhteenlaskettuna) eivät saa olla vähemmän kuin 30 prosenttia audiovisuaalisen teoksen kokonaistuotantokustannuksista, animaatioteokset pois luettuina. Animaatioteoksissa kyseinen rahoitusosuus ei saa olla vähemmän kuin 35 prosenttia kokonaistuotantokustannuksista;

e) Kummankin osapuolen tuottajien rahoitus (yhteenlaskettuna) kattaa varsinaisen teknisen ja taiteellisen osuuden, ja molempien osapuolten rahoitusosuudet ovat keskenään tasapainossa. Yhteistuotetuissa audiovisuaalisissa teoksissa, jotka ovat muita kuin animaatioteoksia, kummankin osapuolen tuottajien tekninen ja taiteellinen osuus (yhteenlaskettuna) ei saa poiketa enemmän kuin 20 prosenttiyksikköä verrattuna niiden rahoitusosuuteen eikä saa missään tapauksessa olla enemmän kuin 70 prosenttia kokonaisrahoituksesta. Animaatioteoksissa kummankin osapuolen tuottajien tekninen ja taiteellinen osuus (yhteenlaskettuna) ei saa poiketa enemmän kuin 10 prosenttiyksikköä verrattuna niiden rahoitusosuuteen eikä saa missään tapauksessa olla enemmän kuin 65 prosenttia kokonaisrahoituksesta;

f) Unescon yleissopimuksen ratifioineista kolmansista maista olevien tuottajien osallistuminen yhteistuotettuun audiovisuaaliseen teokseen saa, mahdollisuuksien mukaan, olla enintään 20 prosenttia kokonaistuotantokustannuksista ja/tai audiovisuaalisen teoksen teknisestä ja taiteellisesta osuudesta.

7. Osapuolet vahvistavat, että yhteistuotantojen oikeus hyötyä 4 ja 5 kohdassa tarkoitetuista paikallisen ja alueellisen kulttuurisisällön edistämistä koskevista järjestelyistä varmistaa vastavuoroiset edut ja että 6 kohdan mukaiset perusteet täyttäville yhteistuotannoille myönnetään 4 ja 5 kohdassa tarkoitettu eurooppalaisen/korealaisen teoksen asema asettamatta 6 kohdan mukaisten edellytysten lisäksi muita edellytyksiä.

8. a) Oikeus hyötyä 4 ja 5 kohdassa tarkoitetuista paikallisen ja alueellisen kulttuurisisällön edistämistä koskevista järjestelyistä vahvistetaan yhteistuotannoille tämän pöytäkirjan soveltamisen alkamista seuraavien kolmen vuoden ajaksi. Kuultuaan kansallisia neuvoa-antavia ryhmiä kulttuuriyhteistyökomitea toteuttaa kuusi kuukautta ennen määräajan päättymistä koordinointitoimia, joiden tarkoituksena on arvioida kyseisen oikeuden toteutumisen tuloksia ja tarkastella, onko kulttuurinen moninaisuus lisääntynyt ja onko yhteistuotettujen teosten yhteydessä tehty yhteistyö hyödyttänyt molempia osapuolia.

b) Oikeus uusitaan kolmeksi vuodeksi, minkä jälkeen se uusitaan automaattisesti yhtä pitkiksi peräkkäisiksi ajanjaksoiksi, jollei toinen osapuoli sano oikeutta irti toimittamalla kirjallisen ilmoituksen vähintään kolme kuukautta ennen ensimmäisen tai minkä tahansa myöhemmän ajanjakson päättymistä. Kulttuuriyhteistyökomitea suorittaa kuusi kuukautta ennen kunkin uusitun ajanjakson päättymistä arvioinnin a alakohdassa kuvattuja edellytyksiä vastaavin edellytyksin.

c) Jolleivät osapuolet toisin päätä, tällaisen oikeuden irtisanominen ei ole esteenä sille, että yhteistuotannot hyötyvät 4 ja 5 kohdassa tarkoitetuista paikallisen ja alueellisen kulttuurisisällön edistämistä koskevista järjestelyistä 6 kohdassa määritettyjen perusteiden mukaisesti, jos kyseisten yhteistuotantojen ensimmäinen lähetys tai esitys asianomaisilla alueilla on ennen kyseisen ajanjakson päättymistä.

9. Koko sen ajan, jona yhteistuotannoilla on oikeus hyötyä 4 ja 5 kohdassa tarkoitetuista paikallisen ja alueellisen kulttuurisisällön edistämistä koskevista järjestelyistä, osapuolet seuraavat erityisesti kansallisten neuvoa-antavien ryhmien kautta säännöllisesti 6 kohdan täytäntöönpanoa ja raportoivat mahdollisista täytäntöönpano-ongelmista kulttuuriyhteistyökomitealle. Kulttuuriyhteistyökomitea voi osapuolen pyynnöstä arvioida, onko yhteistuotannoilla oikeus hyötyä 4 ja 5 kohdassa tarkoitetuista paikallisen ja alueellisen kulttuurisisällön edistämistä koskevista järjestelyistä ja/tai täyttyvätkö 6 kohdassa tarkoitetut edellytykset.

10. Antamalla kaksi kuukautta etukäteen ilmoituksen osapuoli voi keskeyttää oikeuden hyötyä 4 ja 5 kohdassa tarkoitetusta paikallisen ja alueellisen kulttuurisisällön edistämistä koskevasta kyseisen osapuolen järjestelystä (järjestelyistä), jos yhteistuotetuille teoksille kyseisissä kohdissa varattuihin oikeuksiin kohdistuu haitallisia vaikutuksia sen seurauksena, että toinen osapuoli muuttaa kyseisissä kohdissa tarkoitettua asianomaista lainsäädäntöä. Ilmoituksen tekevän osapuolen on ennen tällaisen keskeyttämisen toteuttamista keskusteltava lainsäädännöllisten muutosten luonteesta ja vaikutuksista ja tarkasteltava niitä toisen osapuolen kanssa kulttuuriyhteistyökomiteassa.

6 artikla

Muu audiovisuaalialan yhteistyö

1. Osapuolet pyrkivät tukemaan toisen osapuolen audiovisuaalisia teoksia järjestämällä festivaaleja, seminaareja ja toteuttamalla vastaavia aloitteita.

2. Osapuolet edistävät tämän pöytäkirjan 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun vuoropuhelun lisäksi yhteistyötä yleisradiotoiminnan alalla tukeakseen kulttuurivaihtoa seuraavien toimien avulla:

a) edistetään yleisradiotoimintaa koskevaan politiikkaan ja sääntelykehykseen liittyvien tietojen ja näkemysten vaihtoa toimivaltaisten viranomaisten välillä;

b) edistetään yleisradiotoiminnan harjoittajien välistä yhteistyötä ja vaihtoa;

c) kannustetaan vaihtamaan audiovisuaalisia teoksia; ja

d) kannustetaan tekemään käyntejä ja osallistumaan yleisradiotoiminnan kansainvälisiin tapahtumiin, joita järjestetään toisen osapuolen alueella.

3. Osapuolet pyrkivät helpottamaan kansainvälisten ja alueellisten standardien käyttöä varmistaakseen audiovisuaalisen teknologian yhteensopivuuden ja yhteentoimivuuden ja vahvistavat näin kulttuurivaihtoa. Ne tekevät yhteistyötä tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

4. Osapuolet pyrkivät helpottamaan teknisen materiaalin ja laitteiston, kuten radio- ja televisiolaitteiden, soittimien ja äänityslaitteiston vuokrausta ja liisausta audiovisuaalisten teosten luomista ja äänittämistä varten.

5. Osapuolet pyrkivät helpottamaan audiovisuaalisten arkistojen digitalisointia.

7 artikla

Audiovisuaalisten teosten kuvaamiseen tarvittavien materiaalien ja laitteiston väliaikainen tuonti

1. Kukin osapuoli kannustaa asianmukaisesti alueensa edistämistä elokuvien ja televisio-ohjelmien kuvaamispaikkoina.

2. Sen estämättä, mitä tämän sopimuksen tavarakauppaa koskevissa määräyksissä vahvistetaan, osapuolet tarkastelevat asiaa koskevan lainsäädäntönsä mukaisesti kulttuurin ammattilaisten ja harjoittajien elokuvien ja televisio-ohjelmien teossaan tarvitsemien teknisten materiaalien ja laitteiden väliaikaista tuontia ja sallivat sen osapuolten alueiden välillä.

B ALAJAKSO

Audiovisuaalialan ulkopuolisten kulttuurialojen tukeminen

8 artikla

Esittävät taiteet

1. Osapuolet helpottavat asianmukaisten ohjelmien avulla ja asiaa koskevan lainsäädäntönsä mukaisesti esittävien taiteiden harjoittajien välisten yhteyksien lisäämistä, mukaan lukien muun muassa ammatillinen vaihto ja koulutus, osallistuminen esiintymiskokeisiin, verkkojen kehittäminen sekä verkottumisen edistäminen.

2. Osapuolet kannustavat toteuttamaan yhden tai useamman Euroopan unionin jäsenvaltion ja Korean tuottajien välisiä esittävien taiteiden alojen yhteistuotantohankkeita.

3. Osapuolet kannustavat kansainvälisten teatteritekniikkastandardien kehittämistä ja näyttämömerkkien käyttöä, myös asianomaisten standardointielinten avulla. Ne helpottavat yhteistyötä tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

9 artikla

Julkaisut

Osapuolet helpottavat asianmukaisten ohjelmien avulla ja asiaa koskevan lainsäädäntönsä mukaisesti julkaisujen vaihtoa ja levittämistä toisen osapuolen kanssa esimerkiksi seuraavilla aloilla:

a) järjestämällä messuja, seminaareja, kirjallisuustapahtumia ja muita vastaavia julkaisuihin liittyviä tilaisuuksia sekä luomalla rakenteet liikkuville kirjastoille;

b) helpottamalla yhteisjulkaisuja ja käännöksiä; ja

c) helpottamalla kirjastonhoitajien, kirjailijoiden, kääntäjien, kirjakauppiaiden ja kustantajien ammatillista vaihtoa ja koulutusta.

10 artikla

Kulttuuriperintökohteiden ja historiallisten muistomerkkien suojelu

Osapuolet edistävät asianmukaisten ohjelmien puitteissa, asiaa koskevan lainsäädäntönsä mukaisesti ja rajoittamatta niiden tämän sopimuksen muissa määräyksissä oleviin sitoumuksiin sisältyviä varauksia kulttuuriperintökohteiden ja historiallisten muistomerkkien suojelua koskevan asiantuntemuksen ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa, ottaen huomioon Unescon maailmanperintöä koskevan mission, muun muassa helpottamalla asiantuntijavaihtoa, ammatillista koulutusyhteistyötä, paikallisen yleisön tietoisuuden lisäämistä ja neuvontaa historiallisten muistomerkkien ja suojattujen alueiden suojelusta sekä kulttuuriperintöön liittyvän lainsäädännön ja siihen liittyvien toimenpiteiden toteuttamisesta, erityisesti sen liittämisestä paikalliseen elämään.

[1] Korean osalta yhteistuotantoja varten on olemassa hyväksyntämenettely, jossa Korean viestintäkomissio huolehtii yleisradioitavien ohjelmien hyväksymisestä ja Korean elokuvaneuvosto huolehtii elokuvien hyväksymisestä. Hyväksymismenettely rajoittuu tekniseen tarkastukseen, jonka tarkoituksena on varmistua siitä, että yhteistuotanto täyttää 6 kohdassa vahvistetut perusteet. Hyväksyntä myönnetään kaikille yhteistuotannoille, jotka täyttävät nämä perusteet.

[2] Lainsäädäntömuutokset eivät rajoita 10 kohdan soveltamista.

[3] Ibidem.

--------------------------------------------------

YHTEINEN TULKINTA RAJATYLITTÄVÄSTÄ VAKUUTUSPALVELUJEN TARJONNASTA LIITTEESSÄ 7-A (LUETTELO SITOUMUKSISTA) OLEVIIN LUETTELOIHIN SISÄLTYVIEN SITOUMUSTEN MUKAISESTI

Rajatylittävän vakuutuspalvelujen tarjonnan osalta, sellaisena kuin siihen on sitouduttu liitteessä 7-A (Luettelo sitoumuksista) olevissa luetteloissa, eli kun kyse on seuraaviin liittyvien riskien vakuuttamisesta:

a) merenkulku ja kaupallinen lentoliikenne sekä avaruusalusten laukaisut ja kuljetukset (mukaan lukien satelliitit), jossa vakuutus kokonaan tai osittain kattaa kuljetettavan tavaran, kuljetusvälineen sekä siitä mahdollisesti syntyvät vastuut; ja

b) kansainvälinen kauttakulkutavara,

osapuolet vahvistavat, että jos jokin Euroopan unionin jäsenvaltio vaatii, että tällaisia vakuutuspalveluja voivat tarjota vain Euroopan unioniin sijoittautuneet tarjoajat, korealainen rahoituspalvelujen tarjoaja voi tarjota tällaisia palveluja mihin tahansa muuhun Euroopan unionin jäsenvaltioon sijoittautuneen yksikkönsä kautta ilman että se olisi sijoittautunut siihen Euroopan unionin jäsenvaltioon, jossa palvelu tarjotaan. Selvyyden vuoksi todetaan, että tällainen tarjoaminen sisältää rahoituspalvelujen tuottamisen, jakelun, markkinoinnin, myynnin ja toimittamisen.

Euroopan komission ja niiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä, jotka pitävät voimassa kyseisen Euroopan unioniin sijoittautumista koskevan vaatimuksen, jatketaan neuvotteluja, jotta toteutettaisiin lisätoimia näiden palvelujen tarjoamisen helpottamiseksi niiden alueella. EU-osapuoli suhtautuu myönteisesti Korean ehdotukseen järjestää tulevaisuudessa neuvotteluja, jotta asiasta päästäisiin yhteisymmärrykseen.

Tämä yhteinen tulkinta on erottamaton osa tätä sopimusta.

--------------------------------------------------

YHTEINEN TULKINTA KOREAN POSTIUUDISTUSOHJELMASTA [1]

Tätä sopimusta koskevien neuvottelujen aikana Korean valtuuskunta esitti Euroopan unionin valtuuskunnalle selostuksen Korean hallituksen kaavailemasta postiuudistusohjelmasta.

Tässä yhteydessä Korea on kiinnittänyt Euroopan unionin valtuuskunnan huomion seuraaviin postiuudistusohjelman näkökohtiin:

Korea aikoo asteittain laajentaa Korean postiviranomaisen monopoliin sovellettavia poikkeuksia laajentaakseen sallittujen yksityisten toimituspalvelujen toimintalohkoa. Tämä toteutetaan tekemällä muutoksia postipalvelulakiin (Postal Service Act), siihen liittyviin lakeihin tai niitä alemman tason säädöksiin.

a) Kun nämä muutokset ovat tulleet voimaan, Korean postiviranomaisen kirjepostiin liittyvä tehtäväala selvenee tämän käsitteen tultua uudelleenmääritellyksi, ja kirjepostimonopolia koskevia poikkeuksia laajennetaan käyttämällä objektiivisia perusteita kuten painoa, hintaa tai niiden yhdistelmää.

b) Määrittäessään kyseisten muutosten luonteen ja laajuuden Korea ottaa huomioon useita tekijöitä, mukaan luettuna kotimarkkinaedellytykset, muiden maiden kokemukset postipalvelujen vapauttamisesta sekä yleispalvelun varmistamisen tärkeys. Korea suunnittelee panevansa kyseiset muutokset täytäntöön tämän sopimuksen allekirjoittamispäivää seuraavien kolmen vuoden kuluessa.

Kyseisiä uudistettuja perusteita soveltaessaan Korea tarjoaa syrjimättömät mahdollisuudet kaikille postipalvelujen ja pikalähetyspalvelujen tarjoajille Koreassa.

Korea muuttaa myös postipalvelulain täytäntöönpanoasetuksen (Enforcement Decree of the Postal Services Act) 3 artiklaa ja laajentaa Korean postiviranomaisen monopoliin sovellettavia poikkeuksia siten, että niihin sisällytetään myös kaikki kansainväliset asiakirjojen pikalähetyspalvelut tämän sopimuksen voimaantuloon mennessä. Selvennyksenä todetaan, että kaikkien asiakirjojen kansainväliset ja kotimaan pikalähetyspalvelut eivät kuulu postipalvelumonopolien piiriin Euroopan unionin jäsenvaltioissa.

[1] Tämä yhteinen tulkinta ei ole sitova, eikä neljästoista luku (Riitojen ratkaiseminen) koske sitä.

--------------------------------------------------

YHTEINEN TULKINTA TELEVIESTINTÄPALVELUJA KOSKEVISTA ERITYISISTÄ SITOUMUKSISTA

Korean ja Euroopan unionin valtuuskunnat ovat saavuttaneet neuvottelujen aikana seuraavan yhteisen tulkinnan tämän sopimuksen mukaisista televiestintäpalveluja koskevista erityisistä sitoumuksista:

Jos osapuoli edellyttää, että julkisten televiestintäpalvelujen tarjontaa koskeva toimilupa myönnetään sellaiselle osapuolen henkilölle, jossa toisen osapuolen henkilöllä on pääomaosakkuus, sillä ehdolla, että kyseisten palvelujen tarjonnan todetaan olevan yleisen edun mukaista, kyseisen osapuolen on varmistettava, että i) se soveltaa objektiivisia ja avoimia perusteita tällaisessa toteamisessa ja siinä käytettävissä menettelyissä; ii) se käyttää lähtökohtana olettamaa, jonka mukaan julkisten televiestintäpalvelujen tarjontaa koskevan toimiluvan myöntämisen sellaiselle osapuolen henkilölle, jossa toisen osapuolen henkilöllä on pääomaosakkuus, on todettavasti oltava yleisen edun mukaista; ja että iii) se kehittää sellaisia menettelyjä, jotka ovat yhdenmukaisia 7.22 artiklan (Avoimuus ja luottamukselliset tiedot), 7.23 artiklan (Kansallinen sääntely) ja 7.36 artiklan (Televiestintäriitojen ratkaiseminen).

Tämä yhteinen tulkinta on erottamaton osa tätä sopimusta.

--------------------------------------------------

YHTEINEN TULKINTA ALUESUUNNITTELUSTA, KAUPUNKISUUNNITTELUSTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELUSTA

Tämän sopimuksen seitsemättä lukua (Palvelukauppa, sijoittautuminen ja sähköinen kauppa) käsitelleiden neuvottelujen aikana osapuolet keskustelivat aluesuunnittelua, kaupunkisuunnittelua ja ympäristönsuojelua koskevista säännöksistä, joita Koreassa ja Euroopan unionissa sovelletaan tämän sopimuksen allekirjoittamisajankohtana.

Osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että jos säännökset, mukaan lukien aluesuunnittelua, kaupunkisuunnittelua ja ympäristönsuojelua koskevat säännökset, ovat syrjimättömiä ja ei-määrällisiä sijoittautumiseen vaikuttavia toimenpiteitä, niihin ei sovelleta sitoumusluetteloja.

Edellä esitetyn yhteisen tulkinnan perusteella osapuolet vahvistavat, että luettelojen laadintavelvoite ei koske seuraavissa säädöksissä vahvistettuja Korean erityistoimenpiteitä:

- Soulin metropolialueen uudelleenjärjestelyn suunnittelua koskeva laki (Seoul Metropolitan Area Readjustment Planning Act)

- Teollisuusklustereiden kehittämistä ja tehtaiden perustamista koskeva laki (Industrial Cluster Development and Factory Establishment Act)

- Soulin metropolialueen ilmanlaadun parantamista koskeva laki (Special Act on the Improvement of Air Environment in the Seoul Metropolitan Area)

Osapuolet vahvistavat, että niillä on oikeus ottaa käyttöön uusia säännöksiä, jotka koskevat aluesuunnittelua, kaupunkisuunnittelua ja ympäristönsuojelua.

Tämä yhteinen tulkinta on erottamaton osa tätä sopimusta.

--------------------------------------------------