22.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 304/54


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 70/2007,

tehty 29 päivänä kesäkuuta 2007,

yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti sen 86 ja 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen pöytäkirja 31 muutettiin 21 päivänä lokakuuta 2005 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 135/2005 (1).

(2)

On aiheellista ulottaa sopimuspuolten välinen yhteistyö koskemaan myös toisesta Marco Polo -ohjelmasta yhteisön rahoitustuen myöntämiseksi tavarankuljetusjärjestelmän ympäristönsuojelun tason parantamista varten (Marco Polo II) 24 päivänä lokakuuta 2006 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1692/2006 (2).

(3)

Sopimuksen pöytäkirja 31 olisi tämän vuoksi muutettava, jotta tämä laajennettu yhteistyö voitaisiin aloittaa 1 päivänä tammikuuta 2007.

(4)

Yhteisön rahoitustuen myöntämisestä tavarankuljetusjärjestelmän ympäristönsuojelun tason parantamiseksi (Marco Polo -ohjelma) 22 päivänä heinäkuuta 2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1382/2003 (3) kuuluu nyt sopimuksen pöytäkirjassa 31 olevan 3 artiklan (Ympäristö) piiriin.

(5)

Asetukseen (EY) N:o 1382/2003 olisi viitattava mieluummin otsakkeessa ”Liikenne ja liikkuminen”, ja tämän vuoksi olisi siirrettävä asetus (EY) N:o 1382/2003 sopimuksen pöytäkirjassa 31 olevaan 12 artiklaan,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

1.   Muutetaan sopimuksen pöytäkirjassa 31 oleva 12 artikla seuraavasti:

i)

Muutetaan 2 kohta 4 kohdaksi ja korvataan kohta seuraavasti:

”EFTA-valtiot osallistuvat 1, 2 ja 3 kohdissa tarkoitettujen toimien ja ohjelmien rahoitukseen sopimuksen 82 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.”

ii)

Lisätään kohdat seuraavasti:

1.”2.   EFTA-valtiot osallistuvat 1 päivästä tammikuuta 2004 seuraavaan ohjelmaan:

32003 R 1382: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1382/2003, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2003, yhteisön rahoitustuen myöntämisestä tavarankuljetusjärjestelmän ympäristönsuojelun tason parantamiseksi (Marco Polo -ohjelma) (EUVL L 196, 2.8.2003, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna:

32004 R 0788: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 788/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, (EUVL L 138, 30.4.2004, s. 17).

1.3.   EFTA-valtiot osallistuvat 1 päivästä tammikuuta 2007 seuraavaan ohjelmaan:

32006 R 1692: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1692/2006, annettu 24 päivänä lokakuuta 2006, toisesta Marco Polo -ohjelmasta yhteisön rahoitustuen myöntämiseksi tavarankuljetusjärjestelmän ympäristönsuojelun tason parantamista varten (Marco Polo II) ja asetuksen (EY) N:o 1382/2003 kumoamisesta (EUVL L 328, 24.11.2006, s. 1), sellaisena kuin se on oikaistuna EUVL:ssä L 65, 3.3.2007, s. 12.”

iii)

Lisätään 4 kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

”5.   EFTA-valtiot osallistuvat täysimääräisesti niiden Euroopan yhteisön komiteoiden työhön, jotka avustavat EY:n komissiota 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen ohjelmien hallinnoinnissa, kehittämisessä ja täytäntöönpanossa.”

2.   Poistetaan pöytäkirjassa 31 olevan 3 artiklan 7 kohdan c alakohta.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona viimeinen sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukainen ilmoitus on tehty ETA:n sekakomitealle (4).

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2007.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Alan SEATTER


(1)  EUVL L 14, 19.1.2006, s. 24.

(2)  EUVL L 328, 24.11.2006, s. 1.

(3)  EUVL L 196, 2.8.2003, s. 1.

(4)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.