11.3.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 62/56


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 153/2009,

tehty 4 päivänä joulukuuta 2009,

ETA-sopimuksen liitteen XXI (Tilastot) ja tilastoalan yhteistyön järjestämistä koskevista erityismääräyksistä tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 30 muuttamisesta

ETA:n SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen liite XXI muutettiin 22 päivänä lokakuuta 2009 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 113/2009 (1).

(2)

Sopimuksen pöytäkirja 30 muutettiin 3 päivänä heinäkuuta 2009 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 90/2009 (2).

(3)

Euroopan tilastoista sekä salassa pidettävien tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolle annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1101/2008, yhteisön tilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 322/97 ja Euroopan yhteisöjen tilasto-ohjelmakomitean perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 89/382/ETY, Euratom kumoamisesta 11 päivänä maaliskuuta 2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 223/2009 (3) olisi otettava osaksi sopimusta.

(4)

Asetuksella (EY) N:o 223/2009 kumotaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1101/2008 (4) ja neuvoston asetus (EY) N:o 322/97 (5), jotka on otettu osaksi sopimusta ja jotka näin ollen olisi poistettava sopimuksesta.

(5)

Kaikki viittaukset tilasto-ohjelmakomiteaan (SPC) sopimuksen pöytäkirjassa 30 olisi korvattava viittauksilla Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevään komiteaan (ESS-komitea),

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Muutetaan sopimuksen liite XXI seuraavasti:

1)

Korvataan 17 kohdan (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1101/2008) teksti seuraavalla:

32009 R 0223: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 223/2009, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009, Euroopan tilastoista sekä salassa pidettävien tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolle annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1101/2008, yhteisön tilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 322/97 ja Euroopan yhteisöjen tilasto-ohjelmakomitean perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 89/382/ETY, Euratom kumoamisesta (EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164)”.

2)

Poistetaan 17a kohdan (neuvoston asetus (ETY) N:o 322/97) teksti.

2 artikla

Muutetaan sopimuksen pöytäkirja 30 seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan 6 kohta seuraavasti:

”EFTA-valtioiden tilastotietojen käsittelyä säännellään Euroopan tilastoista 11 päivänä maaliskuuta 2009 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 223/2009 (EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164).”

2)

Korvataan 1 artiklan 1 kohdassa ilmaus ”tilasto-ohjelmakomitea (SPC)” ilmauksella ”Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevä komitea (ESS-komitea)”.

3)

Korvataan 1 artiklan 1 ja 7 kohdassa ilmaus ”SPC:n ja ETA:n” ilmauksella ”ESS-komitean ja ETA:n”.

3 artikla

Asetusten (EY) N:o 223/2009 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 5 päivänä joulukuuta 2009, jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (6).

5 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä joulukuuta 2009.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Oda Helen SLETNES


(1)  EUVL L 334, 17.12.2009, s. 15.

(2)  EUVL L 277, 22.10.2009, s. 43.

(3)  EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164.

(4)  EUVL L 304, 14.11.2008, s. 70.

(5)  EYVL L 52, 22.2.1997, s. 1.

(6)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.