22.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 304/51


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 67/2007,

tehty 29 päivänä kesäkuuta 2007,

yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ”sopimus”, ja erityisesti sen 86 ja 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen pöytäkirja 31 muutettiin 2 päivänä kesäkuuta 2006 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 74/2006 (1).

(2)

Sopimuksen sopimuspuolten yhteistyötä olisi laajennettava ottamalla kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman (2007–2013) perustamisesta 24 päivänä lokakuuta 2006 tehty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1639/2006/EY (2) osaksi sopimusta.

(3)

Sopimuksen pöytäkirja 31 olisi tämän vuoksi muutettava, jotta tämä laajennettu yhteistyö voitaisiin aloittaa 1 päivänä tammikuuta 2007,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Lisätään sopimuksen pöytäkirjassa 31 olevan 7 artiklan 5 kohtaan alakohta seuraavasti:

”—

32006 D 1639: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1639/2006/EY, tehty 24 päivänä lokakuuta 2006, kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman (2007–2013) perustamisesta (EUVL L 310, 9.11.2006, s.15).”.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun viimeinen sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukainen ilmoitus on tehty ETA:n sekakomitealle (3).

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2007.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Alan SEATTER


(1)  EUVL L 245, 7.9.2006, s. 45.

(2)  EUVL L 310, 9.11.2006, s. 15.

(3)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.