9.9.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 247/22


AKT–EY-MINISTERINEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 1/2006,

tehty 2 päivänä kesäkuuta 2006,

vuosia 2008–2013 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta ja tarkistetun AKT–EY-kumppanuussopimuksen muuttamisesta

(2006/608/EY)

AKT–EY-MINISTERINEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitetun kumppanuussopimuksen (1), sellaisena kuin se on Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta tarkistettuna (2), jäljempänä ’AKT–EY-kumppanuussopimus’, ja erityisesti sen liitteessä I a olevan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

AKT–EY-kumppanuussopimuksen liitteessä I a, joka käsittelee AKT–EY-kumppanuussopimuksen mukaisesti tehtävää yhteistyötä koskevaa monivuotista rahoituskehystä yhdeksännen Euroopan kehitysrahaston, jäljempänä ’EKR’, jälkeiselle ajanjaksolle, määrätään, että Euroopan unioni pitää AKT–EY-kumppanuussopimuksen mukaisesti AKT-valtioille antamansa avun vähintään samalla tasolla kuin yhdeksännessä EKR:ssä ja tuohon määrään lisätään inflaation vaikutukset, kasvu Euroopan unionissa ja laajentuminen kymmenellä uudella jäsenvaltiolla vuonna 2004, mutta kyseisessä liitteessä ei tarkasti mainita rahoituskehyksen soveltamisajanjaksoa (viisi tai kuusi vuotta), ei sen määrää eikä rahoitusvälinettä (yleinen talousarvio tai uusi EKR).

(2)

Kun AKT–EY-kumppanuussopimuksen tarkistamisesta käydyt neuvottelut saatettiin päätökseen Brysselissä 23 päivänä helmikuuta 2005, Euroopan unioni sitoutui tekemään mahdollisimman pikaisesti ehdotuksen avun tarkasta määrästä sekä rahoituskehyksen soveltamisajanjaksosta.

(3)

Eurooppa-neuvosto, joka kokoontui 16 päivänä joulukuuta 2005, vahvisti soveltamisajanjakson tarkan keston (kuusi vuotta), avun määrän (22 682 miljoonaa euroa käypinä hintoina) ja rahoitusvälineen (kymmenes EKR).

(4)

AKT-valtioiden ryhmälle olisi voitava myöntää lisävaroja muista rahoitusvälineistä näissä välineissä säädetyllä tavalla AKT–EY-kumppanuussopimukseen liitetyn julistuksen XV mukaisesti. Kun AKT-valtioiden ryhmä osallistuu EKR:n kautta EKR:stä rahoitettaviin kansainvälisiin tai alueiden välisiin hankkeisiin, sen osuuden näkyvyys olisi varmistettava,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

AKT–EY-ministerineuvosto hyväksyy Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välillä Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitetun kumppanuussopimuksen, sellaisena kuin se on Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 2005 tarkistettuna, muutokset, jotka on esitetty tämän päätöksen liitteessä.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

Tehty Port Moresbyssa 2 päivänä kesäkuuta 2006.

AKT–EY-ministerineuvoston puolesta

Puheenjohtaja

O. ROJAS


(1)  EYVL L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  EUVL L 209, 11.8.2005, s. 26.


LIITE

Lisätään AKT–EY-kumppanuussopimukseen liite seuraavasti:

”LIITE I b

Monivuotinen rahoituskehys ajanjaksolle 2008–2013

1.

Tätä sopimusta sovellettaessa ja 1 päivästä tammikuuta 2008 alkaen AKT-valtioiden ryhmälle myönnetään tämän monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa rahoitustukea yhteensä 23 966 miljoonaa euroa 2 ja 3 kohdassa eritellyn mukaisesti.

2.

Kymmenennestä Euroopan kehitysrahastosta (EKR) myönnettävä 21 966 miljoonan euron summa on käytettävissä monivuotisen rahoituskehyksen tultua voimaan. Se jaetaan yhteistyön eri välineiden kesken seuraavasti:

a)

17 766 miljoonaa euroa maaohjelmien ja alueellisten ohjelmien rahoitukseen. Näistä määrärahoista rahoitetaan

i)

AKT-valtioiden ryhmän maaohjelmia tämän sopimuksen täytäntöönpano- ja hallintomenettelyjä koskevassa liitteessä IV olevien 1–5 artiklan mukaisesti;

ii)

AKT-valtioiden ryhmän alueellista sekä alueiden välistä yhteistyötä ja yhdentymistä tukevia alueellisia ohjelmia tämän sopimuksen täytäntöönpano- ja hallintomenettelyjä koskevassa liitteessä IV olevien 6–11 artiklan, 13 artiklan 1 kohdan ja 14 artiklan mukaisesti;

b)

2 700 miljoonaa euroa sellaisen AKT-valtioiden ryhmän välisen ja alueiden välisen yhteistyön rahoittamiseen, jossa on mukana useita tai kaikki AKT-valtioita, tämän sopimuksen täytäntöönpano- ja hallintomenettelyjä koskevassa liitteessä IV olevien 12 artiklan, 13 artiklan 2 kohdan ja 14 artiklan mukaisesti. Näistä määrärahoista rahoitetaan rakennetuki yhteisille elimille: tämän sopimuksen liitteessä III tarkoitetuille ja siinä määrättyjen sääntöjen ja menettelyjen mukaan valvotuille yritystoiminnan kehittämiskeskukselle (CDE) ja maatalouden ja maaseudun yhteistyön tekniselle keskukselle (CTA) sekä tämän sopimuksen 17 artiklassa tarkoitetulle yhteiselle edustajakokoukselle. Näistä määrärahoista rahoitetaan myös osa tähän sopimukseen liitetyssä pöytäkirjassa 1 olevissa 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista AKT-valtioiden sihteeristön toimintakuluista;

c)

1 500 miljoonaa euroa investointikehyksen rahoitukseen tämän sopimuksen rahoitusehtoja koskevassa liitteessä II esitettyjen ehtojen mukaisesti; tähän summaan sisältyy 1 100 miljoonan euron lisärahoitusosuus investointikehykseen, jota hallinnoidaan uudistuvana rahastona, ja 400 miljoonaa euroa avustuksina kyseisessä liitteessä II olevien 2 ja 4 artiklassa tarkoitettujen korkotukien rahoittamiseen kymmenennen EKR:n keston ajan.

3.

Euroopan investointipankki (EIP) hallinnoi investointikehyksestä rahoitettuja toimia ja niihin liittyvää korkotukea. EIP myöntää omista varoistaan annettavina lainoina kymmenettä EKR:ää täydentävää tukea, jonka määrä on enintään 2 000 miljoonaa euroa. Varat myönnetään tämän sopimuksen liitteessä II määrättyihin tarkoituksiin EIP:n perussäännössä esitetyin ehdoin ja kyseisessä liitteessä vahvistettujen investointien rahoitusehtoja koskevien määräysten mukaisesti. Kaikkien muiden tämän monivuotisen rahoituskehyksen mukaisten varojen hallinnoinnista vastaa komissio.

4.

Yhdeksännestä EKR:stä tai sitä aiemmista EKR:istä jääneitä varoja sekä näistä EKR:istä rahoitetuista hankkeista vapautuvia varoja, lukuun ottamatta yhdeksättä EKR:ää aiempien EKR:ien varoja järjestelmälle, jolla pyritään varmistamaan maatalouden perustuotteiden vientitulojen vakauttaminen (Stabex) sekä investointikehyksen rahoitukseen tarkoitetuista varoista ylijääneitä varoja ja palautuksia (lukuun ottamatta niihin liittyviä korkotukia), ei voida enää sitoa 31 päivän joulukuuta 2007 jälkeen tai sen jälkeen, kun tämä monivuotinen rahoituskehys tulee voimaan, sen mukaan, kumpi näistä ajankohdista on myöhäisempi, ellei Euroopan unionin neuvosto toisin yksimielisesti päätä. Varat, jotka mahdollisesti sidotaan 31 päivän joulukuuta 2007 jälkeen tämän sopimuksen voimaantuloon saakka, yllä mainitun mukaisesti, käytetään yksinomaan EU:n hallinnon työskentelykyvyn varmistamiseen ja kattamaan juoksevat menot, joilla hankkeita pidetään käynnissä, kunnes kymmenes EKR tulee voimaan.

5.

Tämän monivuotisen rahoituskehyksen kokonaismäärä kattaa ajanjakson, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2008 ja päättyy 31 päivänä joulukuuta 2013. Kymmenennen EKR:n varoja, lukuun ottamatta investointikehyksen rahoittamiseen tarkoitettuja varoja, siihen liittyvät korkotuet pois lukien, ei voida enää sitoa 31 päivän joulukuuta 2013 jälkeen, ellei Euroopan unionin neuvosto komission ehdotuksesta yksimielisesti päätä toisin.

6.

AKT–EY-suurlähettiläskomitea voi AKT–EY-ministerineuvoston nimissä ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin monivuotisen rahoituskehyksen kokonaismäärärahan puitteissa vastatakseen jonkin 2 kohdassa kuvatun määrärahakehyksen mukaisen ohjelmoinnin tarpeisiin tai kohdentaakseen määrärahoja uudestaan lohkojen välillä.

7.

Osapuolet suorittavat tulosarvioinnin arvioiden tällöin sitoumusten ja maksujen toteutumisastetta sekä annetun avun tuloksia ja vaikutusta. Arviointi suoritetaan komission vuonna 2010 valmisteleman ehdotuksen pohjalta. Arvioinnista on hyötyä valmisteltaessa päätöstä rahoitusyhteistyön määrästä vuoden 2013 jälkeen.

8.

Jäsenvaltiot voivat toimittaa Euroopan komissiolle tai EIP:lle vapaaehtoisia ulkopuolisia varoja AKT–EY-kumppanuussopimuksen tavoitteiden tukemiseksi. Jäsenvaltiot voivat myös osallistua hankkeiden tai ohjelmien rahoitukseen, esimerkiksi komission tai EIP:n hallinnoimien erityisaloitteiden puitteissa. AKT:n omistajuus näissä aloitteissa on taattava kansallisella tasolla.”


LAUSUMAT

Lausumat vuosia 2008–2013 koskevasta monivuotisesta rahoituskehyksestä, josta sovittiin AKT–EY-ministerineuvoston 31. istunnossa Port Moresbyssa, Papua-Uudessa-Guineassa 1. ja 2. kesäkuuta 2006

1.   Talouskumppanuussopimukset: EU:n lausuma:

Talouskumppanuussopimusten tarkoitus on edistää kehitysvälineinä AKT-maiden joustavaa ja asteittaista yhdentymistä maailmantalouteen, erityisesti hyödyntämällä täysipainoisesti alueellisen yhdentymisen ja etelä-etelä-kaupan mahdollisuuksia.

Komissio vahvistaa, että on tärkeää jatkaa yhdenmukaiseen alueelliseen integraatioon tähtääviä toimia ja alakohtaisia politiikan uudistuksia ja että talouskumppanuussopimusten täytäntöönpanon myötä vähitellen ilmenevät tarpeet otetaan huomioon AKT-maiden kanssa käytävässä ohjelmointia koskevassa vuoropuhelussa, jossa käsitellään yhdeksännen EKR:n loppuarviointia ja kymmenennen EKR:n varoja sen 1. tammikuuta 2008 tapahtuvaa voimaantuloa seuraavan jakson aikana.

Lisäksi Euroopan unioni muistuttaa sitoutuneensa lisäämään huomattavasti kaupan kehittämiseksi annettavaa apua vuoteen 2010 mennessä EKR:n varojen lisäksi.

2.   Vapautuneet määrärahat: Yhteisön lausuma:

Euroopan unionin neuvosto aikoo vuonna 2010 tehtävän tulosten arvioinnin ja komission ehdotuksen pohjalta harkita yksimielistä päätöstä kaikkien yhdeksännestä EKR:stä ja sitä edeltäneistä EKR:istä rahoitetuista AKT-hankkeista vapautuvien määrärahojen siirtämiseksi kymmenennen EKR:n varauksiin. Talouskumppanuussopimusten merkittävien kehitystavoitteiden vuoksi Euroopan unionin neuvosto aikoo asiaa käsitellessään myös huolehtia lisätuen antamisesta rakennesopeutuksesta aiheutuvia kustannuksia ja muita talouskumppanuussopimusten täytäntöönpanossa ilmeneviä kehitystarpeita varten.

3.   Korkotuet: Yhteisön lausuma:

EIP myöntää, että sokeripöytäkirjan allekirjoittajamaille aiheutuu EY:n sokeriuudistuksista korkeita mukautumiskustannuksia, ja se pyrkii suuntaamaan osan investointikehyksen varoista ja omista varoistaan sokeripöytäkirjaan kuuluvien AKT-maiden sokerialan investointeihin. Enintään 100 miljoonan euron määrä asetetaan käytettäväksi tarvittaessa ja Cotonoun sopimuksen liitteessä II mainittujen tuensaantiperusteiden mukaisesti Cotonoun sopimuksen liitteessä I b olevan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen korkotukien rahoittamiseen tarkoitetusta tukimäärärahasta.