10.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 331/21


Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan välinen sopimus oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa

Neuvoston päätöksellä 2006/326/EY (1) tehdyn Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan välisen oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiantoa jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa koskevan sopimuksen (2), jäljempänä ’sopimus’, 3 artiklan 2 kohdan mukaan Tanska ilmoittaa komissiolle, kun neuvoston asetusta (EY) N:o 1348/2000 (3) muutetaan, aikooko se panna muutosten sisällön täytäntöön vai ei.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1393/2007 (4) oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa (asiakirjojen tiedoksianto) ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1348/2000 kumoamisesta annettiin 13. marraskuuta 2007.

Tanska on sopimuksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti ilmoittanut komissiolle 20. marraskuuta 2007 päivätyllä kirjeellä päätöksestään panna asetuksen (EY) N:o 1393/2007 sisältö täytäntöön. Sopimuksen 3 artiklan 6 kohdan mukaisesti Tanskan ilmoitus luo Tanskan ja yhteisön välille keskinäisiä velvoitteita. Näin ollen asetus (EY) N:o 1393/2007 merkitsee sopimuksen muuttamista, ja se katsotaan sopimuksen liitteeksi.

Tarvittavat hallinnolliset toimenpiteet tulevat voimaan sopimuksen 3 artiklan 4 kohdan mukaisesti asetuksen (EY) N:o 1393/2007 voimaantulopäivänä.


(1)  EUVL L 120, 5.5.2006, s. 23.

(2)  EUVL L 300, 17.11.2005, s. 55.

(3)  EYVL L 160, 30.6.2000, s. 37.

(4)  EUVL L 324, 10.12.2007, s. 79.